Zäit gutt Nuecht ze soen (Dialog) - Time to say goodnight (dialogues)

 0    10 flashcards    VocApp
 
Question Answer
Dierf ech e bësse méi laang opbleiwen?
Soll ech dir eng Geschicht erzielen?
start learning
Can I stay up for a little longer?
Shall I tell you a story?
Kann ech mat der Luucht u schlofen?
Natierlech, e gutt Nuecht Kuss?
start learning
Can I sleep with the light on?
Of course, a goodnight kiss?
Kanns du d'Luucht uloossen?
Kloer, dreem eppes schéines.
start learning
Can you leave the light on?
Sure, sweet dreams.
Kann ech eng Geschicht nolauschteren?
Wéi eng?
start learning
Can I listen to a story?
Which one?
Ech kann net schlofen.
Solle mer d'Schof zesummen zielen?
start learning
I can't sleep.
Shall we count sheep together?
+5 flashcards
The lesson is part of the course
"Englesch fir Kanner"
(total 566 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment