Język angielski w gabinecie stomatologicznym str. 12,13,15,16,17, słownictwo i zwroty

 0    245 flashcards    patrycjajos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaawansowany
start learning
advanced
prawie niemoźliwe
start learning
almost impossible
znieczulenie
start learning
analgesic injection (an)
jednocześnie
start learning
at the same time
uniknąć próchnicy
start learning
avoid caries (to)
bakterie odżywiają się cukrami
start learning
bacteria feed on sugars
przykry oddech
start learning
bad breath / halitosis
zagryźć
start learning
bite on (to)
aparat ortodontyczny
start learning
braces
złamany ząb
start learning
broken tooth (a)
myj zęby
start learning
brush your teeth
kamień nazębny
start learning
calculus / tartar
próchnica
start learning
caries
próchnica może się rozwijać bardzo szybko
start learning
caries can develop really quickly
przyczyna próchnicy
start learning
cause of dental caries
wizyty kontrolne
start learning
check-ups
zacisnąć
start learning
clench (to)
obraz kliniczny
start learning
clinical picture
kiretaż
start learning
curettage
sinica
start learning
cyanosis
rozpoczyna się proces powstawania próchnicy
start learning
decay process begins
proteza
start learning
denture
osad, złogi
start learning
deposit
rozpuszczać szkliwo
start learning
dissolve enamel (to)
nie czekaj aż (do)...
start learning
do not wait until...
nie zapomnij o...
start learning
don't forget about...
jeść słodycze
start learning
eat sweets (to)
wyrwać ząb
start learning
extract a tooth (to)
wyrwany
start learning
extracted
czuć
start learning
feel (to)
odczuwać ból
start learning
feel pain (to)
plomba, wypełnienie
start learning
filling (a)
zaleczyć ząb
start learning
fix a tooth (to)
na tym etapie wymagane jest dalsze leczenie
start learning
further treatment is required at this stage
pozbyć się bakterii
start learning
get rid of bacteria (to)
gingiwektomia, wycięcie dziąseł
start learning
gingivectomy
zdrowy uśmiech
start learning
healthy smile
w skrajnych przypadkach
start learning
in extreme cases
początkowy
start learning
initial
wnętrze zęba
start learning
inside of the tooth
czynnik drażniący
start learning
irritant
swędzieć
start learning
itch
prowadzić do próchnicy
start learning
lead to caries (to)
podnieść, unieść
start learning
lift (to)
ogranicz spożywanie cukrów do głównych posiłków
start learning
Limit your sugars to mealtimes
ruszający się ząb
start learning
loose tooth (a)
pojawiać się
start learning
occur (to)
ustny, odnoszący się do jamy ustnej
start learning
oral
powierzchnia zewnętrzna
start learning
outer surface
bolesny
start learning
painful
płytka nazębna
start learning
plaque
kieszonka
start learning
pocket
produkować, wytwarzać kwasy
start learning
produce acid (to)
odsuwać się
start learning
pull away
miazga
start learning
pulp
dosięgnąć
start learning
reach (to)
naprawdę szybko
start learning
really quickly
recesja
start learning
recession
usunąć
start learning
remove (to)
przepłukać, wypłukać
start learning
rinse (to)
wygładzenie korzenia
start learning
root planing
skaling, zdejmowanie kamienia
start learning
scaling
widzieć
start learning
see (to)
regularnie odwiedzaj dentystę
start learning
see your dentist regularly
wrażliwy na ekstremalne temperatury
start learning
sensitive to extreme temperatures
poważny
start learning
serious
wypluć
start learning
spit out (to)
plamki
start learning
spots
wystawić (np. język)
start learning
stick out (to)
słodycze "przyklejające się" do zębów
start learning
sticky sweets
zapalenie jamy ustnej
start learning
stomatitis
cukry można znaleźć w...
start learning
sugars are found in...
słodzone napoje
start learning
sweetened drinks
spuchnięty
start learning
swollen
następnie dbaj o zęby
start learning
take good care of your teeth then
wyciągnąć
start learning
take out (to)
postukać
start learning
tap (to)
kamień nazębny
start learning
plaque
tkliwy, delikatny
start learning
tender
ząb
start learning
tooth (a)
ból zęba
start learning
toothache
leczone natychmiast
start learning
treated immediately
niestety
start learning
unfortunately
nieleczony
start learning
untreated
używać nitki dentystycznej
start learning
use dental floss (to)
prosze usiąść
start learning
Please, sit down
proszę otworzyć usta
start learning
open your mouth, please
proszę unieść język
start learning
could you lift your tongue, please?
proszę zdjąć okulary
start learning
remove your glasses, please
proszę poruszyć szczęką do tyłu i do przodu
start learning
Move your jaw forward and backwards, please
proszę przepłukać
start learning
rinse, please
proszę wypluć
start learning
spit it out, please
proszę trzymać usta szeroko otwarte
start learning
please keep your mouth wide open
proszę dać znać, jeśli poczuje Pani/Pan ból
start learning
let me know when you feel any pain
proszę zacisnąć gazik przez około 15 min
start learning
Please bite on the gauze for about 15 minutes
proszę wysunąć język
start learning
stick out your tongue, please
proszę zacisnąć zęby
start learning
clench your teeth, please
proszę poruszyć głową w lewo/ w prawo
start learning
move your head to the left / right, please
proszę postukać zębami
start learning
tap your teeth, please
akrylowy
start learning
acrylic
amalgamat
start learning
amalgam
wiertło
start learning
bur
rzeźbić, kształtować
start learning
carve
dłuto
start learning
chise
nasyp gruboziarnisty
start learning
Coarse grit
włek ligniny
start learning
cotton roll
turbina
start learning
dental engine
wiertło diamentowe
start learning
diamond bur
jednorazowego użytku
start learning
Disposable
dawka
start learning
dose
kropla
start learning
drop
matowy
start learning
dull
dźwignia
start learning
elevator
wytrawiać
start learning
etch
nasyp drobnoziarnisty
start learning
fine grained
wiertło wykończeniowe
start learning
finishing bur
wiertło szczelinowe
start learning
fissure bur
wiertło płomykowe
start learning
flame bur
kleszcze
start learning
forceps
gaza
start learning
gauze
żel
start learning
gel
nasyp
start learning
grit
nadtlenek wodoru, woda utleniona
start learning
hydrogen peroxide
wodorotlenek
start learning
hydroxide
narzędzie
start learning
instrument
wiertło odwróconego stożka
start learning
inverted cone bur
nawis
start learning
overhang
wiertło w kształcie gruszki
start learning
pear-shaped bur
gaz rozweselający, podtlenek azotu
start learning
pitrous oxide
mały wacik
start learning
pledget
upychać
start learning
plug
upychadło
start learning
plugger
krążek polerujący
start learning
polishing disc
pasek polerujący
start learning
polishing strip
polimeryzacja
start learning
polymerization
skurcz polimeryzacyjny
start learning
polymerization shrinkage
zgłębnik
start learning
probe
pumeks
start learning
pumice
dziurkacz w koferdamie
start learning
punch
zestaw wierteł
start learning
range of burs
poszerzacz do opracowania kanałów
start learning
reamer
odbudować (ząb)
start learning
rebuild
rekonstrukcja
start learning
reconstruction
krawędź
start learning
ridge
wiertło w kształcie różyczki
start learning
rose bur
chropowaty, szorstki
start learning
rough
wiertło okrągłe
start learning
round bur
gumka do polerowania
start learning
rubber cup
koferdam
start learning
rubber dam
roztwór soli fizjologicznej
start learning
saline
gama odcieni
start learning
selection of shade
odcień
start learning
shade
bezcieniowy
start learning
shadowless
skurcz
start learning
shrink
gładki, wygładzić
start learning
smooth
roztwór
start learning
solution
szpatułka
start learning
spatula
gąbka, gazik
start learning
sponge
przechowywanie, magazynowanie
start learning
storage
warunki przechowywania
start learning
storage conditions
wiertło proste, szczelinowe
start learning
straight bur
strzykawka
start learning
syringe
wiertło zwężane, szczelinowe
start learning
tapered bur
lakier (fluorowy)
start learning
varnish
Przed ekstrakcją otrzyma Pani/Pan zastrzyk i nic nie będzie Pani/Pan odczuwać
start learning
Before the extraction you will get an injection, and you will not feel anything
Czy coś odczuwasz, kiedy dotykam w tym miejscu?
start learning
Do you feel anything when I touch you there?
Udaj się do szpitala, aby zobaczyć się ze specjalistą
start learning
Go to the hospital to see a specialist
Zgłoś się do lekarza. Może powiedzieć ci abyś...
start learning
Go to the doctor's. He/she may tell you to...
Mieć założony bandaż, aby utrzymać ranę w czystości
start learning
Have a bandage put on to keep the wound clean
Zrobić zastrzyk, aby podać lek
start learning
have an injection to put into your body a drug
Mieć wykonywane prześwietlenie, aby zobaczyć, czy nic nie zostało złamane
start learning
Have an x-ray to see if anything is broken
mieć założone szwy, jeśli rana jest głęboka
start learning
have stitches if you have a very deep cut
jest już po wszystkim
start learning
It's all over now
Proszę pół godziny trzymać zagryziony tamponik, a następnie go wypluć
start learning
Please bite on this packing for half an hour! After that spit it out!
zostań w domu i odpoczywaj
start learning
Stay at home and rest
Zażyj leki, np. antybiotyki lub środki przeciwbólowe
start learning
Take some medicine, eg. antibiotics or painkillers
Proszę dziś przykładać coś zimnego na policzek
start learning
You have to put something cold on the cheek today
proszę nie pić i nie jeść przez następne dwie godziny
start learning
You must not eat or drink anything for the next two hours
zdjęcie RTG pojedynczego zęba
start learning
arial radiograph
zgryz
start learning
bite
zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe
start learning
bite wing radiograph
aparat ortodontyczny
start learning
braces
zamek ortodontyczny
start learning
bracket
ząb zatrzymany
start learning
buried tooth
zgryz zamknięty
start learning
closed bite
aparat korekcyjny
start learning
corrective device
zgryz krzyżowy
start learning
Cross bite
zgryz głęboki
start learning
deep bite
tyłozgryz
start learning
distoclusion
ząb niewyrznięty z braku siły erupcyjnej
start learning
embedded tooth
płyta ortodontyczna
start learning
guardwire
wyciąg zewnątrzustny
start learning
headgear
ząb niewyrznięty z braku miejsca
start learning
impacted tooth
przodozgryz, wady doprzednie
start learning
mesioclusion
zgryz prawidłowy
start learning
normal bite
ortodontyczny
start learning
Orthodontic
ortodoncja
start learning
orthodontics
lekarz ortodonta
start learning
Orthodontist
zęby nachodzące na siebie
start learning
overlapping tooth
zdjęcie panoramiczne
start learning
panoramic radiograph
zdjęcie RTG
start learning
radiograph
aparat zdejmowany, ruchomy
start learning
removable appilance
ząb nadliczbowy
start learning
supernumerary tooth
leczenie
start learning
treatment
szybko udaj się do dentysty
start learning
see your dentist quickly
czy mogę sam/sama regulować aparat?
start learning
Can I adjust the appliance myself?
Czy można wyleczyć ustawienie moich zębów? Jak (w jaki sposób)?
start learning
Can the position of my teeth be corrected? How?
Przykryj go małą kulką waty, wosku pszczelego lub kawałkiem gazy do czasu, kiedy otrzymasz pomoc stomatologa lub ortodonty
start learning
Cover it with a small cotton-wool ball, beeswax or a piece of gauze until you get help from the dentist or the an orthodontist.
Czy muszę nosić aparat również podczas jedzenia?
start learning
Do I have to wear the appliance (the brace) when I eat, too?
Jak długo będę nosić ten aparat?
start learning
How long do I have to wear this appliance?
Jestem leczony przez ortodontę
start learning
I am treated by an orthodontist
Jeśli drucik wbije się w ściankę policzka, język lub dziąsło, nie próbuj wyciągać go samemu
start learning
If the wire gets embedded in the cheek, tongue or gum, do not attempt to remove it yourself
Jeśli drut powoduje porażnienia
start learning
If a wire causing irritation
Jeśli twój aparat poluzował się lub oderwała się jego część
start learning
If your orthodontic appliance has become loose or a part of it has broken off
Proszę o naprawę aparatu ortodontycznego
start learning
Please repair the appliance (the brace)
Proszę pokazać mi taki aparat
start learning
Please show me such an appliance
Problemy z aparatem ortodontycznym
start learning
Problems with braces
Zanieś aparat i jego część do ortodonty, aby je naprawił
start learning
Take the appliance and the part of it to the orthodotist to get it repaired
Aparat nie pasuje
start learning
The brace doesn't fit properly
krwawiące dziąsła
start learning
bleeding gums
zwapniony
start learning
calcified
zapalenie dziąseł
start learning
gingivitis
podrażnienie dziąsła
start learning
gum irritation
nieprawidłowa higiena jamy ustnej
start learning
improper oral hygiene
zapalenie
start learning
inflammation
luźne zęby
start learning
loose teeth
nieprawidłowe kieszonki zębowe
start learning
pathological pockets
choroba dziąseł
start learning
periodontal disease
zapalenie ozębnej
start learning
periodontitis
płytka nazębna
start learning
plaque
ropa w kieszonkach przyzębnych
start learning
pus appearing in the pockets
powody
start learning
reasons
cofające się/obniżające się dziąsła
start learning
recednig gums
czerwone, tkliwe, opuchnięte dziąsła
start learning
red, tender, swollen gums
kamień nazębny pod/nad dziąsłem
start learning
supra- or subgingival calculus
objawy
start learning
symptoms
Nagromadzenie się bakterii w miejscach trudnych do dotarcia
start learning
Bacterial bulit-up in places difficult to reach
Zniszczenie kości i wiązadeł przyzębnych/ozębnej
start learning
Destruction of bone and periodontal fibres
Jeśli płytka bakteryjna zgromadzi się na dziąsłach, to może wywołać stany zapalne dziąseł
start learning
If plaque is allowed to accumulate in these areas then the gums will become inflamed
Jeśłi dziąsła są podrażnione stają się rozpulchnione i krwawią
start learning
If the gums are irritated they may swell and often bleed
Z czasem dziąsła się cofają, następuje destrukcja kości i zęby ulegają rozchwianiu, w wyniku czego tracą swoją przyczepność i wypadają
start learning
Over time, the gums will recede, the bone and supporting tissue will be destroyed and the teeth will become loose, start to drift and eventually by lost
Kamień nazębny gromadzi się w okolicy szyjki zęba
start learning
Plaque hides where your teeth meet your gums
Bakterie produkują toksyny, które są bardzo szkodliwe dla dziąseł
start learning
The bacteria produce toxins which are very harmful to the gums
Pierwszymi oznakami tego są często nieświeży oddech, bolesność i krwawienie podczas nitkowania i szczotkowania
start learning
The first signs of this are often bad breath, soreness and bleeding on flossing and brushing
Kiedy płytka nazębna twardnieje, tworzy się kamień nazębny
start learning
When plaque hardens it turns into a deposit call calculus

You must sign in to write a comment