Features of Character

 0    63 flashcards    orban
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
agresywny
Jeśli go krytykuję, staje się agresywny i zaczyna krzyczeć.
start learning
aggressive
If I criticize him, he gets aggressive and starts shouting.
ambitny
ambitny, młody prawnik
start learning
ambitious
an ambitious young lawyer
wybuchowy
Jest bardzo wybuchowa rano!
start learning
bad-tempered
She's very bad-tempered in the mornings!
zarozumiały
On jest taki zarozumiały!
start learning
big-headed
He's so big-headed!
odważny
To była odważna decyzja, aby zrezygnować z pracy i założyć własny biznes.
start learning
brave
It was a brave decision to quit her job and start her own business.
ostrożny
Bądź ostrożny gdzie kładziesz tę gorącą patelnię.
start learning
careful
Be careful where you put that hot pan.
nieostrożny
On jest bardzo nieostrożny w kwestii pieniędzy.
start learning
careless
He's very careless with his money.
troskliwy
Zawsze uważałem Joannę za troskliwą osobę.
start learning
caring
I've always thought of Joanna as a very caring person.
radosny, pogodny
Jesteś w radosnym nastroju o poranku.
start learning
joyful, cheerful
You're in a cheerful mood this morning.
mądry, bystry
Judyta nigdy nie była zbyt mądra, ale bardzo próbuje.
start learning
smart
Judy has never been very clever, but she tries hard.
pewny siebie / zbyt pewny siebie
Bądź trochę bardzie pewny siebie!
start learning
confident / overconfident
Be a bit more confident in yourself!
panikarz, osoba nadmiernie dramatyzująca
Jesteś taką panikarą! To nic wielkiego, to żaden dramat.
start learning
a drama queen
You're such a drama queen! It's no big deal.
wyluzowany, opanowany
Chciałabym, abyś był bardziej opanowany, wyluzowany.
start learning
easygoing
I wish you were more easygoing.
energiczny
On jest bardzo energiczny, czyż nie? Jak na kogoś w jego wieku.
start learning
energetic
He's very energetic, isn't he, for a man of his age?
ekstrawertyk / introwertyk
Większość sprzedawców to ekstawertycy.
start learning
extrovert / introvert
Most sales people are extroverts.
przyjacielski, miły, przyjazny
Nie jestem w przyjacielskich relacjach z nauczycielem mojej córki.
start learning
friendly
I'm on friendly terms with my daughter's teacher.
lubiący dobrą zabawę
Jej przyjaciele opisują ją jako (osobę) lubiącą dobrą zabawę i energiczną.
start learning
fun-loving
Her friends describe her as fun-loving and energetic.
szczodry, hojny
Ona jest naprawdę słodką osobą i jest szczodra aż do przesady.
start learning
generous
She's a really sweet person and she's generous to a fault.
delikatny, łagodny
Jest bardzo łagodny dla swoich dzieci.
start learning
gentle
He's very gentle with his kids.
pracowity
Zawsze była pracowita w szkole.
start learning
hard-working
She was always very hard-working at school.
uczynny, skory do pomocy
Dziękuję, byłeś bardzo uczynny / skory do pomocy.
start learning
helpful
Thank you - you've been very helpful.
unhelpful
Sprzedawca sklepowy był niegrzeczny i nieuczynny.
start learning
nieuczynny, nieskory do pomocy
The shop assistant was rude and unhelpful.
uczciwy / nieuczciwy
Ona jest całkowicie uczciwa.
start learning
honest / dishonest
She's completely honest.
pomysłowy, kreatywny / bez wyobraźni, bez polotu
pomysłowy projektant
start learning
imaginative / unimaginative
an imaginative designer
niezależny
Zawsze byłam finansowo niezależna.
start learning
independent
I've always been financially independent.
inteligentny, nieinteligentny
Jest leniwy, nieinteligentny i nieuprzejmy.
start learning
inteligentny, nieinteligentny
He is lazy, unintelligent, and rude.
leniwy
Jest zbyt leniwy, aby chodzić pieszo do pracy.
start learning
lazy
He's too lazy to walk to work.
skąpy; złośliwy i podły
Jest zbyt skąpy, aby kupić jej pierścień.
start learning
mean
He's too mean to buy her a ring.
bałaganiarski / nieporządny
Moja siostra to typowa bałaganiarska nastolatka.
start learning
messy
My sister is a typical messy teenager.
złośliwy, wstrętny, nieuprzejmy
Nie bądź taka złośliwa dla swojego brata. On jest cztery lata młodszy od ciebie!
start learning
nasty
Don't be so nasty TO your brother - he's four years younger than you!
miły
Chciałabym, abyś był milszy dla swojego brata.
start learning
nice
I wish you'd be nice to your brother.
otwarty
Jest bardzo otwarty w kwestii swoich słabości.
start learning
open
He's very open about his weaknesses.
optymistyczny / pesymistyczny
Jest bardzo optymistyczny w kwestii swoich szans.
start learning
optimistic / pessimistic
He’s very optimistic about his chances.
otwarty i towarzyski
Stałam się bardziej pewna siebie i towarzyska / otwarta.
start learning
outgoing
I’ve become more confident and outgoing.
cierpliwy / niecierpliwy
Postaraj się nie być zbyt niecierpliwy wobec niej.
start learning
patient / impatient
Try not to be too impatient WITH her.
uprzejmy
Proszę, bądź uprzejmy dla naszych gości.
start learning
polite
Please be polite TO our guests.
cichy, spokojna
Była cicha i nieśmiała.
start learning
quiet, calm
She was quiet and shy.
solidny, niezawodny / niesolidny, zawodny
Andrzej jest bardzo wiarygodny - jeśli mówi, że coś zrobi, to zrobi to.
start learning
reliable / unreliable
Andrew is very reliable - if he says he'll do something, he'll do it.
odpowiedzialny / nieodpowiedzialny
nieodpowiedzialni rodzice
start learning
responsible / irresponsible
irresponsible parents
niegrzeczny, nieuprzejmy
Dlaczego jesteś taki niegrzeczny dla swojej matki?
start learning
rude
Why are you so rude TO your mother?
wystraszony
On ma lęk wysokości.
start learning
scared
He's scared of heights.
samolubny, egoistyczny / bezinteresowny
bezinteresowne motywy
start learning
selfish / unselfish
unselfish motives
poważny
Wyglądasz poważnnie. Co ciebie kłopocze?
start learning
serious
You look serious. What's troubling you?
nieśmiały
No dalej, nie wstydź się. Porozmawiaj z nim.
start learning
shy
Go on, don't be so shy. Talk to him.
towarzyski / nietowarzyski
Ona jest towarzyskim dzieckiem, które będzie rozmawiać z kimkolwiek.
start learning
sociable / unsociable
She's a sociable child who'll talk to anyone.
niemądry, głupkowaty
Nie rób tego, głupki chłopaku, głupcze!
start learning
silly, stupid
Don't do that, you silly boy!
gadatliwy, rozmowny
Nie jest zbyt rozmowny, czyż nie?
start learning
talkative
He's not very talkative, is he?
schludny, porządny / niechlujny, nieporządny
Pan Twaróg to najbardziej niechlujny nauczyciel jakiego znam
start learning
tidy / untidy
Mr Twarog is the untidiest teacher I've known.
apodyktyczny
Nie bądź taki apodyktyczny!
start learning
bossy
Don't be so bossy!
tchórzliwy
To był szczególnie brutalny i tchórzliwy atak.
start learning
cowardly
This was a particularly brutal and cowardly attack.
ekscentryczny
ekscentryczna gwiazda pop
start learning
eccentric
an eccentric pop star
materialistyczny
To materialistyczny chłopak.
start learning
materialistic
He's a material boy.
skromny
Jesteś zbyt skromna!
start learning
modest
You're too modest!
kapryśny, humorzasty
Dlaczego jesteś taki kapryśny dziś?
start learning
capricious, moody
Why are you so moody today?
dziwny
To dziwni ludzie.
start learning
strange, odd
They're very odd people.
dziwaczny, dziwak
dziwaczni bohaterowie, dziwaczne postacie
start learning
oddball, an oddball
oddball characters
wrażliwy
wrażliwy i troskliwy człowiek
start learning
sensitive
a sensitive and caring man
szczery / nieszczery
nieszczery uśmiech
start learning
sincere / insincere
an insincere smile
życzliwy, współczujący
I można by pomyśleć, ze jego dzieci będą bardziej współczujące, po tym, co przeszedł.
start learning
sympathetic
You'd think his children would be more sympathetic TOWARDS him after all he's gone through.
dziwny
Jej chłopak jest trochę dziwny, zaś ona jest miła.
start learning
weird
Her boyfriend's a bit weird but she's nice.
dziwak / dziwaczka, dziwadło
Jest niebezpiecznie być tam samej - jest zbyt wielu dziwaków wokół.
start learning
a weirdo, a freak
It’s dangerous to be out on your own there are too many weirdos around.
cudowne dziecko
geniusz od finansów
start learning
a whizz-kid
a financial whizz-kid
zamknięty w sobie
Po śmierci syna, stała się cicha i zamknięta w sobie, a także rzadko wychodziła z domu.
start learning
withdrawn
Following her son's death, she became quiet and withdrawn and rarely went out

You must sign in to write a comment