Definicje słówek prawniczych

 0    35 flashcards    olaawojtowicz1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
świadczenie - wypełnienie zobowiązań umownych
start learning
performance -fulfilment of contractual obligations
egzekwowanie umów - procedury, by zapewnić, że strony wypełnią swoje obowiązki
start learning
Enforcement of contracts - Procedures to ensure that parties fulfill their obligations
świadczenie - coś wartościowego, na co obie strony kontraktu godzą się wymienić
start learning
consideration - something valuable, which both parties to contract agree to exchange
umyślne spowodowanie szkody - uszkodzenie kogoś, w wyniku braku należytej uwagi
start learning
negligently caused injuries - harming a person as a result of lack of necessary care
pełna odpowiedzialność - automatyczna odpowiedzialność w wyniku posiadania, czegoś niebezpiecznego (takiego jak: niebezpieczne zwierzęta
start learning
strict liability - automatic responsibility as a result of owning or using sth dangerous such as dangerous animal or explosives
odpowiedzialność odszkodowawcza - odpowiedzialność za czyny popełnione przez inną osobę (np. rodzic odpowiedzialny, za czyny dziecka, pracodawca za czyny pracownika
start learning
vicarious liability - legal responsibility for the harm caused by another (e.g. a parent is responsible for a child's acts, an employer may be responsible for employee's acts)
niebezpieczny, w taki sposób, że pełna odpowiedzialność (strict liability) będzie zastosowana
start learning
ultra-hazardous - dangerous, in such a way that strict liability will be applied
odpowiedzialność za wady fabryczne - odpowiedzialność fabryki za rzeczy, które wyrządziły szkodę
start learning
products liability - responsibility for factory defects, responsibility of manufactures for harm caused by their goods
uciązliwość - działanie, które zakłóca prawo danej osoby do korzystania z jej własnej posiadłości
start learning
nuisance - an act which interferes with a person's right to use and enjoy their land.
zakłócenie prywatnośći
start learning
invasion of privacy - violation of sb's right to be alone
zniesławienie - zniszczenie reputacji przez oszczerstwa mówione (slander), pisane (libel)
start learning
defamation - damaging sb's reputation through slander (oral) or liebel (written)
odszkodowanie - kompensata za szkody wyrządzone
start learning
Compensation for damage caused
przestępstwa przeciwko administracji publicznej - nielegalne działania takie jak łapówki, ucieczki z więzienia, krzywoprzysięstwo
start learning
crimes against public administration - illegal activities such as bribes, escape from jail, perjury
zabójstwo -zabicie osoby w wyniku morderstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci, zabicie w obronie koniecznej
start learning
homicide - killing a person, including murder, causing accidental death, killing in the necessary defense
pogłoski - dowód lub opinia zacytowane poza sądem, które nie mogą być dopuszczalne(admissible), ponieważ strona nie może być przesłuchana przez drugą stronę
start learning
hearsay - evidence or opinions quoted from a person not in court, which is not admissible because the person cannot be cross-examined
impeachment, postawienie w stan oskarżenia - akt dyskredytacji świadka przez udowodnienie, że jego dowody są fałszywe
start learning
impeachment, indictment - an act of discrediting a witness by proving that his or her evidence is false
możliwość przesłuchania świadka drugiej strony podczas procesu
start learning
cross-examination- the possibility of interrogating (question) the witness of the other party during the trial
zakazy dowodowe - prawo do nieujawniania niektórych typów dowodów (poufne rozmowy klienta i prawnika)
start learning
Priviliges - the right not to disclose certain types of evidence (confidential client and lawyer conversations)
konstytucyjne i regulaminowe limity - rzeczy zakazane, albo przez konstytucję albo prawo
start learning
Constitutional and statutory limits - things which are prohibited either by the constitution or by statutes
przeszukanie i konfiskata - oględziny czyjejś własności i zarekwirowanie rzeczy dowodowej, znalezionej podczas oględzin (examination)
start learning
search and seizure - examination of a person's property and taking articles of evidence found during the examination
przyznanie się do winy, oświadczenie o byciu winnym - przyjęcie karalności
start learning
incriminating statements - admissions of guilt by a defendant
nadzór monitoringowy
start learning
electronic surveillance - monitoring a person through closed-circuit TV cameras
immunitet - wyjątek od karania
start learning
Immunity - Exception from penalties or legal requirments
opinie sędziowskie - decyzję powzięte przez sąd wyższy, które kreują nowy precedens
start learning
Judge opinions - a decision taken by a higher court that creates a new precedent
styl formalny odnoszący się do dokumentów prawniczych
start learning
legal citation - a formal style of reffering to legal documents
precedens - prawniczy przypadek, który ustanawia nową zasadę prawa, którą stosują inne sądy w podobnych sprawach
start learning
precedent - a legal case that establishes a new rule of law that other courts apply in similar cases
wypełnić obowiązki
start learning
fulfill the obligations
umowny
start learning
contractual
dopuszczalny
start learning
admissible
wyłączenie
start learning
exemption
szkoda
start learning
harm
zakłócać
start learning
interfere with
obelga, obraza
start learning
slender, libel
ujawniać
start learning
disclose,
impeachment
start learning
impeachment - formaln process in which an official is accused of unlawful activity, which may include the removal of the official from the office as well as criminal or civil punishment

You must sign in to write a comment