AGING OF STEM AND PROGENITOR CELLS 2

 0    33 flashcards    kejt0808
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
promote protein stability
start learning
wspierać (wspomagać) stabilność białka
neural
start learning
nerwowy
it has been proven that
start learning
udowodniono, że
there are not enough details to prove that
start learning
nie ma wystarczającej liczby szczegółów by udowodnić, że
negatively regulate cell function in aging tissues
start learning
negatywnie reguluje funkcjonowanie komórek w procesie starzenia się tkanek
might contribute to accelerate aging
start learning
mogą przyczyniać się do przyspieszenia starzenia
result in genome instability and cell death and advancing tumorigenesis
start learning
skutkować niestabilnością genomu, śmiercią komórek i propagacją kancerogenezy
tissue-dependent
start learning
tkankowozależny
unable to initiate regeneration due to cell-cycle arrest resulting from accumulation of DNA DSB's
start learning
niezdolne do zainicjowania regeneracji w związku z powodu z zablokowanie? cyklu komórkowego wynikającego z nagromadzenia w DNA DSB
inferred that
start learning
wnioskować, że
quiescent aged
start learning
w stanie spoczynku
upon cell cycle reentry
start learning
po ponownym wejściu w cykl komórkowy
resemble
start learning
przypominać (być podobnym)
at least under laboratory condition
start learning
przynajmniej w warunkach laboratoryjnych
reduce functionality
start learning
ograniczyć funkcjonalność
several specific regions of the genomic DNA become hypermethylated during aging
start learning
pewne specyficzne regiony genomowego DNA ulega hypermetylacji w trakcie starzenia
there is an increase of methylcytosine within the ribosomal DNA of senescent rats
start learning
Zwiększa się ilość metylocytozyny w rybosomalnym DNA starzejących się szczurów
it could be associated with decrease of RNA leve
start learning
to może być związane ze spadkiem poziomu RNA
histone-modifying enzyme
start learning
enzymy modyfikujące histony
there are not enough data on the molecular mechanism linking the nuclear lamina and the histone-modifying complex
start learning
nie ma wystarczających danych na temat mechanizmu molekularnego łączącego blaszkę jądrową i kompleks modyfikujący histony
in support of this
start learning
na poparcie tego
disruption of the nuclear integrity
start learning
zaburzenia integralności jądrowej
among them
start learning
między nimi
encode several key proteins required for the primary function of generating ATP
start learning
kodujących kilka kluczowych białek, wymaganych do podstawowej funkcji wytwarzania ATP
respiratory chain dysfunction
start learning
Dysfunkcja łańcucha oddechowego
suffer from impaired ATP production, resulting in
start learning
cierpią z powodu upośledzenia produkcji ATP, co skutkuje
lesions
start learning
zmiany
secondary alteration driven by metabolic changes
start learning
wtórne zmiany napędzane zmianami metabolicznymi
epithelial growth factor receptors
start learning
Receptory nabłonkowe czynników wzrostu
proliferative potential
start learning
potencjał proliferacyjny
neurogenic niche
start learning
region, w którym zachodzi neurogeneza
cells which express the components of specified signaling pathway
start learning
komórki które wysyłają związki charakterystyczne dla specyficznego szlaku sygnalizacyjnego
parabiotic pairing
start learning
parabiotic parowanie

You must sign in to write a comment