egzamin techniczny

 0    149 flashcards    robaczek1516
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
politechnika łódzka
start learning
Lodz university of technology
wydział
start learning
faculty
katedra
start learning
department
instytut
start learning
institute
kierunek
start learning
field of study/ course
specjalizacja
start learning
specialization?
rektor
start learning
vice chancellor / president
dziekan
start learning
dean
inżynier
start learning
BSc degree=Bachelor of Science
absolwent
start learning
graduate
magister
start learning
Master of Science
magister inżynier
start learning
MSc degree= Master of Science
inżynier
start learning
engeeneer
licencjat
start learning
Beng degree= Bachelor of Engineering
składać się z
start learning
consist of
podzielony na
start learning
divided into?
zdobywać wiedzę
start learning
acquire knowledge?
ukończyć uczelnię
start learning
graduate?
studia II stopnia
start learning
second-cycle programme
student III roku
start learning
tird year student
dziedzina studiów
start learning
area of study
stopień naukowy
start learning
degree
rozwój
start learning
development / progress
wykształcenie techniczne
start learning
technical education
zawodowo
start learning
professionally
założyć swoją własna firmę
start learning
set up a company
uczęszczać na wykłady
start learning
to attend lectures
prowadzić badania
start learning
carry out a resea-rch
we współpracy z
start learning
in collaboration with
osiągnięcia edukacyjne
start learning
educational achievements
wyposażony w
start learning
equipped with
specjalizować się w
start learning
to specialize in
zastosowanie
start learning
using
umiejętności praktyczne
start learning
practical skills
kariera zawodowa
start learning
career
studiować za granicą
start learning
study abroad
w dziedzinie/obszarze
start learning
in the field
centrum badawcze
start learning
research centre
matematyka
start learning
matchematics/ match
geometria
start learning
geometry
wymiary
start learning
measurement
długość
start learning
length
długi
start learning
long
wysokość
start learning
height
wysoki
start learning
high
szerokość
start learning
width
szeroki
start learning
wide
głębokość
start learning
depth
głęboki
start learning
deep
liczba
start learning
number
liczba pierwsza
start learning
prime number
liczba parzysta
start learning
even number
liczba nieparzysta
start learning
odd number
l. Całkowita
start learning
integer
l. Naturalna
start learning
natural number
l. Ujemna
start learning
negative number
l. Dodatnie
start learning
positive number
ułamek
start learning
fraction
ułamek zwykły
start learning
common fraction
ułamki dziesiętne
start learning
decimal fraction
licznik
start learning
numerator
mianownik
start learning
denominator
najmniejszy wspólny mianownik
start learning
LCD (the least common denominator)
połowa
start learning
a half
ćwierć
start learning
a quarter
pole powierzchni
start learning
area
średnica
start learning
diameter
objętość
start learning
volume
mierzyć
start learning
to measure / take a mesurement?
pomiar
start learning
measurement
potęga
start learning
power
pierwiastek
start learning
root
x do kwadratu
start learning
x to a power of 2 / x squared
x do potęgi 3
start learning
x cubed
pierwiastek 2st z x
start learning
square root (pierwiastek kwadratowy)
pierwiastek 3st z x
start learning
cubic root? Cube root?
kąt
start learning
angle
kąt prosty
start learning
right angle
kąt ostry
start learning
acute angle
kąt rozwarty
start learning
obtuse angle
linie
start learning
line
linia prosta
start learning
straight line
linia łamana
start learning
zigzag
prostopadłe
start learning
perpendicular lines
równoległe
start learning
parallel lines
poziomy
start learning
horizontal
pionowy
start learning
perpendicular
działania matematyczne
start learning
operations
dodawać
start learning
add
odejmować
start learning
subtract
mnożyć
start learning
multiply
dzielić
start learning
divide
różnica
start learning
difference
suma
start learning
sum
równy
start learning
equal
równa się
start learning
equals
obliczenie
start learning
calculation
obliczać
start learning
calculate
rozwiązywać równanie
start learning
solve an equation?
zmienne
start learning
variable / alternating
wyrażenie
start learning
expression
wzór
start learning
formula
działania nieporządane
start learning
adverse effects
spalanie
start learning
combustion
zanieczyszczenie
start learning
contamination
żrący/ subst żrąca
start learning
corrosive
pozbyć się/ usunąć
start learning
dispose of
osuszyć
start learning
dry
nauszniki/ zatyczki do uszu / ochrona uszu
start learning
earmuffs/ earplugs
poróżnić
start learning
embroil
wybuch
start learning
explosion
subst wybuchowa
start learning
explosive
subst łatwopalna/ łatwopalny
start learning
flummable
tarcie
start learning
friction
gazy pod ciśnieniem
start learning
gases under pressure
subst szkodliwa /szkodliwy
start learning
harmful
konserwacja
start learning
maintenance
konserwować
start learning
maintain
stopiony
start learning
molten
środki ochrony indywidualnej
start learning
personal protective equipment
trujący
start learning
poisonous
zapobiegawczy
start learning
precautionary
chronić
start learning
protect
odzież ochronna
start learning
protective clothing
środki ochronne
start learning
protective measures
p-rzetworzyć
start learning
recycle
szczelnie zamknąć
start learning
seal / tightly closed
szczelnie
start learning
tightly
toksyczny
start learning
toxic
związany ze środowiskiem
start learning
environmentally related
rysunek techniczny
start learning
technical drawing
projektowanie wspomagane komputerowo
start learning
computer- aided design CAD
w skali od do
start learning
on a scale of ... To...
w tym modelu nie zachowano odpowiedniej skali
start learning
the model is out of or not to scale
zestaw rysunków
start learning
set of drawings
ogólny rysunek złożeniowy
start learning
general arrangment
w małej skali
start learning
smal-scale
w dużej slaki
start learning
large scale
rozmiar rzeczywisty
start learning
actual size
rozmiar powiększony
start learning
enlarged
rysunek schematyczny
start learning
schematic drawing / schematics
rzut pionowy
start learning
elevational view
rzut z góry
start learning
overview
rzut z boku
start learning
sideview
rzut frontu
start learning
front view
dwuwymiarowy
start learning
two--dimensional
trójwymiarowy
start learning
three-dimensional
przekrój poprzeczny
start learning
cross-section
w przekroju
start learning
in cross-section

You must sign in to write a comment