Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim 3

 0    40 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Będziemy potrzebowali raport policyjny jeżeli odpowiedzialność jest kwestionowana
start learning
We'll need a police report if liability is in dispute
sprzeczne dowody są prezentowane
start learning
conflicting evidence is presented
jakakolwiek osoba jest poważnie ranna
start learning
any person is seriously injured
uzyskać notatkę policyjną
start learning
to obtain a police report
zakończyć (śledztwo)
start learning
to conclude (investigation)
wydanie notatki do czasu kiedy postępowanie karne zostanie zakończone
start learning
to release the report until criminal prosecutions are concluded
być uprawnionym do odszkodowania
start learning
be eligible (entitled) for compensation
Będziemy informować.
start learning
We will keep you informed.
decyzja o odpowiedniej kwocie zazwyczaj trwa więcej niż 3 miesiące
start learning
a decision on the appropriate amount will usually take longer than 3 months
kilka powszechnych czynników
Jest kilka powrzechnych czynników które mają wpływ na to jad długo sprawy zabierają
start learning
some common factors
There are some common factors that have an effect on how long things take
zdobyć niezależny raport medyczny
start learning
to get an independent medical report
nie zgadzać się ze skutkami szkody
start learning
to don't agree on the effects of the injury
utrata zarobków
start learning
loss of earnings
zakres opieki
start learning
care needs
dokonać ostatecznej wypłaty odszkodowania
start learning
to make a final payment of compensation
płatność pośrednia
start learning
interim payment
napisać do ciebie naszą decyzję i przyczynę dlaczego
start learning
to write to you with our decision and the reasons why
franszyza
Słowo franszyza odności się do kwoty którą my odejmiemy z twojej szkody za uszkodzenie mienia.
start learning
excess
The word ‘excess’ refers to an amount that we will deduct from your claim for property damage.
kto jest winnym za wypadek
start learning
who is at fault for the accident
decyzja może być wydana przez sąd albo arbitra
start learning
decision may have to be made by a court or arbitrator
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
ściganie przestępców
start learning
prosecution of offenders
egzekwowanie prawa
start learning
law enforcement
dane personalne mogą być udostępniane osobom trzecim
start learning
Personal information may be disclosed to third parties
wyjawiać, ujawniać
start learning
to reveal, to disclose
gdzie jesteśmy zobligowani przez prawo do zrobienia tego
start learning
where we are obliged by law to do so
być dopuszczone
start learning
be permitted
ujawnienie informacji
start learning
information disclosure
organy regulacyjne
start learning
regulatory bodies
dla celów monitorowania i egzekwowania naszej zgodności z regulacjami
start learning
for the purposes of monitoring and/or enforcing our compliance with any regulatory rules/codes.
dla celów ustalenia, wykonywania lub obrony prawa
start learning
for the purposes of establishing, exercising or defending legal rights
uzyskanie porady prawnej
start learning
obtaining legal advice
w związku z jakim kolwiek postępowaniem
start learning
in connection with any legal proceedings
niedokładność
start learning
inaccuracy
zamierzony, umyślny
start learning
intended
być wyczerpujące
start learning
to be exhaustive
tak szybko i skutecznie jak się da
start learning
as quickly and efficiently as possible
w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela
start learning
on behalf of the foreign insurer
Jako firma zawsze dążymy do doskonałości
start learning
As a company we always strive for excellence
Jeżeli z jakiegoś powodu nasz serwis nie spotkał się z Państwa oczekiwaniami
start learning
If for any reason our service has not met with your expectations

You must sign in to write a comment