Cause, reason, purpose and result

 0    15 flashcards    laszczm
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
As a result of the break-in, we lost not only our computer but also all our CDs.
start learning
W wyniku włamania, straciliśmy nie tylko naszego komputera, ale także wszystkie nasze płyty.
As a result, I was left without a phone.
start learning
W rezultacie, pozostawiono bez telefonu.
As a result I couldn't open the door.
start learning
W efekcie nie mogłem otworzyć drzwi.
The cause of the crime was brought to light by the investigation.
start learning
Przyczyną zbrodni była ujawnione w trakcie dochodzenia.
The collision was caused by ice on the road.
start learning
Wypadek był spowodowany przez lód na drodze.
His remarks resulted in everyone getting angry.
start learning
Jego uwagi doprowadziły ​​każdego do złościć.
Plants needs light and heat to make them grow.
start learning
Rośliny potrzebuje światła i ciepła, aby rosły.
What makes young people commit crime?
start learning
Co sprawia, że ​​młodzi ludzie popełniają przestępstwa?
make sb/sth do sth
Smoking causes cancers.
start learning
Palenie powoduje raka.
The lack of rain is causing problems for farmers.
start learning
Brak opadów powoduje problemy dla rolników.
At first, the news caused people to panic.
start learning
Na początku wiadomości spowodował, że ludzi zaczeli panikować.
The research could eventually lead to a cure for many illnesses
start learning
Badania mogłyby doprowadzić do wyleczenia wielu chorób
Almost half of all accidents are caused by speeding.
start learning
Prawie połowa wszystkich wypadków jest spowodowana nadmierną prędkością.
The success of his company was resulted of hard work.
start learning
Sukces jego firmy zawdzięcza ciężkiej pracy.
Greenhouse gases are the direct result of pollution from cars.
start learning
Gazy cieplarniane są bezpośrednim rezultatem zanieczyszczeń z samochodów.

You must sign in to write a comment