HARDtalk Sylvie Gouldard

 0    31 flashcards    orskab
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wystartować jako francuski Prezydent
start learning
take off as French President
napisać od nowa zasady francuskiej polityki
start learning
Rewrite the rule of French politics
podjąć ryzyko
start learning
take a risk
atut
start learning
asset
w ślad za czymś
start learning
in the wake of something
podstawa
start learning
footing
Zgromadzenie Narodowe
start learning
The National Assembly
nie doceniać czegoś
start learning
underestimate something
całkowicie
start learning
wholeheartedly
tworzyć silną więź
start learning
be bonded
powszechnie uznana ideologia
start learning
a well - established ideology
być wśród ludzie
start learning
be on the ground
upodabniać się do siebie
start learning
converge
przypuszczalnie
start learning
presumably
udzielać poparcia temu kandydatowi
start learning
endorse this candidacy
kryterium, kryteria
start learning
criterion, criteria
rozwodzić się nad czymś
start learning
dwell on something
jak zawracanie kijem Wisły
start learning
like herding cats
powstanie przeciw władzy
start learning
insurgence
odmawiać większości jakiejkolwiek partii
start learning
decline to give any party a majority
zakasać rękawy
start learning
roll up one's sleeves
zakładać coś
start learning
assume something
rozłożyć coś na części
start learning
break something down
pisać lekceważąco
start learning
Write dismissively
postawa negacji
start learning
Attitude of denial
zerwać unifiację
start learning
Break up the unification
mówić w swoim imieniu
start learning
Speak on my behalf
mieć wspólnie dużo odpowiedzialności
start learning
Have a lot of responsibility in common
opuszczać Unię Europejską
start learning
quit the European Union
przekazanie suwerenności
start learning
Transfer of sovereignty
pod kontrolą
start learning
in charge

You must sign in to write a comment