Podstawowe zwroty po angielsku przy pisaniu listów

4.8  15    71 flashcards    nevidoma
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Szanowny Panie / Szanowna Pani
start learning
Dear Sir/Madam
Z poważaniem,
kiedy nie znamy imienia adresata
start learning
Yours faithfully,
Z poważaniem,
kiedy znamy imię adresata
start learning
Yours sincerely,
Jak się masz?
start learning
How are you?
Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
start learning
I must express my dissatisfaction with...
Obawiam się, że muszę poprosić cię o...
start learning
I am afraid I must ask you to...
Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
start learning
I would like to know more about...
Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
start learning
I would like to ask for further information concerning...
Jest mi naprawdę przykro, że zapomniałem...
start learning
I'm really sorry that I forgot about...
Piszę aby przeprosić za...
start learning
I'm writing to apologise for...
Przykro mi, że nie moglem tego zrobić.
start learning
I'm so sorry I couldn't make it.
To się już nigdy nie powtórzy.
start learning
It will never happen again.
Piszę, aby zaprosić cię na...
start learning
I'm writing to invite you to...
Organizuję przyjęcie. Masz ochotę przyjść?
start learning
I'm having a party. Would you like to come?
Mam nadzieje, że będziesz w stanie być z nami / dotrzeć.
start learning
I hope you'll be able to join us / to make it.
Pisze do ciebie, aby prosić cię o pomoc / radę...
start learning
I'm writing to ask you for your help / advice.
Zastanawiam się, czy mogłabym prosić cię...
start learning
I was wondering if I could ask you to...
Byłbym okropnie / naprawdę wdzięczny jeśli mógbyś...
start learning
I would be terribly / really grateful if you could...
Piszę, aby podziękować ci za...
start learning
I'm writing to thank you much for...
To było bardzo miłe z twojej strony.
start learning
It was very kind / nice of you.
Piszę, aby powiedzieć ci, że...
start learning
I'm just writing to tell you that...
Napisz wkrótce.
start learning
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
start learning
I'm looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
start learning
Anyway, I have to finish now.
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
start learning
I hope to hear from you soon.
Bądźmy w kontakcie.
start learning
Let's stay in touch.
Przekaż X moje pozdrowienia.
start learning
Give my regards to X.
Trzymaj się.
start learning
Take care.
Piszę z zapytaniem o...
start learning
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ...?
start learning
Could you please send me further details about ...?
Czekam z niecierpliwością na waszą odpowiedź.
start learning
I look forward to your answer / hearing from you.
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
start learning
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę w odpowiedzi na / w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w (nazwa czasopisma).
start learning
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (name of newspaper).
Chciałabym ubiegać się o pozycję...
start learning
I would like to apply for the post of / position of...
Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą...
start learning
I am writting to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
start learning
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 20 dolarów.
start learning
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of 20 dollars.
Żądam całkowitego zwrotu.
start learning
I demand a full refund.
Mógłbyś powiedzieć mi...
start learning
Could you tell me...
Po drugie,
start learning
Secondly,
Plan zawiera...
start learning
The plan includes...
Bardzo ci dziękuję.
start learning
Thank you so much.
Piszę w związku z...
start learning
I am writing in connection with...
Zgadzam się z twoja opinią, że...
start learning
I agree with your opinion that...
Zgadzam się, że prawdą jest, iż...
start learning
I agree that it is true that...
Jestem tego samego / podobnego zdania, ponieważ...
start learning
I am of the same / similar opinion because...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się / mocno nie zgadzam się z...
start learning
I must say I do not agree / strongly disagree with...
Jestem innego / przeciwnego zdania, ponieważ...
start learning
l am of a different / opposite opinion because...
Byłem zaskoczony / zszokowany przez...
start learning
I was surprised/shocked by...
Myślę tak, ponieważ...
start learning
I think so because...
Właściwie...
start learning
Actually...
Muszę poprzeć tę kwestię.
start learning
I must support this point.
Innym argumentem do udowodnienia tego...
start learning
Another argument to prove it...
To może być prawdziwe do pewnego stopnia, ale...
start learning
It may be true to some extent, but...
Zastanawiam się, co inni czytelnicy myślą o...
start learning
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziesz publikował więcej artykułów o tym problemie.
start learning
I hope you will publish more articles about this problem.
Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
start learning
I would be grateful if you could publish my letter.
Jestem zainteresowany pana projektem.
start learning
I am interested in your project.
Planuję ... i dlatego uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące.
start learning
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting.
Nie jestem pewien, czy on ma rację.
start learning
I'm not sure if he's right.
To nie jest dla mnie zrozumiałe.
start learning
It is not clear to me.
Nadal nie jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie...
start learning
I am still not sure about one thing, namely...
Chciałbym spytać, czy / kiedy / gdzie / dlaczego...
start learning
I would like to ask if / when / where / why...
Już pisałem o tym do (...), ale nic się nie zmieniło.
start learning
I have already written to... about it but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój poprzedni list / pytanie...
start learning
There has been no reply to my previous letter / enquiry
Maszyna nagle przestała pracować.
start learning
The machine suddenly stopped working.
Brakowało klawiatury.
start learning
The keyboard was missing.
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
start learning
Contrary to the description in the brochure...
To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie, ponieważ...
start learning
It was a very unfortunate event because...
W konsekwencji...
start learning
As a result... / As a consequence...
W tej sytuacji muszę poprosić pana o...
start learning
In this situation I must ask you to...

List po angielsku – zwroty

W tej lekcji znajdziesz przydatne zwroty po angielsku, których będziesz mógł użyć, gdy zechcesz napisać list po angielsku. Przydadzą się zarówno przy pisaniu wypracowania szkolnego, listu do znajomych, jak i korespondencji służbowej. Żaden angielski list formalny nie będzie Ci straszny! Zwroty zawarte w tej lekcji są również jednym z głównych elementów podczas tzw. Small Talk, czyli typowej pogawędki w języku angielskim. Dzięki naszemu kursowi Small Talk, czyli sztuka pogawędki zdobędziesz potrzebną wiedzę, aby porozmawiać swobodnie i niezobowiązująco.

Jak napisać list po angielsku?

Niektóre zwroty po angielsku są już utarte w języku mówionym i pisanym, przez co są używane schematycznie, w trakcie korespondencji. Dlatego warto zawrzeć te zwroty w liście. Ich używanie sprawia, że zyskujemy szacunek w oczach naszego adresata, a co najważniejsze, treść naszego listu zostanie prawidłowo zrozumiana. List oficjalny po angielsku wymaga od nadawcy nienagannej gramatyki oraz braku skrótów tj. zamiast pisać I don’t - piszemy I do not. Podczas pisania na każdym kroku trzeba dbać o to, aby nie urazić odbiorcy, należy zwracać się do niego grzecznie i z szacunkiem. W przypadku, gdy piszemy list nieoficjalny (list nieformalny), możemy odpuścić sobie stosowanie pełnych sformułowań - skróty są jak najbardziej na miejscu, również zwracanie się do odbiorcy po imieniu go nie urazi, wręcz przeciwnie.

Poznaj zwroty po angielsku z Fiszkoteką

Korzystaj z lekcji i ucz się! Z nami możesz ściągnąć zwroty po angielsku w formie dokumentu bądź jako plik mp3. Używaj ich w każdej potrzebnej sytuacji, w wiadomości e-mail, liście czy podczas zwykłej rozmowy. Aby poznać jak najwięcej przydatnych zwrotów angielskich, wejdź do kursu podstawowe słownictwo angielskie lub angielski w podróży. Czekają tam na Ciebie słowa i wyrażenia szczególnie potrzebne podczas podróży, ale stosowane też w codziennych sytuacjach. Dzięki nim z pewnością będziesz porozumiewać się bez problemu!

Comments:

iwonka wrote: 2011-11-23 16:36:02
bardzio przydatne:)

You must sign in to write a comment