Język angielski – tekst fachowy: Animal Welfare in Pig Production

 0    126 flashcards    catpaws
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pobudzić, zmobilizować
Większość zwierząt jest zdolna do wprowadzenia szeregu zmian podczas gdy pobudzi je do tego środowisko.
start learning
(to) challenge
Most animals are able to make a number of changes when challenged by their environment.
wyzwanie
Jest to fizjologiczna odpowiedź na wyzwanie.
start learning
challenge
This is a physiological response to the challenge.
taplać się
np. w błocie
Świnie się nie pocą, jednak mogą się taplać.
start learning
(to) wallow
Pigs don’t sweat but can wallow.
szukać
Świnie się nie pocą, jednak mogą szukać schronienia przed słońcem.
start learning
(to) seek
Pigs don’t sweat but can seek shelter from the sun.
schronienie
Świnie się nie pocą, jednak mogą szukać schronienia przed słońcem.
start learning
shelter
Pigs don’t sweat but can seek shelter from the sun.
w tym przypadku
W tym przypadku zwierzę zmieniło swoje zachowanie.
start learning
in this case
In this case, the animal has made a change in his or her behaviour.
poradzić sobie
Poradzić sobie ze środowiskiem.
start learning
(to) cope
Cope with the environment.
służyć
Zmiany służą przywróceniu zwierzęciu równowagi.
start learning
(to) serve
Changes serve to return the animal to equilibrium.
równowaga
psychiczna i fizyczna
Zmiany służą przywróceniu zwierzęciu równowagi.
start learning
equilibrium
Changes serve to return the animal to equilibrium.
warunki środowiska
Warunki środowiska stają się trudne.
start learning
environmental conditions
Environmental conditions become difficult.
zestresowany
Opisujemy je jako zestresowane.
start learning
under stress
We describe it as being under stress.
zaniżony dobrostan, niski poziom dobrostanu
Opisujemy je jako (zwierzę) o zaniżonym dobrostanie.
start learning
poor welfare
We describe it as having poor welfare.
nieumiejętność, porażka
Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem zmniejsza sprawność zwierzęcia.
start learning
failure
Failure to cope reduces the animal’s fitness.
sprawność fizyczna
Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem zmniejsza sprawność zwierzęcia.
start learning
fitness
Failure to cope reduces the animal’s fitness.
1. mierzyć, oceniać 2. miara, jednostka miary
1. Może to być zmierzone. 2. Te miary mogą być także polecane.
start learning
1. (to) measure 2. measure
1. This can be measured. 2. These measures can also be recommended.
udać się, odnieść sukces
Jeśli zwierzęciu uda się sobie poradzić (...).
start learning
(to) succeed
If the animal succeeds in coping (...).
locha
Na przykład ciężarne lochy są utrzymywane na restrykcyjnej diecie.
start learning
sow
For example, pregnant sows are kept on a restricted diet.
otyłość
Zapobiega to otyłości, jednak cierpią one z powodu głodu.
start learning
obesity
This prevent obesity but they suffer from hunger.
cierpieć z powodu (czegoś)
Zapobiega to otyłości, jednak cierpią one z powodu głodu.
start learning
(to) suffer from (smth.)
This prevent obesity but they suffer from hunger.
włóknisty
Jeśli locha ma dostęp do włóknistej ściółki (...).
start learning
fibrous
If the sow has access to fibrous bedding (...).
1. ściółka 2. pościel
1. dla zwierząt 2. dla ludzi
Jeśli locha ma dostęp do włóknistej ściółki (...).
start learning
bedding
If the sow has access to fibrous bedding (...).
pastwisko
Jeśli locha ma dostęp do pastwiska (...).
start learning
pasture
If the sow has access to pasture (...).
jelito
Może ona poradzić sobie ze stresem związanym z głodem poprzez wypełnienie jelita.
start learning
gut
She can cope with the stress of hunger through increasing gut fill.
przybierać
na wadze
Bez nadmiernego przybierania na wadze.
start learning
(to) put on
on weight
Without putting on excessive weight.
czynnik środowiskowy
Czynniki środowiskowe prowadzące do stresu noszą nazwę stresorów.
start learning
environmental factor
Environmental factors that lead to stress are called stressors.
stresor, czynnik stresowy
Czynniki środowiskowe prowadzące do stresu noszą nazwę stresorów.
start learning
stressor
Environmental factors that lead to stress are called stressors.
jednostka, pojedyncza osoba
Jednostki zestresowane wykazują reakcje stresowe.
start learning
individual
The individuals under stress show stress responses.
reakcja stresowa
Jednostki zestresowane wykazują reakcje stresowe.
start learning
stress response
The individuals under stress show stress responses.
charakterystyka
osoby, zwierzęcia
(...) które zależą od charakterystyki zwierzęcia.
start learning
characteristics
(...) which depend on characteristics of the animal.
podzielić na
Reakcje stresowe zostały podzielone na (...).
start learning
(to) divide into
Responses to stress have been divided into (...).
ostry
o ostrym przebiegu, np. o chorobie
Reakcje stresowe zostały podzielone na ostre (...).
start learning
acute
Responses to stress have been divided into acute (...).
krótkotrwały
Reakcje stresowe zostały podzielone na krótkotrwałe (...).
start learning
short-term
Responses to stress have been divided into short-term (...).
przewlekły
Reakcje stresowe zostały podzielone na przewlekłe (...).
start learning
chronic
Responses to stress have been divided into chronic (...).
długotrwały
Reakcje stresowe zostały podzielone na długotrwałe (...).
start learning
long-term
Responses to stress have been divided into long-term (...).
zbliżać się, podchodzić
Przykładem ostrego stresora może być zbliżenie się drapieżnika.
start learning
(to) approach
An example of an acute stressor might be the approach of a predator.
drapieżnik
Przykładem ostrego stresora może być zbliżenie się drapieżnika.
start learning
predator
An example of an acute stressor might be the approach of a predator.
towarzysz
zwierzę dzielące z innym zwierzęciem zagrodę, członek tego samego stada
Przykładem ostrego stresora może być atak ze strony towarzysza.
start learning
pen-mate
An example of an acute stressor might be an attack made by pen-mate.
ciasne zamknięcie
Przewlekłym stresorem może z kolei być ciasne zamknięcie loch w zagrodach.
start learning
close confinement
A chronic stressor may be the close confinement of sows in stalls.
zagroda
Przewlekłym stresorem może z kolei być ciasne zamknięcie loch w zagrodach.
start learning
stall
A chronic stressor may be the close confinement of sows in stalls.
poprzez
Reakcja poprzez system nerwowy.
start learning
via
Respond via the nervous system.
wydzielanie
Najczęściej mierzonymi reakcjami fizjologicznymi są zwiększone wydzielanie do krwi (...).
start learning
secretion
The most commonly measured physiological responses are increased secretion into the blood (...).
glikokortykosteroid, kortykosteroid
Zwiększone wydzielanie do krwi glikokortykosteroidów.
start learning
glucocorticosteroid
Increased secretion into the blood of glucocorticosteroids.
oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa
inaczej oś podwzgórzowo-przysadkowo-korowo-nadnerczowa
Glikokortykosteroidy wytwarzane przez oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową np. kortyzol.
start learning
hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA
Glucocorticosteroids from the hypothalamic-pituitary-adrenal axis e.g. cortisol.
podwzgórze
część międzymózgowa
start learning
hypothalamus
przysadka
start learning
pituitary
nadnercze
start learning
adrenal
kora nadnerczy
start learning
adrenal cortex
rdzeń nadnercza
start learning
adrenal medulla
start learning
axis
kortyzol
Glikokortykosteroidy wytwarzane przez oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową np. kortyzol.
start learning
cortisol
Glucocorticosteroids from the hypothalamic-pituitary-adrenal axis e.g. cortisol.
katecholamina
Katecholaminy wytwarzane przez oś sympatyko-nadnerczową np. adrenalina.
start learning
catecholamine
Catecholamines from the sympatho-adrenal system e.g. adrenaline.
oś sympatyko-nadnerczowa
inaczej oś sympatyko-rdzeniowo-nadnerczowa
Katecholaminy wytwarzane przez oś sympatyko-nadnerczową np. adrenalina.
start learning
sympatho-adrenal axis, SAA
inaczej sympatho-adrenal system
Catecholamines from the sympatho-adrenal system e.g. adrenaline.
układ współczulny
"walcz albo uciekaj"
start learning
sympathetic nervous system
"fight or flight"
układ przywspółczulny
"odpoczywaj i traw"
start learning
parasympathetic nervous system
"rest and digest"
adrenalina
Katecholaminy wytwarzane przez oś sympatyko-nadnerczową np. adrenalina.
start learning
adrenaline
Catecholamines from the sympatho-adrenal system e.g. adrenaline.
wydajny, skuteczny
Ze względu na wydajny mechanizm sprzężenia zwrotnego.
start learning
efficient
Because of efficient feedback mechanism.
mechanizm sprzężenia zwrotnego
Ze względu na wydajny mechanizm sprzężenia zwrotnego.
start learning
feedback mechanism
Because of efficient feedback mechanism.
wpływać, oddziaływać
Jednakże przewlekły stres może wpływać na regulację tych systemów.
start learning
(to) affect
Chronic stress can, however, affect the regulation of these systems.
zauważalny
Jest to najbardziej zauważalne, gdy (...).
start learning
noticeable
This is most noticeable when (...).
zostać poddanym, podlegać, być przedmiotem
Jest to najbardziej zauważalne, gdy zwierzę cierpiące z powodu przewlekłego stresu zostanie poddane ostremu stresorowi.
start learning
(to) become subject to
This is most noticeable when an animal suffering from chronic stress then becomes subject to an acute stressor.
zapewnić dach nad głową
Lochy, które były trzymane w zagrodach (...).
start learning
(to) house
Sows that have been housed in sow stalls (...).
boks porodowy, klatka porodowa
Lochy, które były trzymane w zagrodach, a następnie przeniesione do boksów porodowych.
start learning
farrowing crate
Sows that have been housed in sow stalls and then transferred to farrowing crates.
prosić się, urodzić miot prosiąt
Proces oproszenia się jest ostrym stresorem.
start learning
(to) farrow
The process of farrowing is an acute stressor.
na dodatek (czegoś), na domiar (czegoś)
Proces oproszenia się jest ostrym stresorem, w dodatku z chronicznym stresem może mieć poważne skutki.
start learning
on top of (smth.)
The process of farrowing is an acute stressor and this on top of the chronic stress can have serious consequences.
skutek, konsekwencja, następstwo
(...) w dodatku z chronicznym stresem może mieć poważne skutki.
start learning
consequence
(...) and this on top of the chronic stress can have serious consequences.
z kolei, w rezultacie
To z kolei może mieć szkodliwy wpływ na sam proces narodzin.
start learning
in turn
This in turn can have a detrimental effect on the birth process itself.
szkodliwy, krzywdzący
To z kolei może mieć szkodliwy wpływ na sam proces narodzin.
start learning
detrimental
This in turn can have a detrimental effect on the birth process itself.
zakres, przedział
Zarówno ostry, jak i przewlekły stres może wpływać na zmiany w zakresie innych hormonów.
start learning
range
Both acute and chronic stress can affect changes in a range of other hormones.
insulina
Włącznie z insuliną.
start learning
insulin
Including insulin.
prolaktyna
Włącznie z prolaktyną.
start learning
prolactin, PRL
Including prolactin.
hormon wzrostu, somatotropina
Włącznie z hormonem wzrostu.
start learning
growth hormone, GH, somatotropin
Including growth hormone.
wazopresyna
2 określenia
Włącznie z wazopresyną.
start learning
vasopressin, antidiuretic hormone, ADH
Including vasopressin.
peptydy opioidowe
Włącznie z peptydami opioidowymi.
start learning
opioid peptides
Including opioid peptides.
przyrost masy ciała
Stres może prowadzić do zmniejszenia przyrostu masy ciała.
start learning
weight gain
Stress can lead to a decrease in weight gain.
osłabienie
np. odporności
Stres może prowadzić do osłabienia układu odpornościowego.
start learning
suppression
Stress can lead to a suppression of the immune system.
układ/system odpronościowy
Stres może prowadzić do osłabienia układu odpornościowego.
start learning
immune system
Stress can lead to a suppression of the immune system.
bezpośredni wpływ
Stres może mieć zatem bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt.
start learning
direct bearing
Stress can therefore have a direct bearing on the animal’s health.
podatny
na chorobę
(...) gdyż zwierzęta cierpiące z powodu stresu są bardziej podatne na choroby.
start learning
susceptible
(...) as animals suffering from stress are more susceptible to diseases.
stan zdrowia
Stres może pogarszać stan zdrowia
start learning
health status
Stress can reduce health status.
tempo wzrostu
Stres może obniżać tempo wzrostu.
start learning
growth race
Stress can decrease growth races.
upośledzać, osłabiać
Stres może upośledzać funkcjonowanie reprodukcyjne.
start learning
(to) impair
Stress can impair reproductive functioning.
funkcjonowanie reprodukcyjne
Stres może upośledzać funkcjonowanie reprodukcyjne.
start learning
reproductive functioning
Stress can impair reproductive functioning.
1. odsadzić 2. odstawić
1. prosię od mleka lochy; 2. niemowlę od mleka matki
Wczesne odsadzenie prosiąt, tj. między 3 a 4 tygodniem życia.
start learning
(to) wean
The early weaning of piglets at 3 to 4 weeks.
prosię
Wczesne odsadzenie prosiąt, tj. między 3 a 4 tygodniem życia.
start learning
piglet
The early weaning of piglets at 3 to 4 weeks.
uznawać, rozpoznawać
(...) uznaje się za wysoce ostry stresor.
start learning
(to) recognise
(...) is recognised as a highly acute stressor.
odłączenie, przeniesienie
Wynika to z wielu powodów: odłączenia od matki (...).
start learning
removal
This is due to a number of reasons: removal from their mother (...).
obcy, odmienny
Wynika to z wielu powodów: wprowadzenia do obcego środowiska (...).
start learning
alien
This is due to a number of reasons: taking away to an alien environment (...).
przekazywać (coś) dalej
tutaj: odporność
Odporność, która została przekazana poprzez siarę matki.
start learning
pass (smth.) by
Immunity that is passed by the mother via her colostrum.
siara
pierwsze mleko matki
Odporność, która została przekazana poprzez siarę matki.
start learning
colostrum
Immunity that is passed by the mother via her colostrum.
słabnąć, blednąć
Odporność, która została przekazana poprzez siarę matki zaczyna słabnąć.
start learning
(to) wane
Immunity that is passed by the mother via her colostrum is beginning to wane.
niedojrzały
Jednocześnie naturalna odporność prosiąt jest nadal bardzo niedojrzała.
start learning
immature
At the same time, the natural immunity of the piglet is still very immature.
podatny na
np. choroby
W rezultacie są one w tym wieku bardzo podatne na choroby.
start learning
prone to
As a result, they are very prone to disease at this age.
osłabić
np. odporność
Ostry stres wystarczy, aby osłabić i tak już obciążony układ odpornościowy.
start learning
(to) suppress
The acute stress is enough to further suppress the already weakened immune system.
zachorować
(...) wówczas wiele prosiąt choruje.
start learning
(to) fall ill
(...) and many piglets fall ill.
atak, napad
np. choroby
W wielu przypadkach choroba może prowadzić do ataków biegunki.
start learning
bout
In many cases the illness can lead to bouts of diarrhoea.
biegunka
W wielu przypadkach choroba może prowadzić do ataków biegunki.
start learning
diarrhoea
In many cases the illness can lead to bouts of diarrhoea.
poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający
Nosi nazwę poodsadzeniowego wielonarządowego zespołu wyniszczającego.
start learning
post-weaning multi-systemic wasting syndrome, PMWS
It is called Post-weaning Multi-systemic Wasting Syndrome (PMWS).
wskaźnik śmiertelności
2 określenia
Może prowadzić do bardzo wysokich wskaźników śmiertelności.
start learning
rate of mortality, death rate
Can cause very high rates of mortality.
zobrazować
być przykładem na coś
Trzy poniższe przykłady zobrazują o czym mowa (...).
start learning
(to) illustrate
Three examples illustrate the point (...).
najważniejsza rzecz, sens
Trzy poniższe przykłady zobrazują o czym mowa (...).
start learning
the point
Three examples illustrate the point (...).
odroczyć, przełożyć
Dolegliwość zmusiła niektórych hodowców trzody chlewnej do odroczenia odsadzenia do co najmniej 32 dni.
start learning
(to) postpone
The disease has led some pig producers to postpone weaning till at least 32 days.
jednostki zewnętrzne
tutaj: o stanowiskach dla zwierząt
Wiele świń jest hodowanych w jednostkach zewnętrznych.
start learning
outdoor units
Many pigs are bred in outdoor units.
jednostki hodowlane
tutaj: o stanowiskach dla zwierząt
(...) a dopiero po odsadzeniu transportuje się je do jednostek hodowlanych.
start learning
rearing units
(...) and then transported after weaning to rearing units.
trzymać, hodować
o zwierzętach
Powszechną praktyką jest trzymanie prosiąt jeszcze przez kilka tygodni po odstawieniu.
start learning
(to) rear
It is now common to rear the piglets for several weeks after weaning.
rozprzestrzeniać się
np. o chorobie
Kiedyś prosięta były segregowane, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby.
start learning
(to) spread
Piglets used to be segregated to prevent the disease from spreading.
świnia
Dorosła samica świni to locha.
start learning
swine
An adult female swine is called sow.
wzniecać, wzbudzać
Rozbudzić lub zachęcić szczególnie z występującymi trudnościami.
start learning
(to) arouse
To arouse or stimulate especially by presenting with difficulties.
przyzwyczajać, wdrażać
Proces przyzwyczajania do pobierania jedzenia w sposób inny, niż poprzez picie mleka matki.
start learning
(to) accustom
The process of accustoming to take food otherwise than nursing.
w inny sposób
Proces przyzwyczajania do pobierania jedzenia w sposób inny, niż poprzez picie mleka matki.
start learning
otherwise
The process of accustoming to take food otherwise than nursing.
skłonność, tendencja
Mieć tendencję lub skłonność.
start learning
inclination
Having a tendency or inclination.
karmienie piersią
Proces przyzwyczajania do pobierania jedzenia w sposób inny, niż poprzez picie mleka matki.
start learning
nursing
The process of accustoming to take food otherwise than nursing.
nagły, niespodziewany
Mieć nagłe nadejście.
start learning
sudden
Having a sudden onset.
nadejście
np. zimy
Mieć nagłe nadejście.
start learning
onset
Having a sudden onset.
odporność
Odporność, która została przekazana poprzez siarę matki zaczyna słabnąć.
start learning
immunity
At the same time, the natural immunity of the piglet is still very immature.
czas trwania
(...) które zależą od: rodzaju, intensywności i czasu trwania.
start learning
duration
(...) which depend on the type, intensity and duration.
przystosować się
Zwierzęta próbują się przystosować, gdy pobudzi je do tego środowisko.
start learning
(to) adapt
Animals try to adapt when challenged by their environment.
krew
Zwiększone wydzielanie do krwi.
start learning
blood
Increased secretion into the blood.
zmniejszać, obniżać
Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem zmniejsza sprawność zwierzęcia.
start learning
(to) reduce
Failure to cope reduces the animal’s fitness.
choroba
zwykle poważna choroba dotycząca konkretnej części ciała
(...) gdyż zwierzęta cierpiące z powodu stresu są bardziej podatne na choroby.
start learning
disease
(...) as animals suffering from stress are more susceptible to diseases.
rozmnażanie, reprodukcja
Stres może obniżać reprodukcję.
start learning
reproduction
Stress can reduce reproduction.
wrażliwy, czuły
(...) co czyni prosięta bardzo wrażliwymi na stres.
start learning
sensitive
(...) which makes piglets very sensitive to stress.
stres, napięcie
Może ona poradzić sobie ze stresem związanym z głodem poprzez wypełnienie jelita.
start learning
stress
She can cope with the stress of hunger through increasing gut fill.
poprawić, ulepszyć
(...) aby obniżyć stres i poprawić dobrostan.
start learning
(to) improve
(...) to reduce stress and improve welfare.
przebig, tok
Mieć krótki przebieg.
start learning
course
Having a short course.
gwałtowny wzrost
Mieć gwałtowny wzrost.
start learning
sharp rise
Having a sharp rise.
bez względu na (coś)
(...) bez względu na stadium choroby.
start learning
irrespective of
(...) irrespective of disease status.

You must sign in to write a comment