Abstract nouns

 0    28 flashcards    niemamcola
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieostrożność, niedbalstwo
W swoim niedbalstwie nigdy nie pomyślała ile jej rola może kosztować
start learning
carelessness, negligence
In his carelessness, he had never thought what the role might cost her.
życzliwość
synonimy
On dorastał w wielkim mieście i nie jest przyzwyczajony do małomiasteczkowej życzliwości.
start learning
friendliness
kindness, charity (miłosierdzie)
He grew up in a big city and isn't used to small-town friendliness
czuły
syn.
Ona czule go pocałowała.
start learning
tender
ckliwy=affectionate,
She gave him a tender kiss.
ból, wrażliwość (na dotyk)
Czuję lekki ból w okolicy oka
start learning
tenderness
I feel slight tenderness in the eye area.
szczyt absurdu
start learning
the height of absurdity
gorycz, rozgoryczenie
Ona nie czuła już dłużej rozgoryczenia z powodu tego co się jej przydarzyło.
start learning
bitterness
She no longer felt bitterness for what had happened to her.
ciekawość, zaciekawienie
Ta ciekawość przysporzy mu problemów.
start learning
curiosity
This curiosity will get him into trouble.
wrogość
Wykazywali otwartą wrogość wobec nowych nauczycieli.
start learning
hostility
They showed open hostility towards their new teachers.
praktyka, terminowanie
praktykant
On rzucił szkołę w wieku 15 lat by zacząć praktykę w inżynierii.
start learning
apprenticeship
apprentice
He left school at age 15 to begin an engineering apprenticeship.
nudzić (kogoś, np. zbyt długą opowieścią)
zanudzić kogoś na śmierć
Dajcie je do szkół w których dzieci umierają z nudów.
start learning
bore
bore the pants off somebody
Put them in the schools where the kids are dying of boredom
cierpiętnik, męczennik
męczeństwo
Chciałem pomóc ci z miłością, ale to jest męczeństwo!
start learning
sufferer, martyr
martyrdom
I wanted to help you with my love, but this is martyrdom!
gwiazdorstwo, sława, status gwiazdy
W ciągu lat ogromna liczba aktorek uznała rolę prostytutki jako bilet do sławy.
start learning
stardom, fame, celebrity status
Over the years numerous actresses have found that the role of a prostitute was a ticket to stardom.
mądrość
rozsądny, roztropny, mądry
Ale Amerykanie mają prawo kwestionować mądrość tego ruchu.
start learning
wisdom
wise
But Americans have a right to question the wisdom of such a move.
rozległość (np. wiedzy, zainteresowań)
szerokość, rozpiętość
To ominęło ją o mały włos, ale czyn ten zachwycił tłum.
start learning
breadth
It missed her by a hairbreadth, but the action delighted the crowd.
zachwycony, uszczęśliwiony
Jestem pewien, że on będzie zachwycony, żeby się z tobą zobaczyć.
start learning
delighted,
I'm certain he'll be delighted to see you.
zasada, reguła (moralna, wewnętrzne przekonanie, że coś jest właściwe bądź nie)
prawo
Człowiek musi mieć zasady.
start learning
principle,
rule (moral, inner conviction that something is appropriate or not)
A man needs to have principles.
wściekłość, furia
Ona trzęsła się z wściekłości, tylko myśląc o tym.
start learning
rage, fury
She shook with rage just thinking about it.
czucie (miłości lub przyjaźni do kogoś), przywiązanie
przywiązanie (do kogoś lub czegoś), więź
Czy nie czujesz do niego żadnego przywiązania?
start learning
affection
attachment
Don't you feel any affection towards him?
wobec (np. uczucie, postawa)
na cel, w celu
On ma negatywnie nastawienie wobec wszystkiego.
start learning
towards
He contributed a lot towards the new hospital.
He has a negative attitude towards everything.
łaska, wdzięk,
gracja (sposób zachowania)
Możesz stwierdzić, że ona ma grację po sposobie, w jaki się porusza.
start learning
grace
gracefullness
You can tell she's got grace from the way she moves.
baczny, uważny, pilny, zainteresowany (np. słuchacz)
abstract noun
Dzieci oglądały z zainteresowaniem i uważnie obserwowali każdy krok procesu.
start learning
attentive, diligent
attentiveness
The children watched with interest and were attentive to each step of the process.
czuć się urażonym, oburzać się, mieć pretensje
adj.
Paul czuł się urażony faktem, żę Carol nie ufała mu.
start learning
resent, be indignant
resentful
Paul resented the fact that Carol didn't trust him.
niechęć, nienawiść, uraza
On okazuje jej niechęć.
start learning
animosity
He shows animosity towards her.
wścibski (określenie pejoratywne)
dociekliwość, wścibstwo, ciekawość
Scott próbował unikać bycia krytykowanym za swoją dociekliwość.
start learning
inquisitive
inquisitiveness
Scott was trying to avoid being critical by his inquisitiveness.
dobrobyt, dostatek, obfitość
syn.
Podatek od majątku istnieje w kilku częsciach świata.
start learning
wealth,
abundance, prosperity,
Wealth tax exists in quite a few parts of the world.
niesprawiedliwość
Lepiej jest cierpieć niesprawiedliwość niż brać w niej udział.
start learning
injustice
Better to suffer injustice than to commit it.
pochlebstwo
Pochlebstwo do niczego nie prowadzi
start learning
flattery
Flattery will get you nowhere
szczery
syn.
Naśladowanie jest najszczerszą formą pochlebstwa.
start learning
sincere
honest, frank
Imitation is the sincerest form of flattery.

You must sign in to write a comment