at university

 0    176 flashcards    mattsbae4life
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Rok akademicki
start learning
Academic year
Ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
Apply to university
Praca licencjacka
start learning
dissertation
Licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
Bachelor of Arts
Licencjat w dziedzinie pedagogiki
start learning
Bachelor of Education
Licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
Bachelor of science
Kampus
start learning
Campus
Dziekan
start learning
Dean
Akademik
start learning
Dorm
Uzyskać stopień naukowy
start learning
get a degree
Dostać stypendium
start learning
Get a scholarship
Dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
Absolwent
start learning
Graduate
Wykładowca
start learning
Lecturer
Magister w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
Master of arts
Magister w dziedzinie pedagogiki
start learning
Master of education
Dr doktorat
start learning
PhD
Studia magisterskie
start learning
postgraduate course
Publikacja naukowa
start learning
research paper
Urlop naukowy
start learning
sabbatical
Praca Semestralna
start learning
termin paper
Praca magisterska
start learning
Thesis
czesne
start learning
tuition
konsultacje
start learning
tutorial
student pierwszych trzech lat
start learning
undergraduate
warsztaty
start learning
workshop
nauki humanistyczne
start learning
humanities
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor
start learning
deputy head
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
realizowac program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
Dyrektor szkoły
start learning
head teacher
mieszana klasa
start learning
mixed-ability class
Nieobowiązkowy
start learning
optional
czesne
start learning
school fees
Szkolnictwo publiczne
start learning
state education
Program nauczania
start learning
syllabus
semestr
start learning
term
kadra nauczycielska
start learning
teaching staff
Plecak
start learning
Backpack
Kompas
start learning
Compass
Segregator
start learning
ring Binder
Teczka
start learning
folder
Pióro wieczne
start learning
Fountain pen
Zakreślacz
start learning
highlighter
Dziurkacz
start learning
Puncher
Notatnik
start learning
Notepad
Zeszyt
start learning
notebook
Spinacz do papieru
start learning
Paper clip
Temperówka
start learning
Sharpener
Gumka
start learning
rubber
Linijka
start learning
Ruler
Zszywacz
start learning
Stapler
Tablica
start learning
whiteboard
Pisak do tablicy
start learning
whiteboard marker
Analizować
start learning
Analyze
Chemia
start learning
Chemistry
Wykres
start learning
Graph
Interpretacja
start learning
Interpretation
Papier / podręcznik elektroniczny
start learning
paper/electronic textbook
Przeprowadzać eksperyment
start learning
Carry out an experiment
Rozwiązać równanie kwadratowe
start learning
Solve quadratic equation
Teksty źródłowe
start learning
source texts
Próbówki
start learning
Test-tube
Zdolności
start learning
Abilities
Wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standards
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
uczęszczał do szkoły
start learning
attened school
przecietny
start learning
average
mol książkowy
start learning
bookworm
burza mózgów
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
wybitny
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
zdolny
start learning
gifted
omówienie pracy domowej
start learning
discuss homework
Edukacja domowa
start learning
homeschooling
mądrala
start learning
know-it-all
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
wybitne oceny
start learning
outstanding grades
zwracać uwagę
start learning
pay attention
wyznaczenia celów
start learning
set targets
zdolności
start learning
skills
kujon
start learning
swot
sprawdzac frekwencję
start learning
take attendance
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
prześladować
start learning
bully
tyran
start learning
bully
tyranizowanie
start learning
bullying
Kamera minitoringu
start learning
CCTV camera
oszukiwać ściągać
start learning
cheat
spisywać od kogos
start learning
copy from sb
ściągi
start learning
crib notes
mieć dobre wyniki w szkole
start learning
do well at school
miec zle wyniki na egzaminach
start learning
do badly in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wyrzucić kogoś ze szkoły
start learning
expel somebody out from school
wyrzucić kogoś ze szkoły
start learning
throw somebody out from school
wydalenie ze szkoły
start learning
expulsion
nie udaje się osiągnąć czegoś
start learning
fail to achive something
porażka
start learning
failure
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results
mieć trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny w (matematyka)
start learning
hopeless at (Maths)
indywidualne podejście
start learning
individual approach
źle się zachowywać
start learning
misbehave
wykroczenie
start learning
offence
pokonać problemy
start learning
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzjć na wagary
start learning
skip lessons
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special education needs
wsparcie
start learning
support
słabe punkty
start learning
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
ocenianie
start learning
assessment
Egzamin wstępny
start learning
entrance exam
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
Zasady zaliczania
start learning
examination rules
egzamin wewnętrzny
start learning
internal exam
Egzamin zewnętrzny
start learning
external exam
nie zdac testu
start learning
fail a test
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
brytyjski Odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
stopien
start learning
grade
średnia ocen
start learning
grafe point average
ocena
start learning
mark
Egzamin próbny
start learning
mock exam
Dzienniczek elektroniczny
start learning
online report
zdać egzamin
start learning
pass a test
Egzaminy z poprzednich lat
start learning
past papers
ponowne. Pisać egzamin
start learning
resit an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
Egzamin po ukończeniu nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
zdobyć 100 punktów
start learning
score 100 points
Świadectwo szkolne
start learning
school report
Przygotować egzamin
start learning
set an exam
Podejść do egzaminu
start learning
sit an exam
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam
Pisać sprawdzian
start learning
take a test
Świetlica szkolna
start learning
After school club
Uczestniczyć w kursie
start learning
Attend a course
Zostań członkiem
start learning
Become a member
rozwijać artystyczne zdolnosci
start learning
develop artistically
rozwijanie umiejętności przywódczych
start learning
develop leadership skills
rozwijanie umiejętności interpersonalnych
start learning
develop interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
start learning
first aid trening
Dołącz do klubu
start learning
Join a club
Brać udział w
start learning
participate in
Chór szkolny
start learning
School choir
Orkiestra szkolna
start learning
orchestra school
klub sportowy / dramatyczny / szachowy / fotograficzny
start learning
sports/drama/chess/ photography club
Dobrowolny
start learning
Voluntary
Być nieobecny w szkole
start learning
Be off school
Nadrabiać zaległości
start learning
Catch up on
Rzucić szkołę
start learning
Drop out of school
Zaległości w nauce
start learning
Fall behind with school work
Zabrać się do pracy
start learning
Get down to work
oddac (praca domowa / esej)
start learning
Hand in (homework/an essay)
Zapisywać
start learning
Note down
Przyswajać (informacja)
start learning
Take in (information)
spoznic sie
start learning
Turn up late
Łatwizna
start learning
A place of cake
Pracować po nocach
start learning
Burn the midnight oil
Całkowicie się pogubić
start learning
Feel out of your depth
Znać coś na wylot
start learning
know something inside out
zdać egzamin śpiewająco
start learning
pass an exam with flying colours
Szkoła międzynarodowa
start learning
International school
krawat
start learning
tie
szkolna stolowka
start learning
school canteen
korytarz
start learning
corridor

You must sign in to write a comment