Historia Polski w XVI wieku

 0    87 flashcards    juliakaczorek0699
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak nazywała się szlachta bez majątków ziemskich?
start learning
gołota (nieposesjonaci)
W jakich latach panował Jan Olbracht?
start learning
1492-1501
Czyim synem był Jan Olbracht?
start learning
Kazimierza Jagiellończyka
Kiedy po raz pierwszy w historii Polski został zwołany sejm walny?
start learning
1493
Ile stanów sejmujących obradowało na sejmie walnym w 1493?
start learning
trzy
Wymień stany sejmujące w 1493
start learning
król, senat, izba poselska
Kiedy i gdzie został zwołany kolejny sejm po 1493?
start learning
w Piotrkowie, 1496
Na jaką wyprawę Jan Olbracht potrzebował pieniędzy w 1496?
start learning
do Mołdawii
Jaki przywilej nadał Jan Olbracht, żeby nałożyć nowe podatki?
start learning
II przywilej piotrkowski
II przywilej piotrkowski mówił, że tylko szlachcice mogą...
start learning
posiadać majątki ziemskie, być wysokimi duchownymi
Co utracili chłopi na mocy II przywileju piotrkowskiego?
start learning
wolność osobistą
Kandydaci na tron Polski po śmierci Jana Olbrachta?
start learning
Aleksander, Zygmunt Stary
Kto objął władzę w 1501 roku i jaki przywilej wydał w tym celu?
start learning
Aleksander, Akt Mielnicki
Na mocy aktu mielnickiego cała władza w Królestwe Polskim przechodziła w...?
start learning
ręce magnatów
W jakich latach Aleksander przebywał w Moskwie?
start learning
1500-1503
Z kim związał się Aleksander po powrocie z Moskwy w 1503?
start learning
średnią szlachtą
Przy jakiej okazji i kiedy Aleksander wydał reformy godzące w interesy magnatów?
start learning
1504, sejm w Piotrkowie
Czego zgodnie z reformą z 1504 roku król nie mógł nadawać bez zgody sejmu?
start learning
królewszczyzn
Czego zakazano w 1504 r?
start learning
kumulacji stanowisk w państwie
Gdzie i kiedy odbył się kolejny sejm po tym z 1504?
start learning
1505, w Radomiu
Jaka konstytucja została ustanowiona na sejmie w Radomiu?
start learning
Nihil Novi
Co mówiła konstytucja Nihil Novi?
start learning
nic nie może być podjęte w Królestwie bez zgody sejmu
Komu Aleksander Jagiellończyk powierzył opracowanie wszystkich obowiązujących praw?
start learning
(kanclerzowi) Janowi Łaskiemu
Jak nazywa się skodyfikowane prawo opracowane przez Jana Łaskiego i kiedy zostało wydane?
start learning
statut (traktat) Łaskiego, 1506
Od czasu przyjęcia konstytucji Nihil Novi jak nazywa się ustrój państwa Polskiego?
start learning
demokracja szlachecka
W którym roku zmarł Aleksander Jagiellończyk i kto objął po nim władzę?
start learning
1506, Zygmunt Stary
W jakich latach panował Zygmunt Stary?
start learning
1506-1548
Do wprowadzenia jakiego podatku dążył Zygmunt Stary?
start learning
stałego
Jak nazywała się żona Zygmunta Starego?
start learning
Bona Sforza
W którym roku Bona Sforza doprowadził do elekcji vivente rege i kogo?
start learning
1529, Zygmunta II Augusta
Jaki przywilej został wydany w 1520 roku?
start learning
toruński
Jaką zasadę wprowadzał przywilej toruński?
start learning
szlachta sądzi swoich chłopów
W jakich latach doszło do buntu szlachty wobec dworu i jak się nazywał?
start learning
rokosz lwowski/ wojna kokosza, lata 30 XVI w
W którym roku zmarł Zygmunt Stary?
start learning
1548
W którym roku został wydany przywilej toruński?
start learning
1520
Jak nazywał się ruch średniej szlachty występujący przeciwko wysokiej roli magnaterii?
start learning
ruch egzekucyjny
W którym roku miała miejsce unia w Krewie?
start learning
1385
Kto sprzeciwiał się ściślejszej unii Liwty i Korony?
start learning
Jagiellonowie, magnateria litewska
Jaki ważny ród na Litwie sprzeciwiał się jej ścilejszej unii z Koroną?
start learning
Radziwiłowie
Kto chciał ściślejsze unii Liwty z Koroną?
start learning
szlachta, magnateria polska
Czego zrzekł się Zymunt August w 1564 roku?
start learning
dziedzicznych praw do tronu litewskiego
Jak nazywał się główny przeciwnik unii z rodu Radziwiłów?
start learning
Mikołaj Radziwił
W którym roku została zawarta unia lubelska?
start learning
1569
Jakie tereny Zygmunt August przyłączył do Polski w odpowiedzi na zerwanie rokowań przez magnaterię litewską?
start learning
Podlasie, Wołyń, województwa bracławskie, kijowskie
Jak brzmiały dwie główne zasady unii lubelskiej?
start learning
wolni z wolnymi, równi z równymi
Jakie państwo powstało w wyniku unii lubelskiej?
start learning
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Co było wspólne dla Litwy i Korony po 1569?
start learning
monarcha, sejm, moneta, przywileje szlacheckie, polityka zagraniczna
Co było odrębne dla Litwy i Korony po 1569?
start learning
prawa, urzędy centralne, skarbowość, wojska, sądownictwo
Co w wyniku unii lubelskiej powstało na terenach wschodnich wcielonych do Korony?
start learning
latyfundia
Czym są latyfundia?
start learning
wielkimi majątkami magnackimi
W którym roku zmarł Zygmunt August?
start learning
1572
Co rozpoczęło się po 1572?
start learning
bezkrólewie
Jak nazywały sądy działające po śmierci Zygmunta Augusta?
start learning
kapturowe
Kto sprawował rządy w czasie bezkrolewia?
start learning
konfederacje
Jacy dwaj przywódcy wyłonili się podczas bezkrólewia po Zygmuncie Auguście?
start learning
Jan Zamoyski, Mikołaj Sieniecki
Jak nazywał się sejm bez króla po śmierci Zymunta Augsta i kiedy został zwołany?
start learning
konwokacyjny, 1573
Kto został wybrany na zastępcę króla i przywódcę elekcji w 1573?
start learning
interreks (prymas)
Jak nazywa się wybór króla dokonywany przez całą szlachtę?
start learning
elekcja viritim
W jaki sposób głosowano podczas pierwszej wolnej elekcji w Polsce?
start learning
w ramach województw
Jak nazywali się kandydaci na tron po Zygmuncie Auguście?
start learning
Ernest Habsburg, Jan III Waza, Iwan Groźny, Henryk Walezy
Czyim bratem był Henryk Walezy?
start learning
Karola IX (króla Francji)
Kto został wybrany na następcę Zygmunta Augusta i w jakich latach panował?
start learning
Henryk Walezy, 1573-1574
Jak nazywały się zasady utrojowe państwa utworzone podczas pierwsze wolnej elekcji?
start learning
artukuły henrykowskie
Jak nazywają się przedstawione elektorowi warunki o charakterze osobistym?
start learning
pacta conventa
W którym roku odbyła sie koronacja Henryka Walezego?
start learning
1574
Jako kto Henryk Walezy panował we Francji od 1574?
start learning
Henryk III
Jacy kandydaci brali udział w drugiej wolnej elekcji i w którym roku miała ona miejsce?
start learning
1575, Maksymilian II Habsburg, Anna Jagielonka i Stefan Batory
Czego księciem był Stefan Batory?
start learning
Siedmiogrodu
W którym roku Batory został koronowany?
start learning
1576
Jak nazywał się lider ruchu średniej szlachty?
start learning
Jan Zamoyski
Gdzie wybuchł bunt w 1576 roku?
start learning
w Gdańsku
W jakich latach Iwan IV uderzył na Inflanty?
start learning
70 XVI w
Jakie reformy Stefan Batory przeprowadził w 1578?
start learning
sądownictwa, utworzenie piechoty wybranieckiej
Co zostało utworzone w wyniku reformy sądownictwa?
start learning
trybunał koronny, litewski
W którym roku i jaką Akademię utworzył Stefan Batory?
start learning
Wileńską, 1579
Jakie miasta zdobył Batory podczas walk z Iwanem IV?
start learning
Płock, Łuków
Jaką bitwę z Iwanem IV przegrał Batory?
start learning
pod Pskowem (1581)
Jaki pokój i w jakich latach zakończył walki Batorego z Iwanem IV?
start learning
w jamie zapolskim, lata 80 XVI w
Co zostało przyznane Polsce w wyniku pokoju w Jamie Zapolskim?
start learning
Inflanty
W którym roku zmarł Stefan Batory?
start learning
1586
W którym roku odbyła się trzecia wolna elekcja i kto w niej kandydował?
start learning
1587, Maksymilian III Habsburg, Fiodor, Jan Zamoyski
Kogo jako kandydata wyznaczył Jan Zamoyski zamiast siebie?
start learning
Zygmunta III Wazę
Kto był matką Zygmunta III?
start learning
Katarzyna Jagiellonka
Gdzie odbyła się bitwa między Maksymilianem III a Janem Zamoyskim?
start learning
(1588) pod Byczyną
Czyje wojska zostały rozbite w bitwie pod Byczyną?
start learning
Maksymiliana III
W którym roku i na mocy jakich układów dogadano się z Habsburgami?
start learning
1589, bytomsko-będzińskich
W zamian za co Maksymilian III zrzekł się pretensji do tronu w 1589?
start learning
uwolnienie z niewoli

You must sign in to write a comment