all in a day’s work

 0    185 flashcards    monikamatusiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
udany początek czegoś
start learning
a flying start to sth
potwierdzić
start learning
acknowledge
zdolność adaptacji
start learning
adaptability
umiejący się przystosować
start learning
adaptable
wynosić
start learning
amount to
kandydat
start learning
applicant
aplikacja, podanie o prace
start learning
application
ubiegać się
start learning
apply
asortyment
start learning
assortment
w rozterce
start learning
at a loss/at sea
autentyczny
start learning
authentic
autentyczność
start learning
authenticity
zainwestować, wesprzeć finansowo
start learning
back
sponsor
start learning
backer
barista
start learning
barista
być zawalonym
start learning
be snowed under
dostać się na rynek pracy
start learning
break into the job market
sprowadzić i zatrudnić kogoś
start learning
bring sb in
odświeżyć swoje umiejetnosci
start learning
brush up on one’s skills
zbudowac markę/firmę/bazę klientów
start learning
build a brand / a business / a customer base
przez przypadek
start learning
by accident/ by chance
za pomocą
start learning
by means of
ze względu na
start learning
by virtue of
rywalizować
start learning
compete
kwalifikacje, kompetencje
start learning
competence
kompetentny
start learning
competent
rywalizacja
start learning
competition
konkurencyjny
start learning
competitive
konkurencja, konkurent
start learning
competitor
przynoszący efekt odwrotny do zamierzonego
start learning
counter-productive
pokryć wydatki
start learning
cover the expenses
ciekawość
start learning
curiosity
zaciekawiony
start learning
curious (to know)
poświęcenie, oddanie
start learning
dedication
ze szkodą dla czegoś
start learning
detrimental to sth
odbyć krótkoterminową praktykę
start learning
do a short-term placement
odbyć nieodpłatny staż
start learning
do an unpaid internship
chętny do zrobienia czegoś
start learning
willing to do sth
chętny do zrobienia czegoś
start learning
eager to do sthg
wyłaniać się
start learning
emerge
zatrudniać
start learning
to employ
pracodawca
start learning
an employer
zatrudnienie
start learning
employment
przedsiebiorstwo
start learning
enterprise
zachwycać sie czymś
start learning
enthuse about sth
przedsiebiorca
start learning
Entrepreneur
świadczący o przedsiębiorczości
start learning
entrepreneurial
przedsiębiorczość
start learning
entrepreneurship
pierwsza praca
start learning
entry-level job
korzystny
start learning
favourable
dopasować się do czegoś
start learning
fit in with sth
wahania w przychodach
start learning
fluctuations in revenue
kierować się intiucją/glosem serca/ swoimi marzeniami
start learning
follow one’s gut instinct/ one’s heart / one’s dream
założyć organizację charytatywną/firmę/przedsiębiorstwo
start learning
fiund a charity / a business/ a company
świeżo po studiach
start learning
fresh out of college
finansowanie
start learning
funding
zyskac (praktyczne) doświadczenie
start learning
gain (hands-on) experience
uzyskać informacje zwrotną/ uznanie/ wgląd w coś
start learning
gain feedback / recognition / insight into something
zebrać opinię
start learning
gauge people’s opiniom
uzyskać zachętę finansową
start learning
get a financial incentive
otrzymać emeryturę
start learning
get a pension
dostać podwyżke
start learning
get a raise
wejść na pierwszy szczebel drabiny kariery zawodowej
start learning
get the first rung of the ladder
ustawić się, dobrze zacząć
start learning
get one’s foot in the door
uzyskać dodatkowe korzyści
start learning
get perks
doskonale się z kimś zrozumieć
start learning
have a great rapport with sb
mieć odwagę, by coś zrobić
start learning
have the guts to
z miejsca zacząć odnosić sukxesy
start learning
hit the ground running
skromny, pokorny
start learning
humble
pokora, skromność
start learning
humility
hiperkonkurencyjny
start learning
hyper-competitive
hiperkonkurrncyjnosc
start learning
hyper-conpetetitiveness
w bledzie
start learning
in the wrong/ at fault
na próżno
start learning
in vain/to no avail
odsetki od czegos
start learning
interest on sth
stazysta
start learning
intern
odbywać staż
start learning
intern
rozmowa kaslifikacyjna
start learning
interview
przeprowadzić z kimś rozmowę kwalifilacyjną
start learning
intereiev sb
osoba z ktora przeprowsdzana jest rozmowa
start learning
interviewee
osoba przeprowadzajaca rozmowe kwalifikacyjna
start learning
interviewer
inwestycja
start learning
investment
inwestor
start learning
investor
narażać na szwank
start learning
jeopardise
z impetem zacząć karierę
start learning
jump-start one’s career
zapał
start learning
keenness
mieć oko na kogoś
start learning
keep tabs on
dostać stałą pracę
start learning
land a permanent job
architekt krajobrazu
start learning
landscaper
porady prawne
start learning
legal advice
najgorszy moment, kryzys, dno
start learning
low point
zarobić fortunę
start learning
make a mint
osiągnąc zysk/stratę
start learning
achieving profit / loss
związać koniec z końcem
start learning
make ends meet
osoagać swój cel
start learning
make one’s target
sprawić ze jest się niezastąpionym
start learning
make oneself indispensable
zrekompensować
start learning
make up/ compensate for sth
kierować
start learning
manage
kierownictwo
start learning
management
kierownik
start learning
a manager
zmaterializować się
start learning
materialize
zadanie niewymagające kwalifikacji
start learning
menial task
kamień milowy
start learning
milestone
płaca minimalna
start learning
minimum wage
firma miedzynarodowa
start learning
multinational
pielęgnować talenty
start learning
nurture talent
zaproponować komuś pełen etat
start learning
offer sb a full-time post
jednowymiarowy
start learning
one-dimensional
rozkazywać komuś
start learning
order somebody about
nadmiernie
start learning
overly
umowa na czas nieokreślony
start learning
permanent contract
wytrwałość, niezmordowanie
start learning
perseverance
wytrwały, niezmordowany
start learning
perseverant/persevering
wytrwać w czymś
start learning
persevere in something
upór, nieustępliwość
start learning
persistence
uparty
start learning
persistent
fryzjer zwierzat domowych
start learning
pet groomer
udawany, sztuczny
start learning
phony
dobre strony czegoś
start learning
positives to sth
nie ustawać w wysiłkach
start learning
press on
napięty
start learning
pressured
promować
start learning
to promote
propagator
start learning
promoter
promocja
start learning
promotion
potencjalny pracownik
start learning
prospective employee
dobrobyt
start learning
prosperity
dobrze prosperujący
start learning
prosperous
robić dobrą minę do złej gry
start learning
put on a brave face
uspokoić kogoś
start learning
put sb at ease
egzaminować
start learning
quiz
zdać sobię sprawę z potencjału czegoś
start learning
realise the potential of
sądzić, przypuszczać
start learning
reckon
nowy pracownik
start learning
recruit
rekrutować osoby utalentowane/ nowego menadzera/ studentów
start learning
recruit talent/ new manager / students
osoba rekturująca
start learning
recruiter
rekrutacja
start learning
recruitment
regularne dochody
start learning
regular income
stałe źródło dochodów
start learning
reliable source of income
mozliwy do zastąpienia/ niezastąpiony
start learning
replaceable / irreplaceable
pomysłowy, przedsiębiorczy
start learning
resourceful
pomysłowość, przedsiębiorczość
start learning
resourcefulness
niespokojny
start learning
restless
niepokój
start learning
restlessness
prowadzic firmę
start learning
run a busines
zwolnić z pracy
start learning
sack
nadający się do sprzedaży
start learning
saleable
zniweczyć swoje szanse
start learning
scupper/ damage one’s chances
doczekać się zysku
start learning
see a return
pewność siebie
start learning
self-assurance
pewny siebie
start learning
self-assured
opracować program
start learning
set up/develop a scheme
akcja, udział
start learning
share
osoba wykładająca towar w supermarkecie
start learning
shelf stacker
szczery
start learning
sincere
szczerość
start learning
sincerity
harować
start learning
slave away
mieć małą szansę na zrobienie czegoś
start learning
satnd little chance of doing sth
bronić się/stanąć w czyjejś obronie
start learning
stand up for oneself/sb
młoda firma
start learning
start-up
wywodzić się z czegoś
start learning
steam from something
wątek, aspekt
start learning
strand
starać się
start learning
strive
utrzymuwać wzrost gospodarczy/ podtrzymać biznesplan
start learning
sustain economic growth / a business plan
ponieść straty finansowe
start learning
sustain financial losses
zatrudnić kogoś
start learning
take sb on
nieustępliwy
start learning
tenacious
nieustępliwość
start learning
tenacity
a zatem
start learning
thus
w pewnym stopni
start learning
to some extent/ a certain degree
szkolić
start learning
train
praktykant
start learning
a trainee
instruktor
start learning
trainer
szkolenie
start learning
training
trudny
start learning
tricky
spróbować szczęścia
start learning
try your luck
niepewność
start learning
uncertainty
student studiów licencjackich
start learning
undergraduate
buleter
start learning
usher
ważyć słowa
start learning
weigh one’s words
chętny
start learning
willing
chęć/ niechęć
start learning
willingness / unwillingness
pracować za marne grosze
start learning
work for a pittance/for peanuts
pracować za darmo
start learning
work for nothing
pracować na zlecenie
start learning
work on commission
pracować w nadgodzinach
start learning
work overtime

You must sign in to write a comment