podstawa 3

 0    204 flashcards    Franz Mauer
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła pomaturalna kolegium uniwersytet
start learning
college
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna
start learning
private school/public school
szkoła średnia, gimnazjum
start learning
high school/middle school/secondary school/junior high school
szkoła publiczna
start learning
state school/public school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
rok akademicki
start learning
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
apply to university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
bachelor of arts
licencjat w dziedzinie pedagogiki
start learning
bachelor of education
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
bachelor of science
kampus uniwersytecki
start learning
campus
dziekan
start learning
dean
uzyskać stopień naukowy
start learning
do/get a degree
akademik
start learning
dorm/halls
dostać stypendium
start learning
get a scholarship/grant
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
absolwent/absolwentka
start learning
graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
wykładowca/wykładowczyni
start learning
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
master of arts
magister w dziedzinie nauk ścisłych
start learning
master of science
magister w dziedzinie pedagogiki
start learning
master of education
doktor, doktorat
start learning
doctor of philosophy
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
start learning
postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical
seminarium naukowe
start learning
seminar
praca semestralna
start learning
term paper
praca magisterska/doktorska
start learning
thesis
czesne
start learning
tuition/university fees
konsultacje/seminarium
start learning
tutorial
student/studentka pierwszych trzech lat
start learning
undergraduate
warsztaty/zajęcia praktyczne
start learning
workshop
nauki humanistyczne
start learning
humanities
prawo
start learning
law
językoznawstwo
start learning
linguistics
psychologia
start learning
psychology
nauki społeczne
start learning
social sciences
socjologia
start learning
sociology
certyfikat/świadectwo
start learning
certificate
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor/wicedyrektorka
start learning
deputy head/assistant principal
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia dodatkowe/zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca/wychowawczyni
start learning
form teacher
dyrektor / dyrektorka
start learning
head teacher/principal/headmaster/headmistress
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
start learning
mixed-ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
uczeń/uczennica
start learning
schoolchild
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania
start learning
syllabus/curriculum
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
plecak
start learning
backpack
cyrkiel
start learning
compass/compasses
segregator
start learning
file/ring blinder
teczka
start learning
folder
wieczne pióro
start learning
fountain pen
zakreślacz
start learning
highlighter
dziurkacz
start learning
hole punch
notatnik
start learning
notepad
zeszyt
start learning
notebook/exercise book
spinacz do papieru
start learning
paperclip
temperówka
start learning
pencil sharpener
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
ruler
ekierka
start learning
set square
zszywacz
start learning
stapler
tablica
start learning
whiteboard
pisak do tablic
start learning
whiteboard marker
analizować
start learning
analyse
chemia
start learning
chemistry
ekonomia
start learning
economics
literatura angielska
start learning
english literature
wypracowanie
start learning
essay
geografia
start learning
geography
wykres
start learning
graph
historia
start learning
history
interpretacja
start learning
interpretation
matematyka
start learning
maths
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
start learning
paper/electronic textbook
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/carry out experiments
przedmioty ścisłe/przyrodnicze
start learning
science
rozwiązywać równania kwadratowe
start learning
solve quadratic equations
Teksty źródłowe
start learning
source texts
robić notatki
start learning
take notes
próbówka
start learning
test tube
opisać doświadczenie
start learning
write up an experiment
Zdolności
start learning
abilities
wyniki w nauce
start learning
academic results/achievements
poziom nauczania
start learning
academic standards
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
przeciętny
start learning
average
mól książkowy
start learning
bookworm 
przeprowadzać burzę mózgów/dyskutować
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
wybitny/znakomity
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
exel at sth
uzdolniony
start learning
gifted/talented
omawiać pracę domową
start learning
give feedback on/go over/discuss homework
nauczanie domowe
start learning
homeschooling
mądrala
start learning
know it all
trudności w uczeniu się
start learning
learning difficulties
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/learn by heart
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
słuchać uważnie
start learning
pay attention
wyznaczać cele
start learning
set targets
umiejętności
start learning
skills
kujon
start learning
swot
sprawdzać listę obecności
start learning
take the register/take attendance
praca zespołowa
start learning
teamwork
ADHD
start learning
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
prześladować
start learning
bully
prześladowca/prześladowczyni
start learning
bully
prześladowanie
start learning
bullying
Kamery monitoringu
start learning
CCTV camera
oszukiwać/ściągać
start learning
cheat
ściągać/spisywać
start learning
copy
ściągi
start learning
crib notes/cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
start learning
do well/badly at school/in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel sb/throw sb out
wydalenie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve sth
porażka/niepowodzenie
start learning
failure
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results
mieć problemy/trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny z
start learning
hopeless at
indywidualne podejście
start learning
individual approach
źle się zachowywać
start learning
misbehave
przewinienie
start learning
offence
pokonywać problemy
start learning
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip lessons/classes/school
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
wsparcie
start learning
support
słabe punkty
start learning
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
ocena/ocenianie
start learning
assessment
Egzamin wstępny
start learning
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
Zasady zdawania egzaminu
start learning
examination rules
egzamin zewnętrzny / wewnętrzny
start learning
external/internal exam
nie zdać testu/egzaminu
start learning
fail a test/an exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
stopień/ocena
start learning
grade
Średnia ocen
start learning
grade point average
ocena/stopień wyrażony w punktach
start learning
mark
sprawdzać/oceniać
start learning
mark
Egzamin próbny
start learning
mock exam
dzienniczek internetowy
start learning
online report
zdać test / egzamin
start learning
pass a test/an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
zdawać egzamin ponownie
start learning
resit/retake an exam
egzamin po ukonczeniu nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
świadectwo szkolne
start learning
school report
uzyskać 100 punktów
start learning
score/get 100 points
przygotować egzamin
start learning
set an exam
podejść do egzaminu
start learning
sit/take an exam
pisać sprawdzian
start learning
take a test
świetlica szkolna, kółko zainteresowań
start learning
afterschool club
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
być / stać się członkiem
start learning
be/become a member
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijanie umiejętności interpersonalnych przywódczych /
start learning
develop leadership/interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
start learning
first aid training
zapisać się do klubu/na siłownię
start learning
join a club/the gym
brać udział w
start learning
participate in
Chór szkolny
start learning
school choir
orkiestra szkolna
start learning
school orchestra
towarzystwo/stowarzyszenie
start learning
society
sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne kółko
start learning
sports/drama/chess/photography club
dobrowolny
start learning
voluntary
być nieobecnym w szkole
start learning
be off school
nadrobić
start learning
catch up on
dogonić
start learning
catch up with
rzucić szkołę
start learning
drop out of school
mieć zaległości w nauce
start learning
fall behind with school work
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
oddać
start learning
hand in
zanotować
start learning
note down
przyswajać
start learning
take in
spóźnić się
start learning
turn up late
łatwizna
start learning
a piece of cake
pracować po nocach
start learning
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
start learning
feel out of your depth
znać coś na wylot
start learning
know sth inside out
zdać śpiewająco
start learning
pass with flying colours

You must sign in to write a comment