Cechy charakteru z przykładami

 0    68 flashcards    monikalim0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szczery
Chcesz, bym był z tobą absolutnie szczery?
start learning
1. honest 2. sincere
Do you want me to be absolutely honest with you?
okropny
A ja byłam okropna dla ciebie.
start learning
awful
And I was awful to you.
o złym usposobieniu
Jesteś tłustym, nadętym... wstrętnym starym babsztylem.
start learning
bad-tempered
You're just a fat, pompous, bad-tempered old ty... tyrant.
zrównoważony
Czasem myślę o bardziej zrównoważonym życiu.
start learning
balanced
Well, sometimes I think about a more balanced life, is all.
opanowany
Musisz zostać opanowana i nie reagować.
start learning
calm
Right now you need to stay calm and not react.
beztroski
Norman był takim beztroskim człowiekiem. Nigdy niczym się nie przejmował i zawsze był zrelaksowany.
start learning
carefree
Norman was such a carefree man. He never worried about anything and was always relaxed.
nieostrożny
Nie nasza wina, że była nieostrożna.
start learning
careless
Not our fault she was careless
mądry
Myślę, że był zabawny i bardzo mądry.
start learning
clever
I thought it was funny and very clever.
odwaga
Kiedy stawiamy czoła największemu lękowi, wyłania się nasza prawdziwa odwaga.
start learning
courage
When we face our deepest fears, our true courage comes out.
zwariowany
Czy cały świat zwariował!?
start learning
crazy
Has the whole world gone crazy!?
ciekawość
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
start learning
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
ciekawy/ciekawski/wścibski
On zrobił się ciekawy i poszedł za nią.
start learning
curious
He got curious and followed her.
zdecydowany
Jestem zdeterminowany, by udowodnić, że się mylił.
start learning
determined
I'm determined to prove him wrong.
nieciekawy/nudny
A tak w ogóle to musiała być faktycznie nudna.
start learning
dull
Anyhow, she really sounds dull.
entuzjastyczny
Na początku był bardzo entuzjastyczny.
start learning
enthusiastic
At the beginning he was really enthusiastic.
sprawiedliwy
To jest po prostu nie fair.
start learning
fair
It's just so not fair.
sfrustrowany
Nie wiesz, jak to jest czuć się całkowicie sfrustrowany.
start learning
frustrated
You don't know what it's like to feel completely frustrated.
hojność/szczodrość
Hojność twoich rodziców sprawia, że czuję się niezręcznie.
start learning
generosity
Your parents' generosity just makes me a little uncomfortable,
delikatny
Wiesz, zawsze miałem nadzieję, że ktoś delikatny i troskliwy mógłby nadejść.
start learning
gentle
You know, I always hoped somebody gentle and caring might come along.
zdolny
Dzięki temu jesteś najbardziej utalentowanym chirurgiem w tym mieście.
start learning
gifted
That is why you are the most gifted young surgeon in this city.
niezdecydowany
Byłem trochę niezdecydowany, aby coś powiedzieć.
start learning
hesitant
Well, I was a little hesitant to say anything.
pokorny
Stoję tutaj teraz odmieniony, jako pokorny człowiek.
start learning
humble
I stand here right now as a changed, humble man.
histeryczny
Nie mogę z tobą rozmawiać kiedy histeryzujesz.
start learning
hysterical
I can't talk to you when you're being hysterical.
niecierpliwość
Czekaliśmy na ciebie, Carlo, z wielką niecierpliwością.
start learning
impatience
We've been waiting for you, Carlo, with great impatience.
niedoświadczony
Nie, ja rozumiem, że jesteś młoda i niedoświadczona.
start learning
inexperienced
No, no, I understand that you're young and inexperienced.
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
start learning
innocent
The defendant pleaded innocent.
niepewny
Myślę, że jest niepewna i bardzo podatna na wypływy innych.
start learning
insecure
I think she's insecure and probably very impressionable.
radosny
Każdy ma radosne i bolesne wspomnienia.
start learning
joyful
Everyone has joyful and painful memories.
lenistwo
Miewali dni pomyłek, lenistwa i bezczynności.
start learning
laziness
There were days of mistakes and laziness and infighting.
sympatyczny
Najbardziej sympatyczny szeryf w tej okolicy.
start learning
likeable
The most likeable sheriff of this region.
pełen życia
Lecz odkąd przyjechała, dom stał się pełen życia.
start learning
lively
But the house is much more lively since she came.
materialista
Kiedy wyszłam za Steve'a, był chciwą materialistyczną świnią...
start learning
a materialist
I mean, when I first married Steve he was a greedy, materialistic pig.
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
start learning
mature
Adam is very mature and responsible.
skąpy
Nie bądź taki skąpy i podziel się ze mną
start learning
mean
Don't be that mean why not share it?
milutki/ładny
Ten miły facet, Richard, zaprosił mnie.
start learning
nice
That nice man Richard invited me.
bierny
Średniowieczna dziewica jest archetypem biernej kobiety.
start learning
passive
The medieval damsel is our archetype of the passive female.
wytrwały
Jestem wytrwały, jeśli na czymś mi zależy.
start learning
persistent
I am persistent when something matters.
osobowość
Widzę że jego osobowość się nic nie zmieniła.
start learning
personality
His personality has not changed anything.
pesymizm
Obecnie wiele osób wybiera najprostszą drogę - popadnięcie w pesymizm.
start learning
pessimism
Many people are now taking the easy way out - by giving in to pessimism.
psotny/figlarny
Przychodzić i odchodzić bez śladu, jak figlarny wiatr.
start learning
playful
Come and go without a trace, like a playful wind.
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
start learning
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
start learning
quiet
Why are you always so quiet?
egoistyczny
Jestem tu tylko dlatego, że on jest taki samolubny i bezmyślny.
start learning
selfish
I'm only here because he's so selfish and thoughtless.
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
start learning
sensible
I thought her idea was very sensible.
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
start learning
serious
Stop being so serious and smile!
niemądry
Rohit, ty głupiutki, głupiutki chłopcze.
start learning
silly
Rohit, you silly silly boy.
bystry
Jego tata też w sumie był całkiem bystry.
start learning
smart
His father was actually pretty smart, too.
surowy
Może jest surowy, ale próbuje ci pomóc.
start learning
strict
He may seem strict, but he's just trying to help you.
głupi
Nie bądź głupi.
start learning
stupid
Don't be stupid.
odnoszący sukcesy
Musiałem wrócić jako człowiek sukcesu, z pieniędzmi w kieszeni.
start learning
successful
I had to return as a succesful man, with money in my pocket.
podejrzany/podejrzliwy
Jeśli ktoś podejrzany wejdzie, wyślij sms-a
start learning
suspicious
Keep anyone suspicious starts to go in, text me.
taktowny
Gdy krytykujesz, jesteś bezpośredni czy taktowny?
start learning
tactful
When you deliver critism, are you direct or tactful?
mieć wiele wspólnego
Jak widać, mamy wiele wspólnego.
start learning
to have a lot in common
It sounds like we have a lot in common.
chodzić z głową w chmurach
Wy jesteście jak dzieci, chodzicie z głowami w chmurach.
start learning
to have one's head in the clouds
You're like children - always walking around with your heads in the clouds.
niewierny
Twój eks był niewierny, ale oni wszyscy tacy nie są.
start learning
unfaithful
Your ex was unfaithful, but they're not all that way.
nieporządny
Ledwo się trzymasz na nogach, jesteś niechlujny, śmierdzisz potem i alkoholem.
start learning
untidy
You're unsteady, untidy, rank with the sweat and spirits.
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
start learning
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
start learning
boring
I hate school, it's boring!
pogodny
Miałem ciężką podróż i liczyłem na pogodny, jasny dom z ciepłym łóżkiem.
start learning
cheerful
I had a long, hard trip and was looking forward to a cheerful, bright house... a warm bed.
energiczny
Nie wiem, czemu piesku jesteś dzisiaj taki energiczny, ale przygotuj się na zmęczenie!
start learning
energetic
I don't know why you're so energetic today but prepare to be worn out.
ekstrawertyk
On jest ekstrawertykiem. Uwielbia występować dla dużej publiczności.
start learning
an extrovert
He's an extrovert. He loves performing for large audiences.
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
start learning
funny
The play was very funny.
pracowity
Nie wiedziałem, że jesteś taki pracowity.
start learning
hard-working
I never knew you were so hard-working.
cierpliwość
start learning
patience
pesymista
Jestem pesymistką, a on optymistą, przeciwieństwa się przyciągają.
start learning
a pessimist
I'm a pessimist and he's an optimist and opposites attract.
niegrzeczny
Powiedzieliście, że byłam niegrzeczna i niepomocna.
start learning
rude
Saying that I've been rude and unhelpful.
niemiły
Mogę sprawić, że twoje życie będzie bardzo nieprzyjemne.
start learning
unpleasant
I can make your life extremely unpleasant.
bezwartościowy
Uważamy, że cała kolekcja jest bezwartościowa.
start learning
worthless
We believe this collection is worthless.

You must sign in to write a comment