IB 2 Budowanie zespołu

 0    70 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
1. USTALANIE JASNYCH CELÓW
start learning
1. SET CLEAR OBJECTIVES
wspólna wizja
start learning
a shared vision
czego się od nich oczekuje
start learning
what is expected of them
2. DOPASUJ ZADANIA DO UMIEJĘTNOŚCI I MOTYWACJI
start learning
2. MATCH TASKS TO SKILLS AND MOTIVATION
rozpoznać dziedziny wiedzy specjalistycznej
start learning
to recognise fields of expertise
obszary, w których są doskonali
start learning
the areas where they excel
unikać posiadania nieszczęśliwych członków zespołu
start learning
to avoid having unhappy team members
3. MYŚL O INTERPERSONALNEJ DYNAMICE
start learning
3. THINK ABOUT INTERPERSONAL DYNAMICS
jeśli pojawią się starcia osobowości...
start learning
if personality clashes arise...
pomóc rozwiązać problemy szybko
start learning
to help resolve the issues quickly
niekompatybilne osobowości skutkują czasem...
start learning
incompatible personalities results in time...
niezgodny
start learning
incompatible
za jakiś czas
start learning
in time
prowadzić do długoterminowych podziałów
start learning
to lead to long term divisions
jeśli nie zostaną szybko rozwiązane
start learning
if not dealt with promptly
4. ROZWIŃ DOBRY STYL PRZYWÓDZTWA
start learning
4. DEVELOP A GOOD TEAM LEADERSHIP STYLE
umożliwić członkom zachowanie twarzy, kiedy zawiedli
start learning
to allow members to save face when they fail
chwalić i doceniać osiągnięcia
start learning
to praise and acknowledge achievements
jeśli dopuścisz się znalezienia błędu
start learning
if you indulge in fault finding
dopuścić się
start learning
to indulge
znalezienie błędu
start learning
fault finding
zespół stanie się urażony
start learning
team will become resentful
stać się urażonym
start learning
to become resentful
5. STALE KOMUNIKUJ I PRZEGLĄDAJ WYDAJNOŚĆ
start learning
5. COMMUNICATE CONSTANTLY AND REVIEW PERFORMANCE
wpływać na realizację zadań
start learning
to impact on completion of tasks
opinia na temat wydajności
start learning
a feedback on performance
negocjować sposoby na pójście naprzód
start learning
to negotiate ways to move forward
utrzymywanie wszystkich w stanie obiektywnym i skupionych na...
start learning
keeping everyone objective and focused on...
regularne, otwarte i produktywne spotkania są najważniejsze dla sukcesu
start learning
regular, open and productive meetings are paramount to success
być najważniejsze dla sukcesu
start learning
be paramount to success
IGNOROWANIE CYKLU ŻYCIA KORPORACYJNEGO
start learning
DEFYING THE CORPORATE LIFE-CYCLE
przeciwstawić | ignorować
start learning
to defy
podstawa gospodarki
start learning
the backbone of economy
w żadnym wypadku nie gwarantowane
start learning
by no means guaranteed
napięcia i stres życia rodzinnego
start learning
the tensions and strain of family life
planowanie sukcesji
start learning
succession planning
problemy mogą być przewidziane i przezwyciężyć
start learning
problems can be predicted and overcome
uniknąć głównych pułapek
start learning
to avoid the main pitfalls
niezależnie od jego struktury prawnej
start learning
regardless of its legal structure
♠️może ostatecznie doprowadzić do niepowodzenia
start learning
to can ultimately lead to the failure
to byłoby obraźliwe
start learning
it would be insulting
sugerować brak zaufania
start learning
to imply a lack of trust
uzyskać umowę odstąpienia od małżonków
start learning
to get waiver agreements from spouses
rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się później
♧ później | w dalszym ciągu
start learning
to solve problems that may occur later on
♧ later on
umowa przewiduje
start learning
a contract stipulates
określać
start learning
to stipulate
być zmuszonym do zatrudnienia partnera
start learning
be forced to take on a partner
trwałe poczucie tożsamości
♧ trwałe
start learning
an enduring sense of identity
♧ enduring
długoterminowe perspektywy na sukces
start learning
the long term prospects for success
BUDOWANIE ZESPOŁU
start learning
TEAM-BUILDING
ŻYWNOŚĆ I PRZEKĄSKI NA SPOTKANIA
start learning
FOOD AND REFRESHMENTS FOR MEETINGS
szczególnie żeby zachęcić ludzi do uczestnictwa w spotkaniach
start learning
particularly to encourage people to attend meetings
niewygodne lub niepożądane spotkania
start learning
inconvenient or unwelcome meetings
nie każdy chce pić alkohol lub zostać na dłużej
start learning
not everyone wants to drink alkohol or stay late
wydarzenia charytatywne przyciągają ludzi razem
start learning
charity events pull people together
wspólny i wartościowy cel
start learning
a common and worthwhile goal
pracownicy mogą się z nimi wiązać i silnie się z nimi czuć
start learning
staff can relate to and feel strongly about
wymaga to starannego rozważenia...
start learning
this requires careful consideration about...
być postrzegane jako...
start learning
be perceived as...
to przemawia tylko do...
start learning
that appeals only to...
zaangażowana inwestycja pokazuje członkom, ile...
start learning
the investment involved shows the members how much...
działania społeczne do wyboru
start learning
social activities to choose from
WIECZORNE NAPOJE I POSIŁKI
start learning
EVENING DRINKS AND MEALS
WYJAZD INTEGRACYJNY
start learning
AWAY DAYS
AMBITNE SPORTOWE HOBBY
◇ hobby | praca | pasja
start learning
CHALLENGING SPORTS PURSUITS
◇ pursuit
środowisko które zarówno uznaje i ceni różnice
start learning
an environment with both acknowledges and values differences
być korzystne
start learning
be beneficial
niezależne "własne ja"
start learning
independent selves
współzależny
start learning
interdependent
wprowadzić do zespołu
start learning
bring to a team

You must sign in to write a comment