Business English 2016.07-08

 0    100 flashcards    japiwo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
on jest oderwany od rzeczywistości
start learning
he is out of touch with reality
zauważ..., zwróć uwagę, że...
start learning
mind you
za parę lat
start learning
in a few years' time
syrop klonowy
start learning
maple syrup
wnioski z raportu
start learning
report findings
nadmorskie miasto
start learning
seaside city
wysyłać maile tam i z powrotem
start learning
to send emails back and forth
zacząć coś od zera
start learning
to start something from scratch
myśleć pod względem przyszłej pracy
start learning
to think in terms of future work
dowody wyszły na światło dziennie
start learning
evidence came to light
zmniejszyć ryzyko / efekt / wpływ
start learning
to lessen the risk / effect / influance
użycie w celach rozrywkoych
start learning
recreational use
pójść za przekładem kogoś
jeśle nie wiesz co zrobić, rób to, co ja
start learning
to follow sb's lead
if you don't know what to do, just folow my lead
do pewnego stopnia / w pewnym stopniu
start learning
to some extent
przyklaskuję Twojemu pomysłowi
start learning
I applaud your idea
kwitnący biznes
start learning
a thriving business
oni prowadzą / toczą prawną wojnę
start learning
they wage the legal war
nie można naruszać praw / patentów / regulacji
start learning
You can not infringe rights / patents / regulations
daleko do końca
do zakończenia kryzysu jest jeszcze daleko
start learning
far from over
the crisis is far from over
krótko mówiąc (pokrótce)
start learning
to cut a long story short
natychmiastowy sukces / zwycięstwo / rezultat
start learning
overnight success / victory / result
do niedawna myślałem, że
start learning
Until recently, I thought that
co jest szczególne odnośnie raportu, jest to że on...
start learning
What is particular about the report, is that it...
spocząć na laurach
start learning
to rest on its laurels
to wszystko piękne, ładne, ale...
start learning
it's all well and good, but...
kicz / kiczowaty
start learning
kitsch
chwilowa moda
start learning
fad
natrafić na coś / natknąć się na coś
start learning
to come across something
mówiący bez ogródek / zdeklarowany / szczery do bólu
start learning
outspoken
użyc czegoś jako argumentu
start learning
to use sth as ammunition
nasze stanowisko w sprawie raportu
start learning
our stance on the report is
czas nie działą na naszą korzyść
start learning
time doesn't work in our favour
odwrotnie do czegoś / inaczej niż coś
start learning
contrary to...
nie trzeba dodawać, że / rzecz jasne, że
start learning
needless to say he / she
budzący postrach negocjator
start learning
fearsome negotiatior
nic dziwnego, że...
start learning
no wonder that...
trzymać formę
start learning
to keep in shape
ryzykowne posunięcie / ryzykowane przedsięwzięcie
start learning
gamble
a dalej to już wiadomo, jak i co było
start learning
The rest is history.
spróbować swych sił w robieniu czegoś
spróbuj swych sił w gotowaniu
start learning
to try one's hand at doing something
try your hand at cooking
pobieżny rzut okiem na...
start learning
a cursory glance at...
powiew świeżego powietrza
start learning
a breath of fresh air
niestety plan może pójść z dymem
start learning
Unfortunately, the plan can go up in smoke
to jest na pozór łatwe zadanie
start learning
this is a seemingly easy task
jak do licha?
jak do licha pojawił się ten błąd?
start learning
how on earth?
how on earth did this bug come to be?
na chybił trafił
start learning
haphazardly
kanister
start learning
canister
odpisz mi w przeciągu 3 dni
start learning
answer me in a span of 3 days
dziecinnie proste
porównanie powinno być dziecinnie proste
start learning
sth is child's play
the comparison should be child's play
w odpowiedzi...
w odpowiedzi na Twoje pytanie
start learning
in response...
in response to your question
zapewniać / utrzymywać
zapewniał, że nigdy nie był w Londynie
start learning
to assert
he asserted (that) he had never been to London
pączkujący / młody bizness
start learning
budding bizness
być na miejscu
start learning
to be on the spot
tym bardziej X / a co dopiero X
nie poprawiłeś żadnego błędy a tym bardziej raportu
start learning
let alone X
you didn't fix any bug let alone whole report
reszty nie trzeba
start learning
keep the change
sprawiać wrażenie / wydawać się
sprawia wrażenie / wydaje się być uczciwy
start learning
to come across at
he comes across at being honest
walczyć (z kimś) / zmagać się / borykać się (z czymś)
start learning
to contend with sth
przeciwnik / oponent
start learning
objector
transakcje bezgotówkowe
start learning
cashless transactions
głosy protestu / oburzenie
start learning
outcry
pozbyć się (get rid of smth) / zaniechać (abondon)
start learning
to discard
przywitać coś/ kogoś z otwartymi rękami
Twój pomysł jest przez nas przywitamy z otwartymi rękami
start learning
to welcome sth with open arms
Your idea is welcomed by us with open arms
zagrażać osobie / życiu / karierze / planom
start learning
to jeopardize person / life / career / plans
dostarczyć bodziec do zmian
start learning
to provide the impetus for change
w świetle dowodów
w świetle dowodów, musimy zrozumieć powód błędów
start learning
in light of the evidence
in light of the evidence we have to understand reason of the bugs
na pierwszy rzut oka
start learning
at first glance
powstanie / rozpoczęcie aktywności / pracy
start learning
inception
ówczesny
ówczesny premier
start learning
then
then prime minister
poczucie więzi społecznych
start learning
a sense of community
długotrwały efekt
start learning
long-lasting effect
otrzymać aprobate / pozwolenie / uznanie / pochwałę
start learning
to get the thumbs up
trzeba przyznać, że...
start learning
it's fair to say that...
regularnie, cały czas
pamiętaj o sprawdzaniu maila cały czas
start learning
on a regular basis
remember about checking e-mail on a regular basis
w celu uzyskania uznania
start learning
with the aim of getting recognition
lepsze jest wrogiem dobrego
start learning
if it ain't broke, don't fix it OR the best is the enemy of the good
zważywszy, że
start learning
..., seeing as...
być nieodłączną / integralną częścią czegoś
to jest nieodłączna część naszego życia
start learning
to be an integral part of sth
it is integral part of our lives
zgadza się! odhaczone
start learning
Check.
a żebyś wiedział / no pewnie!
start learning
You bet.
recepta na sukces
start learning
the winning formula
nauczka na przyszłość
start learning
learning experience
mierzyć długoterminowe efekty
start learning
to gauge the long-term effects
z biegem / upływem czasu
z pewnością efekty pojawię się z biegiem czasu
start learning
as time goes on
surely effects appear as time goes on
czas pokaże kto miał racje
start learning
time will tell who was right
pojawić się / wydarzyć się
jak to się stało ...?
start learning
to come about
how did it come about that ...?
stłumić / tłamsić wzrost / płacz / ogień
start learning
stifle growth / crying / fire
zgodny z czymś / w zgodzie z czymś
to jest zgodne z przewidywaniami
start learning
in line with sth
it's line with expectations
majstersztyk
start learning
tour de force
warto odnotować / (co) jest interesujące
start learning
it is interesting to note...
dający do myślenia raport (zmuszający do myślenia)
start learning
thought-provoking report
przyłożyć się (do roboty)
proszę przyłóż się do tego raportu
start learning
to apply oneself to sth
please apply yourself to this report
... i tak dalej
start learning
... and so forth
wszystko sprowadza sie do jednego problemu
start learning
all come down to one problem
mówiąc prosto / po prostu,...
start learning
simply put,...
pracować jak mrówka
start learning
to beaver away
lekcja skończona / koniec zajęć
start learning
class dismiss!(ed)
... przez wieki / lata
czekam na Twój feedback przez wieki
start learning
... for ages
I'm waiting for your feedback for ages
uznać coś za komplement
uznam to za komplement
start learning
to take sth as a compliment
I" take it as a compliment
nie mam bladego pojęcia
czuć się / siedzieć jak na tureckim kazaniu
start learning
I don't have a clue...
to not have a clue what is going on
chyba śnisz!
start learning
in your dreams!

You must sign in to write a comment