Beim Kaffi (Dialog) - Time for breakfast (dialogues)

 0    20 flashcards    VocApp
 
Question Answer
Kanns du d'Tomat fir mech schneiden?
Io, soll ech se op deng Schmier leeën?
start learning
Can you slice the tomato for me?
Sure, shall I put it on your sandwich?
Ech wëll kee Kéis.
Wéi wier et da mat Jogurt?
start learning
I don't want any cheese.
How about some yoghurt then?
Kanns du mir wannechgelift eng Forschett reechen?
Natierlech.
start learning
Can you pass me a fork, please?
Sure.
Ech wéilt gär eng Schmier.
Kéis oder Ham?
start learning
I'd like a sandwich.
Cheese or ham?
Kann ech e Bréitche kréien, wannechgelift?
Een oder zwee?
start learning
Can I have a bread roll?
One or two?
Ech wéilt gär zwou Scheiwe Brout, wannechgelift.
Soll ech Botter drop maache fir dech?
start learning
I'd like two pieces of bread, please.
Shall I butter them for you?
Ech wëll Téi drénken.
Mat Zocker?
start learning
I want to drink some tea.
With sugar?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Englesch fir Kanner"
(total 566 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment