Health and safety, technical drawing

 0    150 flashcards    xde24
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
substancja bardzo toksyczna
start learning
acute toxicity
działanie niepożądane
start learning
adverse effects
substancja szkodliwa po połknięciu
start learning
aspiration toxicity
krem ochronny
start learning
barrier cream
wada wrodzona
start learning
birth defect
oparzenie
start learning
burn
śpiączka
start learning
coma
spalanie
start learning
combustion
zanieczyszczenie
start learning
contamination
substancja korodująca
start learning
corrosive
pozbyć się
start learning
dispose of
zawroty głowy
start learning
dizziness
ścieki, kanały
start learning
drains
senność
start learning
drowsiness
osuszyć
start learning
dry
nauszniki
start learning
earmuffs
zatyczki do uszu
start learning
earplugs
opróżnić
start learning
Empty
substancja niebezpieczna dla środowiska
start learning
environmental toxicity
wybuch
start learning
explosion
substancja wybuchowa
start learning
explosive
dotykać palcami
start learning
finger
substancja łatwopalna
start learning
flammable
tarcie
start learning
friction
opary
start learning
fumes
fumigacja
start learning
fumigation
gazy pod ciśnieniem
start learning
gases under pressure
wada genetyczna
start learning
genetic damage
substancja szkodliwa
start learning
harmful
niebezpieczeństwo
start learning
hazard
bezpieczeństwo i higiena pracy
start learning
health and safety
kamizelka odblaskowa
start learning
hight visibility vest
zaburzać płodność
start learning
impair fertility
odurzyć
start learning
intoxicate
efekt nieodwracalny
start learning
irreversible effect
lekki
start learning
lightweight
konserwacja
start learning
maintenance
rękawice druciane
start learning
metal mesh gloves
stopiony
start learning
molten
higiena pracy
start learning
occupational health
substancja utleniająca
start learning
oxidising
środki ochrony indywidualnej
start learning
personal protective equipment
trujący
start learning
poisonous
zapobiegawczy
start learning
precautionary
chronić
start learning
protect
odzież ochronna
start learning
protective clothing
środki ochronne
start learning
protective measures
przetworzyć
start learning
recycle
płukać
start learning
rinse
pocierać
start learning
rub
gumowe obuwie
start learning
rubber footwear
okulary ochronne
start learning
safety spectacles
szczelnie zamknąć
start learning
seal
porażenie
start learning
shock
rozlana
start learning
spillage
spryskanie
start learning
spraying
połykać
start learning
swallow
szczelnie
start learning
tightly
toksyczny
start learning
toxic
opary
start learning
vapour
wymioty
start learning
vomiting
dobrze wywietrzony
start learning
well-ventilated
zetrzeć
start learning
wipe up
mierzyć
start learning
measure
pomiar
start learning
measurement
dokonać pomiaru
start learning
take measurement
liniowy
start learning
linear
wymiar
start learning
dimension
płaszczyzna, ściana
start learning
plane
płaszczyzna pozioma
start learning
horizontal plane
płaszczyzna pionowa
start learning
vertical plane
ustawiać
start learning
position
uderzać
start learning
strike
ogólny
start learning
overall
długość
start learning
length
długość całkowita
start learning
overall length
po długości
start learning
along the length
najbardziej oddalone od siebie
start learning
furthest apart
tylny
start learning
rear
kraniec
start learning
extremity
przednie i tylne krańce
start learning
the front and rear extremites
rozpiętość skrzydeł
start learning
wingspan
rozpiętość, obejmować
start learning
span
końcówka skrzydła
start learning
wingtip
mierzony w pionie
start learning
measured vertically
spód, dolna część
start learning
underside
ogon
start learning
tail
wysokość
start learning
height
wysokość całkowita
start learning
overall height
kadłub
start learning
fuselage
szerokość
start learning
width
maksymalna szerokość kadłuba
start learning
maximum fuselage width
zewnętrzny
start learning
external
szerokość zewnętrzna
start learning
external width
zewnętrzna powierzchnia kadłuba
start learning
outside faces of the fuselage
wewnętrzna powierzchnia kadłuba
start learning
inside faces of thee fuselage
grubość
start learning
thickness
mniej
start learning
less
skrócony
start learning
abbreviated
poziom, płaszczyna
start learning
level,
pion
start learning
plumb
równy, płaski
start learning
flat
gładki
start learning
smooth
nachylony
start learning
inclined
nachylone pod kątem do
start learning
sloping at an angle to
odchylony od
start learning
inclined from
odchylony od pionu
start learning
out of plumb
odległość
start learning
ground
odległość od pokładu
start learning
ground to deck
podpora
start learning
support
pylon
start learning
pylon
podwiesić kogoś
start learning
suspend
przewód
start learning
electircal wire
milimetry kwadratowe
start learning
square millimeters
powierzchnia przekroju poprzecznego
start learning
cross-sectional area
przewodnik, przewód
start learning
conductor
izolacja
start learning
isolation
promień
start learning
radius
przekrój
start learning
cross-section
linie wysokiego napięcia
start learning
high-voltage power lines
zewnętrzna płaszczyzna
start learning
surface area
wielkość powierzchni
start learning
amount of surface
aby umożliwić chłodzenie
start learning
to allow cooling
dlatego
start learning
therefore
przekrój
start learning
section
przewód o małym przekroju
start learning
small-section cable
przewód o dużym przekroju
start learning
large-section cable
ciężar
start learning
weight
masa
start learning
mass
objętość
start learning
volume
gęstość
start learning
density
jednostki wagi/masy
start learning
unit of mass / weight
poddany siłą grawitacji
start learning
be subjected to gravity
przyciąganie ziemskie
start learning
the pull of the earth
nieważki
start learning
weightless
metr sześcienny
start learning
cubic metre
kilogram na metr sześcienny
start learning
kilogram per cubic meter
na jednostkę objętości
start learning
per unit of volume
siła
start learning
force
wpływać na
start learning
exert on
gęsty
start learning
dense
ołów
start learning
lead
rozprężony polistyren
start learning
expanded polystyrene
obwód
start learning
circumference
faza
start learning
phase
rozmieszczenie
start learning
deployment
wprawaić w ruch
start learning
propel
niestosowny
start learning
irrelevant
rozkładać
start learning
unfold
wystawienie się na
start learning
exposure

You must sign in to write a comment