1000 najważniejszych słów w języku angielskim

 0    996 flashcards    DomiAzjatka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nazwa, nazwisko
start learning
name
bardzo
start learning
very
do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby
start learning
to
przez
start learning
through
i
start learning
and
tylko, właśnie
start learning
just
stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską
start learning
a
forma, tworzyć
start learning
form
w
start learning
in
zdanie
start learning
sentence
jest w 3 osobie liczby pojedynczej
start learning
is
to
start learning
it
świetnie
start learning
great
myśleć, uważać
start learning
think
ty
start learning
you
mówić, powiedzieć
start learning
say
że, ten, tamten, to, który
start learning
that
pomoc, pomagać
start learning
help
on
start learning
he
niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony
start learning
low
być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej
start learning
was
linia, lina, kolejka, rząd
start learning
line
dla, do, po
start learning
for
różnic się
start learning
differ
na
start learning
on
skręcić, zakręt, obrót
start learning
turn
są, jesteś
start learning
are
przyczyna, powód, potocznie: ponieważ
start learning
cause, reason, colloquially: because
z
start learning
with
dużo
start learning
much
kiedy, gdy, ponieważ, tak jak
start learning
as
znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
start learning
mean
ja
start learning
I
przed
start learning
before
jego
start learning
his
ruszać, ruch
start learning
move
oni
start learning
they
prawy, poprawny, dobry
start learning
right
być
start learning
be
chłopiec
start learning
boy
przy, w, o, na
start learning
at
stary
start learning
old
jeden
start learning
one
także, za tu
start learning
too
mieć
start learning
have
ten sam, taki sam
start learning
same
ten, ta
start learning
this
powiedzieć
start learning
tell
od, z
start learning
from
robić w 3. osobie liczby pojedynczej
start learning
does
albo
start learning
or
komplet, grupa
start learning
set
miał, mieliśmy
start learning
he had, we had
trzy
start learning
three
przez
start learning
by
chcieć
start learning
want
gorący
start learning
hot
powietrze
start learning
air
słowo
start learning
word
cóż, dobrze
start learning
well
ale
start learning
but
także
start learning
also
co
start learning
what
grać, gra
start learning
play
kilka, niektóre
start learning
some
małe
start learning
small
my
start learning
we
koniec, kończyć
start learning
end
umieć, potrafić
start learning
can
położyć
start learning
put
na zewnątrz
start learning
out
dom
start learning
home
inne
start learning
other
czytać
start learning
read
byli, byłeś
start learning
were
dłoń
start learning
hand
wszystko
start learning
all
port
start learning
port
tam
start learning
there
olbrzymi
start learning
large
kiedy, gdy
start learning
when
zaklęcie, literować
start learning
spell
na
start learning
up
dodać
start learning
add
używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik
start learning
use
nawet, równy
start learning
even
twój
start learning
your
ziemia, lądować
start learning
land
jak
start learning
how
tutaj
start learning
here
powiedział
start learning
said
musieć
start learning
must
stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h
start learning
an
duży
start learning
big
każdy
start learning
each
wysoki, wysoko
start learning
high
ona
start learning
she
taki
start learning
such
który
start learning
which
stosować sie do, iść za, śledzić
start learning
follow
robić lub operator w present simple
start learning
do
działać, ustawa
start learning
act
ich
start learning
their
dlaczego
start learning
why
czas
start learning
time
pytac
start learning
ask
jeśli
start learning
if
mężczyzna, człowiek
start learning
men
będzie
start learning
will
zmiana, zmieniać
start learning
change
sposób, droga
start learning
way
poszedł, poszli
start learning
went
o, około
start learning
about
światło, zapalać, jasny, lekki
start learning
light
wiele, dużo
start learning
many
rodzaj
start learning
kind
potem, wtedy
start learning
then
zależy co jest przed np. "mam wolne w pracy"
start learning
off, "i am off"
ich
start learning
them
potrzebować, potrzeba
start learning
need
pisać
start learning
write
dom
start learning
house
np, zrobiłby, dałabym itp.
start learning
„would” he would do, i would give
obraz, wyobrażać
start learning
picture
lubić, jak
start learning
like
próbować
start learning
try
więc, taki
start learning
so
nas
start learning
us
te
start learning
these
znowu
start learning
again
jej
start learning
her
zwierze
start learning
animal
długi
start learning
long
wskazywać, punkt
start learning
point
robić
start learning
make
mama
start learning
mother
rzecz
start learning
thing
świat
start learning
world
widzieć
start learning
see
blisko, obok
start learning
near
jego
start learning
him
budować build
start learning
build build
dwa
start learning
two
swoje, sobie, ja
start learning
self
mieć w 3. osobie liczby pojedynczej
start learning
has
ziemia
start learning
earth
patrzeć, wyglądać
start learning
look
ojciec
start learning
father
więcej
start learning
more
głowa. główny
start learning
head
dzień
start learning
day
stać, stoisko
start learning
stand
móc
start learning
could
posiadać, własny
start learning
own
iść
start learning
go
strona
start learning
page
przychodzić przyjeżdżać
start learning
come
powinien
start learning
should
robił lub operator w past simple
start learning
did
państwo, wieś
start learning
country
liczba, numer, wiele
start learning
number
znalezione, znalazł
start learning
found
dźwięk, brzmieć
start learning
sound
odpowiedz, odpowiadać
start learning
answer
nie, żadnych
start learning
no
szkoła
start learning
school
najwięcej
start learning
most
rosnąć
start learning
grow
ludzie
start learning
people
studiować, uczyć się
start learning
study
moje
start learning
my
ciągle
start learning
still
nad, przez
start learning
over
uczyć się
start learning
learn
wiedzieć, znać
start learning
know
roślina, fabryka, sadzić
start learning
plant
woda, podlewać
start learning
water
okładka, przykrywać
start learning
cover
niż
start learning
than
jedzenia, pokarm
start learning
food
dzwonić, nazywać, rozmowa tel
start learning
call
słońce
start learning
sun
pierwszy
start learning
first
cztery
start learning
four
kto, który
start learning
who
pomiędzy
start learning
between
móc
start learning
may
stan, państwo, oświadczać
start learning
state
w dół
start learning
down
trzymać, zachowywać cos
start learning
keep
strona
start learning
side
oko
start learning
eye
być używane w czasie perfect lub w stronie biernej
start learning
been
nigdy
start learning
never
teraz
start learning
now
ostatni
start learning
last
znaleźć, uważać za
start learning
find
pozwolić, wynajmować
start learning
let
jakikolwiek, jakieś, żadne
start learning
any
myśl, lub myśleć w czasie przeszłym
start learning
thought
nowy
start learning
new
miasto
start learning
city
praca, pracować
start learning
work
drzewo
start learning
tree
część
start learning
part
krzyż, przechodzić przez
start learning
cross
wziąć
start learning
take
gospodarstwo, uprawiać
start learning
farm
dostać
start learning
get
twardy, trudny
start learning
hard
miejsce
start learning
place
zaczynać
start learning
start
robić w czasie przeszłym i zrobione
start learning
made
móc
start learning
might
mieszkać, żyć
start learning
live
opowiadanie, historia
start learning
story
gdzie
start learning
where
widzieć w czasie przeszłym
start learning
saw
po
start learning
after
daleko
start learning
far
z powrotem, plecy
start learning
back
morze
start learning
sea
mało. mały
start learning
little
rysować
start learning
draw
tylko
start learning
only
lewy, pozostawiony
start learning
left
okrągły, okrążać, w kółko, runda
start learning
round
późno
start learning
late
człowiek, mężczyzna
start learning
man
biegać
start learning
run
rok
start learning
year
przeczenie
start learning
don't
nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących
start learning
dont, do not
przyjechał, przyszła...
start learning
came
podczas gdy, pewien czas
start learning
while
pokazywać
start learning
show
nacisnąć, prasa
start learning
press
każdy
start learning
every
blisko
start learning
close
dobry, dobrze
start learning
good
noc
start learning
night
mi, mnie
start learning
me
prawdziwy
start learning
real
dawać
start learning
give
życie
start learning
life
nasze
start learning
our
niewiele
start learning
few
pod
start learning
under
północ, północny
start learning
north
otwierać
start learning
open
dziesięć
start learning
ten
wydawać się
start learning
seem
proste
start learning
simple
razem
start learning
together
kilka
start learning
several
następny
start learning
next
samogłoska
start learning
vowel
biały
start learning
white
w kierunku, do, ku
start learning
toward
dzieci
start learning
children
wojna
start learning
war
zaczynać
start learning
begin
leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać
start learning
lay
dostawać, stawać się w czasie przeszłym
start learning
got
przeciwko
start learning
against
chodzić, spacerować
start learning
walk
wzór
start learning
pattern
przykład
start learning
example
wolny, wolno
start learning
slow
łatwość, łagodzić
start learning
ease
centrum, środek
start learning
center
papier, gazeta
start learning
paper
miłość, kochać
start learning
love
grupa, zespół
start learning
group
osoba
start learning
person
zawsze
start learning
always
pieniądze
start learning
money
muzyka
start learning
music
służyć, obsługiwać
start learning
serve
tamte
start learning
those
pojawiać się
start learning
appear
zarówno, razem, oboje
start learning
both
droga
start learning
road
zaznaczać, ocena, znak, ślad
start learning
mark
mapa
start learning
map
często
start learning
often
deszcz, pada deszcz
start learning
rain
list, litera
start learning
letter
rządzić, zasada
start learning
rule
dopóki
start learning
until
rządzić
start learning
govern
mila
start learning
mile
ciagnąć, nalewać
start learning
pull
rzeka
start learning
river
zimny
start learning
cold
samochód
start learning
car
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
start learning
notice
stopy
start learning
feet
głos
start learning
voice
opieka, troszczyć się
start learning
care
rozdział, jednostka
start learning
unit
drugi
start learning
second
siła, władza
start learning
power
książka
start learning
book
miasto
start learning
town
przeprowadzać, nosić
start learning
carry
świetny, w porządku
start learning
fine
zabrać w czasie przeszłym
start learning
took
pewny
start learning
certain
nauka, nauki ścisłe
start learning
science
latać
start learning
fly
jeść
start learning
eat
spadać, upadek
start learning
fall
pokój, miejsce
start learning
room
prowadzić, przewodzić, kierować
start learning
lead
przyjaciel
start learning
friend
płakać
start learning
cry
zaczynać w czasie przeszłym
start learning
began
ciemny, mroczny
start learning
dark
pomysł
start learning
idea
maszyna
start learning
machine
ryba, łowić ryby
start learning
fish
zanotować, notatka, zauważyć
start learning
note
góra, górski
start learning
mountain
czekać
start learning
wait
zatrzymać się
start learning
stop
plan, zaplanować
start learning
plan
jeden raz, kiedyś
start learning
once
liczba, figura, postać, dojść do wniosku
start learning
figure
podstawa, spód
start learning
base
gwiazda
start learning
star
słyszeć
start learning
hear
pudełko
start learning
box
koń
start learning
horse
rzeczownik
start learning
noun
ciąć, obcinać
start learning
cut
pole, boisko, dziedzina
start learning
field
pewny
start learning
sure
odpoczynek, odpoczywać
start learning
rest
oglądać
start learning
watch
poprawiać
start learning
correct
kolor, kolorować
start learning
color
być w stanie coś zrobić
start learning
able
twarz
start learning
face
walić, funt
start learning
pound
drewno, las
start learning
wood
zrobione i do w czasie perfect
start learning
done
główny
start learning
main
piękno
start learning
beauty
wystarczająco
start learning
enough
prowadzić samochód
start learning
drive
zwykły, prosty, gładki, bez dodatków
start learning
plain
stać w czasie przeszłym
start learning
stood
dziewczynka
start learning
girl
zawierać
start learning
contain
zwykły
start learning
usual
przód
start learning
front
młody
start learning
young
uczyć kogoś
start learning
teach
gotowy
start learning
ready
tydzień
start learning
week
nad
start learning
above
ostatni, końcowy, finał
start learning
final
zawsze, kiedykolwiek
start learning
ever
dawać w czasie przeszłym
start learning
gave
czerwony
start learning
red
zielony
start learning
green
lista, spis, wymieniać
start learning
list
chociaż, jednak
start learning
though
szybki
start learning
quick
czuć
start learning
feel
rozwijać
start learning
develop
rozmawiać
start learning
talk
ocean
start learning
ocean
ptak
start learning
bird
ciepły
start learning
warm
wkrótce
start learning
soon
wolny, darmowy
start learning
free
ciało
start learning
body
minuta
start learning
minute
pies
start learning
dog
strong silny
start learning
strong
rodzina, rodzinny
start learning
family
specjalny, szczególny
start learning
special
bezpośredni
start learning
direct
umysł
start learning
mind
poza
start learning
pose
za, z tyłu
start learning
behind
opuścić. wychodzić, zostawiać
start learning
leave
wyraźny, przejrzysty, czyścić
start learning
clear
piosenka
start learning
song
ogon
start learning
tail
miara, mierzyć
start learning
measure
produkować
start learning
produce
drzwi
start learning
door
fakt
start learning
fact
produkt
start learning
product
ulica
start learning
street
czarny
start learning
black
cal
start learning
inch
krótki
start learning
short
pomnożyć
start learning
multiply
liczebnik
start learning
numeral
nic
start learning
nothing
klasa, klasowy
start learning
class
kurs
start learning
course
wiatr
start learning
wind
zostać
start learning
stay
pytanie
start learning
question
koło, kierownica
start learning
wheel
stać się, zdarzyć
start learning
happen
pełny
start learning
full
całkowity, ukończony
start learning
complete
siła, zmuszać
start learning
force
statek
start learning
ship
niebieski
start learning
blue
teren, obszar
start learning
area
przedmiot, cel
start learning
object
połowa
start learning
half
decydować
start learning
decide
skała
start learning
rock
powierzchnia
start learning
surface
porządek, rozkaz, zamówienie
start learning
order
głęboki
start learning
deep
pożar, ogień
start learning
fire
księżyc
start learning
moon
południe
start learning
south
wyspa
start learning
island
problem, zadanie
start learning
problem
stopa
start learning
foot
kawałek
start learning
piece
układ, system
start learning
system
powiedzieć w czasie przeszłym
start learning
told
zajęty
start learning
busy
widzieć, znać w czasie przeszłym
start learning
knew
testować, badać, próbować, próba, badanie
start learning
test
zdawać, podawać
start learning
pass
płyta, nagrywać
start learning
record
od, od tego czasu, odkąd
start learning
since
łódź
start learning
boat
szczyt
start learning
top
powszechny, wspólny, pospolity
start learning
common
cały
start learning
whole
złoto, złoty
start learning
gold
król
start learning
king
możliwy
start learning
possible
przestrzeń, miejsce, kosmos
start learning
space
samolot
start learning
plane
usłyszeć w czasie przeszłym
start learning
heard
zamiast kogoś
start learning
stead
najlepszy
start learning
best
suchy
start learning
dry
godzina
start learning
hour
cud, zastanawiać się
start learning
wonder
lepszy
start learning
better
śmiać się
start learning
laugh
prawdziwy
start learning
true
tysiąc
start learning
thousand
podczas
start learning
during
temu np. 2 dni temu
start learning
ago
sto
start learning
hundred
biegać w czasie przeszłym
start learning
ran
pięć
start learning
five
sprawdzić
start learning
check
pamiętać
start learning
remember
gra
start learning
game
krok, stopień
start learning
step
kształt, forma
start learning
shape
wczesny
start learning
early
przyrównywać
start learning
equate
trzymać
start learning
hold
zachód
start learning
west
tracić, spóźnić się, panna
start learning
miss
ziemia, teren, grunt
start learning
ground
przynosić w czasie przeszłym
start learning
brought
zainteresowanie, udział, odsetki
start learning
interest
upał, podgrzewać
start learning
heat
sięgać
start learning
reach
śnieg, pada śnieg
start learning
snow
szybki, szybko
start learning
fast
męczyć się
start learning
tire
czasownik
start learning
verb
przynosić
start learning
bring
śpiewać
start learning
sing
tak
start learning
yes
słuchać
start learning
listen
odległy, daleki
start learning
distant
sześć
start learning
six
wypełniać
start learning
fill
stół
start learning
table
wschód
start learning
east
podróżować
start learning
travel
malować
start learning
paint
mniej
start learning
less
język
start learning
language
rano
start learning
morning
wśród
start learning
among
wielki, okazały, świetny
start learning
grand
kot
start learning
cat
piłka, bal
start learning
ball
wiek
start learning
century
jeszcze, a mimo to
start learning
yet
brać pod uwagę, rozważać
start learning
consider
fala, machać
start learning
wave
typ, rodzaj, pisać na maszynie
start learning
type
upuścić, spadek, kropla
start learning
drop
prawo
start learning
law
serce
start learning
heart
kawałek, trochę
start learning
bit
jestem
start learning
I am
wybrzeże
start learning
coast
teraźniejszy, obecny
start learning
present
kopia, kopiować
start learning
copy
ciężki
start learning
heavy
zwrot, wyrażenie
start learning
phrase
taniec, tańczyć
start learning
dance
cichy
start learning
silent
silnik
start learning
engine
wysoki
start learning
tall
pozycja, położenie, stanowisko
start learning
position
piasek
start learning
sand
ramię, ręka
start learning
arm
gleba, ziemia
start learning
soil
szeroki
start learning
wide
toczyć, rolka, bułka
start learning
roll
żeglować
start learning
sail
temperatura
start learning
temperature
materiał, materialny
start learning
material
palec u ręki
start learning
finger
rozmiar
start learning
size
przemysł
start learning
industry
urozmaicać, różnić się
start learning
vary
wartość
start learning
value
roztrzygać, zasiedlać
start learning
settle
walka, walczyć
start learning
fight
mówić
start learning
speak
leżeć, kłamać, kłamstwo
start learning
lie
waga
start learning
weight
bicie, bić, rytm
start learning
beat
ogólny, generalny, generał
start learning
general
ekscytować, podniecać się
start learning
excite
lód
start learning
ice
naturalny
start learning
natural
sprawa, materiał, mieć znaczenie
start learning
matter
widok, pogląd
start learning
view
koło. okrąg, krążyć
start learning
circle
sens, znaczenie
start learning
sense
para
start learning
pair
ucho
start learning
ear
zawierać
start learning
include
jeszcze, inne
start learning
else
podzielić
start learning
divide
całkiem
start learning
quite
sylaba
start learning
syllable
złamać w czasie przeszłym złamałam
start learning
broke
czuć w czasie przeszłym czułam
start learning
felt
sprawa, przypadek, walizka, skrzynia
start learning
case
może
start learning
perhaps
środkowy
start learning
middle
podnosić
start learning
pick
zabić
start learning
kill
nagły
start learning
sudden
syn
start learning
son
liczyć
start learning
count
jezioro
start learning
lake
kwadrat
start learning
square
chwila, moment
start learning
moment
powód
start learning
reason
skala, rozmiar
start learning
scale
długość
start learning
length
głośny
start learning
loud
reprezentować
start learning
represent
wiosna
start learning
spring
sztuka
start learning
art
obserwować, zauważyć
start learning
observe
podmiot, przedmiot
start learning
subject
dziecko
start learning
child
okolica, rejon
start learning
region
prosty, jasny, bezpośredni
start learning
straight
energia
start learning
energy
spółgłoska
start learning
consonant
polować
start learning
hunt
naród
start learning
nation
prawdopodobny
start learning
probable
słownik
start learning
dictionary
łóżko
start learning
bed
mleko
start learning
milk
brat
start learning
brother
prędkość, szybkość
start learning
speed
jajko
start learning
egg
metoda, sposób
start learning
method
jazda, jeździć
start learning
ride
narząd, organ
start learning
organ
komórka
start learning
cell
płacić
start learning
pay
wierzyć, uważać
start learning
believe
wiek
start learning
age
odrobina, ułamek
start learning
fraction
sekcja, część, odcinek
start learning
section
las
start learning
forest
sukienka
start learning
dress
siadać
start learning
sit
chmura
start learning
cloud
rasa, wyścig rejs
start learning
race
zaskoczyć, niespodzianka
start learning
prise
okno
start learning
window
cichy, cicho
start learning
quiet
sklep, zapasy, schowek
start learning
store
kamień
start learning
stone
lato
start learning
summer
malutki
start learning
tiny
pociąg
start learning
train
wspinać się
start learning
climb
spać
start learning
sleep
chłodny, opanowany
start learning
cool
udowadniać, dowód
start learning
prove
projekt, projektować
start learning
design
samotny
start learning
lone
biedny
start learning
poor
noga
start learning
leg
wiele
start learning
lot
ćwiczenie, ćwiczyć
start learning
exercise
doświadczenie, eksperyment
start learning
experiment
ściana
start learning
wall
dno, dół, pupa
start learning
bottom
złapać
start learning
catch
klucz
start learning
key
wierzchowiec, dosiadać
start learning
mount
żelazo, prasować, żelazko
start learning
iron
pragnienie, życzenie
start learning
wish
pojedynczy
start learning
single
niebo
start learning
sky
kij, przyklejać, wtykać
start learning
stick
tablica, pokład, deska
start learning
board
mieszkanie, płaski
start learning
flat
radość
start learning
joy
dwadzieścia
start learning
twenty
zima
start learning
winter
skóra
start learning
skin
siedzieć w czasie przeszłym
start learning
sat
uśmiech. uśmiechać się
start learning
smile
napisane lub pisać w czasie perfect
start learning
written
gnieść, zmarszczka, zagięcie
start learning
crease
dziki
start learning
wild
dziura
start learning
hole
instrument, narzędzie
start learning
instrument
handel, wymieniać, handlować
start learning
trade
trzymany lub trzymać w czasie perfect
start learning
kept
melodia
start learning
melody
szkło, szklanka
start learning
glass
wycieczka
start learning
trip
trawa
start learning
grass
biuro
start learning
office
krowa
start learning
cow
otrzymywać
start learning
receive
praca
start learning
job
rząd, wiosłować
start learning
row
skraj, krawędź
start learning
edge
buzia, usta
start learning
mouth
znak
start learning
sign
dokładny
start learning
exact
odwiedzać
start learning
visit
symbol
start learning
symbol
przeszły, miniony
start learning
past
umierać
start learning
die
miękki
start learning
soft
najmniej, najmniejszy
start learning
least
zabawa
start learning
fun
problem, kłopoty
start learning
trouble
jasny, pogodny, bystry
start learning
bright
krzyczeć, krzyk
start learning
shout
benzyna, gaz
start learning
gas
z wyjątkiem
start learning
except
pogoda
start learning
weather
pisać w czasie przeszłym
start learning
wrote
miesiąc
start learning
month
nasienie, ziarno
start learning
seed
milion
start learning
milion
ton, sygnał
start learning
tone
niedźwiedź, znosić, nieść
start learning
bear
dołączyć, przyłączyć się
start learning
join
kończyć
start learning
finish
sugerować, proponować
start learning
suggest
szczęśliwy
start learning
happy
czysty, sprzątać
start learning
clean
nadzieja, mieć nadzieje
start learning
hope
łamać, przerwa
start learning
break
kwiat
start learning
flower
kobieta, dama
start learning
woman, lady
ubierać
start learning
clothe
podwórko, ogródek, jard
start learning
yard
dziwny, obcy
start learning
strange
wzrost, podnosić się
start learning
rise
miniony lub iść w czasie perfect
start learning
gone
zły
start learning
bad
skok, skakać
start learning
jump
dmuchać
start learning
blow
dziecko
start learning
baby
olej, oliwa, ropa
start learning
oil
osiem
start learning
eight
krew
start learning
blood
wioska
start learning
village
dotyk, dotykać
start learning
touch
poznawać, spotykać
start learning
meet, to learn, to meet
rosnąć w czasie przeszłym
start learning
grew in the past
korzeń
start learning
root
cent
start learning
cent
kupować
start learning
buy
mieszać
start learning
mix
podwyżać, podnosić
start learning
raise
zespół, drużyna
start learning
team
rozwiązać
start learning
solve
drut
start learning
wire
metal
start learning
metal
kosztować
start learning
cost
czy
start learning
whether
zagubione, zgubić w czasie przeszłym
start learning
lost
pchać
start learning
push
brązowy
start learning
brown
siedem
start learning
seven
nosić
start learning
wear
akapit
start learning
paragraph
ogród
start learning
garden
trzeci
start learning
third
równy
start learning
equal
zwrot grzecznościowy: czy mam otworzyć?
start learning
shall I open?
wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane
start learning
sent
trzymać w czasie przeszłym
start learning
held
wybierać
start learning
choose
hair włosy
start learning
hair hair
spadać w czasie przeszłym lub ścinać w teraźniejszym
start learning
fall, fell in the past or in the present cut
describe opisywać
start learning
describe describe
fitpasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej
start learning
fitpasować, appropriate, in good physical condition
gotować, kucharz
start learning
cook
przepływ, strumień
start learning
flow, stream
podłoga, piętro
start learning
floor
jasny, sprawiedliwy
start learning
clear, fair
obojętnie który, i jeden i drugi
start learning
either to, and one and the other
bank
start learning
bank
wynik, rezultat
start learning
result
zbierać
start learning
collect
palić
start learning
burn
oszczędzać, ratować
start learning
save
wzgórze, pogórek
start learning
hill
kontrolować
start learning
control
bezpieczny
start learning
safe
dziesiętny, ulamek dziesiętny
start learning
decimal
delikatny
start learning
gentle
ciężarówka
start learning
truck
kobieta
start learning
woman
hałas
start learning
noise
kapitan
start learning
captain
poziom
start learning
level
ćwiczyć
start learning
practice
szansa
start learning
chance
oddzielić
start learning
separate
zbierać
start learning
gather
trudny
start learning
difficult
sklep
start learning
shop
lekarz
start learning
doctor
rozciągać
start learning
stretch
rzut, rzucać
start learning
throw
chronić
start learning
protect
świecić
start learning
shine
południe
start learning
noon
własność, posiadłość
start learning
property
czyje, czyja...
start learning
whose
rubryka, kolumna
start learning
column
lokalizować
start learning
locate
molekuła, cząsteczka
start learning
molecule
pierścionek, krąg
start learning
ring
wybierać
start learning
select
charakter, postać
start learning
character
błędny, błąd
start learning
wrong
owad
start learning
insect
szary
start learning
gray
łapać w czasie przeszłym lub złapany
start learning
caught
powtarzać
start learning
repeat
okres
start learning
period
wymagać
start learning
require
wskazywać
start learning
indicate
szeroki
start learning
broad
radio
start learning
radio
przygotowywać
start learning
prepare
mówić w czasie przeszłym
start learning
spoke
sól
start learning
salt
atom
start learning
atom
nos
start learning
nose
człowiek, ludzki
start learning
human
liczba mnoga, mnogi
start learning
plural
historia
start learning
history
złość, wściekłość
start learning
anger
skutek, efekt
start learning
effect
twierdzić, żądać
start learning
claim
elektryczny
start learning
electric
kontynent
start learning
continent
oczekiwać
start learning
expect
tlen
start learning
oxygen
plon, roślina uprawna
start learning
crop
cukier
start learning
sugar
nowoczesny
start learning
modern
śmierć
start learning
death
element, pierwiastek
start learning
element
ładny
start learning
pretty
uderzać
start learning
hit
umiejętność
start learning
skill
uczeń, student
start learning
student
kobiety
start learning
women
róg
start learning
corner
pora roku, sezon
start learning
season
przyjęcie, partia
start learning
party
rozwiązanie
start learning
solution
zapas, dostarczać
start learning
supply
magnes
start learning
magnet
kość
start learning
bone
srebro, srebrny
start learning
silver
szyna, poręcz
start learning
rail
dziękować
start learning
thank
wyobrażać sobie
start learning
imagine
gałąź, oddział
start learning
branch
dostarczać, zaopatrywać
start learning
provide
pasować, zapałka, mecz
start learning
match
zgadzać się
start learning
agree
przyrostek
start learning
suffix
w ten sposób, a zatem
start learning
thus
zwłaszcza
start learning
especially
stolica
start learning
capital
figa
start learning
fig
nie będzie
start learning
won't
bać się
start learning
afraid
krzesło
start learning
chair
wielki
start learning
huge
niebezpieczeństwo
start learning
danger
siostra
start learning
sister
owoc, owoce
start learning
fruit
stal, stalowy
start learning
steel
bogaty
start learning
rich
rozmawiać, dyskutować, omawiać
start learning
discuss
gruby, gęsty
start learning
thick
do przodu
start learning
forward
żołnierz
start learning
soldier
podobny
start learning
similar
proces, przetwarzać
start learning
process
przewodnik, oprowadzać
start learning
guide
operować, działać, obsługiwać
start learning
operate
doświadczenie
start learning
experience
zgadywać
start learning
guess
wynik, zaliczać
start learning
score
konieczny
start learning
necessary
jabłko
start learning
apple
ostry
start learning
sharp
kupować w czasie przeszłym
start learning
bought
skrzydło
start learning
wing
prowadzić, kierować w czasie przeszłym
start learning
led
tworzyć
start learning
create
boisko, wysokość
start learning
pitch
sąsiad
start learning
neighbor
płaszcz
start learning
coat
myć
start learning
wash
masa, msza
start learning
mass
bat nietoperz, kij, rakietka
start learning
bat bat, bat, bat
karta
start learning
card
raczej
start learning
rather
zespół
start learning
band
tłum
start learning
crowd
lina
start learning
rope
kukurydza, zboże
start learning
corn
poślizgnąć się, halka
start learning
slip
porównywać