1 Managment

 0    96 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nabywać, kupować
start learning
acquire
ponownie wstąpić do
start learning
rejoin
gubernator
start learning
governor
podsumowywać
start learning
summarize
klęska, niepowodzenie
start learning
failure
usługa
start learning
service
kierownik, dyrektor
start learning
director
zrealiwoć
start learning
accomplish
uściślić
start learning
precise
działanie
start learning
activity
wykonalny
start learning
manageable
zdobyć
start learning
attain
ustawiony na
start learning
set for
dostawca
start learning
supplier
dystrybutor
start learning
distributor
wspólnota
start learning
community
władze publiczne
start learning
public authorities
kryzys
start learning
crisis
rzadki
start learning
rare
zarządzanie
start learning
management
do jakieś stopnia
start learning
extent
rzucić na głęboką wodę
start learning
to be thrown in at the deep-end
zarządzać
start learning
manage
należy mu przypisać zasługi, kto zasługuje na uznanie, przypisuje sobie zasługi
start learning
get the credit
odpowiadać za coś
start learning
to be in charge of sth
zaangażowany
start learning
comitted to
założyć firmę
start learning
found a company
prezes
start learning
Chief Executive Officer
dyrektor finansowy
start learning
Chief Financial Officer
dyrektor wykonawczy
start learning
Chief Operating Officer
dyrektor od informacji
start learning
Chief Information Officer
przekształcić, zmienić coś w coś
start learning
convert sth into sth
luka
start learning
gap
wnęka, nisza
start learning
niche
ekspercki
start learning
expert
alokować zasoby
start learning
allocate resources
radzić sobie z kryzysami
start learning
deal with crises
podejmować decyzje
start learning
make decisions
wykonywać zadania
start learning
perform tasks
zmierzyć wydajność, pracę
start learning
measure performance
stawiać cele
start learning
set objectives
nadzorować podwładnych
start learning
supervise subordinates
analiza
start learning
analysis
analizy
start learning
analyses
kolega z pracy
start learning
colleague
wykonywać
start learning
execute
cel mierzalny
start learning
target
dwuznaczne
start learning
ambiguous
obrażać, wykorzystywać, znęcać się
start learning
abuse
wspomnieć, zaznaczyć
start learning
mention
dostępny, osiągalny
start learning
avaiable
sprawny, efektywny
start learning
efficient
skuteczny, efektywny
start learning
effective
zyskowny
start learning
profitable
niezdyscyplinowany
start learning
undisciplined
maksymalizować wpływy, przychody
start learning
maximize revenue
przełożony
start learning
supervisor
wdrożyć
start learning
implement
obejmować
start learning
involve
poprzez
start learning
throughout
zapewniać, gwarantować
start learning
ensure
zrealizowany
start learning
executed
dostarczać wyników
start learning
deliver results
nakreślić, szkicować, wyznaczyć
start learning
outline
powyżej
start learning
above
rekrutacja, nabór
start learning
recruitment
wyszukiwać, rekrutować
start learning
headhunt
naprzeciw, przeciw, w zamian
start learning
opposed to
kierowniczy, menadżerski
start learning
managerial
nabijać się z kogoś
start learning
make fun of sb
"wspólnie założyć"
start learning
co-found
wyrzucić kogoś z pracy
start learning
fire sb
współzałożyciel
start learning
co-founder
kandydować do
start learning
run for
cel
start learning
goal
przewodzić, prowadzić
start learning
lead
akcjonariusz, udziałowiec
start learning
shareholder
cecha
start learning
characteristic
zaleta, walor
start learning
quality
szczególnie
start learning
particularly
konieczny, potrzebny
start learning
necessary
nienastawiony na zysk
start learning
not-for-profit
dzielić coś na
start learning
divide sth into
umieszczać, alokować
start learning
allocate
analizować
start learning
analyse
osiągnąć, zrealizować
start learning
achieve
zmieniać, modyfikować
start learning
modify
całkiem, zupełnie
start learning
entirely
naukowy
start learning
scientific
wdrażać w życie
start learning
put into practice
technika
start learning
technique
awans
start learning
promotion
pojawić się, zdarzyć się
start learning
occur
modernizować, unowocześniać
start learning
modernize
producent, wytwórca
start learning
manufacturer
fragment, urywek
start learning
extract

You must sign in to write a comment