IN THE MEDIA. Specjalnie dla Artura A. część 2

 0    36 flashcards    kinaq
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
entertainment
Music programmes are my favourite kind of entertainment.
start learning
rozrywka
Muzyczne programy to moje ulubiony rodzaj rozrywki.
exhibition
Did you go to the art exhibition?
start learning
wystawa
Czy poszedłeś na artystyczną wystawę?
genuine
He's a genuine aristocrat.
start learning
prawdziwy; autentyczny
On jest prawdziwym arystokratą.
get on my nerves
Washing-up liquid adverts really get on my nerves.
start learning
denerwować; działać na nerwy
Reklamy płynów myjących naprawdę działają mi na nerwy.
grow up
My aunt grew up in Scotland
start learning
dorastać
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
habit
Our media habits have changed since the arrival of mobile devices.
start learning
zwyczaj
Nasze nawyki dotyczące mediów zmieniły się od czasu pojawienia się urządzeń mobilnych.
headline
A headline is used to tell the reader what a story is about.
start learning
nagłówek
Nagłówek jest używany aby powiedzieć czytelnikowi o czym jest historia.
hurry
We still have 10 minutes, so we dont need to hurry.
start learning
spieszyć się
Nadal mamy 10 minut więć nie musimy się spieszyć.
influence
TV has a negative infuence on kids.
start learning
wpływać; wpływ
TV ma negatywny wpływ na dzieci.
instant messaging
Instant messaging is a common form of online communication.
start learning
komunikatory internetowe
Wiadomości błyskawiczne to powszechna forma komunikacji online.
interrupt
These days, commercial breaks have become so enjoyable that they are sometimes more entertaining than the programmes they interrupt.
start learning
przerywać
W dzisiejszych czasach przerwy na reklamę stały się tak przyjemne, że czasami są bardziej rozrywkowe niż programy, które przerywają.
interview
I have an interview today at 12:30.
start learning
wywiad
Mam wywiad dzisiaj o 12:30.
jingle
The Radio jingle sounds really good.
start learning
dżingiel
Radiowy dżingiel brzmi bardzo dobrze.
journalism
Journalism is the activity of reporting information for a magazine; radio or TV.
start learning
dziennikarstwo
listen to a podcast
I listen to many podcasts.
start learning
słuchać podkastu
Słucham wielu podkastów
make up
This book is made up of twelve separate short stories.
start learning
stanowić (część całości)
Ta książka składa sie z dwunatu osobnych krótkich historii.
manage
I'll manage it.
start learning
zdołać, poradzić sobie
Poradzę sobie z tym.
manual
Read the manual before you build the cabinet from IKEA
start learning
instrukcja obsługi
Przeczytaj instrukcje przed złożeniem szafki z IKEI.
mass media
Radio, television, newspapers and magazines are known as the mass media.
start learning
środki masowego przekazu
Radio, telewizja, gazety i czasopisma znane są jako środki masowego przekazu.
mostly
The passengers on board were mostly Japanese.
start learning
głównie
Pasażerowie na pokładzie byli głównie Japończykami.
network
All computers in the classroom are networked.
start learning
łączyć się (w sieci)
Wszystkie komputery w klasie są połączone w sieć.
news feed
A news feed is a list of news updates.
start learning
kanał wiadomości
Kanał wiadomości to lista aktualizacji wiadomości.
online media
Companies that use Online Media for ads are making a large amount of money compared to companies that are just using only the radio for advertisement.
start learning
media internetowe
Firmy korzystające z mediów internetowych w reklamach zarabiają dużo pieniędzy w porównaniu do firm, które używają tylko radia do celów reklamowych.
pass the time
I read to pass the time while waiting at the doctor's office
start learning
zabijać czas
Czytam, żeby zabić czas podczas oczekiwania w gabinecie lekarskim.
peer pressure
We just all need to learn to be clever consumers; and not be influenced by peer pressure.
start learning
presja grupy rówieśniczej
Wszyscy musimy nauczyć się być sprytnymi konsumentami; i nie być pod wpływem presji rówieśników
period
Prices of almost all materials have risen sharply in a very short period of time.
start learning
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
pop up ad
I prefer to pay for Video On Demand because I hate pop-up ads in the middle of a film.
start learning
wyskakujące okno
Wolę płacić za wideo na żądanie, ponieważ nienawidzę wyskakujących reklam w środku filmu.
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop artists.
start learning
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
prime time
It's terrible to see commercial breaks full of catchy jingles on prime time TV.
start learning
godziny największej oglądalności
Przerażające jest to, że widzisz przerwy reklamowe pełne dżingli w telewizji prime time.
print media
My dad worked for the print media, and would often come home really late with ink all over his shirt.
start learning
drukowane środki przekazu
Mój tata pracował dla mediów drukowanych i często wracał do domu naprawdę późno z tuszem na koszulce.
reach
We will reach our destination within 10 minutes.
start learning
dotrzeć; osiągać
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
recommend
I wouldn't recommend it.
start learning
polecać
Nie poleciłbym tego.
recommendation
What's your recommendation?
start learning
rekomendacja; polecenie
Jakie jest twoje zalecenie?
reduce
I think we should reduce the price.
start learning
obniżać; zmniejszać
Myśle, że powinnyśmy zmniejszyć cene.
relevant
Nelson's comments were not really relevant to the discussion.
start learning
celny; trafny
Komentarze Nelsona nie były tak istotne dla dyskusji.
remote control
A remote control is a device used to control a TV or stereo from a distance.
start learning
pilot do telewizora
Pilot to urządzenie służące do sterowania telewizorem lub stereo z odległości.

You must sign in to write a comment