Academic Word List

 0    570 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sector
start learning
sektor
available
start learning
dostępny
financial
start learning
finansowy
1. to process 2. process
start learning
1. przetwarzać 2. proces
individual
start learning
indywidualny
specific
start learning
szczegółowy, konkretny
principle
start learning
zasada
1. estimate 2. to estimate
start learning
1. oszacowanie 2. szacować
variables
start learning
zmienne
method
start learning
metoda
data
start learning
dane
research
start learning
badanie
contract
start learning
umowa, kontrakt
environment
start learning
środowisko
1. export 2. to export
start learning
1. eksportować 2. eksport
source
start learning
źródło
assessment
start learning
ocena
policy
start learning
polityka, zasady
identified
start learning
zidentyfikowany
to create
start learning
stworzyć
derived
start learning
uzyskany, wywiedziony (z czegoś)
factors
start learning
czynniki
procedure
start learning
procedura
definition
start learning
definicja
to assume
start learning
przypuścić, przyjąć
theory
start learning
teoria
1. benefit 2. to benefit
start learning
1. korzyść 2. odnieść korzyść
evidence
start learning
dowód
established
start learning
ustalony, przyjęty, uznany
authority
start learning
władza, organ władzy
major
start learning
główny
issues
start learning
problemy, zagadnienia
labour
start learning
praca
to occur
start learning
występować, zdarzać się
economic
start learning
gospodarczy
involved
start learning
zaangażowany, biorący udział
percent
start learning
procent
interpretation
start learning
interpretacja
consistent
start learning
spójny, konsekwentny
income
start learning
dochód
1. structure 2. to structure
start learning
1. struktura 2. skonstruować, zorganizować
legal
start learning
prawny, legalny
concept
start learning
pojęcie
formula
start learning
wzór, formuła
section
start learning
sekcja
required
start learning
wymagany
constitutional
start learning
konstytucyjny
analysis
start learning
analiza
distribution
start learning
dystrybucja
function
start learning
funkcja
area
start learning
obszar
approach
start learning
podejście
role
start learning
rola
legislation
start learning
przepisy
to indicate
start learning
wskazywać
response
start learning
odpowiedź, reakcja
period
start learning
okres
context
start learning
kontekst
significant
start learning
istotny, znaczny
similar
start learning
podobny
community
start learning
społeczność
resident
start learning
mieszkaniec
range
start learning
zakres, zasięg
construction
start learning
konstrukcja, struktura, budownictwo
strategies
start learning
strategie
elements
start learning
elementy, żywioły
previous
start learning
poprzedni
conclusion
start learning
konkluzja
security
start learning
bezpieczeństwo
aspects
start learning
aspekty
acquisition
start learning
nabycie
features
start learning
cechy, własności
text
start learning
tekst
commission
start learning
komisja, prowizja
regulations
start learning
przepisy
computer
start learning
komputer
items
start learning
przedmioty, pozycje (na liście)
consumer
start learning
konsument
to achieve
start learning
osiągnąć
final
start learning
końcowy
positive
start learning
pozytywny
evaluation
start learning
ocena
assistance
start learning
pomoc
normal
start learning
normalny
relevant
start learning
odpowiedni, istotny, użyteczny
distinction
start learning
rozróżnienie
region
start learning
region
traditional
start learning
tradycyjny
impact
start learning
wpływ
consequences
start learning
konsekwencje
chapter
start learning
rozdział
equation
start learning
równanie
appropriate
start learning
odpowiedni, właściwy
resources
start learning
zasoby
participation
start learning
udział
survey
start learning
badanie, sondaż
potential
start learning
1. potencjał 2. potencjalny
cultural
start learning
kulturowy, kulturalny
transfer
start learning
transfer, przepływ
to select
start learning
wybierać
credit
start learning
punkt, uznanie, kredyt
to affect
start learning
wpływać na coś
categories
start learning
kategorie
to perceive
start learning
postrzegać
to seek
start learning
szukać, ubiegać się, dążyć do czegoś
1. focus 2. to focus
start learning
1. centrum uwagi 2. koncentrować, skupiać się na
1. purchase 2. to purchase
start learning
1. zakup 2. zakupić
injury
start learning
uraz, obrażenie
site
start learning
plac budowy, stanowisko,
journal
start learning
czasopismo
primary
start learning
podstawowy, pierwotny
complex
start learning
złożony
institute
start learning
instytut
investment
start learning
inwestycja
administration
start learning
administracja, rząd
maintenance
start learning
utrzymanie, konserwacja
design
start learning
projekt, wzornictwo
obtain
start learning
uzyskać
restricted
start learning
ograniczony
1. conduct 2. to conduct
start learning
1. postępowanie 2. przeprowadzać (np. lekcję, eksperyment)
comments
start learning
komentarze
convention
start learning
konwencja
to publish
start learning
opublikować, ogłosić
framework
start learning
system, szkielet, konstrukcja
to imply
start learning
sugerować, implikować, dawać do zrozumienia
negative
start learning
negatywny
dominant
start learning
dominujący
illustrated
start learning
ilustrowany
outcomes
start learning
wyniki, rezultaty
constant
start learning
1. (wielkość) stała 2. stały, niezmienny
1. shift 2. to shift
start learning
1. zmiana, przesunięcie 2. przesunąć, zmienić,
deduction
start learning
odliczenie, dedukcja
to ensure
start learning
zapewnić
specified
start learning
określony
justification
start learning
uzasadnienie
funds
start learning
fundusze
reliance
start learning
zależność (od kogoś), zaufanie
physical
start learning
fizyczny
partnership
start learning
partnerstwo, spółka cywilna
location
start learning
położenie, lokalizacja
link
start learning
łącze, połączenie
coordination
start learning
koordynacja
alternative
start learning
1. alternatywa 2. alternatywny
initial
start learning
początkowy, wstępny
validity
start learning
ważność
task
start learning
zadanie
techniques
start learning
techniki
to exclude
start learning
wyłączyć, wykluczyć
1. consent 2. to consent
start learning
1. zgoda, przyzwolenie 2. zgodzić się na coś
proportion
start learning
odsetek, proporcja
to demonstrate
start learning
wykazać, zademonstrować
reaction
start learning
reakcja
criteria (criterion)
start learning
kryteria (kryterium)
minorities
start learning
mniejszości
technology
start learning
technologia
philosophy
start learning
filozofia
to remove
start learning
usunąć
sex
start learning
płeć
compensation
start learning
odszkodowanie, rekompensata, kompensacja
sequence
start learning
sekwencja
corresponding
start learning
odpowiadający czemuś, odpowiedni
maximum
start learning
1. maksimum 2. maksymalny
circumstances
start learning
okoliczności
instance
start learning
przykład, przypadek
considerable
start learning
znaczny
sufficient
start learning
wystarczający
corporate
start learning
firmowy, korporacyjny
interaction
start learning
interakcja
contribution
start learning
wkład, kontrybucja
immigration
start learning
imigracja
component
start learning
komponent, część składowa
constraints
start learning
ograniczenia
technical
start learning
techniczny
emphasis
start learning
nacisk
scheme
start learning
plan, projekt, system
layer
start learning
warstwa
volume
start learning
wielkość, objętość
document
start learning
dokument
registered
start learning
zarejestrowany
core
start learning
rdzeń
overall
start learning
ogółem, w sumie
to emerge
start learning
pojawić się
regime
start learning
reżim
implementation
start learning
realizacja, implementacja, wdrożenie
project
start learning
projekt
hence
start learning
dlatego
occupational
start learning
zawodowy, związany z wykonywanym zawodem
internal
start learning
wewnętrzny
goals
start learning
cele, zamierzenia
retained
start learning
zatrzymany
sum
start learning
suma
integration
start learning
integracja
mechanism
start learning
mechanizm
parallel
start learning
równoległy
imposed
start learning
nałożony, narzucony
despite
start learning
pomimo
job
start learning
praca, zadanie
parameters
start learning
parametry
approximate
start learning
orientacyjny
label
start learning
etykieta
concentration
start learning
stężenie, koncentracja
principal
start learning
główny, podstawowy
series
start learning
seria
predicted
start learning
przewidywany
summary
start learning
podsumowanie, streszczenie
attitudes
start learning
postawy
undertaken
start learning
podjęty
cycle
start learning
cykl
communication
start learning
komunikacja
ethnic
start learning
etniczny, rdzenny
hypothesis
start learning
hipoteza
professional
start learning
zawodowy, profesjonalny
status
start learning
stan, status
conference
start learning
konferencja
attributed
start learning
przypisany (czemuś)
annual
start learning
roczny
obvious
start learning
oczywisty
error
start learning
błąd
implications
start learning
konsekwencje, implikacje
apparent
start learning
1. pozorny 2. widoczny, oczywisty
commitment
start learning
zaangażowanie, zobowiązanie
subsequent
start learning
kolejny
debate
start learning
debata
dimensions
start learning
wymiary
to promote
start learning
promować, propagować
statistics
start learning
statystyka (dziedzina), statystyki
option
start learning
opcja
domestic
start learning
krajowy
output
start learning
dane wyjściowe, moc wyjściowa, twórczość
access
start learning
dostęp
code
start learning
kod, kodeks
investigation
start learning
dochodzenie
phase
start learning
faza, etap
prior
start learning
przed, poprzedzający
granted
start learning
przyznane
1. stress 2. to stress
start learning
1. stres, napięcie 2. podkreślać
civil
start learning
cywilny, obywatelski, uprzejmy
contrast
start learning
kontrast
resolution
start learning
1. rozdzielczość 2. stanowczość, postanowienie
adequate
start learning
odpowiedni, adekwatny
to alter
start learning
zmienić
stability
start learning
stabilność
energy
start learning
energia
aware
start learning
świadomy
licence
start learning
licencja, pozwolenie
enforcement
start learning
egzekwowanie
draft
start learning
szkic, wersja wstępna
style
start learning
styl
precise
start learning
precyzyjny, dokładny
medical
start learning
medyczny
to pursue
start learning
1. dążyć (do czegoś), kontynuować 2. ścigać
symbolic
start learning
symboliczny
marginal
start learning
marginalny
capacity
start learning
pojemność, ładowność, zdolność
generation
start learning
1. generacja, pokolenie 2. wytwarzanie
exposure
start learning
narażenie (na coś), wystawienie (na coś), ekspozycja
decline
start learning
spadek (liczby, ilości), upadek (np. cywilizacji)
academic
start learning
akademicki
modified
start learning
zmodyfikowany
external
start learning
zewnętrzny
psychology
start learning
psychologia
fundamental
start learning
podstawowy, fundamentalny
adjustment
start learning
korekta, dopasowanie, dostosowanie
ratio
start learning
współczynnik
whereas
start learning
1. podczas, gdy... 2. mając na uwadze
to enable
start learning
1. umożliwić 2. włączyć, aktywować
version
start learning
wersja
perspective
start learning
perspektywa
contact
start learning
kontakt
network
start learning
sieć
to facilitate
start learning
ułatwiać
welfare
start learning
1. dobro, interes (np. narodowy) 2. opieka społeczna
transition
start learning
1. przejście 2. przejściowy
amendment
start learning
poprawka, zmiana
logic
start learning
logika
rejected
start learning
odrzucony
expansion
start learning
ekspansja, rozszerzenie, rozbudowa
clause
start learning
klauzula, zdanie składowe
prime
start learning
pierwszorzędny, główny
target
start learning
1. cel 2. docelowy
objective
start learning
cel, zamierzenie
sustainable
start learning
zrównoważony (rozwój), odnawialne (zasoby)
equivalent
start learning
równoważny
liberal
start learning
liberalny
notion
start learning
pojęcie, pogląd
substitution
start learning
zastępstwo, podstawienie
generated
start learning
generowany, tworzony
trend
start learning
trend
revenue
start learning
dochód
compounds
start learning
związki (chemiczne), wyrazy złożone
evolution
start learning
ewolucja
conflict
start learning
konflikt
image
start learning
obraz, wizerunek, wyobrażenie (o czymś)
discretion
start learning
1. dyskrecja 2. prawo decydowania
entities
start learning
podmioty, jednostki, byty
orientation
start learning
orientacja
consultation
start learning
konsultacje
mental
start learning
psychiczny, umysłowy, myślowy
monitoring
start learning
monitoring, kontrola
1. challenge 2. to challenge
start learning
1. wyzwanie 2. wyzwać
intelligence
start learning
1. inteligencja 2. wywiad, informacje (wywiadu)
transformation
start learning
transformacja, przekształcenie
presumption
start learning
domniemanie
acknowledged
start learning
uznany
utility
start learning
1. przydatność 2. program narzędziowy
furthermore
start learning
ponadto
accurate
start learning
dokładny
diversity
start learning
różnorodność, zróżnicowanie
attached
start learning
dołączony
recovery
start learning
odzyskanie
assigned
start learning
przypisany
tapes
start learning
taśmy
motivation
start learning
motywacja
bond
start learning
1. cel 2. docelowy
edition
start learning
wydanie, edycja
nevertheless
start learning
tym niemniej, jednakże, pomimo tego
transport
start learning
1. transport 2. transportować
cited
start learning
cytowany
fees
start learning
opłaty
scope
start learning
zakres
enhanced
start learning
ulepszony, rozszerzony
incorporated
start learning
1. włączony (do czegoś), zawarty 2. posiadający osobowość prawną
instructions
start learning
instrukcje
subsidiary
start learning
1. jednostka zależna, filia 2. pomocniczy, zależny
input
start learning
wkład, dane wejściowe, dopływ
abstract
start learning
1. streszczenie, abstrakt 2. abstrakcyjny
ministry
start learning
ministerstwo
capable
start learning
zdolny (do czegoś), sprawny
expert
start learning
1. ekspert 2. ekspercki
preceding
start learning
poprzedni
1. display 2. to display
start learning
1. wyświetlacz, wystawa 2. wyświetlać
incentive
start learning
zachęta, motywacja, premia
inhibition
start learning
zahamowanie
1. trace 2. to trace
start learning
1. ślad 2. wyśledzić, zlokalizować
ignored
start learning
ignorowany
incidence
start learning
częstość występowania, zasięg występowania
estate
start learning
nieruchomość, posiadłość, osiedle mieszkaniowe
cooperative
start learning
1. spółdzielnia, kooperatywa 2. wspólny, skłonny do współpracy
revealed
start learning
ujawniony
index
start learning
indeks, wskaźnik
lecture
start learning
wykład
discrimination
start learning
1. dyskryminacja 2. wyczucie, rozeznanie
overseas
start learning
za granicą, zagraniczny
explicit
start learning
wyraźny, jednoznaczny
aggregate
start learning
1. suma 2. łączny
gender
start learning
płeć, rodzaj
underlying
start learning
bazowy, leżący u podstaw (czegoś)
brief
start learning
krótki, skrócony
domain
start learning
domena
rational
start learning
racjonalny
minimum
start learning
1. minimum 2. minimalny
interval
start learning
przerwa, interwał
neutral
start learning
neutralny
migration
start learning
migracja
flexibility
start learning
elastyczność
federal
start learning
federalny, federacyjny
author
start learning
autor
initiative
start learning
inicjatywa
allocation
start learning
przydział
to exceed
start learning
przekraczać
intervention
start learning
interwencja
confirmed
start learning
potwierdzony
definite
start learning
określony, wyraźny, wiążący
classical
start learning
klasyczny
chemical
start learning
chemiczny
voluntary
start learning
dobrowolny
1. release 2. to release
start learning
1. zwolnienie, wystrzelenie 2. zwalniać, wystrzelić, wypuścić
visible
start learning
widoczny
finite
start learning
skończony (ograniczony)
publication
start learning
publikacja
channel
start learning
kanał
file
start learning
plik
thesis
start learning
teza, rozprawa, praca (magisterska itp.)
equipment
start learning
sprzęt
disposal
start learning
1. usuwanie, wywózka 2. dysponowanie, dyspozycja
solely
start learning
wyłącznie, całkowicie, jedynie
to deny
start learning
zaprzeczyć
identical
start learning
identyczny
submitted
start learning
przedłożony
grade
start learning
stopień (na skali), ocena
phenomenon
start learning
zjawisko
paradigm
start learning
paradygmat, model
ultimately
start learning
ostatecznie
1. extract 2. to extract
start learning
1. ekstrakt, wyciąg 2. wydobyć, usunąć
to survive
start learning
przetrwać
converted
start learning
przeliczony, przerobiony (na coś)
transmission
start learning
transmisja, przesyłanie
global
start learning
globalny
to infer
start learning
wywnioskować
1. guarantee 2. to guarantee
start learning
1. gwarancja 2. gwarantować
advocate
start learning
zwolennik, adwokat
dynamic
start learning
dynamiczny
simulation
start learning
symulacja
topic
start learning
temat
to insert
start learning
wstawić
1. to reverse 2. reverse
start learning
1. odwrócić 2. odwrót 3. odwrotny
decades
start learning
dekady
to comprise
start learning
obejmować (zasięgiem), zawierać
hierarchical
start learning
hierarchiczny
unique
start learning
unikalny
comprehensive
start learning
kompleksowy, wyczerpujący
couple
start learning
para
mode
start learning
tryb
differentiation
start learning
zróżnicowanie, indywidualizacja
to eliminate
start learning
wyeliminować
priority
start learning
priorytet
empirical
start learning
empiryczny
ideology
start learning
ideologia
somewhat
start learning
nieco
1. aid 2. to aid
start learning
1. pomoc 2. pomagać
foundation
start learning
podłoże, fundament, fundacja
adults
start learning
dorośli, pełnoletni
adaptation
start learning
adaptacja, przystosowanie
quotation
start learning
cytat, wycena (na giełdzie)
contrary
start learning
1. przeciwieństwo 2. przeciwny
media
start learning
media
successive
start learning
kolejny, następujący po czymś, sukcesywny
innovation
start learning
innowacja
prohibited
start learning
zabroniony
isolated
start learning
izolowany
highlighted
start learning
podkreślony
eventually
start learning
ostatecznie, w końcu
inspection
start learning
inspekcja, kontrola
termination
start learning
zakończenie, wygaśnięcie (umowy)
displacement
start learning
przemieszczenie
arbitrary
start learning
arbitralny
reinforced
start learning
wzmocniony, zbrojony (beton)
to denote
start learning
oznaczyć, wskazywać (na coś)
1. offset 2. to offset
start learning
1. offset (druk) 2. zrównoważyć
exploitation
start learning
eksploatacja, wykorzystywanie
detected
start learning
wykryty
to abandon
start learning
porzucić
random
start learning
losowy, przypadkowy
revision
start learning
powtórka, weryfikacja
virtually
start learning
praktycznie, w zasadzie
uniform
start learning
1. mundur 2. jednolity, stały
predominantly
start learning
głównie, w przeważającej mierze
thereby
start learning
w ten sposób, tym samym
implicit
start learning
ukryty, domniemany
tension
start learning
napięcie, naprężenie
ambiguous
start learning
dwuznaczny, niejednoznaczny
vehicle
start learning
pojazd
clarity
start learning
jasność
conformity
start learning
zgodność (z regułami, przystosowanie, konformizm
contemporary
start learning
nowoczesny, współczesny, z tej samej epoki co ktoś/coś
automatically
start learning
automatycznie
accumulation
start learning
akumulacja, nagromadzenie
appendix
start learning
dodatek, aneks, wyrostek robaczkowy
widespread
start learning
powszechny, rozległy, rozpowszechniony
infrastructure
start learning
infrastruktura
deviation
start learning
odchylenie, odstępstwo, zboczenie
fluctuations
start learning
wahania
to restore
start learning
przywrócić, odrestaurować
guidelines
start learning
wytyczne
commodity
start learning
towar, artykuł (spożywczy, użytku domowego itp.)
to minimise
start learning
minimalizować
practitioners
start learning
lekarz, wyznawca czegoś
radical
start learning
radykalny
plus
start learning
plus
visual
start learning
wizualny, wzrokowy
chart
start learning
wykres, diagram, tabela
appreciation
start learning
uznanie
prospect
start learning
perspektywa, szansa
dramatic
start learning
dramatyczny, radykalny
contradiction
start learning
sprzeczność
currency
start learning
1. waluta 2. częstotliwość użycia
inevitably
start learning
nieuchronnie
1. to complement 2. complement
start learning
1. uzupełniać 2. uzupełnienie
to accompany
start learning
towarzyszyć
paragraph
start learning
akapit, ustęp
induced
start learning
wywołany
1. to schedule 2. schedule
start learning
1. zaplanować 2. harmonogram, załącznik
intensity
start learning
intensywność, nasilenie
crucial
start learning
kluczowy
via
start learning
przez
1. to exhibit 2. exhibit
start learning
1. wystawiać, okazywać 2. eksponat, dowód rzeczowy
bias
start learning
tendencyjność, stronniczość
manipulation
start learning
manipulacja
theme
start learning
temat, motyw
nuclear
start learning
jądrowy, nuklearny
bulk
start learning
ładunek, ogrom
behalf
start learning
w imieniu
unified
start learning
jednolity
to commence
start learning
rozpocząć
erosion
start learning
erozja
anticipated
start learning
przewidziany, oczekiwany
minimal
start learning
minimalny
to cease
start learning
przestać, wstrzymać
vision
start learning
wizja
mutual
start learning
wzajemny, obopólny
norms
start learning
normy
intermediate
start learning
pośredni, średnio zaawansowany
manual
start learning
1. podręcznik, instrukcja 2. ręczny, manualny
supplementary
start learning
dodatkowy, uzupełniający
incompatible
start learning
niezgodny, nie dający się pogodzić
concurrent
start learning
jednoczesny, równoczesny, zbieżny
ethical
start learning
etyczny
preliminary
start learning
wstępny
integral
start learning
integralny
conversely
start learning
odwrotnie
relaxed
start learning
zrelaksowany
confined
start learning
ograniczony (np. o przestrzeni)
accommodation
start learning
zakwaterowanie, miejsce, przystosowanie
temporary
start learning
tymczasowy
distorted
start learning
zniekształcony
passive
start learning
1. pasywny 2. strona bierna
subordinate
start learning
podporządkowany, zależny
analogous
start learning
analogiczny
military
start learning
wojskowy, militarny
scenario
start learning
scenariusz
revolution
start learning
rewolucja
diminished
start learning
zmniejszony, obniżony, osłabiony
coherence
start learning
spójność
suspended
start learning
zawieszony
1. to mature 2. mature
start learning
1. dojrzewać 2. dojrzały, dorosły
assurance
start learning
pewność, zapewnienie
rigid
start learning
sztywny (np. o regułach)
controversy
start learning
kontrowersja
sphere
start learning
sfera, kula
mediation
start learning
mediacja, pośrednictwo
1. to format 2. format
start learning
1. formatować 2. format
to trigger
start learning
wyzwolić, uruchomić
qualitative
start learning
jakościowy
portion
start learning
część, porcja
medium
start learning
1. nośnik, środek przekazu 2. średni
to coincide
start learning
zbiegać się, pokrywać się
violation
start learning
naruszenie, pogwałcenie
device
start learning
urządzenie, przyrząd
insights
start learning
spostrzeżenia
to refine
start learning
udoskonalić
devoted
start learning
poświęcony
team
start learning
zespół, drużyna
1. to overlap 2. overlap
start learning
1. częściowo się pokrywać, zachodzić 2. kolizja, zachodzenie na siebie
attained
start learning
osiągnięty, uzyskany
restraints
start learning
ograniczenia
inherent
start learning
przyrodzony, właściwy dla czegoś
route
start learning
trasa
protocol
start learning
protokół
founded
start learning
założony
duration
start learning
czas trwania
whereby
start learning
na mocy którego, poprzez co
inclination
start learning
inklinacja, skłonność, nachylenie (np. terenu)
1. to encounter 2. encounter
start learning
1. napotkać 2. spotkanie
to convince
start learning
przekonać
assembly
start learning
zgromadzenie, montaż
albeit
start learning
aczkolwiek
enormous
start learning
ogromny
reluctant
start learning
niechętny
to pose
start learning
pozować, stanowić (np. problem)
persistent
start learning
nieustępliwy, uporczywy
to undergo
start learning
poddać się czemuś (np. operacji)
notwithstanding
start learning
niezależnie od
straightforward
start learning
prosty, bezpośredni
panel
start learning
panel, zespół
odd
start learning
dziwny, nie pasujący
intrinsic
start learning
wrodzony, nieodzowny, wewnętrzny
to compile
start learning
kompilować, zestawiać
adjacent
start learning
przylegający, sąsiedni
integrity
start learning
integralność, uczciwość, prawość
forthcoming
start learning
nadchodzący
to conceive
start learning
stworzyć (zamysł), pojąć (coś), zajść w ciążę
ongoing
start learning
trwający, toczący się
so-called
start learning
tak zwany
likewise
start learning
podobnie
nonetheless
start learning
niemniej jednak, pomimo wszystko
1. to levy 2. levy
start learning
1. nakładać opłatę 2. opłata, podatek
to invoke
start learning
powoływać, przywoływać
colleagues
start learning
koledzy
depression
start learning
depresja
1. to collapse 2. collapse
start learning
1. zawalić się, upaść, 2. upadek, zawalenie się

Comments:

Pa wrote: 2010-08-26 21:37:21
Przepraszam ale do nauki jakiego jezyka mają służyć te fiszki? Polskiego? Chyba do angielskiego kolejność słów powinna być odwrotna. Pytanie - polski, odpowiedź - angielski

pani truskawka wrote: 2010-08-28 21:59:41
Nauka może się odbywać w obie strony - niektórzy lubią (np. dla wstępnego zapoznania się ze słówkami) zacząć od kolejności angielski - polski. Kolejność w każdej chwili można zmienić używając śrubki (prawy górny róg fiszki).

You must sign in to write a comment