Moja pierwsza lekcja

 0    301 flashcards    joannadabrowska7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
montaż
start learning
assembling
koordynacja między branżowa
start learning
multi-branch coordination
izolować
start learning
to insulate
skrzynka rozprężna
start learning
plenum box
prędkość
start learning
velocity
gęstość
start learning
density
sufit podwieszony
start learning
suspended ceiling
zakres prac
start learning
scope of work
najemca
start learning
tenant
początkowo
start learning
initially
powietrze wlotowe
start learning
intake air
stało się to powszechne
start learning
it has become widespread
gaśnica
start learning
fire extinguisher
zbędny
start learning
redundant
system suchego gaszenia
start learning
dry extinguishing system
czujnik dymu
start learning
smoke detector
detekcja wycieku
start learning
moisture detection
wytyczne
start learning
guidelines
odporność ogniowa
start learning
fire resistance
ilość
start learning
quantity
kwota
start learning
amount
tryskacze
start learning
Sprinklers
półpiętro
start learning
mezzanine
kanał wyciągowy
start learning
exhaust duct
światłowód
start learning
optic fiber
zawór hydrantowy
start learning
fire hose valve
pomieszczenie gospodarcze
start learning
janitor room
niepełnosprawny
start learning
disabled
tryskacz stojący
start learning
upright sprinkler
istniejący
start learning
existing
tryskacz wiszący
start learning
sprinkler pendent
ukryty
start learning
concealed
duszny
start learning
sultry
pion
start learning
high zone
oszczędność wody
start learning
water efficiency
niniejszym
start learning
hereby
oferta
start learning
tender
wyróżnić
start learning
mark out
pożądany
start learning
desirable
połączony
start learning
combined
w ilości nie mniejszej niż aktualna
start learning
in an amount not less than actual
liczba zatrudnionych
start learning
headcount
w porównaniu
start learning
compared
stado, grupa ludzi
start learning
a bevy
przestarzały
start learning
outdated
miało miejsce
start learning
have been held
zrób to za mnie
start learning
do it behalf of me
wysiłek
start learning
effort
pełnomocnik
start learning
proxy
sztuczna inteligencja
start learning
Artificial Intelligence
przeterminowany
start learning
out of date
jednocześnie
start learning
simultaneously
dwuznaczny
start learning
ambiguous
wziąć kredyt
start learning
take out a loan
zwrot kosztów
start learning
reimbursement
przekroczyć
start learning
exceed
ekscytujący
start learning
thrilling
nie wystarczająco długo
start learning
not long enough
władze
start learning
authorities
okazało się
start learning
it turned out
doprowadzić do spadku
start learning
lead to a decline
obfitość
start learning
abundance
wrażliwe na zmiany klimatyczne
start learning
vulnerable to climate change
dotknął (problem)
start learning
has affected
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage credit
wykupić
start learning
bail out
oprocentowanie
start learning
interest
wzrosło ostatnio
start learning
have risen recently
przypuszczalnie
start learning
supposedly
bezrobocie
start learning
unemployment
obciążenie pracą
start learning
workload
zostać zwolnionym
start learning
1. to be made redundant 2. to be dismissed
Jak sobie radzisz
start learning
How are you cope
założyć biznes
start learning
set up a business
kto się tym zajmuje
start learning
who is in charge
można dojść tam pieszo
start learning
located within walking distace of
zakazany
start learning
banned
gmina
start learning
council
dom opieki
start learning
care house
księgowy
start learning
an accountant
dochód
start learning
income
kusić
start learning
tempt
płytki
start learning
shallow
jak z krzyża zdjęty
start learning
look like death warmed up
zrobić coś do środy
start learning
do something by wednesday
dosłownie
start learning
literally
znieść to
start learning
could bear it
nie ma sensu martwic kogos
start learning
no point in worrying sb
niespokojny
start learning
uneasy
przeciwnie
start learning
on the contrary
sądząc po
start learning
judging by the
przekonywać
start learning
persuede
pochlebiasz mi
start learning
you flatter me
to może być przydatne
start learning
can come in useful
weź się w garść
start learning
get a grip on yourself
prawie się nie zmieniło
start learning
had hardly changed at all
jak mogłam zapomnieć
start learning
how could I have forgotten
furia
start learning
tantrum
zmusić do czegoś
start learning
to force into
komin
start learning
chimney
odmawiać
start learning
to refuse (to do)
nalegać
start learning
to insist
szybko
start learning
rapidly
beton
start learning
concrete
wysiłać pamięć
start learning
strained memory
promyk nadziei
start learning
ray of hope
wszechstronny
start learning
comprehensive
narazić
start learning
jeopardize
zdemontować
start learning
dismantle
prowizoryczny
start learning
makeshift
starcia
start learning
clashes
następujący
start learning
following
dostawa
start learning
supply
szacowanie
start learning
assessment
popyt
start learning
demand
rzecznik
start learning
spokesman
nieprzewidziane prace
start learning
unforeseen work
oferent
start learning
bidder
zawierać
start learning
to contain
natychmiast
start learning
straightaway
pośród
start learning
among
rozsądny
start learning
sensible
ponury
start learning
gloomy
nawiązywanie kontaktów
start learning
socialising with contacts
zachowanie
start learning
behaviour
postawa
start learning
attitude
podejście
start learning
approach
kuchnia
start learning
cuisine
obyczaje społeczne
start learning
social customs
punktualny
start learning
punctual
punktualny
start learning
timekeeping
kłaniać się
start learning
bow out
obelga
start learning
slur
wywyższać
start learning
exalt
chwalić
start learning
praise
czuć się nieswojo
start learning
feel like a fish out of water
przełamać lody
start learning
break the ice
podzielać punkt widzenia
start learning
see eye to eye
popełnić gafę
start learning
put foot in it
popaść w tarapaty
start learning
get into hot water
być rzuconym na głęboką wodę
start learning
be thrown into the deep end
schronisko
start learning
shelter
bezpłodny
start learning
infertile
godziny szczytu
start learning
rush hour
mandat
start learning
fine (parking fine)
stacja benzynowa
start learning
a petrol station
rondo
start learning
a roundabout
przepłacić
start learning
pay throw the nose
okoliczności
start learning
circumstances
wąski
start learning
narrow
przedział
start learning
a compartment
wagon
start learning
a carriage
zachowuj się
start learning
behave yourselves
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
urażony
start learning
miffed
narzekać
start learning
to moan
trzymać się z boku
start learning
hover in the background
powiedzieć żart
start learning
crack a joke
gadanie o pracy po pracy
start learning
talk shop
wyluzować
start learning
let your hair down
wciągnąć do rozmowy
start learning
draw into the conversation
zdeterminować się
start learning
persevere
coś wspólnego
start learning
something in common
formalne przyjęcie
start learning
function
podejść do kogoś
start learning
go over
wstęp
start learning
preliminaries
przejść do sedna
start learning
get straight to the point
bronić swoich racji
start learning
fight your corner
być w stanie (przymiotnik)
start learning
capable
żelazna zasada nie do złamania
start learning
ironclad
nadawać na tych samych falach
start learning
to be on the same wavelengh
istotny
start learning
essential
uspokajający
start learning
reassuring
od razu złapać kontakt
start learning
feel an instant rapport with sb
nie polubić kogoś od razu
start learning
take an immediate dislike to sb
źle ocenić
start learning
misjudge
korzystny
start learning
beneficial
znaleźć wspólny język
start learning
get on like a house on fire
coś sprawia że oczy nam się otwierają
start learning
is a real eye-opener
znać coś od podszewki
start learning
know sth inside out
piłka po twojej stronie (decyzja)
start learning
ball is in your court
utrzymać
start learning
maintain
dać się ponieść (spontanicznie)
start learning
go with the flow
ma bardzo dobre wyczucie czegoś
start learning
has very good grasp of sth
wymknęło się z planu
start learning
run over schedule
być po uszy w robocie
start learning
to be all up to our eyes in work
pośród
start learning
among
zawór równoważący
start learning
balancing valve
zapewniać
start learning
to assure
zawór odcinający
start learning
cut valve
zawór dwudrogowy z siłownikiem
start learning
two-way valve with an actuator
jednostka zewnętrzna
start learning
exernal unit
chętny
start learning
eager, keen, willing
wężyk elastyczny
start learning
flexible hose
regulacja
start learning
adjustment
być uprawnionym
start learning
be entitle to
coroczny urlop
start learning
annual leave
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
odzwierciedlać
start learning
reflect
rozwiązać umowę
start learning
to terminate the contract
zrobić krok w kierunku
start learning
take a step towards
kolejka
start learning
queue
celowo
start learning
on purpose
ledwo
start learning
barely
pęd
start learning
momentum
zyskowny wzrost
start learning
profitable growth
w tym samym czasie rok temu
start learning
at this point last year
znaczący
start learning
significant
spójny
start learning
consistent
w szczególności
start learning
in particular
konkurencyjny
start learning
competitive
mamy do czynienia z tym na całym świecie
start learning
we face around the world
zaangażowanie, poświęcenie
start learning
dedication
wymaga
start learning
require
pokazywanie wartości
start learning
demonstrating the valve
poza
start learning
beyond
pojawić się
start learning
emerge
ogólnie
start learning
overall
przychód
start learning
revenue
udział
start learning
share
uzyskać
start learning
gain
napędzać
start learning
drive
majątek
start learning
assets
jesteśmy gotowi
start learning
We're primed
w zamian za coś
start learning
in lieu of
wkład
start learning
contribution
wydajność
start learning
performance
przeprowadzać (proces)
start learning
conduct
obowiązki obejmują
start learning
duties include
udokumentowane osiągnięcia
start learning
proven track record
stanowisko stawiające wysokie wymagania
start learning
challenging demanding position
obiecujące perspektywy
start learning
promising prospects
pracowity
start learning
hard-working
napięte terminy
start learning
tight deadlines
płaca
start learning
sallary
znać (sytuację)
start learning
be familiar with
którykolwiek
start learning
whitchever
prawidłowo
start learning
properly
częstuj się
start learning
help yourself
podniecenie
start learning
excitement
bez przekonania
start learning
half-hearted
mieć coś z tyłu głowy
start learning
at the back of my mind
mieć ostatnie słowo
start learning
have the final say
wziąć pod uwagę
start learning
to take into account (consideration)
zapamiętać
start learning
bear in mind
zająć się problemem
start learning
address the problem
mięć wątpliwości
start learning
have second thoughts
bić się z myślami
start learning
be in two minds
przewidywać przeszkody
start learning
anticipate obstacles
odraczać podjęcie decyzji
start learning
postpone making a decision
ustępstwo
start learning
concession
zgoda
start learning
an agreement
przedstawić
start learning
put forward
wspieranie (akceptować decyzję)
start learning
backing
większość
start learning
majority
być za
start learning
to be in favour of sth
wykonać
start learning
perform, execute, carry out
oceniać
start learning
evaluate
zdecydować się
start learning
make up your mind
przełożony
start learning
a superior
kto pierwszy ten lepszy
start learning
first come first served
czy
start learning
whether to
nie przejmuj się
start learning
don’t bother
spójrz prawdzie w oczy
start learning
let’s face it
wyższe kwalfikacje
start learning
higher quals
pomijając
start learning
quite apart
mniej
start learning
fewer
niepokój
start learning
anxiety
owijać w bawełne
start learning
beat around the bush
dwa tygodnie
start learning
fortnight
wyższe kwalfikacje
start learning
an advanced degree
solidne podstawy
start learning
solid background
zdobyć praktyczne doświadczenie
start learning
gain hands on experience
kwalifikacje
start learning
credentials
zachęcający
start learning
encouraging
wypowiedzenie
start learning
notice
zawierać umowę
start learning
draw out contact
przełożyć spotkanie
start learning
reschedule a meeting
coś mi wypadło
start learning
something's come up
dogodny (termin)
start learning
convenient
pasuje ci
start learning
suits you
umówić spotkanie
start learning
make an appointment
wycena
start learning
quatation
faktura
start learning
an invoice
paragon
start learning
a receipt
zapytanie
start learning
inquire
nadmierny
start learning
excessive
oszczędny
start learning
economical
pojemność
start learning
capacity
wydajność
start learning
output
wszechmocny
start learning
omnipotent God
W pewnym sensie
start learning
in a manner of speaking
wahać się
start learning
hesitate
niepewny
start learning
tentative
poprzedni
start learning
former
pomocnik
start learning
aide
w innym przypadku
start learning
otherwise
nie rozpaczaj
start learning
don’t despair
podczas gdy
start learning
whilst
przemawia do mnie
start learning
appeal to me

You must sign in to write a comment