Wstęp do prawoznawstwa-Chauvin

 0    89 flashcards    pawellubanski
print play test yourself
 
Question Answer
wykładnia prawa nie może prowadzić do absurdalnych wniosków
start learning
Absurda sunt vitanda
nikt nie jest zobowiązany do czynienia tego, co niemożliwe
start learning
ad impossibilia nemo obligatur
ciężkie prawo, ale prawo
start learning
dura lex, sed lex
wyjątki nie powinny być interpretowane rozszerzająco
start learning
exceptiones non sunt extendendae
nieznajomośc prawa szkodzi
start learning
ignorantia iuris nocet
nieznajomość prawa nie usprawiedliwia
start learning
ignorantia iuris non exulpat
w razie wątpliwości należy orzekać łagodniej
start learning
in dubio mitius
w razie wątpliwości orzekać na rzec wolności
start learning
in dubio pro reo
wykładnia kończy się po uzyskaniu jasnego rezultatu
start learning
interpretattio cessat in claris
sąd zna prawo
start learning
iura novit curia
prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych jednostek
start learning
ius privatum est quod ad singulorum utilitatem spectat
sprawiedliwym jest żyć uczciwie, nikogo nie krzywdzić, każdemu oddać do, co mu się należy
start learning
ius est-honestum vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere
prawo niesprawiedliwe nie jest prawem
start learning
lex iniqua non est lex
ustawa względniejsza (dla sprawcy) działa wstecz
start learning
lex mitior retro agit
norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą
start learning
lex posterior derogat legi priori
późniejsze wprowadzenie normy ogólnej nie oznacza uchylenia normy szczególnej
start learning
lex posterioris generalis non derogat legi priori specialis
prawo nie działa wstecz
start learning
lex retro non agit
przepis szczególny uchyla przepis ogólny
start learning
lex specialis derogat legi generali
norma wyższego rzędu uchyla normę niższego rzędu
start learning
lex superior derogat legi inferiori
sędzie nie dba o drobnostki
start learning
minima non curat praetor
nikt nie jest sędzią we własnej sprawie
start learning
nemo iudex in causa sua
nie ma przestępstwa bez winy
start learning
nullum crimen sine culpa
nie ma przestępstwa ani kary bez ustawy
start learning
nullum crimen, nulla poena sine lege
każdy przepis podlega interpretacji
start learning
omnia sunt interpretanda
prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa
start learning
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
żadnym prawem nie może być akceptowane to, co jest sprzeczne z naturą rzeczy
start learning
quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt
tytuł (przepis) prawa nie jest tekstem prawa
start learning
rubrica legis non est lex
patrzymy na sens, a nie słowa
start learning
sensum, non verba specamus
zbyt formalnie wymierzona sprawiedliwość może się stać krzywdą
start learning
summum ius, summa iniura
trzeciej możliwości nie ma
start learning
tertium non datura
gdzie społeczeństwo, tam prawo
start learning
ubi societas, ibi ius
sprawiedliwość
start learning
dike
prawo wieczne
start learning
lex aeterna
prawo naturalne
start learning
lex naturalis
Prawo ludzkie
start learning
lex humana
prawo niesprawiedliwe nie zasługuje na miano prawa
start learning
lex iniusta non est lex
o ustawie uchwalonej
start learning
de lege lata
o ustawie, która ma być uchwalona
start learning
de lege ferenda
o prawie jakim powinno być
start learning
de sententia ferenda
to, co mu się należy
start learning
suum cuique
cnota
start learning
arete
gr.
między żyjącymi
start learning
inter vivos
na wypadek śmierci
start learning
mortis causa
wyraźnie
start learning
explicite
roszczenia
start learning
uprawnienia sensu stricto
wobec wszystkich
start learning
ergo omnes
między stronami
start learning
inter partes
sankcja restytucyjna
start learning
restitutio
prawo doskonałe
start learning
leges perfectae
z mocy samego prawa
start learning
ex lege
od samego początku
start learning
ex tunc
prawo niedoskonałe
start learning
lex imperfecta
prawo więcej niż doskonałe
start learning
lex plus quam perfecta
prawo mniej niż doskonałe
start learning
lex minus quam perfecta
norma bewzględnie wiążąca
start learning
ius cogens
norma względnie wiążąca
start learning
ius dispositivum
założony cel ustawy
start learning
ratio legis
zasada słuszności
start learning
equity
ang.
prawo sędziowskie / precedensowe
start learning
case law
ang.
reguły służące dalszym orzeczeniom
start learning
ratio decidendi
wnioskowanie z podobieństwa
start learning
argument a simili
prawo prywatne
start learning
ius civile
prawo ludów
w stosunku do cudzoziemców
start learning
ius gentium
prawo boskie
start learning
fas
prawo publiczne
start learning
ius publicum
prawo prywatne
start learning
ius privatum
zasada stosowania prawa ojczystego
start learning
lex patriae
zasada prawa miejsca położenia rzeczy
start learning
lex rei sitae
zasada, że czynność prawna dokonywana jest i wywołuje skutki wynikające z prawa miejsca jej dokonania
start learning
lex loci actus (contractus)
spoczynek prawa
start learning
vacatio legis
prawo surowsze nie działa wstecz
start learning
lex severior retro non agit
cel
start learning
telos / finis
gr. / łac.
przeciw prawu
start learning
contra legem
obok prawa
start learning
praeter legem
ogłosić
start learning
promulgo
nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia
start learning
ignorantia iuris neminem excusat
źródła pochodzenia prawa
start learning
fontes iuris oriundi
źródła poznania prawa
start learning
Fontes iuris scientiam, fontes iuris cognoscendi
ustanawiam
start learning
constituo
prawo powszechnie obowiązujące
start learning
erga omnes
uprawnienia i obowiązki między stronami
start learning
contractus fecit ius inter partes
zgoda
start learning
consesus
długość zwyczaju
start learning
longua consuetudo
niezbędność posługiwaniem się zwyczajem w przyszłości
start learning
opinio necessitatis
niewiążąca część precedensu
start learning
obiter dicta
naśladuj poprzednią decyzję i nie podważaj tego co ustalone
start learning
stare decisis
przełamanie precedensu
start learning
over-ruling
ang.
prawo wewnętrzne
start learning
interna
po fakcie
start learning
ex post

You must sign in to write a comment