ATMOSFERA 2

 0    126 flashcards    anitalubiczgruzewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
CYRKULACJA ATMOSFERY
start learning
ruch powietrza spowodowany różnicą ciśnień powstałych w wyniku zróżnicowania ilości energii słonecznej otrzymywanej przez określone obszary Ziemi
FRONT CIEPŁY
start learning
gdy przesuwająca się masa powietrza ciepłego (lżejszego) napotka na swej drodze masę chłodniejszą (cięższą), wtedy lżejsza, cieplejsza masa unosi się nad cięższą
FRONT CHŁODNY
start learning
gdy przesuwająca się masa powietrza chłodnego (cięższego) wypiera ku górze masę powietrza cieplejszego (lżejszego)
FRONT ZOKLUDOWANY
start learning
gdy front zimny dogoni front ciepły. cieplejsze powietrze zostaje wyparte ku górze i nie styka się z powierzchnią gruntu. przy powierzchni ziemi stykają się masy powietrza o podobnych właściwościach
FRONT AMTOSFERYCZNY
start learning
strefa rozdzielająca masy powietrza różniące się temperaturą i wilgotnością (strefy przejściowe)
POGODA
start learning
ogół fizycznych zjawisk i stanów występujących w troposferze w określonym miejscu i danej chwili
TROPOSFERA
start learning
sięga ok. 6-8km nad strefą okołobiegunową oraz ok. 18km nad strefa międzyzwrotnikową. w niej zachodzą wszystkie procesy kształtujące pogodę i klimat. charakteryzuje się spadkiem temperatury 0,6c/100m jak również spadkiem ciśnienia. zawiera w sobie 80% atm
TROPOPAUZA
start learning
leży ponad główną granicą troposfery. jej miąższość to 1-2km. jest izotermiczna, co oznacza że charakteryzuje się stałą temperaturą wynoszącą ok -60C
STRATOSFERA
start learning
siega ok. 50-55km. na wysokości 15-50km wytwarza się ozon, co powoduje wyzwalanie się ciepła. na skutek tego w górnej częsci stratosfery temperatura wzrasta do ok 0C.
MEZOSFERA
start learning
sięga ok. 85km. charakteryzuje się spadkiem temperatury wraz z wysokością. na górnej granizy mezosfery tempreaturya obniża się nawet do ok. -80C
MEZOPAUZA
start learning
temperatura wynosi tutaj ok -80C
TERMOSFERA
start learning
sięga ok. 800km. charakteryzuje się wzrostem temperatury nawet do 1000-1500C w górnych granicach. zawiera w sobie jonosferę, w której tworzą się zorze polarne. krąży w niej większość satelitów.
EGZOSFERA
start learning
sięga ok. 1500km. chakrateryzuje się znacznie rozrzedzonym powietrzem. temperatura spada do ok -273C
ADWEKCJA
start learning
poziomy napływ powietrza o innej temperaturze
KONWEKCJA
start learning
pionowe ruchy powietrza, w stosunku do nagrzanej powierzchni tworzą się prądy zstępujące oraz wstępujące
TURBULENCJA
start learning
nieuporządkowany ruch powietrza
PRZEMIANY ADIABATYCZNE
start learning
przemiany termiczne jakim ulega powietrze w związku ze sprężaniem i rozprężaniem
CYRKULACJA POWIETRZA
start learning
ruch powietrza spowodowany różnicą ciśnień powstałą na skutek nierównomiernego ogrzewania
FRONT ATMOSFERYCZNY
start learning
strefa rozdzielająca masy powietrza różniące się temperaturą i wilgotnością.
FRONT CIEPŁY
start learning
gdy przesuwająca się masa powietrza ciepłego napotka na swej drodze masę chłodniejszą, wtedy lżejsza, cieplejsza masa unosi się nad cięższą
FRONT ZIMNY
start learning
gdy przesuwająca się masa powietrza chłodnego wypiera ku górze masę powietrza ciepłego
POGODA
start learning
ogół fizycznych zjawisk i stanów występujących w troposferze w określonym miejscu i w danej chwili
KLIMAT
start learning
ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji charakterystyczny dla danego obszaru przebieg stanów pogody oraz jej poszczególnych elementów
USŁONECZNIENIE
start learning
czas, w którym promieniowanie Słońca dochodzi bezpośrednio do powierzchni terenu
NASŁONECZNIENIE
start learning
ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi w jednostce czasu
MONSUN
start learning
powstaje przez zróżnicowanie tempa nagrzewania ogromnych obszarów lądowych i morskich (ląd nagrzewa się i ochładza szybko, ocean nagrzewa się wolno i dłużej magazynuje ciepło). zróżnicowanie termiczne podłoża prowadzi do zróżnicowania ciśnienia atmosfery
MONSUN LETNI
start learning
wiatr ciepły i wilgotny, przynoszący duże opady, wiejący od układu wysokiego ciśnienia nad oceanem do niskiego ciśnienia nad lądem
MONSUN ZIMOWY
start learning
wiatr zimny i suchy nieprzynoszący opadów, wiejący z układu wysokiego ciśnienia nad lądem do niskiego ciśnienia nad oceanem
BRYZA
start learning
wiatr wywołany zróżnicowaniem tempa nagrzewania mniejszych obszarów wodnych (morze, jezioro) i lądowych, analogicznie jak w wypadku monsunów. wiatr zmienny w cyklu dobowym, o mniejszym niż monsuny zasięgu
BRYZA DZIENNA
start learning
wilgotna, wiejąca znad morza nad ląd, łagodząca upały
BRYZA NOCNA
start learning
sucha, wiejąca znad lądu w kierunku morza
WIATR DOLINNY I GÓRSKI
start learning
wywołane zróżnicowaniem tempa nagrzewania i ostygania den dolin i zboczy górskich. występują w warunkach pogody antycyklonalnej. prowadzą do odwrócenia normalnego układu temperatury w troposferze (inwersji termicznej)
WIATR LODOWCOWY
start learning
powietrze ochłodzone nad lodowcem lub lądolodem staje się cięższe i spływa grawitacyjnie w dół zbocza, doliny do morza. wieje z układu antycyklonalnego tworzącego się nad lodowcem lub lądolodem. wiatr stale chłodny, porywisty
BORA
start learning
tworzy się nad nadmorskimi wyniesionymi płaskowyżami nad którymi jest zimne powietrze. Wiatr spada, ogrzewając się adiabatycznie, ku powierzchni morza, jest jednak chłodniejszy od zalegającego tam ciepłego powietrza, które wypiera ku górze. suchy, porywis
FEN
start learning
przez różnicę ciśnień po obu stronach pasma górskiego. wymuszony ruch powietrza ku górze po stronie dowietrznej > adiabatyczne oziębianie powietrza wilgotnego > kondensacja pary wodnej, chmury, opady>opadanie powietrza po stronie zawietrznej bariery > adia
CYKLON TROPIKALNY [1]
start learning
tworzy się w strefie międzyzwrotnikowej, wyłącznie nad obszarami oceanicznymi (wilgotność powyżej 80%), przy temperaturze wody powyżej 25C. i niższej temperaturze powietrza; powstałe wówczas środki niskiego ciśnienia mogą się przekształcić w cyklon
CYKLON TROPIKALNY [2]
start learning
w centrum cyklonu (oko) tworzy się bardzo silny prąd wstępujący, w którym powietrze napływające dołem z zewnętrznej strefy wznosi się spiralnym ruchem ku górze, gdzie rozchodzi się na boki. to olbrzymi wir powietrza o średnicy często przekraczającej 300km
CYKLON TROPIKALNY [3]
start learning
na półkuli płn. prący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, na półkuli płd w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
TRĄBA POWIETRZNA LUB WODNA (TORNADO)
start learning
tworzą się w wyniku zderzenia ciepłych i wilgotnych frontów atmosferycznych z zimnymi i suchymi masami powietrza; u podstawy potężnych chmur cumulonimbus formuje się zwężający ku dołowi lej, ma bardzo niskie ciśnienie, ogromną prędkość wiejącego wiatru
BURZA ŚNIEŻNA LUB PYŁOWA
start learning
powstaje, gdy silny, suchy wiatr lub wiatr z obszarów polarnych przemieszcza się nad obszary cieplejsze. unoszone są drobne cząsteczki, które znacznie ograniczają widoczność. są gwałtowne, zazwyczaj suche i zimne
KOMÓRKA CYRKULACYJNA HADLEYA [1]
start learning
ogrzane w równikowych szerokościach powietrze unosi się nad równikiem tworząc pas niskiego ciśnienia. W trakcie unoszenia powietrze oziębia się, a zawarta w nim para wodna ulega skropleniu – powstają deszcze zenitalne.
KOMÓRKA CYRKULACYJNA HADLEYA [3]
start learning
Zimne, ciężkie powietrze opada na zwrotniki adiabatyczne się ocieplając – daje to efekt ściśnięcia się powietrza (to samo powietrze musi się zmieścić w mniejszej objętości). Nad zwrotnikami tworzy się obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego.
KOMÓRKA CYRKULACYJNA HADLEYA [4]
start learning
Masy powietrza ogrzane adiabatycznie odpływają ku równikowi jako stałe, ciepłe i suche wiatry zwane pasatami. Siła Coriolisa odchyla pasaty na półkuli pólnocnej w prawo (wiatry północno-wschodnie), a na półkuli południowej – w lewo (wiatry południowo-wsch
KOMÓRKA CYRKULACYJNA FERRELA [2]
start learning
kontaktu cieplejszych mas z południa z chłodniejszymi z północy dochodzi do wznoszenia się powietrza (na granicy polarnych frontów atmosferycznych masy cieplejsze wślizgują się na zimniejsze lub zimniejsze wypierają cieplejsze ku górze).
KOMÓRKA CYRKULACYJNA FERRELA [3]
start learning
Powietrze przemieszcza się w górnej troposferze ku zwrotnikom jako wiatry wschodnie. Kierunki i prędkości wiatrów na półkuli północnej często się zmieniają z powodu lokalnych różnic ciśnienia atmosferycznego – to skutek mieszania się ciepłych i zimnych ma
KOMÓRKA POLARNA [1]
start learning
nad biegunami, w wyniku silnego wychłodzenia podłoża będącego skutkiem małej ilości dostarczanego promieniowania słonecznego, dochodzi do osiadania powietrza i powstawania stabilnych układów wysokiego ciśnienia.
KOMÓRKA POLARNA [2]
start learning
W dolnej części troposfery powietrze przemieszcza się do niżów na froncie polarnym – okolice koła podbiegunowego (unosi się ku górze).
FRONT CIEPŁY - ciśnienie
start learning
równomiernie się obniża > ustaje > nieznacznie się obniża
FRONT CIEPŁY - wiatr
start learning
wzmaga się > zmniejsza siłę > kierunek i siła nie ulegają znaczącej zmianie
FRONT CIEPŁY - zachmurzenie
start learning
stopniowo wzrasta, chmury Ci, Cs, As, Ns > niskie Ns > chmury St lub Sc
FRONT CIEPŁY - widzialność pozioma
start learning
bardzo dobra poza strefą opadów > ograniczona, gęste mgły > ograniczona przez utrzymujące się mgły
FRONT CIEPŁY - opady
start learning
intensywne > zmniejszające się > brak
FRONT CHŁODNY - ciśnienie
start learning
obniża się > wzrasta szybko > wzrasta wolnej
FRONT CHŁODNY - wiatr
start learning
wzrasta jego siła > porywisty > niekiedy się nasila i nieznacznie zmienia kierunek
FRONT CHŁODNY - temperatura
start learning
nie zmienia się lub obniża się > szybko obniża się > zmienia się lub powoli spada
FRONT CHŁODNY - zachmurzenie
start learning
tworzą się chmury Ac lub As, później silnie rozbudowane Cb > chmury Cb > As i Ac, później mogą znów Cu lub Cb
FRONT CHŁODNY - opady
start learning
intensywne > zmniejszają się > zmniejszają się do całkowitego zaniku
ZATOKA NISKIEGO CIŚNIENIA
start learning
peryferyjna część niżu, w której izobary przyjmują kształt litery V
SIODŁO BARYCZNE
start learning
obszar pomiędzy dwoma niżami (zatokami niskiego ciśnienia) i dwoma wyżami (klinami wysokiego ciśnienia), w którym izobary przyjmują kształt litery X
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
start learning
oznacza zawartość w nim pary wodnej
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - rozkład lądów i mórz
start learning
parowanie rzeczywiste jest mniejsze z powierzchni lądowych, a większe z otwartej powierzchni wodnej mórz i oceanów, gdzie odpowiada tzw. parowaniu potencjalnemu (maksymalnym parowaniu z danej powierzchni przy nieograniczonym dostępie wody)
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - temperatura
start learning
im wyższa temperatura tym większa intensywność parowania
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - nasycenie powietrza parą wodną
start learning
wzrost wilgotności w powietrzu ogranicza parowanie
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - prędkość wiatru
start learning
im większa prędkość, tym większe parowanie
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - ciśnienie
start learning
parowanie rośnie wraz ze spadkiem ciśnienia
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - ekspozycja stoku
start learning
powierzchnie lepiej nasłonecznione szybciej parują
WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
start learning
stosunek ilości pary wodnej zawartej w danej chwili w powietrzu do ilości pary wodnej, jaka maksymalnie może się w nim zmieścić w danej temperaturze i ciśnieniu (%)
CHMURY
start learning
unoszące się w atmosferze produkty kondensacji pary wodnej, składające się z kropel wody i/lub kryształków lodu
CIRROCUMULUS (Cc) - pierzaste kłębiaste
start learning
ławica złożona z białych, drobnych, prawie przezroczystych kłębków przypominająca ości ryby' zbudowane z kryształków lodu, sporadycznie mogą zawierać przechłodzone krople wody; nie dają opadów; może w nich występować virga
VIRGA
start learning
opady, które wyparowują zanim dosięgną powierzchnią Ziemi
HALO
start learning
zjawisko świetlne mające postać pierścienia wokół tarczy Słońca lub Księżyca, będące wynikiem załamania się promieni światła i odbijania się ich od ścian kryształków lodu
ALTOCUMULUS (Ac) - średnie kłębiaste
start learning
biała lub szara ławica chmur, złożona z zaokrąglonych płatów, baranków większych niż w przypadku Cc; miejscami silnie spiętrzone, o zróżnicowanym oświetleniu, lokalnie dające cień; zbudowane głównie z kropelek wody; nie dają opadów; zapowiadają pogorszeni
NIMBOSTRATUS (Ns) - warstwowe deszczowe
start learning
warstwa chmur o znacznej grubości, dochodzącej do kilku kilometrów; ciemnoszare; u podstawy często postrzępione; przeświecają przez nie tarcze ciał niebieskich; zbudowane głównie z kropel wody, u góry z kryształków lodu; dają długotrwałe i intensywne opad
STRATOCUMULUS (Sc) - warstwowe kłębiaste
start learning
ławice lub warstwy szarych bądź białawych chmur o wyraźnie kłębiastej budowie, charakterystycznych członach w postaci płatków, zaokrąglonych brył, walców, jednak większych niż w wypadku Ac; zbudowanie głównie z kropel wody; dają słaby opad
CUMULUS (Cu) - kłębiaste
start learning
wyraźna postać kłębu o ciemniejszej podstawie; w znacznych częściach białe, mogą występować pojedynczo lub w ławicach; czasami wyraźnie zaokrąglone, postrzępione lub o płaskiej podstawie; o budowie pionowej; zbudowane z wody; nie dają opadów; piękna pogod
CUMULONIMBUS (Cb) - kłębiaste deszczowe
start learning
pojedyncza, silnie rozbudowana w pionie chmura, często w kształcie wież; oświetlona przez Słońce jest biała, jednak bezpośrednio nad miejscem obserwacji ciemna; daje krótkie, gwałtowne ulewy z wyładowaniami atmosferycznymi; na ich tle jest tęcza
MGŁA RADIACYJNA
start learning
wychłodzenie powierzchni Ziemi i znajdującego się nad nim powietrza, najczęściej w bezchmurne i bezwietrzne letnie noce, podczas których dochodzi do wypromieniowania ciepła z podłoża i spadku temperatury [lokalny, o małej grubości]
MGŁA ADWEKCYJNA
start learning
napływ ciepłego i wilgotnego powietrza nad zimne podłoże [rozległy, o dużej grubości]
MGŁA PAROWANIA
start learning
unoszenie się pary wodnej z cieplejszej wody do chłodnego powietrza [lokalny, o małej grubości]
MGŁA ZBOCZOWA
start learning
adiabatyczne ochłodzenie się powietrza na dowietrznych stokach podczas jego przejścia przez barierę górską [lokalny, wymuszony wielkością stoku]
OPADY KONWEKCYJNE
start learning
powstają w rezultacie wznoszenia się silnie nagrzanego powietrza
OPADY FRONTALNE
start learning
tworzą się w miejscu zetknięcia się różnych mas powietrza
KOMÓRKA CYRKULACYJNA HADLEYA [2]
start learning
W górnych warstwach atmosfery powietrze rozdziela się na dwa strumienie, kierujące się ku wyższym szerokościom geograficznym. Siła Coriolisa powoduje odchylenie kierunku ruchu powietrza ku wschodowi. Rozprężające się powietrze ulega oziębieniu.
KOMÓRKA CYRKULACYJNA FERRELA [1]
start learning
część powietrza opadająca na zwrotnikach przemieszcza się ku strefom niskiego ciśnienia nad kołami podbiegunowymi jako wiatry zachodnie. Na obszarach leżących w pobliżu 60 szerokości geograficznej N i S w wyniku
KOMÓRKA CYRKULACYJNA FERRELA [4]
start learning
oraz sąsiadujących ze sobą dużych obszarów lądowych i morskich (tzw. niże wędrowne, mające tendencje do przemieszczania się na wschód). Na bardziej oceanicznej półkuli południowej ośrodki niskiego ciśnienia są trwalsze i silniejsze.
KOMÓRKA POLARNA [3]
start learning
W górnych warstwach atmosfery powietrze rozdziela się na dwa strumienie, kierujące się ku wyższym i niższym szerokościom geograficznym. Wiatry wiejące od biegunów odchylają się w kierunku wschodnim.
FRONT CIEPŁY - temperatura
start learning
nie zmienia się > wzrasta> nieznacznie się zmienia
FRONT CHŁODNY - widzialność
start learning
ogranicznona > polepszenie widzialności > dobra poza strefą opadów
KLIN WYSOKIEGO CIŚNIENIA
start learning
peryferyjna część wyżu, w której izobary przyjmują kształt litery U
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA
start learning
rozkład lądów i mórz, temperatura powierzchni parującej, pokrycie terenu, stopień nasycenia powietrza parą wodną, prędkośc wiatru, nachylenie powierzchni, ciśnienie, ekspozycja stoku
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - pokrycie terenu
start learning
rośliny magazynują wodę, którą później oddają do atmosfery, utwory piaszczyste i żwirowe - silnie chłoną wodę, lecz mało jej oddają przez parowanie; utwory nieprzepuszczalne (np. beton, asfalt) - uniemożliwiają wsiąkanie, przez co zwiększają parowanie
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INTENSYWNOŚĆ PAROWANIA - nachylenie powierzchni
start learning
im większe nachylenie, tym szybszy spływ, a mniejsze parowanie
BEZWZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
start learning
ilościowy stosunek masy pary wodnej do objętości powietrza (g/m3)
CIRRUS (Ci) - pierzaste
start learning
pojedyncze, o delikatnej budowie, włókniste, mające postać kłaczków, nitek; zbudowane z rozproszonych kryształków lodu; zwykle cienkie, nie zmniejszają dopływu promieniowania słonecznego; białe; nie dają opadów; często zapowiadają zmianę pogody - opady
CIRROSTRATUS (Cs) - pierzaste warstwowwe
start learning
pokrywają niebo całkowicie lub częściowo; biaława, delikatna zasłona zbudowana głównie z kryształków lodu; nie zacierają konturów Słońca lub Księżyca; dają zjawisko zwane halo; zapowiadają pogorszenie pogody
ALTOSTRATUS (As) - średnie warstwowe
start learning
szara lub niebieskoszara ławica chmur o włóknistej strukturze, przez które słabo prześwieca Słońce; pokrywają niebo całkowicie lub częściowo; typowe chmury mieszane, zbudowane z kropelek wody i kryształków lodu; dają opad najczęściej po virga; zimą śnieg
STRATUS (St) - warstwowe
start learning
niska, mogąca się wznosić kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią Ziemi warstwa chmur; o jednolitej podstawie; mgliste, pokrywające całe nieba; zbudowane głównie z kropelek wody, w niskiej temperaturze z kryształków lodu; dają opad mżawki, drobnego śniegu
MGŁA
start learning
produkt kondensacji pary wodnej, jest zawiesiną bardzo drobnych kropelek wody; dotyka swą podstawą powierzchni terenu i ogranicza widoczność do odległości poniżej 1km.
MGŁA ZMIESZANIA
start learning
mieszanie się mas powietrza zimnego i ciepłego w miejscach ich kontaktu; najczęściej spotykane na wybrzeżach w sąsiedztwie zimnych prądów morskich [rozległy, o zróżnicowanej grubości]
POWSTAWANIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH
start learning
opady atmosferyczne powstają, gdy krople wody i kryształki lodu istniejące w chmurach osiągają rozmiary, przy których prądy powietrzne w chmurze nie mogą ich utrzymać w stanie zawieszenia; wówczas padają na powierzchnię ziemi
OPADY OROGRAFICZNE
start learning
powstają wówczas, gdy powietrze wznosi się na dowietrznych stokach wzniesień
MŻAWKA
start learning
opad o średnicy kropelek poniżej 0,5mm
DESZCZ
start learning
opad kropel o średnicy powyżej 0,5mm
ŚNIEG
start learning
opad płatków śniegowych - połączonych ze sobą kryształków o zróżnicowanej średnicy (nawet kilku cm)
ŚNIEG ZIARNISTY
start learning
opad nieprzezroczystych ziaren lodowych o średnicy mniejszej niż 2mm
KRUPY ŚNIEŻNE
start learning
opad nieprzezroczystych ziaren lodowych o średnicy od 2 do 5 mm
GRAD
start learning
opad nieprzezroczystych bryłek lodu (gradzin) powyżej 5mm
SŁUPKI LODOWE
start learning
opad bardzo drobnych, błyszczących w słońcu kryształków lodu w postaci sześciokątnych słupków lub blaszek
ROSA
start learning
ma postać kropel wody na powierzchni przedmiotów, gruntu [w cieplej porze roku, przy bezchmurnej, bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura spada poniżej punktu rosy, para wodna kondensuje na wychłodzonych przedmiotach]
SZRON
start learning
ma postać kryształków lodu na powierzchni przedmiotów gruntu [w chłodnej porze roku, przy bezchmurnej, bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura spada poniżej punktu rosy, para wodna kondensuje na wychłodonych poniżej 0C przedmiotach]
SZADŹ
start learning
ma podstać lodowych szczotek na powierzchni przedmiotów, gruntu [w czasie mrozów, podczas napływu wilgotnego powietrza (mgły), lodowe igły tworzą się na gałęziach drzew, liniach energetycznych w kierunku, z którego napływa wilgotne powietrze]
GOŁOLEDŹ
start learning
ma postać warstwy jednorodnego, przezroczystego lodu [na powierzchniach oziębionych poniżej 0C; gdy po mroźnej i suchej pogodzie przychodzi ocieplenie, przynoszące opady; w wyniku zamarzania spadających kropel opadu
PASATY [1]
start learning
wiatry ciepłe wiejące od pasa wyżów okołozwrotnikowych ku równikowi; wieją stale z jednego kierunku, dlatego nazywamy je wiatrami stałymi. występują przez cały rok i są związane z ogólną cyrkulacją atmosferyczną.
PASATY [2]
start learning
sprawiają, że wschodnie międzyzwrotnikowe wybrzeże Afryki, Australii i Ameryki obfitują w deszcze, podczas gdy zachodnie są suche
SYSTEMATYCZNE OPADANIE CIŚNIENIA >
start learning
zbliżanie się niżu, opady, silny wiatr
SYSTEMATYCZNY WZROST CIŚNIENIA
start learning
nadciąganie wyżu, poprawa pogody
WZMAGANIE SIĘ WIATRU WIECZOREM
start learning
możliwość pogorszenia pogody
WYŻSZY NIŻ ZAZWYCZAJ WZROST TEMPERATURY WIECZOREM LUB NOCĄ
start learning
pogorszenie się pogody
SZYBKI WZROST WILGOTNOŚCI POWIETRZA PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE TEMPERATURY POWIETRZA
start learning
opady, burze (latem)
BIAŁAWE NIEBO W CIĄGU DNIA
start learning
nadejście opadów
CZERWONE NIEBO O WSCHODZIE SŁOŃCA
start learning
nadejście opadów
POMARAŃCZOWOCZERWONE NIEBO PO ZACHODZIE SŁOŃCA
start learning
pogorszenie się pogody
ZŁOTOWA BARWA NIEBA PO ZACHODZIE SŁOŃCA
start learning
utrzymanie się dobrej pogody
PIONOWA SMUGA DYMU UNOSZĄCA SIĘ KU GÓRZE
start learning
utrzymanie się lub nadejście dobrej pogody
SŁABA SŁYSZALNOŚĆ DŹWIĘKU
start learning
poprawa pogody
BARDZO DOBRA SŁYSZALNOŚĆ DŹWIĘKU
start learning
pogorszenie się pogody

You must sign in to write a comment