Irregular verbs - most important

 0    100 flashcards    marcinbalutpoland
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be - was/were - been
uderzać, bić
b
start learning
beat - beat - beaten
stawać się
start learning
become - became - become
zaczynać
start learning
begin - began - begun
gryźć
start learning
bite - bit - bitten
wiać, dmuchać
start learning
blow - blew - blown
łamać, tłuc, zepsuć
start learning
break - broke - broken
przynosić
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
palić
start learning
burn - burnt - burnt
kupować
start learning
buy - bought - bought
łapać
start learning
catch - caught - caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć, kroić
start learning
cut - cut - cut
kopać
start learning
dig - dug - dug
robić/czynić
start learning
do - did - done
rysować
start learning
draw - drew - drawn
marzyć, śnić
start learning
dream - dreamt - dreamt
pić
start learning
drink - drank - drunk
kierować
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
upaść, spadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć
start learning
feel - felt - felt
walczyć, kłócić się
start learning
fight - fought - fought
znaleźć
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
zakazać
start learning
forbid - forbade - forbidden
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
wybaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
zamarzać, zamrażać
start learning
freeze - froze - frozen
dostawać, dostawać się (gdzieś)
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść
start learning
go - went - gone
rosnąć, uprawiać
start learning
grow - grew - grown
powiesić
start learning
hang - hung - hung
mieć
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
schować
start learning
hide - hid - hidden
uderzać
h
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
hold - held - held
ranić, urazić
start learning
hurt - hurt - hurt
zatrzymać (dla siebie), utrzymywać (ciszę)
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
kłaść, nakrywać (stół)
start learning
lay - laid - laid
prowadzić, kierować
start learning
lead - led - led
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
zostawiać, wyjść, wyjechać
start learning
leave - left - left
pożyczać (coś komuś)
start learning
lend - lent - lent
pozwolić
start learning
let - let - let
leżeć
start learning
lie - lay - lain
gubić, przegrywać, tracić
start learning
lose - lost - lost
robić, tworzyć
start learning
make - made - made
znaczyć, mieć na myśli
start learning
mean - meant - meant
spotkać
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść, stawiać
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
podnosić się, wzrastać
start learning
rise - rose - risen
biec
start learning
run - ran - run
mówić/powiedzieć/wyrażać
s
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see - saw - seen
szukać, zabiegać o coś
s
start learning
seek - sought - sought
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
nastawić, ustawić
start learning
set - set - set
trząść
start learning
shake - shook - shaken
świecić
start learning
shine - shone - shone
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
zamykać
start learning
shut - shut - shut
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
tonąć, opadać
start learning
sink - sank - sunk
siadać
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
pachnieć, wąchać
start learning
smell - smelt - smelt
mówić, rozmawiać
s
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
wyskakiwać
start learning
spring - sprang - sprung
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
przyklejać, wtykać, tkwić
start learning
stick - stuck - stuck
uderzać, strajkować
start learning
strike - struck - struck
przysięgać, przeklinać
start learning
swear - swore - sworn
pływać
start learning
swim - swam - swum
kołysać się
start learning
swing - swung - swung
brać
start learning
take - took - taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
drzeć, rozdzierać
start learning
tear - tore - torn
opowiadać, powiedzieć, kazać
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
budzić się
start learning
wake - woke - woken
nosić, mieć na sobie
start learning
wear - wore - worn
wygrać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment