business words

 0    405 flashcards    3m03imiip
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rekompensata
start learning
indemnity
rekompensaty
start learning
amends
obsługa klienta
start learning
customer service
ochroniarz
start learning
security guard
praktykant
start learning
a trainee
wolna posada
start learning
a vacancy
gwarancja
start learning
a warranty
wypełniać formularz
start learning
fill in a from
przekroczenie stanu konta
start learning
an overdraft
podaż
start learning
supply
popyt
start learning
demand
nieruchomości
start learning
property
przemysł
start learning
industry
okres umowy
start learning
agree period
prace dorywcze
start learning
odd jobs
umowa o dzieło
start learning
commision contract
umowa zlecenie
start learning
mandatory contract
dziedzina
start learning
field
uczestnicy
start learning
members
żądam zwrotu
start learning
I demand the refund
... nie zapewnia
start learning
... Does not provide
polecać
start learning
to recommend
maszyna do szycia
start learning
Sewing Machine
dodatkowy/niewielki
start learning
minor
hymn
start learning
anthem
oczekiwania
start learning
expectations
koszty ogólne
start learning
overheads
założony, ustanowiony
start learning
established
rada
start learning
advice
kierownictwo, dyrekcja
start learning
leadership
rozpoznawać, uznać
start learning
recognize
odwaga
start learning
courage
istotne, niezbędne
start learning
essential
zgoda
start learning
granted
drogi, cenny
start learning
valuable
wyceniać
start learning
valuate
ilość, liczba
start learning
amount
prowadzenie (w czymś)
start learning
lead
pewny siebie
start learning
confident
wyjaśniać, wytłumaczyć
start learning
explain
trwonić, marnować
start learning
waste
dotrzeć, uzyskać
start learning
reach
ingerować
start learning
interfere
pewna, pewny (jakiś, jakaś)
start learning
certain
odsetki
start learning
interest
procent
start learning
percentage
większość
start learning
a majority
targi pracy
start learning
job fairs trade fairs
trzymać, odbywać
start learning
hold, held
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
nieodpowiedzialność
start learning
irresponsibility
nieodpowiedzialnie
start learning
irresponsibly
wstępny, tymczasowy
start learning
provinsional
oszacować
start learning
assess
oszacowanie
start learning
assessment
możliwy do opodatkowania
start learning
assessable
wykonać
start learning
perform
wykonawca
start learning
performer
wykonany
start learning
performing, perfirmative
wykonanie
start learning
performance
oczekiwać
start learning
to expect (to do)
poprawiać, udoskonalać
start learning
improve
przekonywać
start learning
persuade
zachowywać się
start learning
to behave
przynosić
start learning
bring
niedawny
start learning
recent
okres
start learning
period
zwiększenie, wzbogacenie
start learning
increase, growth
niewiarygodny
start learning
untrustworhy
wiarygodny
start learning
trustworthy
nieufność
start learning
distrust
biuro nieruchomości
start learning
estate agency
niezdolność
start learning
inability
zdolność
start learning
ability
rozwiązać
start learning
solve
rozwiązanie
start learning
a solution
przyznać
start learning
to admit
odkryć, dowiedzieć się czegoś ważnego
start learning
find out
mniejszość
start learning
a minority
ankieta
start learning
survey
uważany
start learning
regarded
za granicą/na pokładzie
start learning
Abroad
wystąpić
start learning
appear
wystąpienie
start learning
apperance
potwierdzenie
start learning
confirmation
potwierdzić
start learning
Confirm
zaproszony
start learning
invited
zrealizowany
start learning
carried out
nagroda
start learning
reward
szczęście
start learning
bleesing
grozić, zagrażać
start learning
threaten
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
fundusze europejskie
start learning
Eu funding
pomoc financowa
start learning
financial support
zwolniony z podatku
start learning
tax exempt
uzyskać, zabyć (kredyt)
start learning
obtain
otrzymać (przyjąć)
start learning
receive
sprawozdanie
start learning
report
niedogodności
start learning
inconvenience
odsetki
start learning
interest
wynalazek
start learning
an invention
obronny
start learning
weapons
niemożliwy
start learning
impossible
siedlisko
start learning
habitat
zanieczyścić
start learning
pollute
dostarczyć
start learning
provide
przedmieście
start learning
a suburb
wznowienie, renowacja
start learning
renewal
udowodnić, dowieść
start learning
prove
usuwanie, sprzedaż
start learning
desposal
zamieszkiwać
start learning
inhabit
środek
start learning
recources
zwolnić
start learning
to dismiss
obejmować, objąć
start learning
involve
okładka, pokrowiec
start learning
cover
zgoda, przyzwolenie
start learning
consent
zapisy, nabór
start learning
enrolment
nieopłacony
start learning
outstanding
przeoczenie
start learning
oversight
dodatkowy
start learning
additional
rabat
start learning
a discount
dostępny
start learning
available
przypomnienie
start learning
prompt
zakwaterowanie
start learning
accommodation
wynik
start learning
refults, effect
prototyp, próbka
start learning
prototype
modyfikować
start learning
modify modified
dogodny, praktyczny, poręczny
start learning
convenient
nieprzewidywalny
start learning
unexpected
okoliczność
start learning
circumstance
pomoc prawna
start learning
legal assistance
złożyć pozew
start learning
ladge a suit
dział prawny
start learning
legal department
wymiana
start learning
replacement
uszkodzony
start learning
faulty
niewykorzystany urlop
start learning
accumulated leave
szef
start learning
a boss
doradca
start learning
consultant
zmiana dzienna/nocna
start learning
day / night shft
zarabiać
start learning
to earn
umowa o pracę
start learning
employment contract
na cały etat
start learning
full-time
dostać dzień wolnego
start learning
get a day off
wziać 3 dni wolnego
start learning
take a 3 days leave
ciężka praca
start learning
hard work
bezrobotny
start learning
unemployed jobless
płaca minimalna
start learning
minimum wage
praca
start learning
a job work
zawód
start learning
profession
pracownik biurowy
start learning
office worker
nadgodziny
start learning
overtime
przepracować się
start learning
overwork oneself
pół etatu
start learning
part time
awans
start learning
promotion
rekrutacja
start learning
recruitment
samozatrudnienie
start learning
self-employment
kierownik zmiany
start learning
shift supervisor
strajk
start learning
a strike
rynek pracy
start learning
labour market
związki zawodowe
start learning
trade unions
bezrobocie
start learning
unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
korzyści
start learning
benefits
robotnik niewykwalifikowany
start learning
unskilled worker
wykwalifikowany
start learning
skilled
płatny urlop
start learning
vocation with pay
pracować w wolnej stopie
start learning
to work freelance
godziny pracy
start learning
working hours
waluta rozliczeniowa
start learning
accounting currency
ryzyko księgowe
start learning
accounting risk
banknot
start learning
banknote bill
moneta
start learning
a coin
obieg
start learning
circulation
bez prowizji
start learning
commission free
konwersja walutow
start learning
Currency conversion
ryzyko walutowe
start learning
currency risk
waluta
start learning
currency
strefa walutowa
start learning
currency zone
kantor
start learning
exchange office
kurs wymiany walut
start learning
exchange rate
rynki finansowe
start learning
financial markets
stały kurs finansowy
start learning
fixed exchange rate
płynny kurs walutowy
start learning
floating exchange rate
waluta obca
start learning
foreign currency
twarda waluta
start learning
hard currency
koszyk walutowy
start learning
monetary basket
funt
start learning
pound
waluta rezerwowa
start learning
reserve currency
ryzyko transakcyjne
start learning
transaction risk
znak wodny
start learning
Watermark
przydział akcji
start learning
allotment of shares
rynek niedźwiedzia
start learning
bear market
rynek obligacji
start learning
bond market
obligacja
start learning
bond
rynek kapitałowy
start learning
capital market
rodzaj akcji
start learning
class of shares
giełda towarowa
start learning
commodity exchange
giełda
start learning
exchange
posiadacz
start learning
holder
emisja obligacji
start learning
issuance of bonds
emitować akcje
start learning
issue shares
obligacja komunalna
start learning
municipal bond
grać na giełdzie
start learning
play the market
rynek pierwotny
start learning
primary market
oferta publiczna
start learning
public offer
akcja imienna
start learning
registered share
rynek wtórny
start learning
secondary market
papier wartościowy
start learning
security
akcja
start learning
share
giełda papierów wartościowych
start learning
Stock Exchange
reklamować
start learning
to advertise
reklama
start learning
advert
ogłoszenie
start learning
advertising announce
kampania reklamowa
start learning
advertising campaign
agencja reklamowa
start learning
advertising agency
świadomość marki
start learning
brand awareness
marka
start learning
brand
badanie rynku
start learning
market research
cykl marketingowy
start learning
marketing cycle
promować
start learning
to promote
promocja
start learning
promotion
jakość
start learning
quality
grupa docelowa
start learning
target group
bilans płatniczy
start learning
balance of payments
konsument
start learning
consumer
inflacja pełzająca
start learning
creeping inflation
koszty obsługi długu
start learning
debt service costs
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
ekonomista
start learning
an economist
gospodarka
start learning
economy
czynniki produkcji
start learning
factors of production
podatek liniowy
start learning
flat tax
towary i usługi
start learning
goods and services
stopa inflacji
start learning
inflation rate
gospodarka rynkowa
start learning
market economy
środki produkcji
start learning
means of production
gospodarka narodowa
start learning
the national economy
gospodarka planowana
start learning
the planned economy
własność prywatna
start learning
private property
sektor prywatny
start learning
private sector
koszty produkcji
start learning
production costs
dług publiczny
start learning
public debt
sektor publiczny
start learning
public sector
opieka społeczna
start learning
social security
koszty życia
start learning
standard of living
podatek
start learning
tax
opodatkowanie
start learning
taxation
stopa bezrobocia
start learning
unemployment rate
dłużnik
start learning
debtor
konto
start learning
account
urzędnik bankowy
start learning
bank clerk
odsetki za zwłokę
start learning
default interest
depozyt bankowy
start learning
deposit account
doradca finansowy
start learning
financial advisor
wyciąg z konta
start learning
bank statement
oddział, filia
start learning
branch
realizować czek
start learning
cash a cheque
gotówka
start learning
cash
bankomat
start learning
cashpoint
czek
start learning
a cheque
kredyt konsumpcyjny
start learning
consumer credit
saldo kredytowe
start learning
credit balance
warunki kredytu
start learning
credit conditions
ryzyko kredytowe
start learning
credit risk
wierzyciel
start learning
creditor
linia kredytowa
start learning
line of credit
płynność kredytowa
start learning
liquidity
pożyczka
start learning
a loan
hipoteka
start learning
mortgage
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage credit
bezgotówkowy
start learning
non-cash
bankowość internetowa
start learning
online banking
debet
start learning
overdraft
konto oszczędnościowe
start learning
savings account
wyciąg z konta
start learning
statement of account
warunki płatności
start learning
terms of payment
czek podróżniczy
start learning
Traveler's Cheque
zamówienie
start learning
orded
zysk
start learning
profit
dochodowy
start learning
profitable
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
sprzedawca
start learning
salesman
magazyn
start learning
stock
zaopatrzenie
start learning
supply
wymiana towarów
start learning
exchange of goods
bariery handlowe
start learning
trade barriers
handel
start learning
trade
obrót
start learning
turnover
hurt
start learning
wholesale
cena netto
start learning
net price
udział w rynku
start learning
market share
osiągnąć zysk
start learning
make a profit
strata
start learning
loss
cena katalogowa
start learning
list price
cena brutto
start learning
gross price
realizować zamówienie
start learning
execute an order
konkurencja
start learning
competition
dostawa
start learning
delivery
siła nabywcza
start learning
buying power
księgowość
start learning
accounting
księgowa
start learning
accountant
prezes
start learning
chairman of the board
zamknąć firmę
start learning
to close down a company
dyrektor wykonawczy
start learning
Executive Director
kapitał założycielski
start learning
initial capital
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
księga przychodów i rozchodów
start learning
ledger
założyć firmę
start learning
to up a company
zarząd
start learning
the board of directors
kapitał zakładowy
start learning
stock capital
udziałowiec
start learning
stockholder
kapitał akcyjny
start learning
share capital
dyrektor handlowy
start learning
sales manager
dział sprzedaży
start learning
sales department
dział planowania
start learning
planning department
właściciel
start learning
owner
dział marketingu
start learning
marketing department
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
spółka kapitałowa
start learning
limited company
źle płatna
start learning
badly paid
niebezpieczny
start learning
dangerous
trudna, wymagająca
start learning
demanding
dochód
start learning
income
podwyżka
start learning
pay rise
emerytura
start learning
a pension
pensja
start learning
a salary
odprawa
start learning
severance pay
tygodniówka
start learning
wages
osiągnięcie
start learning
achievement
być zwolnionym
start learning
be fired
starać się o pracę
start learning
to apply for a job
podanie
start learning
application
wyzwanie
start learning
challenge
list motywacyjny
start learning
cover letter
kolega z pracy
start learning
colleague
życiorys, CV
start learning
cirruculum vitae
wykonany na zamówienie
start learning
custom made
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible hours
dostać awans
start learning
to get promoted
rzucić pracę
start learning
give up a work
łowca głów
start learning
headhunter
zasoby ludzkie
start learning
Human resources
wdrażać, wdrażanie
start learning
implement, implementation
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
emeryt
start learning
pensioner
lista płac
start learning
payroll
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
stałe zatrudnienie
start learning
permanent job
kwalifikacje
start learning
qualifications
pozwolenie na pracę
start learning
work permit
odrzucić
start learning
reject
pracownik czasowy
start learning
temporary worker
personel
start learning
staff
obsługiwać
start learning
serve
przejść na emeryturę
start learning
to retire
rozwój osobisty
start learning
personal development
zatrudniać
start learning
recruit
zmiana
start learning
shift
dyrektor generalny
start learning
chief executive officer
sędzia
start learning
a judge
prawniczka
start learning
lawyer
służący
start learning
servant
numer konta
start learning
account number
kierownik ds. reklamy i promocji
start learning
public relations officer
kierownik ds. turystyki
start learning
tourism officer
kierownik ds. wyjazdów
start learning
travel agent
pomoc pracownikom
start learning
help staff
zarządzanie personelem
start learning
manage staff
zmniejszenie kosztów
start learning
reduce the cost
wymagania
start learning
requirements
zbierać pieniądze
start learning
raises money
kierownik ds. jakości
start learning
quality manager
centrala
start learning
head office
szacunek
start learning
estimate
zaleta/wada
start learning
(dis)advantage
plan, terminarz
start learning
agenda
upoważnienie
start learning
authorization
rachunek
start learning
a bill
wizytówka
start learning
business card
towar
start learning
commodity
firma
start learning
a company
pytanie
start learning
enquiry
doświadczenie
start learning
experience
cel
start learning
goal
opinia
start learning
feedback
faktura
start learning
an invoice
odpowiedzialność prawna
start learning
liability
opóźnienie
start learning
a delay
zamówienie
start learning
order
zakup
start learning
purchase
pensja
start learning
a salary
obrót
start learning
turnover
asortyment
start learning
stock
porozumienie
start learning
agreement
okazja
start learning
bargain
warunek
start learning
condition
umowa
start learning
deal
uścisk dłoni
start learning
handshake
złożyć ofertę
start learning
to make an offer
podać kwotę
start learning
to quote
dojrzały
start learning
mature
bieda
start learning
poverty
zamążny
start learning
wealthy
luksusowy
start learning
luxurious

You must sign in to write a comment