120 wyrażeń korespondencji biznesowej

 0    120 flashcards    kingawasowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
A prompt reply will be highly appreciated.
start learning
Będę bardzo wdzięczny za szybką odpowiedź.
After investigating your complaint, we have ascertained that
start learning
Po zbadaniu skargi, musimy stwierdzić, że
As requested, I am sending the invoice.
start learning
Zgodnie z wnioskiem, przesyłam fakturę.
As the goods are urgently needed, we would be grateful for delivery by
start learning
Ponieważ towary są nam pilnie potrzebne, będziemy wdzięczni za dostawę do dnia
Attached you will find a
start learning
W załączeniu znajdą Państwo
Be so kind to let us have your early confirmation
start learning
Proszę Państwa o bezzwłoczne potwierdzenie
Can you inform us about your prices and terms of delivery, please?
start learning
Czy mogą Państwo poinformować nas o swoich cenach i warunkach dostawy?
Full details of our terms are attached to this e-mail
start learning
Pełne informacje o naszych warunkach są załączone do niniejszej wiadomości e-mail
Further to your e-mail regarding ... I would like to...
start learning
W nawiązaniu do Pani / Pana wiadomości dotyczącej ... pragnę...
Further to our telephone conversation, I am happy to confirm that...
start learning
W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej, miło mi potwierdzić, że...
Goods purchased on our website will be sent within two days.
start learning
Towary zakupione na naszej stronie będą wysłane w ciągu dwóch dni
I am interested in cooperation with your company
start learning
Jestem zainteresowany współpracą z Państwa firmą
I am pleased to inform you that...
start learning
Mam przyjemność poinformować, że...
I am writing on behalf of XYZ company...
start learning
Piszę w imieniu firmy XYZ...
I apologize for any inconvenience caused by our firm.
start learning
Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane przez naszą firmę.
I hope to hear from you soon.
start learning
Mam nadzieję, na otrzymanie wiadomości od Państwa wkrótce.
I hope we will have a chance to collaborate again in the near future.
start learning
Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieć sposobność dalszej współpracy.
I wish to thank you for your hospitality during my stay in...
start learning
Pragnę podziękować za gościnność w trakcie pobytu w...
I would appreciate immediate settlement of your payment.
start learning
Byłabym wdzięczna za natychmiastowe uregulowanie Państwa należności.
I would be grateful for...
start learning
Byłbym wdzięczny za...
I want to take this opportunity of thanking you for...
start learning
Chcę skorzystać z tej okazji, aby podziękować za...
If your samples come up to our expectations, we will place an order.
start learning
Jeżeli Państwa próbki spełnią nasze oczekiwania, złożymy zamówienie.
If there is anything else to be explained, please do not hesitate to contact our...
start learning
Jeżeli jest coś co należy wyjaśnić, proszę bez wahania skontaktować się z naszym...
If you do not dispatch this part on time, we shall cancel our order.
start learning
Jeżeli nie wyślą Państwo tej części na czas, anulujemy nasze zamówienie
If you place your order today, we will dispatch the goods promptly.
start learning
Jeżeli złożą Państwo dziś zamówienie, wyślemy towar bezzwłocznie
If you do not get the necessary documents, please contact me again.
start learning
Jeżeli nie otrzymasz wymaganych dokumentów, proszę skontaktuj się ze mną ponownie
If you wish to receive the goods shortly, I advise you to give the order by return.
start learning
Jeżeli chce Pan otrzymać towary szybko, sugeruję odwrotne złożenie zamówienia.
If your prices remain at the same level, we will be interested in further cooperation
start learning
Jeżeli Państwa ceny pozostaną takie same, będziemy zainteresowani dalszą współpracą
Immediate delivery is essential, to be honest.
start learning
Szczerze, natychmiastowa dostawa jest dla nas bardzo ważna.
Immediate delivery will be required.
start learning
Wymagana będzie natychmiastowa dostawa
In compliance with your special request, I am sending...
start learning
Zgodnie z Państwa specjalną prośbą, przesyłam...
In connection with the above...
start learning
W związku z powyższym...
In order to settle the issue amicably I advise you to...
start learning
W celu załatwienia sprawy polubownie, sugeruję Państwu...
In reply to your claim of...
start learning
W odpowiedzi na Pani / Pana reklamację z dnia...
In reply to your request, we are ready to allow you a discount of ... %
start learning
W odpowiedzi na Pana prośbę, jesteśmy gotowi przyznać rabat w wysokości ... %
In view of the fact that we have not received your payment, we need to...
start learning
W związku z tym, że nie otrzymaliśmy Państwa wpłaty, musimy...
Inform me if you can make the terms of payment more favourable
start learning
Proszę o informację, czy możesz przyznać nam lepsze warunki płatności
Inform us of the terms on which the goods can be supplied.
start learning
Poinformuj nas o warunkach na jakich towary zostaną dostarczone
It is a sheer pleasure to do business with you.
start learning
Robienie interesów z Wami to czysta przyjemność.
Kindly acknowledge your order by return.
start learning
Uprzejmie proszę o potwierdzenie zlecenia odwrotną pocztą
Let me draw your attention to...
start learning
Pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na...
Our prices include packing and carriage of the goods.
start learning
Nasze ceny obejmują pakowanie i przewóz towaru
Payment should be made by bank transfer.
start learning
Zapłata powinna zostać uregulowana przekazem bankowym
Please accept my sincere apologies for the delay.
start learning
Proszę przyjąć moje najszczersze przeprosiny za opóźnienie.
Please accept our apologies for the trouble / inconvenience.
start learning
Proszę przyjąć nasze przeprosiny za kłopot / niedogodność
Please acknowledge order no...
start learning
Please acknowledge order no...
Please advise me immediately in case of any problems.
start learning
Proszę o szybką odpowiedź w przypadku problemów
Please await further instructions
start learning
Proszę czekać na dalsze instrukcje
Please comment on the above matter if possible
start learning
Proszę o wyjaśnienie w powyższej sprawie jeżeli to tylko możliwe
Please confirm that your company is able to supply this quantity
start learning
Prosimy o potwierdzenie, czy Państwa firma może dostarczyć taką ilość
Please give this matter your urgent attention
start learning
Proszę o pilne zajęcie się tą sprawą.
Please effect the following payment as soon as possible.
start learning
Proszę o dokonanie następującej wpłaty tak szybko jak to możliwe.
Please let us know if you require additional samples.
start learning
Proszę nas poinformować, czy będą Państwo potrzebować dodatkowych próbek
Please notify us via mail / telephone
start learning
Proszę nas zawiadomić drogą elektroniczną / telefoniczną
Please quote the best prices and convenient delivery dates.
start learning
Proszę o podanie najkorzystniejszych cen i dogodnych terminów dostaw
Please send me your pro-forma invoice for customs purposes
start learning
Proszę o wysłanie faktury pro-forma koniecznej przy odprawie celnej.
Please provide us with the following documents...
start learning
Prosimy dostarczyć nam następujące dokumenty.
Please supply us with the undermentioned merchandise.
start learning
Prosimy o dostarczenie niżej wymienionych artykułów
Prices are subject to variation without any notice
start learning
Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia
Referring to your enquiry of...
start learning
W nawiązaniu do Pana / Pani zapytania z dnia
Replying to your previous e-mail, I would like to inform you that...
start learning
W odpowiedzi na Pani / Pana wcześniejszą wiadomość, pragnę poinformować, że...
Should you have any questions, please do not hesitate to call me.
start learning
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę śmiało dzwonić do mnie.
Thank you for bringing this matter to your attention.
start learning
Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę
Thank you for your invitation.
start learning
Dziękuję za zaproszenie.
Thank you for your quotation.
start learning
Dziękujemy za podanie cen
Thank you for your professional assistance
start learning
Dziękuję za profesjonalną pomoc.
The delivery will be effected within ... working days
start learning
Dostawa będzie zrealizowana w ciągu ... dni roboczych
The goods are not in accordance with the contract specification
start learning
Towary nie są zgodne ze specyfikacją zamówienia
The goods are ready for dispatch and await your instructions
start learning
Towary są gotowe do wysyłki i czekają na swoje instrukcje
The matter has been forwarded to the department of...
start learning
Sprawa została przekazana do wydziału...
The order will be executed as soon as all the documents reach our office
start learning
Zamówienie zostanie zrealizowane gdy dokumenty dotrą do nas do biura
The shipping documents will be sent to you by our forwarder.
start learning
Dokumenty przewozowe zostaną przysłane do Państwa przez naszego spedytora
This delay is caused by...
start learning
To opóźnienie jest spowodowane...
This is to acknowledge the receipt of your e-mail.
start learning
To jest potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail.
This is to confirm the appointment we made to meet on...
start learning
Potwierdzam nasze spotkanie w dniu...
This special offer is valid for ... days.
start learning
Ta specjalna oferta jest ważna przez ... dni.
This incident was due to / caused by...
start learning
To zajście było spowodowane przez...
Unfortunately, we have not received all the goods as required.
start learning
Niestety nie otrzymaliśmy wszystkich towarów tak jak prosiliśmy.
We accept the offer you sent on the terms quoted.
start learning
Przyjmujemy przesłaną przez Państwa ofertę na podanych warunkach.
We are happy to inform you that our firm can supply from stock.
start learning
Miło nam poinformować Panią / Pana, że nasza firma dostarcza z magazynu
We are in position to grant the following discounts if you ... Jesteśmy w stanie przyznać następujące zniżki jeżeli Państwo...
start learning
Jesteśmy w stanie przyznać następujące zniżki, jeśli ... Jestesmy w powyżej tygodnia przyznać następujące zniżki Jeżeli PAŃSTWO...
We are interested in your commodity. Could you send us more details?
start learning
Jesteśmy zainteresowani Państwa produktami. Czy mogą nam Państwo wysłać szczegóły?
We are forced to make a claim for the goods as below
start learning
Jesteśmy zmuszeni zareklamować poniższe towary.
We are glad to inform you that your consignment was collected today.
start learning
Miło nam poinformować, że Państwa przesyłka została odebrana w dniu dzisiejszym
We are glad to quote the following prices
start learning
Pragniemy przedstawić nasze warunki cenowe
We are retailers / wholesalers in ... trade.
start learning
Jesteśmy sprzedawcami detalicznymi / hurtownikami w handlu
We want to place an order with you on one condition
start learning
Chcemy złożyć zamówienie w Waszej firmie, ale pod jednym warunkiem
We are sorry to hear that our samples did not meet your standards.
start learning
Przykro nam, że nasze próbki nie spełniły Państwa standardów
We are sorry to learn that the invoice was incorrect.
start learning
Z przykrością dowiedzieliśmy się, że faktura była niepoprawna
We assure you of our greatest attention at all times.
start learning
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań.
We can consider placing an order if you offer us...
start learning
Możemy rozważyć złożenie zamówienia jeżeli Państwo zaoferują nam...
We cannot accept your complaint concerning ... due to...
start learning
Nie możemy przyjąć Pani / Pana reklamacji dotyczącej ... z powodu...
We attach a bill of lading / invoice / certificate of origin.
start learning
Załączamy list przewozowy, fakturę, świadectwo pochodzenia.
We hope you will quote your lowest prices.
start learning
Mamy nadzieję, że otrzymamy od Was najniższe ceny.
We give the details of your shipment.
start learning
Podajemy szczegóły wysyłki.
We have carefully examined your offer and we are inclined to...
start learning
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa ofertę i jesteśmy skłonni...
We have pleasure in offering you our samples, of course without any obligation.
start learning
Z przyjemnością oferujemy Państwu nasze próbki, oczywiście niezobowiązująco.
We have some difficulties and some delay is inevitable.
start learning
Mamy pewne problemy i opóźnienie jest nieuniknione.
We hope your employees will be able to attend the meeting.
start learning
Mamy nadzieję, że Państwa pracownicy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu.
We hope the goods will meet your approval
start learning
Mamy nadzieję, iż towary spotkają się z Państwa uznaniem
We hope to hear from you in due course.
start learning
Czekamy na Waszą odpowiedź we właściwym czasie.
We hope our offer will be competitive for you.
start learning
Mamy nadzieję, że nasza oferta będzie dla Was konkurencyjna.
We must ask you for replacement of the faulty parts.
start learning
Zmuszeni jesteśmy prosić o wymianę wadliwych części.
We must insist on informing our representative about...
start learning
Nalegamy, by poinformować naszego przedstawiciela o...
We regret to inform you that...
start learning
Z przykrością zawiadamiamy, że...
We request you to send us the payment.
start learning
Prosimy o przesyłanie nam zapłatę.
We would like to send you our catalogue.
start learning
Chcemy przesłać Pani / Panu nasz katalog.
We will be compelled to cancel our order if...
start learning
Będziemy zmuszeni anulować nasze zamówienie jeżeli...
We will be glad to answer any questions.
start learning
Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.
We would be grateful for prompt delivery to our warehouse in...
start learning
Będziemy wdzięczni za szybką dostawę do naszego magazynu w...
We will confirm your order as soon as we check deliveries with our suppliers.
start learning
Potwierdzimy Wasze zamówienie po sprawdzeniu dostaw u naszych dostawców.
We will need to take legal measures unless you...
start learning
Będziemy musieli skierować sprawę na drogę sądową jeżeli Państwo nie...
We will be grateful for prompt reply.
start learning
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
We would like to enter into business relations with your company.
start learning
Chcielibyśmy nawiązać stosunki handlowe z Państwa firmą.
We would like to remind you that...
start learning
Pragniemy przypomnieć, że...
Will you agree to postpone the settlement of your bank account until ...?
start learning
Czy zgodzą się Państwo na odroczenie zapłaty do dnia ...?
Would you suggest another date of our meeting?
start learning
Może Pani / Pan zasugerować inną datę spotkania?
You can be sure that our goods / services are of high quality.
start learning
Zapewniamy, że nasze produkty / usługi są najwyższej jakości.
Your recent delivery is not up to the sample we received during the conference.
start learning
Państwa ostatnia dostawa odbiega od poziomu próbki, którą otrzymaliśmy na konferencji.
Your order is still being processed. We will keep you informed.
start learning
Pani / Pana zamówienie w dalszym ciągu oczekuje na realizację. Będziemy Pana informować.

You must sign in to write a comment