Gospel st. John 16

 0    33 flashcards    zbigniewfigaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
These things have I spoken to you, that ye should not be offended.
start learning
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.
They shall put you out of the synagogues: yes, the time cometh, that whoever killeth you, will think that he doeth God service.
start learning
Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.
And these things will they do to you, because they have not known the Father, nor me.
start learning
Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not to you at the beginning, because I was with you.
start learning
Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.
But now I go to him that sent me, and none of you asketh me, Whither goest thou?
start learning
Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz?
But because I have said these things to you, sorrow hath filled your heart.
start learning
Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.
Nevertheless, I tell you the truth: It is expedient for you that I depart; for if I go not away, the Comforter will not come to you; but if I depart, I will send him to you.
start learning
Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
start learning
On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
Of sin, because they believe not on me;
start learning
O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
start learning
o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
start learning
wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.
I have yet many things to say to you, but ye cannot bear them now.
start learning
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie.
But, when he, the Spirit of truth is come, he will guide you into all the truth: for he will not speak from himself; but whatever he shall hear, [that] will he speak: and he will show you things to come.
start learning
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
He will glorify me: for he will receive of mine, and will show [it] to you.
start learning
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
All things that the Father hath are mine: therefore I said, that he will take of mine, and show [it] to you.
start learning
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
start learning
Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie.
Then said [some] of his disciples among themselves, What is this that he saith to us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
start learning
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca?
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
start learning
Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi.
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said to them, Do ye inquire among yourselves of that which I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
start learning
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?
Verily, verily, I say to you, that ye will weep and lament, but the world will rejoice: and ye will be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
start learning
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
start learning
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
start learning
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
And in that day ye will ask me nothing: Verily, verily, I say to you, Whatever ye shall ask the Father in my name, he will give [it] you.
start learning
W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.
Hitherto ye have asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
start learning
Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
These things have I spoken to you in proverbs: but the time cometh when I shall no more speak to you in proverbs, but I shall show you plainly concerning the Father.
start learning
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu.
At that day ye will ask in my name: and I say not to you, that I will pray the Father for you:
start learning
W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came from God.
start learning
Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
start learning
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.
His disciples said to him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
start learning
Rzekli uczniowie Jego: Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest from God.
start learning
Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.
Jesus answered them, Do ye now believe?
start learning
Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie?
Behold, the hour cometh, and is even now come, that ye shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
start learning
Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
These things I have spoken to you, that in me ye may have peace. In the world ye will have tribulation, but be of good cheer: I have overcome the world.
start learning
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

You must sign in to write a comment