ANIA grudzień 2017 KOLOKACJE + HUMAN RESOURCES

 0    162 flashcards    mirellastone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostępny drogą powietrzną
start learning
accessible by air
pamiętaj
start learning
bear in mind
rozbić obozowisko
start learning
break camp
za pomocą gestów
start learning
by means of gestures
wypełniać polecenia
start learning
carry out the orders
być oskarżonym o coś
start learning
be charged with something
być oskarżonym o coś
start learning
be accused of something
odbywać służbę wojskową
start learning
do military service
napisać liścik, skrobnąć słówko
start learning
drop a line
zachorować
start learning
to fall ill
krytykować, przyczepiać się, wyszukiwać czyjeś błędy
start learning
find fault with
z obawy przed
start learning
for fear of
ciało obce
start learning
foreign body
nie dotrzymać obietnicy
start learning
go back on the promise
niedosłyszący
start learning
hard of hearing
nieczytelny
start learning
illegible
w większości
start learning
in majority
być przyzwyczajonym do czegoś
start learning
be accustomed to something
być przyzwyczajonym do czegoś
start learning
in the habit of_____ing
urządzać imprezę
start learning
launch a party
zrzucać odpowiedzialność na
start learning
lay responsibility on
prowadzić do
start learning
lead to (lead-led-led)
istotny przełom
start learning
major breakthrough
spróbować, podjąć próbę
start learning
make an attempt
poradzić sobie bez czegoś
start learning
do without with
wymyślać coś
start learning
to make something up
pomylić coś z czymś
start learning
mistake something for something
bez względu na to jak
start learning
no matter how
pod żadnym pozorem
start learning
on no account
na koszt firmy
start learning
on the house
wykluczone
start learning
out of the question
mówić komplementy
start learning
pay compliments
składać podanie o pracę/ubiegać się o coś
start learning
put in for
znosić coś, kogoś
start learning
put up with
wyzdrowieć
start learning
recover from
biegły w
start learning
skilled at
trzaskać drzwiami
start learning
slam the door
wytrzymać próbę czasu
start learning
stand the test of time
podstawowe wyżywienie
start learning
staple diet
wziąć pod uwagę
start learning
take into consideration
zasiłek, dodatek do pensji
start learning
allowance
ocena pracownicza / ocena roczna
start learning
employee assessment / annual assessment
ocena pracownika
start learning
appraisal, job evaluation
płaca zasadnicza
start learning
basic salary/ basic pay
wynagrodzenie zasadnicze
start learning
base salary
opłacany z dołu
start learning
be paid in arrears
premia
start learning
bonus
proporcjonalny
start learning
proportional
współmierny
start learning
commensurate
prowizja
start learning
commission
samochód firmowy
start learning
company car
wynagrodzenie
start learning
compensation
odliczenie, potrącenie np. podatku
start learning
deduction, tax deduction
bezpośrednia wpłata na konto
start learning
Direct deposit
obniżyć np zarobki
start learning
dock
podwójna stawka
start learning
double time
zarobki
start learning
earnings
wydatki
start learning
expenditure
stawka zryczałtowana
start learning
flat rate
dodatkowe korzyści
start learning
fringe benefits
hojna odprawa
start learning
golden handshake
brutto
start learning
gross
automatyczna podwyżka
start learning
an increment
limit urlopowy
start learning
leave entitlement
zasiłek macierzyński
start learning
maternity pay
netto
start learning
nett
nadgodziny
start learning
overtime
odliczanie podatku dochodowego od bieżącego wynagrodzenia
start learning
pay as you earn (PAYE)
podwyżka pensji
start learning
pay rise/raise
lista płac
start learning
payroll
odcinek wypłaty
start learning
pay slip
prywatne ubezpieczenie emerytalne
start learning
pension insurance
premia uzależniona od wyników
start learning
performance related bonus
wyniki np. firmy
start learning
performance
dodatki do pensji
start learning
perks
prywatna opieka medyczna
start learning
private medical care / private health insurance
udział w zyskach
start learning
profit-sharing
stawka
start learning
rate
odprawa (dla zwalnianego)
start learning
dismissal pay / redundancy
dodatek na zagospodarowanie
start learning
relocation allowance
wynagrodzenie, pensja
start learning
remuneration
dochód (do Urzędu Skarbowego)
start learning
revenue
pensja
start learning
a salary
wypłata netto
start learning
take-home pay
półtorej stawki godzinowej
start learning
time and a half
nietypowe godziny pracy
start learning
unsocial hours
płaca (tygodniowa)
start learning
wage
dodatek specjalny rekompensujący koszty utrzymania
start learning
weighting
dział kadr
start learning
HR department
dział płac
start learning
payroll department
kwestionariusz osobowy
start learning
personal questionnaire
świadectwo pracy
start learning
work certificate
zaświadczenie lekarskie
start learning
medical certificate
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
BHP
start learning
Health and Safety
umowa o pracę
start learning
work contract
zakres obowiązków (dosł.: opis pracy)
start learning
job description
umowa o zakazie konkurencji
start learning
non-competition agreement
aneks do umowy o pracę
start learning
an annex to the contract of employment
porozumienie zmieniające
start learning
amending agreement / amending of contract
urlop bezpłatny
start learning
unpaid leave
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
urlop rodzicielski
start learning
parental leave
urlop ojcowski
start learning
paternity leave
zasiłek chorobowy/ wynagrodzenie za czaś choroby
start learning
Sick pay / sick pay
świadczenie rehabilitacyjne
start learning
rehabilitation services
wypowiedzenie (z pracy)
start learning
termination (of work)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron / rozwiązanie umowy ze względu na wykon
start learning
Termination of contract by agreement
składka emerytalna
start learning
pension contribution
składka rentowa
start learning
disability contribution
składka chorobowa
start learning
sick contribution
składka zdrowotna
start learning
health care contribution
składka wypadkowa
start learning
accident premium
fundusz pracy
start learning
labor fund contribution
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
start learning
Guarantee Fund for Employee Benefits
Pracodawca
start learning
Employer
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
kara porządkowa
start learning
punishment order
nagana
start learning
reprimand
upomnienie
start learning
admonition
podejmować ryzyko
start learning
take risks
spełniać oczekiwania
start learning
meet expectations
nie mam bladego pojęcia
start learning
I have no faintest idea
propaganda
start learning
fake news
zawartość
start learning
content
to zdjęcie musiało być zrobione
start learning
this photo must have been taken
to miał być
start learning
It was supposed to be
tradycja rodzinna
start learning
Family tradition
ściąga (szkolna)
start learning
crib
popełnianie złych uczynków pod wpływem grupy
start learning
complicit (complacet+illicit)
wytrwałość w dążeniu/wytrzymałość fizyczna
start learning
stamina
na wszelki wypadek
start learning
just in case
po to żeby ___+golas!!!
start learning
so as to / in order to____+ infinitive!
aby,żeby
start learning
so that ___+ will/would, can/could, may/might
w przypadku gdy, w wypadku gdy
start learning
in case
być narażonym na
start learning
be subject to sth
powodować kłopoty
start learning
cause trouble
natknąć się na
start learning
to come across sb / sth
ocknąć się, otrzeźwieć po zemdleniu
start learning
come round
trzeszczeć np podłoga
start learning
creak
radzić sobie z problemem
start learning
handle the problem
w uznaniu za
start learning
in recognition of
wymyślać wymówki
start learning
invent excuses
zachować na czarną godzinę
start learning
keep sth for a rainy day
brakować doświadczenia
start learning
lack of experience
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
ślinka mi cieknie
start learning
make my mouth water
nic innego poza
start learning
nothing short of; nothing else
przestrzegać prawa
start learning
to observe the law
zapobiec
start learning
prevent from
krytykować kogoś
start learning
run sb down
zająć się czymś
start learning
see to sth / see about something
rozpuszczać/rozpieszczać dzieci
start learning
spoil children
mieć szansę
start learning
stand a chance
być sądzonym
start learning
stand trial
odczuwać przyjemność z...
start learning
take delight in___ing
zwracać uwagę na coś
start learning
take notice of
leczyć choroby
start learning
treat diseases
przymykać oko
start learning
turn a blind eye
wypłacić pieniądze
start learning
to withdraw money
być przyzwyczajonym do czegoś (synonim: be accustomed to sth)
start learning
be used to___ ing eg. I'm used to having milk with my tea.
do określenia zdarzeń z przeszłości, które już się nie zdarzają
start learning
used to eg. I used to visit my grandma every day.

You must sign in to write a comment