500 động từ tiếng Anh 101 - 125

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nhận được
Bạn đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?
start learning
to get
Did you get my message?
xoay
Bạn phải đi thẳng về phía trước và sau đó rẽ trái.
start learning
to turn
You have to go straight ahead and then turn left.
bàn luận
Chúng tôi có một vấn đề để bàn luận.
start learning
to discuss
We have a problem to discuss.
quyến rũ
Tôi chắc chắn là anh ta muốn quyến rũ mẹ bạn.
start learning
to seduce
I'm sure he wants to seduce your mother.
để ý
Học sinh của tôi nhận thấy mái tóc mới của tôi.
start learning
to notice
My students noticed my new haircut.
đo
Một vài kết quả rất khó đo đạc.
start learning
to measure
Some results are hard to measure.
vẽ
Bạn có thể vẽ bức chân dung của tôi không?
start learning
vẽ in Vietnamese
to draw
Could you draw a portrait of me?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment