A91 Tlumaczenie sprawozdania finansowego

 0    63 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
research and development (R&D)
start learning
badania i rozwój
advance
start learning
zaliczka
perpetual usufruct
start learning
wieczyste użytkowanie
premises
start learning
nieruchomości, lokale
long term receivables
start learning
należności długoterminowe
short term receivables
start learning
należności krótkoterminowe
party, parties
start learning
strona (w umowie)
entity, entities
start learning
podmiot prawny, jednostka
real property
start learning
nieruchomości
loan
start learning
pożyczka
deferred tax
start learning
podatek odroczony
goods
start learning
towary
maturing
start learning
przypadające do zapłaty
maturity
start learning
termin płatności
maturity schedule
start learning
zestawienie terminów wymagalności
benefits
start learning
świadczenia
to claim at court
start learning
dochodzić na drodze sądowej
pecuniary*
start learning
pieniężny
cash in hand
start learning
gotówka w kasie, środki pieniężne w kasie
equity
start learning
kapitał własny
share capital
start learning
kapitał zakładowy
write-off on...
start learning
odpis z...
provisions
start learning
rezerwy
arising* from
start learning
związane z, powstałe w wyniku,
receivables arising from sth
start learning
należności wynikające z czegoś
accruals
start learning
rozliczenia międzyokresowe
It depends on the weather.
start learning
To zależy od pogody.
due date
start learning
data, termin
part of them
start learning
część z nich
revenue
start learning
przychód
gain / loss on
start learning
zysk / strata na
disposal
start learning
zbycie
revaluation
start learning
aktualizacja
to share
start learning
dzielić (coś z kimś)
shares
start learning
udziały
shared
start learning
dzielony, wspólny (np. pokój)
profit sharing
start learning
udziały w zyskach
interest
start learning
odsetki
income tax
start learning
podatek dochodowy
statutory
start learning
prawny, obowiązujący (w danym kraju)
internal purposes
start learning
potrzeby jednostki; ‘wewnętrzne cele’
increase – decrease
start learning
zwiększenie – zmniejszenie / wzrost – spadek
excise duty
start learning
podatek akcyzowy
social security
start learning
ubezpieczenia społeczne
P&L Profit and Loss Statement
start learning
rachunek zysków i strat
inventory
start learning
zapasy
inflows
start learning
wpływy
outflows
start learning
wypływy, wydatki
tangible assets
start learning
środki trwałe
intangible assets
start learning
srodki niematerialne i trwale
granted
start learning
udzielony
issuance of shares
start learning
emisja akcji
contribution
start learning
dopłata; wkład, udział
debt securities
start learning
dłużne papiery wartościowe
purchase
start learning
zakupy
redemption
start learning
umorzenie (zobowiązania finansowego); zbawienie
State Treasury
start learning
Skarb Państwa
due to sb
start learning
należne komuś (do zapłaty)
called up share capital
start learning
należne wpłaty na kapitał zakładowy
suplementarny capital
start learning
kapitał zapasowy
face value
start learning
wartość nominalna
loss coverage
start learning
pokrycie straty
fixed assets
start learning
środki trwałe, aktywa trwałe

You must sign in to write a comment