Friends - S01E01

5  1    81 flashcards    Mood
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
There's nothing to tell!
Come on! You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him.
start learning
Nie ma o czym gadać!
Daj spokój! Chodzisz z nim. Coś musi być z nim nie tak.
a hump
So, does he have a hump? A hump and a hairpiece?
start learning
garb
Co, ma garba? Garba i perukę?
a hairpiece
So, does he have a hump? A hump and a hairpiece?
start learning
peruka
Co, ma garba? Garba i perukę?
Just 'cause I don't want her to go through what I went through with Carl.
start learning
Tylko dlatego, że nie chcę, żeby przechodziła przez to, przez co ja przechodziłam z Carlem.
grab
I feel like someone reached down my throat grabbed my small intestine, pulled it out my mouth and tied it around my neck.
start learning
chwycić
Czuję się, jakby ktoś sięgnął mi głęboko do gardła, chwycił jelito cienkie, wyciągnął do góry i zawiązał wokół szyi.
chase (sb/sth) away / chase (sb/sth) off
phrasal verb
The man tried to grab Deidre's bag, but she chased him away. / 2. Chase the dark thoughts away.
start learning
przepędzić (kogoś/coś)
phrasal verb
Mężczyzna próbował chwycić torebkę Deidre, ale przegoniła go. / 2. Przegoń czarne myśli.
intestine
I feel like someone reached down my throat grabbed my small intestine, pulled it out my mouth and tied it around my neck.
start learning
jelito
Czuję się, jakby ktoś sięgnął mi głęboko do gardła, chwycił jelito cienkie, wyciągnął do góry i zawiązał wokół szyi.
pull out
phrasal verb
Come on, don't make me pull out pictures of my kids again. / I feel like someone reached down my throat grabbed my small intestine, pulled it out my mouth and tied it around my neck. / 2. It's better for me to pull out and try and fix the problem.
start learning
wyciągać / wycofać się
phrasal verb
Daj spokój, nie każ mi wyciągać zdjęć moich dzieci. / Czuję się, jakby ktoś sięgnął mi głęboko do gardła, chwycił jelito cienkie, wyciągnął do góry i zawiązał wokół szyi. / 2. Lepiej sobie odpuścić i spróbować rozwiązać problem.
Don't make me (do sth)
make sb do sth
Please don't make me ask again. / 2. Don't make me beg you! / 3. My parents made me clean my room.
start learning
Nie każ mi (czegoś robić) / Nie zmuszaj mnie (do czegoś/żeby coś zrobić)
zmusić kogoś do zrobienia czegoś / kazać komuś coś zrobić
Proszę, nie każ mi znów pytać. / 2. Nie zmuszaj mnie, żebym cię błagał! / 3. Moi rodzice zmusili mnie do posprzątania mojego pokoju.
make sb do sth
Please don't make me ask again. / 2. Don't make me beg you! / 3. My parents made me clean my room.
start learning
kazać komuś coś zrobić; zmuszać kogoś do czegoś/żeby coś zrobić
Proszę, nie każ mi znów pytać. / 2. Nie zmuszaj mnie, żebym cię błagał! / 3. Moi rodzice zmusili mnie do posprzątania mojego pokoju.
make somebody laugh
Don't make me laugh! / 2. I told her a joke and I made her laugh. / 3. The look on her face made him laugh.
start learning
rozśmieszyć kogoś
Nie rozśmieszaj mnie! / 2. Powiedziałem jej kawał i rozśmieszyłem ją. / 3. Wyraz jej twarzy rozśmieszył go.
make somebody's day
idiom
You just made my day.
start learning
sprawić, że dzień będzie lepszy dla kogoś, poprawić komuś humor, uszczęśliwić kogoś
idiom
Właśnie uprzyjemniłeś mi dzień.
make fun of sb/sth (also: poke fun at sb/sth)
Are you making fun of me? / 2. You’re always making fun of me! / 3. Don't make fun of me! / 4. She poked fun at people's shortcomings.
start learning
nabijać, naśmiewać się z kogoś / czegoś
to make a joke about sb or sth in a way that is not kind.
Nabijasz się ze mnie? / 2. Zawsze naśmiewasz się ze mnie! / Nie nabijaj się ze mnie! / 4. Wyśmiewała wady ludzi.
make fun of sb/sth (also: poke fun at sb/sth)
Are you making fun of me? / 2. The other children were always making fun of him because he was fat and wore glasses. / 3. Stop poking fun at me!
start learning
nabijać, naśmiewać się z kogoś / czegoś
Nabijasz się ze mnie? / 2. Inne dzieci śmiały się z niego, ponieważ był gruby i nosił okulary. / 3. Przestań się ze mnie wyśmiewać!
shortcoming
She poked fun at people's shortcomings. / Occasionally we've had to accept candidates with minor shortcomings.
start learning
niedociągnięcie / wada
Wyśmiewała ludzkie wady. / Czasami musieliśmy zaakceptować kandydatów z niewielkimi niedociągnięciami.
have sex
How often do you have sex? / 2. They hadn't had sex in months. / 3. She would never have sex for money. / 4. 'Okay, everybody relax. This is not a date. It's two people going out to dinner and not having sex.' 'Sounds like a date to me.'
start learning
uprawiać seks
Jak często uprawiasz seks? / 2. Oni nie uprawiali seksu od miesięcy. / 3. Ona nigdy nie uprawiałaby seksu za pieniądze. / 4. -Wyluzujcie. To nawet nie randka. Po prostu dwoje ludzi idzie na kolację, a nie do łóżka. - Dla mnie to brzmi jak randka.
for (many) days; in days / for months; in months / for years; in years
You show up out of nowhere, not a phone call for months... / She and Brandon haven't spoken in years. / That's the best kiss I've experienced in months. / I've been starving for days. / I haven't jumped off a moving train in months.
start learning
od wielu dni / od miesięcy, miesiącami / od lat (np. nie wiedzieliśmy kogoś)
Zjawiasz się znikąd, od miesięcy żadnego telefonu. / Ona i Brandon nie rozmawiali od lat. / To mój najlepszy pocałunek od miesięcy. / Już od wielu dni nie jadłem. / Od miesięcy już nie skakałem z jadącego pociągu.
as if / as though
1. He's 20 years old but looks as if he was 40. / 2. They live as if nothing ever happened. / 3. I will take care of your children as if they were my own. / 4. They stared at me as if I was crazy.
start learning
jakby, jak gdyby
Ma 20 lat, ale wygląda jakby miał 40. / 2. Oni żyją tak, jak gdyby nic nigdy się nie stało. / 3. Zaopiekuję się twoimi dziećmi, jakby były moje. / 4. Gapili się na mnie jak na wariata.
like nothing happened / as if nothing had happened / like nothing ever happened
You saved my life and behave as if nothing had happened.
start learning
jakby nic się nie stało
Uratowałeś mi życie, a zachowujesz się, jakby nic się nie stało.
as if / as though
He's 20 years old but looks as if he was 40. / 2. It's as if I did something wrong. / 3. So you need to do everything as though it were the last time.
start learning
jakby, jak gdyby
Ma 20 lat, ale wygląda jakby miał 40. / 2. Jakbym to ja zrobiła coś nie tak. / 3. Więc musisz robić wszystko jakby to było ostatni raz.
small talk
[UNCOUNTABLE] I'm not really in the mood for small talk.
start learning
pogaduszki / pogawędki (rozmowa o drobiazgach)
Nie jestem w nastroju do pogaduszek.
to hell with it!
'I hope she'll be very happy.' 'No, you don't.' 'No I don't. To hell with her. She left me.
start learning
do diabła z tym!
- Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. - Wcale nie. - Nie! Do diabła z nią. To ona mnie zostawiła.
leave somebody alone
Leave me alone, I'm doing my homework. / 2. Let's leave her alone, she is very tired. / 3. Could you let me alone?
start learning
zostawić kogoś w spokoju (nie przeszkadzać komuś)
Zostaw mnie w spokoju, odrabiam zadanie domowe. / 2. Zostawmy ją w spokoju, jest bardzo zmęczona. / 3. Mógłbyś zostawić mnie w spokoju?
fixate on sth
Why does everyone keep fixating on that? / 2. You fixate on every little detail.
start learning
skupiać się przesadnie na czymś (fiksować, wariować na punkcie czegoś)
to think about sth too much and find it difficult to stop.
myśleć o czymś za dużo i nie móc przestać: Dlaczego wszyscy tak się tego czepiają? / 2. Skupiasz się na szczególikach.
How should I know? / How do I know?
How should I know where she is?
start learning
Skąd mam wiedzieć?
used for saying in an annoyed way that you do not know sth
Skąd mam wiedzieć, gdzie ona jest?
How do you know?
How do you know what happened? / 2. Peter, how do you know this woman?
start learning
Skąd wiesz? / Skąd znasz...?
Skąd wiesz, co się stało? / 2. Peter, skąd znasz tę kobietę?
How was I to know? / How could I know?
How was I to know who you were? / How could I know that he loved me?
start learning
Skąd miałem/mogłem wiedzieć?
Skąd mogłem wiedzieć, kim jesteś? / Skąd mogłem wiedzieć, że on kochał mnie?
be there for sb
🎵I'll be there for you Like I've been there before 'Cuz you're there for me too...🎵 / 2. We haven't always been close, but she was there for me when I needed her. / 3. Best friends are always there for each other in times of trouble.
start learning
być dla kogoś wsparciem / być przy kimś / móc na kogoś liczyć
to be available to provide help and support for sb
Zawsze będę przy tobie Tak jak byłem cały ten czas Bo ty też jesteś przy mnie... / 2. Nie zawsze byliśmy blisko, ale była przy mnie, kiedy jej potrzebowałem. / 3. Najlepsi przyjaciele mogą zawsze na siebie liczyć w trudnych chwilach.
Dead On Arrival (DOA)
So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA... / 2. He was DOA when they brought him in last night.
start learning
martwy już w chwili przybycia do szpitala / bezsensowny, nadaremny (używane w przeności; slang,)
Więc nikt ci nie powiedział, że takie będzie życie. Twoja praca jest śmiechu warta, jesteś spłukany, Twoje życie uczuciowe jest bezsensowne... / 2. On był martwy, gdy go wczoraj przywieziono.
decaffeinated coffee / decaf
One decaf, no sugar, extra-foam latte.
start learning
kawa bezkofeinowa / bezkofeinowa
Kawa bezkofeinowa, bez cukru, z ekstra pianą latte.
Did I say that out loud?
start learning
Czy powiedziałem to na głos?
Can I tell you a secret?
start learning
Czy mogę ci zdradzić sekret?
Can I tell you something between you and me?
start learning
Czy mogę ci coś powiedzieć między nami?
(let's) keep it(/this) between us
Look, keep this between us, but... I know some people. / But let's keep this between us.
start learning
niech to zostanie między nami
Niech to zostanie między nami, ale... znam pewnym ludzi. / Ale niech to zostanie między nami.
Can I tell you what the answer is?
start learning
Czy mogę ci powiedzieć, jaka jest odpowiedź?
familiar
2. informal or friendly, esp. more than is expected.
1. well known to you, or easily recognized by you: familiar sights / a familiar face / Her face looks familiar. / 2. informal or friendly, esp. more than is expected: He patted her back in an overly familiar way.
start learning
znajomy, znany (np. widok) / poufały
1. well known to you, or easily recognized by you;
znajome widoki / znajoma twarz / Jej twarz wygląda znajomo. / 2. Poklepał ją po plecach w zbyt poufały sposób.
a familiar face
Her face looks familiar.
start learning
znajoma twarz
Jej twarz wygląda znajomo.
a familiar place
Sometimes familiar places can bring up memories.
start learning
znajome miejsce
Czasami znajome miejsca przywracają wspomnienia.
be familiar with sth/sb
I'm sorry, I'm not familiar with your poetry. / Are you familiar with Bernard Arkovich? / Are you familiar with the concept "Passive smoking"?
start learning
być zaznajomionym z czymś/kimś / znać coś/kogoś dobrze
to know something or someone well
Przepraszam, nie znam twojej poezji. / Mówi coś panu nazwisko Bernard Arkovich? / Jest ci znane pojęcie "biernego palenia"? = Słyszałeś o pojęciu "biernego palenia"?
familiar
2. informal or friendly, esp. more than is expected.
1. The house looked strangely familiar, though she knew she'd never been there before. / There were one or two familiar faces. / [+to]: The street was familiar to me. / 2. He patted her back in an overly familiar way.
start learning
znajomy, znany (np. widok) / poufały
1. well known to you, or easily recognized by you;
1. Dom wyglądał dziwnie znajomo, choć wiedziała, że nigdy wcześniej tam nie była. / Była jedna lub dwie znajome twarze. / Ulica była mi znana. / 2. Poklepał ją po plecach w zbyt poufały sposób.
familiar
People are more relaxed in familiar surroundings. / [+to]: The name Harry Potter will be familiar to many readers. / 2. Don’t be too familiar with the customers.
start learning
znajomy, znany (np. widok) / poufały
Ludzie są bardziej zrelaksowani w znajomym otoczeniu. / Imię Harry Potter będzie znane wielu czytelnikom. / Nie spoufalaj się zbytnio z pracownikami (dosł: Nie bądź zbyt spoufalony z klientami).
a familiar voice
Peter heard a familiar voice on the phone.
start learning
znajomy głos
Peter usłyszał znajomy głos w telefonie.
be on familiar terms with someone
She seems to be on very familiar terms with the waiter. / Are we on familiar terms?
start learning
być z kimś w bliskich stosunkach
Ona wydaje się być w bardzo bliskich stosunkach z kelnerem. / Czy my jesteśmy na "ty"?
turn somebody on
phrasal verb
Her dance turned on many guys. / Do I turn you on? / ... When all of a sudden I realized that I was more turned on by this gravy boat than by Barry!
start learning
podniecać kogoś / interesować kogoś, zainteresować kogoś
[ph verb]: to make sb feel interested or excited, especially sexually.
Jej taniec podniecał wielu facetów. / Podniecam cię? / ... Kiedy nagle zdałam sobie sprawę, że bardziej kręci mnie ta sosjerka niż Barry!
when all of a sudden ... / when suddenly
We were sailing along in clear weather when all of a sudden a terrible storm came up.
start learning
kiedy nagle ..., gdy nagle...
Płynęliśmy sobie przez spokojne morze, kiedy nagle zerwała się ta straszliwa burza.
Who am I doing this for?
Anyway, I just had to get out of there and I started wondering, 'Why am I doing this and who am I doing this for?'
start learning
Dla kogo ja to robię?
W każdym razie musiałam się stamtąd wydostać i zaczęłam się zastanawiać "dlaczego to robię i dla kogo to robię."
Why am I doing this?
Anyway, I just had to get out of there and I started wondering, 'Why am I doing this and who am I doing this for?'
start learning
Dlaczego ja to robię?
W każdym razie musiałam się stamtąd wydostać i zaczęłam się zastanawiać "dlaczego to robię i dla kogo to robię."
drift apart
phrasal verb
So, anyway, I just didn't know where to go and I know that you and I have drifted apart but you're the only person I knew who lived in the city. / 2. We started to drift apart and suddenly a divorce seemed like the best idea.
start learning
oddalać się od siebie (o dwojgu ludzi)
phrasal verb
W każdym razie nie wiedziałam dokąd pójść i wiem, że nieco oddaliłyśmy się od siebie, ale jesteś jedyną osobą którą znam mieszkającą w tym mieście. / 2. Zaczęliśmy się od siebie oddalać i nagle rozwód wydawał się być najlepszym pomysłem.
I was kind of hoping that wouldn’t be an issue.
I was kind of hoping it would be over. / I was kind of hoping we could do that tonight. / I was kind of hoping you'd stay.
start learning
Miałem nadzieję, że to nie problem.
Miałem cichą nadzieję, że to już koniec. / Miałem nadzieję, że może zrobimy to dziś wieczorem. / Miałem nadzieję, że zostaniesz.
a metaphor
countable and uncountable
That metaphor was too cautious.
start learning
metafora
countable and uncountable
Ta metafora była zbyt ostrożna.
I'm all better now.
I think I'm all better now. / Are you all better now?
start learning
Już mi lepiej (o samopoczuciu).
Już mi chyba przeszło. / Czy już ci lepiej?
it's for the best
Okay, look, this is probably for the best. / 2. Ending a relationship is always hard but in this case it's for the best. / 3. I thought it was for the best. / 4. Maybe this loss is for the best.
start learning
tak będzie najlepiej / to wyjdzie na dobre
Dobra, wiesz, tak chyba będzie najlepiej. / 2. Zakończenie relacji jest zawsze trudne, ale w tym przypadku tak będzie najlepiej. / 3. Pomyślałam, że tak będzie najlepiej. / 4. Może ta strata wyjdzie nam na dobre.
hit on somebody
phrasal verb; slang [US]
to show sb in a direct way that you are attracted to him or her: 1. Stop hitting on her! It's her wedding day. / 2. Are you hitting on me? / 3. Stop hitting on my assistant, Paul.
start learning
przystawiać się do kogoś, podrywać kogoś
phrasal verb; slang [US]
1. Przestań się do niej przystawiać! To dzień jej ślubu. / 2. Podrywasz mnie? / 3. Przestań uderzać do mojej asystentki, Paul.
ask somebody out
phrasal verb
Maciek asked me out yesterday. / I can't believe he asked you out.
start learning
zaprosić kogoś (na randkę) / umawiać się z kimś
phrasal verb
Maciek zaprosił mnie wczoraj na randkę. / Nie wierzę, że zaprosił cię na randkę.
I didn't catch your name
catch in this context means -> hear, get: Can you repeat your name, please? I didn't catch it. / 2. I caught her name but then I forgot it.
start learning
Nie dosłyszałem (/załapałem) twojego imienia (nie dosłyszałem, jak masz na imię)
-> usłyszeć, załapać (np. czyjeś imię, numer telefonu) Czy możesz powtórzyć jak masz na imię? Nie usłyszałam. / 2. Usłyszałem jej imię, ale później je zapomniałam.
be up to something
phrasal verb (informal)
So, Rachel, what are you up to tonight? / What have you been up to recently? / 2. What's he up to this time?
start learning
robić coś, porabiać coś / kombinować coś (zwykle złego)
phrasal verb (informal)
Rachel, co porabiasz dziś wieczorem? / Co ostatnio porabiałeś? / 2. Co on kombinuje tym razem?
hang out
phrasal verb
I like to hang out with you. / We could hang out at your place, order pizzas, make cheese dip. / We can hang out at my place until you get in touch with him.
start learning
spędzać czas
phrasal verb
Lubię z tobą spędzać czas. / Możemy posiedzieć u ciebie, zamówić pizzę, zrobić serowy dip. / Możemy posiedzieć u mnie, dopóki nie skontaktujesz się z nim.
horny
She makes me feel horny.
start learning
napalony, podniecony
Ona mnie podnieca.
catch on
I know, I'm such an idiot. I guess I should have caught on when she started going to the dentist four and five times a week.
start learning
połapać się, zrozumieć coś (często potocznie, nieformalnie)
Wiem, wiem, jestem idiotą. Powninienem był się połapać, kiedy zaczęła chodzić do dentysty cztery albo pięć razy w tygodniu.
get screwed / be screwed
Looks like you got screwed, too. / Looks like you got screwed a lot tonight. / We both got screwed by the same girl.
start learning
zostać wyrolowanym, oszukanym, wydymanym,
Wygląda na to, że i ciebie wyrolowali. / Wygląda na to, że zostałeś dzisiaj nieźle wydymany. / Obu nas wydymała ta sama dziewczyna.
be a mess
idiom
My brother's going through that now. He's such a mess. How did you get through it? / I'm a mess, I have to get it together. / 2. His house is always tidy, but his car is an absolute mess.
start learning
nie radzić sobie (być w rozsypce) / panować, być (o bałaganie)
idiom
Mój brat przechodzi teraz przez to samo. Jest w rozsypce. Jak ty się z tym uporałeś? / Nie radzę sobie, muszę wziąć się w garść. / 2. Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.
in my case
Do you know what the scariest part is? What if there's only one woman for everybody? What if you get one woman and that's it? Unfortunately, in my case, there was only one woman for her.
start learning
w moim przypadku
Wiecie, co mnie przeraża? A jeśli dla każdego jest tylko jedna kobieta? Jeśli dostajesz tylko jedną i koniec? Niestety w moim przypadku była tylko jedna dla niej.
be on a roll
idiom, informal
I don't want to brag, but I'm kind of on a roll here after last week. / 2. She's on a roll, she just got engaged and got a promotion. / 3. While you're on a roll, if you feel like you got to make a western omelet or something...
start learning
być na fali, mieć dobrą passę
idiom, informal
Nie chcę się chwalić, ale jestem na fali po ostatnim tygodniu. / 2. Jest na fali, właśnie się zaręczyła i dostała awans. / 3. Skoro już tak się rozpędziłaś, może masz ochotę zrobić też omlet albo coś...
put sth back
phrasal verb
Shut up and put my table back! / Could you put your shoes back to the cabinet, please? / 2. I have to put the books back to the library. / 3. Can we put our meeting back a week? I can't make it today. / 4. The accident put the arrival of the train back.
start learning
odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) / zwracać coś /przekładać coś (np. spotkanie) / opóźniać coś
phrasal verb
Zamknijcie się i przestawcie mój stół z powrotem! / Czy mógłbyś odłożyć buty z powrotem do szafki? / 2. Muszę zwrócić książki do biblioteki. / 3. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie o tydzień? Dziś nie dam rady. / 4. Wypadek opóźnił przyjazd pociągu.
pick-up line / pickup line / line
- Of course it was a line. - Why would anybody do something like that?! - I assume we're looking for an answer more sophisticated than "to get you into bed".
start learning
tekst na podryw, bajer
- Oczywiście, że to była zagrywka. - Czemu ktoś robiłby coś takiego? - Zakładam, że szukamy odpowiedzi bardziej wyszukanej niż "żeby się z tobą przespać/żeby zaciągnąć cię do łóżka".
Guess what?
You won't guess what happened. / 2. So, guess what happened to me. / 3. Guess what: he proposed to her! / 4. Guess what Paul was doing last summer. / 5. You'll never guess what starts in three minutes.
start learning
Zgadnij co (się stało)? / Wiecie co?
Nie zgadniecie, co się stało. / 2. Więc, zgadnij, co mi się przytrafiło. / 3. Zgadnij co się stało: on się jej oświadczył! / 4. Zgadnij co Paul robił zeszłego lata. / 5. Nie zgadniesz co się zaczyna za trzy minuty.
upbeat
adjective (informal)
Just try to be a little more upbeat. / 2. It's so upbeat, but the lyrics are so dark. / 3. [upbeat about sth]: The players seemed upbeat about their chances of winning.
start learning
optymistyczny (mający pozytywne nastawienie, pełen nadziei na przyszłość) / przedtakt w muzyce
adj: full of hope, happiness, and good feelings.
Tylko postaraj się być bardziej optymistyczny. / 2. Jest taka optymistyczna, a tekst taki mroczny. / 3. Gracze wydawali się optymistycznie nastawieni do swoich szans na wygraną.
upbeat
Just try to be a little more upbeat. / Live music and a parade set an upbeat mood for the official opening.
start learning
optymistyczny (mający pozytywne nastawienie, pełen nadziei na przyszłość) / przedtakt w muzyce
Tylko postaraj się być bardziej optymistyczny. / 2. Muzyka na żywo i parada wprowadzają optymistyczny nastrój podczas oficjalnego otwarcia.
Guess what?
You won't guess what happened. / 2. Guess what we cooked last week. / 3. We'll just have to guess what the word is. / 4. You can guess what happened next.
start learning
Zgadnij co (się stało)? / Wiecie co?
Nie zgadniecie, co się stało. / 2. Zgadnijcie co ugotowaliśmy w zeszłym tygodniu. / 3. Musimy poprostu zgadnąć co to za słowo. / 4. Domyślcie się, co było potem.
upbeat about sth
adjective (informal)
The players seemed upbeat about their chances of winning. / She was feeling upbeat about her new job.
start learning
optymistycznie nastawiony do czegoś
informal
Gracze wydawali się optymistycznie nastawieni do swoich szans na wygraną. / Czuła się optymistycznie w związku ze swoją nową pracą/Czuła się optym. nast. do swojej nowej pracy.
Oh, how well you know me.
start learning
Och, jak dobrze mnie znasz.
How did you pay for them?
- How did you pay for them? - A credit card. - And who pays for that?
start learning
Jak za nie zapłaciłeś?
- Jak za nie zapłaciłaś? - Kartą kredytową - A kto za to zapłacił?
to crash
The plane crashed because of the pilot's error. / 2. The program crashes every time I click this button. / 3. Do you want to crash on the couch?
start learning
rozbić, rozbić się (o środku transportu, np. o samochodzie) / zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) / zdrzemnąć się, przespać się (np. na kanapie), uderzyć w kimono
Samolot rozbił się z powodu błędu pilota. / 2. Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk. / 3. Chcesz się przespać na kanapie?
put it back where you found it
start learning
odłóż go tam, gdzie go znalazłaś
split - split - split
We split the goal into small tasks, so it was easier to achieve. / [inf]: I'll split (= share) this croissant with you. / The prize was split between Susan and Kate.
start learning
podzielić (się), rozdzielić (się) / podzielić (coś między sobą), podzielić się (czymś)
Podzieliliśmy cel na małe zadania, żeby łatwiej było go osiągnąć. / [niefor.]: Podzielę się tym rogalikiem z tobą. / Nagroda została podzielona między Susan i Kate.
split up
phrasal verb
[+with]: She split up with her boyfriend last week. / I was beginning to think that nothing could ever split us up. / 2. The teacher split the children (up) into three groups. / Shall we split up or go together?
start learning
zrywać (o związku, małżeństwie lub romansie) / rozdzielić się, podzielić się (podzielić się na grupy)
phrasal verb
W zeszłym tygodniu zerwała ze swoim chłopakiem. / Zaczynałem myśleć, że nic nigdy nie mogłoby nas rozdzielić. / 2. Nauczyciel podzielił dzieci na trzy grupy. / Powinniśmy się rozdzielić, czy iść razem?
have a crush on somebody
I had such a crush on him in high school. / You've still got a crush on her, haven't you?
start learning
być zadurzonym w kimś, podkochiwać się w kimś
Byłam w nim taka zakochana w liceum. / Ciągle jesteś w niej zadurzony, prawda?
I figure...
American English informal
[American English informal]: I always figured (that) you just thought I was Monica's geeky older brother. / I figured I might as well start tonight.
start learning
myślę, że ... / uważam, że ... / wydaje mi się, że...
American English informal
Zawsze wydawało mi się, że myślałaś, że jestem niezdarnym bratem Moniki. / Pomyślałam, że mogłabym równie dobrze zacząć dziś wieczorem.
What's with you?
start learning
Co z tobą?
I can't believe what I'm hearing.
start learning
Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę.
Was I doing it again?
start learning
Czy znowu to robiłam?

You must sign in to write a comment