Drinking sroties + word formation

 0    91 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pojawiać się/pochodzić
Have a specified beginning.
Słowo pojawiło się jako określenie marketingowe.
start learning
originate
The word originated as a marketing term.
zapoczątkowywać/dawać początek
2; Create or initiate (something)
Jest odpowiedzialny za zapoczątkowanie tego truizmu.
start learning
originate/initiate
He is responsible for originating this particular cliché.
zakładać
Set up on a firm or permanent basis.
Projekt założono w 1975 roku.
start learning
establish
The scheme was established in 1975.
ugruntować/wyrabiać sobie renomę
Achieve permanent acceptance or recognition for.
Wyrobił sobie renomę jako gwiazda filmowa.
start learning
establish
He had established himself as a film star.
ustanowienie/założenie
Ustanowienie niezależnego rządu.
start learning
establishment
The establishment of an independent government.
udzielać poparcia
Declare one's public approval or support of.
Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.
start learning
endorse
I fully endorse everything the chairperson has said.
lansować/reklamować
Recommend (a product) in an advertisement.
Tamten sławny bloger reklamuje Coca-Colę.
start learning
endorse
That famous blogger is endorsing Coca-Cola.
na wysokiej pozycji
start learning
high up
towar
produkt który jest kupowany i sprzedawany
Zdrowie jest społeczną wartością, a nie towarem.
start learning
commodity
Health is a social value, not a commercial commodity.
towar
uncountable; produkty wystawione na sprzedaż w sklepie, na targowisku
Sprzedaliśmy cały towar.
start learning
marchendise
We sold all the merchandise.
kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
start learning
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.
operować
(of a person) control the functioning of (a machine, process, or system)
start learning
operate
działać
3; (Of a machine, process, or system) function in a specified manner.
Nasz system rezerwacji online działa bez zarzutu.
start learning
operate/run/function
Our online reservation system operates without fault.
poparcie/aprobata
public approval or support of
Kwestia pełnej niepodległości otrzymał przytłaczające poparcie.
start learning
endorsement
The issue of full independence received overwhelming endorsement.
prohibicja
start learning
prohibition
lansowanie
np. produktu, nowej mody
Komik zarobił miliony na lansowaniu Pepsi.
start learning
endorsement
The entertainer made millions from Pepsi endorsements.
konwersować
start learning
converse
odwrotność
3
Bez względu na to, czego od niego oczekujesz, on zawsze postąpi odwrotnie.
start learning
converse/reverse/inverse
No matter what you ask of him, he will always do the converse.
przeciwny/odwrotny
3; Having characteristics which are the reverse of something else already mentioned.
Bez względu na to co powiem, on zawsze zajmuje przeciwne stanowisko.
start learning
opposite/converse/reverse
No matter what I say, he always takes a converse position.
pasterz kóz
start learning
goatherd
pobudliwy
Responding too readily to something new or stimulating; easily excited.
dość pobudliwy młody mężczyzna
start learning
excitable
a rather excitable young man
wrażliwy na bodźce
(of tissue or a cell) responsive to stimulation.
Te alkaloidy działają na komórki nerwowe sprawiając, że są one bardziej wrażliwe na bodźce.
start learning
excitable
These alkaloids act on nerve cells to make them more excitable.
opat
start learning
abbot
pojawiać się jak grzyby po deszczu
W tym mieście problemy pojawiają się codziennie, jak grzyby po deszczu.
start learning
spring up
In this city, problems spring up everyday.
odbić się w górę
On odbił się w górę z ziemi, natychmiast wstając.
start learning
spring up
He sprang up from the ground, standing up immediately.
Bliski Wschód
start learning
Middle East
kawiarnia
3
start learning
coffeehouse/coffee house/cafe
trafić/znaleźć właściwą drogę
start learning
find one's way
średni/środkowy
prefiks
start learning
mid-
stymulować/pobudzać
Raise levels of physiological or nervous activity in (the body or any biological system)
Kobietom są podawane leki na bezpłodność, aby pobudzać ich jajniki.
start learning
stimulate
The women are given fertility drugs to stimulate their ovaries.
pobudzać/zachęcać
Encourage or arouse interest or enthusiasm in.
Nauczyciele powinni zadawać takie pytania, które pobudzają dzieci do myślenia.
start learning
stimulate
Teachers should ask questions which stimulate children to think.
zajmujący/porywający
Encouraging or arousing interest or enthusiasm.
Bogate i zajmujące środowisko pracy.
start learning
stimulating
A rich and stimulating working environment.
pobudzający
np. środek
start learning
stimulating
ożywiać
np. gospodarkę
Pakiet cięć wydatków w celu ożywienia dgospadarki
start learning
revitalise
A package of spending cuts to revitalize the economy.
kocioł
do gotowania
start learning
kettle
podwórko za domem
start learning
backyard
podpowiadać/suflerować
-I ten obraz? -podpowiedział.
start learning
prompt
‘‘And the picture?’ he prompted’
odświeżać
Update the display on (a screen)
Wciśnij F5, aby odświeżyć stronę.
start learning
refresh
Press F5 to refresh the page.
orzeźwiać
Give new strength or energy to; reinvigorate.
Prysznic ją orzeźwił.
start learning
refresh
The shower had refreshed her.
księgowy
2
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
start learning
accountant/bookkeeper
The accountant prepared financial statement of the company.
kofeina
start learning
caffeine
wzór
matematyczny
Czy pamiętasz wzór na pole koła?
start learning
formula
Do you remember the formula for the area of a circle?
przepis/recepta
2; A list of ingredients with which something is made.
To jest ten sam przepis, którego on używał przez całe życie.
start learning
formula/recipe
It's the same formula he has used all his life.
przepis/sposób
2; A method or procedure for achieving something.
On znalazł receptę na szczęśliwe życie.
start learning
recipe/formula
He found a formula for happy life.
salon
w domu, kosmetyczny, tatuażu, masażu
start learning
parlour
apteka
3 (1Am)
Mamy dostęp do najlepszej apteki na świecie.
start learning
chemist's/pharmacy/drugstore
We have access to the best pharmacy in the world.
lodziarnia
start learning
ice cream parlour
energiczny
2
Mój syn jest tak energiczny, że potrafi mnie zmęczyć w ciągu jednej godziny.
start learning
vigorous/energetic
My son is so vigorous he can tire me out within an hour.
ogłoszenie całostronicowe
start learning
full-page advertisement
przerywać
2; Interrupt action or speech briefly.
Zatrzymajmy się na moment, potrzebuję odpocząć.
start learning
stop/pause
Let's pause for a moment, I need to rest.
wesoły
3
start learning
jolly/merry/cheerful
ikoniczny/kultowy
start learning
iconic
cesarz
start learning
emperor
cesarzowa
start learning
empress
być nieskorym/niechętnym do zrobienia
Zawsze jestem niechętny, aby posprzątać.
start learning
be slow to do
I'm always slow to clean.
przemycać
start learning
smuggle
przemycać
Convey (someone or something) somewhere secretly and illicitly.
Przemycili alkohol przez odprawę celną.
start learning
smuggle
They smuggled alcohol through customs.
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
start learning
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
znosić/unieważniać
Formally put an end to (a system, practice, or institution)
Abraham Lincoln zniósł niewolnictwo w 1862.
start learning
abolish
Abraham Lincoln abolished slavery in 1862.
znieść podatek
Podatek został zniesiony w 1977 r.
start learning
abolish a tax
The tax was abolished in 1977.
nie pozwolić zasnąć
start learning
keep awake
zacząć coś uprawiać/zainteresować się czymś
start learning
take to sth
doprowadzić do zakończenia (czegoś)
start learning
bring an end to
kultowy obraz
start learning
iconic image
trawić
Break down (food) in the alimentary canal into substances that can be absorbed and used by the body.
Mój żołądek nie trawi mleka.
start learning
digest
My stomach doesn't digest milk.
trawienie
start learning
digestion
niezbędny
4
Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.
start learning
vital/essential/necessary/crucial
Higher education is a vital requirement for this job.
trzymać na odpowiednim poziomie
Dobra robota! Tak trzymaj!
start learning
keep up
Good job! Keep it up!
zarumienić się
Tony zarumienił się i popatrzył na nią.
start learning
flush
Tony flushed and looked at her.
spłukiwać
Cleanse (something, especially a toilet) by causing large quantities of water to pass through it.
start learning
flush
sprzyjać (czemuś)
Help or support (someone or something) in the achievement of something.
Ta pogoda nie sprzyja dobremu humorowi.
start learning
aid
This weather doesn't aid good mood.
zatwardzenie
start learning
constipation
proces trawienny
start learning
digestive process
tryb
A way or manner in which something occurs or is experienced, expressed, or done.
Włącz tryb samolotowy.
start learning
mode
Turn on the airplane mode.
substancja odżywcza
start learning
nutrient
krążenie
np. krwi
start learning
circulation
dzień
The time of the day between sunrise and sunset.
start learning
daytime
odwodnienie
start learning
dehydration
nawilżać
Make (something, especially the skin) less dry.
Ożyw swoją twarz, nawilż skórę.
start learning
moisturise
Revitalize your face, moisturize your skin.
zarumieniony
2
start learning
flushed/glowing
igła
do szycia, strzykawki, w kompasie, na drzewie
start learning
needle
działacz ruchu na rzecz ochrony przyrody
start learning
conservationist
teren leśny
start learning
woodland
poszerzać
start learning
widen
ciekawość
A strong desire to know or learn something.
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
start learning
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
z ciekawości
start learning
out of curiosity
uciszać/uspokajać
start learning
quieten
widoczność
Ze względu na mgłę widoczność na drogach jest dzisiaj bardzo zła, dlatego kierowcy powinni uważać.
start learning
visibility
Visibility is very poor on the roads today because of all the fog, so drivers should take care.
marihuana
2
start learning
marijuana/cannabis
temperować
Ona zatemperowała swój ołówek.
start learning
sharpen
She sharpened her pencil.
przemysł stalowy
start learning
steel industry

You must sign in to write a comment