Angielskie czasowniki złorzone 3 a-p

 0    38 flashcards    byniu26
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
be about to / be on the point of
The dragon is now about to an assault.
start learning
być gotowym do
Smok jest teraz gotowy do ataku.
be off / be absent from
When a cat is at the house, mice are absent from.
start learning
być nieobecnym
Gdy kot jest w domu, myszy są nieobecne.
be on / be shown on TV(at the cinema)
The Giraffes are often on nature films.
start learning
być pokazany w telewizji (w kinie)
Żyrafy są często pokazywane w filmach przyrodniczych.
be over / end
Will your horse be over the run as the first?
start learning
skończyć się
Czy twój koń skończy gonitwę jako pierwszy?
be up to / be capable of
Do mice are capable of eat all bag of wheat?
start learning
być w stanie
Czy myszy są w stanie zjeść cały worek pszenicy?
break down / stop working
This clock with the dragon is breaking down.
start learning
przestać działać
Ten zegar ze smokiem przestał działać.
lose control of feelings
The little boy lost control of feelings, when he couldn't ride a horse.
start learning
załamać się
Chłopiec załamał się, kiedy nie mógł jeździć konno.
break in / enter by force
A cat break in the pantry and it ate all the sausage.
start learning
włamać się
Kot włamał się do spiżarni i zjadł całą kiełbasę.
break off / end a relationship
The girlfriend break off with her boyfriend because he did not like her mouse.
start learning
zerwać
Dziewczyna zerwała z chłopakiem, bo nie lubił jej myszki.
break up / end a relationship/ have a break for holidays
The horses break up into a gallop.
start learning
zerwać/ wyrwać się na wakacje
Konie zerwały się do galopu.
break out / begin suddenly
The cat suddenly break out of a great aggression.
start learning
wybuchnąć
Kot nagle wybuchnął wielką agresją.
bring about / cause to happen
A dragon can cause to happen a big fire.
start learning
powodować
Smok może spowodować wielki pożar.
bring back / cause to recall
These mouse bring back my childhood.
start learning
przywoływać wspomnienia
Te myszki przywołują u mnie wspomnienia z dzieciństwa.
bring in / create money
Horse Racing bring in great money.
start learning
przynosić dochody
Wyścigi konne przynoszą wielką kasę.
bring round / regain consciousness
How fast did you regain consciousness after that a horse kicked you?
start learning
odzyskiwać świadomość
Jak szybko odzyskłeś przytomność po tym jak koń cię kopnął?
bring up / raise a child
Are home pets help bring up children?
start learning
wychowywać dziecko
Czy zwierzęta domowe pomagają w wychowaniu dziecka?
call for / need
Do young giraffes call for a lot of labour?
start learning
wymagać
Czy młode żyrafy wymagają dużo pracy?
call in / visit
Sophie called in me with her plush mice.
start learning
wpaść do kogoś z odwiedzinami
Zosia wpadła do mnie z odwiedzinami, ze swoimi pluszowymi myszkami.
call off / cancel
The exhibition of cats was called off because that day was a snowstorm.
start learning
odwołać
Wystawa kotów została odwołana, ponieważ tego dnia była śnieżyca.
call on sb / pay a visit
Robert payed a visit Anne because he wanted to see a film with her about giraffes.
start learning
złożyć komuś wizytę
Robert złożył wizytę Anni, bo chciał obejżeć z nią film o żyrafach.
call up / order to join the army
John was called up and he had to leave his plush animals.
start learning
zostać wezwanym do wojska
John został wezwany do wojska i musiał opuścić swoje pluszaki.
carry off / handle a difficult situation
Will trainer carry off with dressage a horse.
start learning
poradzić sobie
Czy trenerka poradzi sobie z ujeżdżenim konia.
carry on / continue
The mice are carrying on eating our grain in the granary.
start learning
kontynuować
Myszy kontynuują zjadanie naszego zboża w spichlerzu.
carry out / conduct an experiment/research
The vet have carried out the cat.
start learning
przeprowadzać eksperyment/badanie
Weterynarz przeprowadził badanie kota.
carry through / complete successfully
How do you carry through investment in a cattery of cats?
start learning
powieść się
Jak ci powiodła się inwestycja w chodowlę kotów?
come across / find by chance
My wife find by chance a surprisingly cool plush dragon.
start learning
natknąć się
Moja żona natkneła się na zaskakująco fajnego pluszowego smoka.
come down with / become ill
Do this the oldest giraffe that comes down with a stomach ache, is already healthy?
start learning
zachorować
Czy ta naj starsza żyrafa, która zachorowała na ból brzucha, jest już zdrowa?
come off / succeed
Does this horse come off today?
start learning
wypalić
Czy ten koń dziś wypali?
come up to / be up to
The cat is up to the requirements and it will catch rats.
start learning
sprostać czemuś
Ten kot sprosta wymaganiom i będzie łapać szczury.
come up with / find an answer/plan/solution
I can't come up with any sentence about the mice.
start learning
wymyślić
Nie mogę wymyślić żadnego zdania o myszach.
cut across / take a shorter way
Giraffes aren't going a shortcut through the dense undergrowth.
start learning
iść na skróty
Żyrafy nie idą na skróty przez gęste zarośla.
cut back on / reduce
start learning
ograniczyć
cut into / interrupt
start learning
przeszkodzić, wciąć się komuś w słowo
cut off / disconnect
start learning
odłączyć
cut up / cut into small pieces
start learning
pokroić
do up / fasten
start learning
zapiąć
do with / want
start learning
chcieć
do without / live without something
start learning
obejść się bez czegoś

You must sign in to write a comment