unit 4 cz 1 i cz. 2

 0    70 flashcards    egzaminlegalenglish3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sexual harassment
She filed charges for sexual harassment.
start learning
molestowanie seksualne, napastowanie seksualne
Ona wniosła zarzuty o molestowanie seksualne.
appraisal
start learning
ocena (np. pracownika)
employment tribunal
start learning
sąd pracy
arbitral tribunal
start learning
sąd polubowny, sąd arbitrażowy
non-contentious work
start learning
praca prawnika niezwiązana ze sporem (np. przygotowywanie testamentu lub umowy)
regulations
start learning
przepisy, uregulowania
dock pay
start learning
potrącić część płacy
on the spot
start learning
na od razu, z miejsca, od ręki
summary dismissal
Summary dismissal is a likely consequence of employee theft.
start learning
zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, zwolnienie bez wypowiedzenia
Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym jest prawdopodobnym następstwem kradzieży w miejscu pracy.
trade union
start learning
związek zawodowy
strike
start learning
strajk
estate agent
start learning
agent nieruchomości
vacant position
start learning
nieobsadzone stanowisko, wolne stanowisko
recruitment
There is growing recruitment of children into army units.
start learning
rekrutacja (np. do wojska)
Narasta rekrutacja dzieci do oddziałów zbrojnych.
branch manager
start learning
kierownik oddziału
benefits
start learning
dodatki do pensji
switchboard
start learning
centrala telefoniczna
job-share position
start learning
etat dzielony
valuer
start learning
rzeczoznawca
forwad a cv
start learning
forwad a cv
governed
start learning
regulowany
statutory
start learning
,ustawowy (np. testament)
confidential
start learning
poufny
data
start learning
dane
health and safety at work
start learning
bezpieczeństwo i higiena pracy
paternity
start learning
ojcostwo
keep up-to-date with the law
start learning
być na bieżąco z obowiązujacym prawem
be entitled to leave / holiday
start learning
być uprawnionym do urlopu
leave
start learning
urlop niewypoczynkowy
starting date
start learning
datą rozpoczęcia
job description
start learning
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
salary and expensens
start learning
wynagrodzenie i wydatki
holiday entitlement
start learning
50. uprawnienie do urlopu wypoczynkowego
data protection
start learning
Ochrona danych
pension agreements
start learning
umowy zbiorowe dot. emerytury
termination
Failure to comply will be met with termination.
start learning
wypowiedzenie np. umowy
Niezastosowanie się będzie skutkowało wypowiedzeniem.
address for notices to be served
start learning
adres korespondencyjny
governing law and jurisdiction
start learning
prawo właściwe (według którego będą rozpatrywane ewentualne spory.
In the event of (a public holiday)
start learning
w razie / w wypadku (święta państwowego)
neglect
It was a gross neglect on a part of his parents.
start learning
zaniedbanie
To było duże zaniedbanie ze strony jego rodziców.
in respect of something
start learning
odnośnie czegoś, w nawiązaniu do czegoś,
adversely
start learning
niekorzystnie
convicted
start learning
skazany
other than
We have every drink other than tequilla.
start learning
z wyjątkiem
Mamy wszystkie rodzaje drinków z wyjątkiem tequilli.
impose
start learning
nałożyć (np. karę)
bankruptcy order
start learning
stwierdzenie przez sąd niewypłacalności
without prejudice to
start learning
bez uszczerbku / szkody dla
reimburse
start learning
dokonać zwrotu kosztów poniesionych przez kogoś
accordance
start learning
zgoda
in accordance with
start learning
w zgodzie, w porozumieniu z
incur
start learning
ponieść (np. karę, koszty)
contract of employment
start learning
umowa o pracę
in force
start learning
prawomocny, mający moc prawną
seek help
start learning
szukać pomocy
strict limit
start learning
ścisły limit, ścisłe ograniczenie
attend a meeting
start learning
uczestniczyć w posiedzeniu
resign
I resigned from being the chief effective immediately.
start learning
zrezygnować (z zajmowanej funkcji)
Zrezygnowałem z bycia szefem z efektem natychmiastowym.
alleged
The police found the alleged murderer.
start learning
rzekomy, przypuszczalny, domniemany
Policja znalazła domniemanego mordercę.
hearing
The first hearing will take place on July 13th.
start learning
rozprawa (sądowa)
Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 lipca.
admitted
start learning
przyznany, uznany
distressed / very upset
start learning
zasmucony, przygnębiony, zrozpaczony
pay statement
start learning
oświadczenie płacowe
sustain an injury
start learning
odnieść uraz
meet certain conditions
start learning
spełniać określone warunki
default judgement
start learning
wyrok zaoczny
grievance
start learning
skarga (na kogoś)
redress
start learning
rekompensata (np. finansowa), zadośćuczynienie (za krzywdy)
distress
They live in utter distress.
start learning
niedola
Oni żyją w skończonej nędzy.
wronged
start learning
pokrzywdzony, skrzywdzony, potraktowany niesprawiedliwie
proof
He asked me to bring the proof to him at once.
start learning
dowód
Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.

You must sign in to write a comment