Biologia po angielsku

 0    10 flashcards    jarzynaagata7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Cytoplazma
część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym
start learning
Cytoplasm
a part of the protoplasm of a eukaryotic cell outside the nucleus
Chromatyna
włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów i niehistonowych białek. Stanowi główny składnik chromosomów.
start learning
Chromatin
fibrous substance found in the cell nucleus, made up of DNA, histones and nonhistory proteins. It is the main component of chromosomes.
Aparat Golgiego
organellum występujące powszechnie w komórkach eukariotycznych, służące chemicznym modyfikacjom wytwarzanych przez komórkę substancji, ich sortowaniu oraz dystrybucji w obrębie komórki. Składa się ze stosu spłaszczonych cystern.
start learning
Golgi's camera
Organelles are commonly found in eukaryotic cells, which serve to chemically modify the cell's production, sorting and distribution within the cell. It consists of a stack of flattened cisterns
Plazmoliza
zjawisko odstawania protoplastu od ściany komórkowej, w wyniku utraty wody i tym samym turgoru.
start learning
plasmolysis
the phenomenon of protoplast retreat from the cell wall, resulting in loss of water and thus turgor.
Rybosomy
zbudowany jest z dwóch dopasowanych do siebie podjednostek: małej i dużej. Obie podjednostki są zbudowane z białek i rRNA
start learning
ribosomes
It is composed of two subunits: small and large. Both subunits are made up of proteins and rRNAs
Mejoza
proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów
start learning
Meiosis
the process of reducing the nucleus of the cell nucleus, resulting in 4 nuclei of half chromosomes
Mitoza
proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych.
start learning
Mitosis
the process of dividing the intermediate nucleus, which is accompanied by the precise separation of the chromosomes into two daughter cells.
Bakterie
grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej.
start learning
Bacteria
a group of microorganisms, forming a separate kingdom. These are single cell or prokaryotic cell assemblies.
Wirusy
skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.
start learning
viruses
complex organic molecules that do not have a cellular structure, composed of proteins and nucleic acids.
Denaturacja
zmiany w II, III- i IV-rzędowej strukturze białka, które prowadzą do utraty aktywności biologicznej lub innej indywidualnej cechy charakterystycznej przy zachowaniu sekwencji aminokwasów.
start learning
Denaturation
Changes in II, III- and IV-structure protein that lead to loss of biological activity or other individual characteristics while retaining the amino acid sequence.

You must sign in to write a comment