kolokwium język angielski prawniczy

 0    148 flashcards    kamilakolsut9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przysięgać
start learning
sworn
oświadczenie pod przysięgą
start learning
affidavit
akta
start learning
brief
powództwo(skarga)
start learning
Complaint
nakaz bądź zakaz sądowy
start learning
injunction
wniosek sądowy
start learning
Motion
powiadomienie, zawiadomienie
start learning
notice
pismo procesowe
start learning
pleading
pozew
start learning
writ
szkic dokumentu
start learning
draft
wystawić dokument
start learning
issue a document
złożyć gdzieś dokument
start learning
to file a document with an authority
doręczyć komuś dokument
start learning
to serve a document
przedłożyć dokument np do sądu
start learning
submit a document e.g. to court
zobowiązany przez
start learning
bound by
spisany
start learning
codified
spory
start learning
disputes
zbiór praw
start learning
legislation
precedensy
start learning
Precedents
zapisy, postanowienia np w uchwale
start learning
provisions, e.g. in a resolution
orzeczenia
start learning
ruling
naruszenie warunków kontraktu
start learning
breach of contract
instancja
start learning
instance
sądy magistrackie
start learning
magistrate courts
sąd koronny
start learning
Crown Court
sąd apelacyjny wydział karny
start learning
Court of Appeal Criminal Division
sąd okręgowy
start learning
county court
sąd wyższej instancji
start learning
high court
sąd apelacyjny wydział cywilny
start learning
court of appeal civil division
sąd najwyższy
start learning
Supreme Court
trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej
start learning
Court of Justice of the European Union
dziedziny prawa
start learning
bodies of law
prawo zwyczajowe
start learning
common law
źródła prawa
start learning
sources of law
proces tworzenia prawa
start learning
law-making process
system sprawiedliwości
start learning
justice system
prawo umów
start learning
contract law
prawo deliktu
start learning
Law of torts
rozwiązywać problemy prawne
start learning
solve legal problems
orzecznictwo, prawo precedensowe
start learning
case law
zwierzchnictwo
start learning
superiority of
prawo spisane, pisane
start learning
written law
prawo karne
start learning
criminal law = penal law
prawo spisane
start learning
codified Law
środki zaradcze, środki ochrony prawnej
start learning
remedies
opierający się na zwyczajach
start learning
based on customs
prawo zwyczajowe = orzecznictwo = prawo wydane przez sąd
start learning
common law = case law= judge-made law
prawnik sektora publicznego
start learning
public sector lawyer
podatki
start learning
taxes
prowadzenie spraw sądowych
start learning
trial
adwokatura
start learning
the bar
stowarzyszenie adwokackie
start learning
bar association
przyjmowana do adwokatury
start learning
admited to the bar
warunek wstępny
start learning
prerequisite
konieczny, obowiązkowy
start learning
mandatory
wspólnik
start learning
associate
opłacany pensją
start learning
salaried lawyer
starsi partnerzy, założyciele
start learning
senior partners
adwokat (szkocja)
start learning
advocate
prawnik (Stany Zjednoczone)
start learning
attorney
adwokat (wielka Brytania)
start learning
barrister
prawnik
start learning
a lawyer
radca prawny w sądach niższej instancji
start learning
solicitor
prawnik, specjalizacja w danej dziedzinie
start learning
councel
pomocnik adwokata
start learning
paralegal
notariusz
start learning
notary
administrować czymś
start learning
administer something
poświadczać
start learning
authenticate
przygotować wstępną wersję dokumentu
start learning
to draft
wykonywać, realizować
start learning
execute
pełnić jakąś funkcję
start learning
perform
służyć
start learning
to serve
weryfikować
start learning
to verify
testamenty
start learning
wills
powiernik instrumentów prawnych
start learning
repository
firmowy
start learning
corporate
obrona
start learning
defense
rządowy
start learning
governmental
patenty
start learning
patents
prawno konkurencji
start learning
competition law
prowadzenie sporu
start learning
litigation
transakcje zabezpieczone
start learning
secured transactions
znak towarowy
start learning
trademark
trybunał pracy
start learning
employment tribunal
naruszenie
start learning
infringements
akcje własne
start learning
own shares
prawo nieruchomości
start learning
propety law
najemcy
start learning
tenants
obejmować od
start learning
range from
w ramach rekompensaty
start learning
in compensation
przymusowe wykonanie warunków umowy
start learning
specific performance
środki zaradcze, środki ochrony prawnej
start learning
remedies
cednet
start learning
assignor
beneficjent
start learning
assignee
prawa wynikające z umowy
start learning
contractual rights
warunki
start learning
terms
zasądzić
start learning
award
wykonać
start learning
enforce
złożyć
start learning
file
stworzyć
start learning
form
wykonać
start learning
perform
odrzucić
start learning
reject
zawrzeć umowę
start learning
make a contract/ form a contract
podpisać umowę
start learning
to enter into contract
zwrot, przywrócenie
start learning
restitution
ważny, prawomocny
start learning
valid
w przypadku złamania kontraktu
start learning
if in breach
wykonać umowę według jej postanowienia
start learning
perform the contract
przeniesienie
start learning
assigment
świadczenie
start learning
consideration
wykonalna umowa
start learning
enforceable contract
brakować
start learning
to lack
ważna umowa wiążąca w świetle prawa
start learning
valid binding contract by law
wiążący
start learning
binding
kontr oferta
start learning
counteroffer
przyjąć oferte
start learning
accept an offer
to znaczy
start learning
i.e. that is
to znaczy
start learning
e. g for example
zasadnicze warunki umowy
start learning
essential terms
treść umowy
start learning
subject matter
umowa ustna
start learning
oral contract
na mocy umowy
start learning
under contract
złamać kontrakt
start learning
breach a contract
wnieść pozew
start learning
file a lawsuit
strona łamiąca warunki kontraktu
start learning
breaching party
strona pokrzywdzona
start learning
non-breaching party
strona pokrzywdzona
start learning
injured party
sprawy cywilne
start learning
civil cases
sprawy karne
start learning
criminal cases
sąd
start learning
a court
prawny, prawniczy
start learning
legal
sprawa wniesiona przez
start learning
case brought by
wnieść sprawę
start learning
to bring a case
charakterystyka postępowania
start learning
nature of action
wynik sprawy
start learning
outcome
cel prowadzenia sprawy
start learning
aim of action
pretendent
start learning
claimant
składający petycję
start learning
petitioner
powód
start learning
plaintiff
oskarżyciel
start learning
prosecutor
pozwany
start learning
defendant
pozwać kogoś
start learning
to Sue somebody
oskarżony
start learning
defendant is prosecuted
odszkodowanie
start learning
compensation
przymusowe wykonanie warunków umowy
start learning
specific performance
ukaranie oskarżonego
start learning
punishment of the accused
więzienie
start learning
a prison
kara grzywny
start learning
fine

You must sign in to write a comment