bussines language 1

 0    281 flashcards    Kryszak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapewniać
start learning
to assure
wymagać
start learning
to demand
dokładny
start learning
exact
wysiłek
start learning
effort
przyznać
start learning
to admit
świadomy
start learning
conscious
rozważać
start learning
to consider (doing)
zamiast
start learning
instead of
ilość
start learning
quantity
chociaż
start learning
although
uniknąć
start learning
avoid
wpływ
start learning
impact
zawierać
start learning
to contain
natychmiast
start learning
straightaway
pojawić się
start learning
appear
obrot finansowy
start learning
financial turnover
osiagniecia
start learning
achievements
Ulepszenia
start learning
improvements
pozyskanie przychodu
start learning
earning revenue
przychody
start learning
revenues
refinansowanie
start learning
refinancing
reklamacja
start learning
complaint
reklamowac cos
start learning
to advertise something
rotacja personelu
start learning
staff turnover
rozproszona struktura
start learning
dispersed structure
srodowisko pracy
start learning
working environment
udzial w rynku
start learning
participation in the market
wdrażanie
start learning
implementation
wycena
start learning
appraisal
wzrost / przyrost sprzedazy
start learning
increase / increase in sales
zgłoszenie
start learning
notification
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
osadzone
start learning
embedded
zadanie
start learning
assignment
obowiązki
start learning
responsibilities
dostosowane do
start learning
aligned to
struktura
start learning
framework
zagwarantować
start learning
ensure
gotowość
start learning
readiness
stosowane dla
start learning
applied for
podejście
start learning
approach
mimo
start learning
despite
uczęszczać
start learning
attend
odpowiednio
start learning
appropriately
problemy / problemy społeczne
start learning
issues / social problems
definiować
start learning
define
interesariusze
start learning
stakeholders
ustanawiać
start learning
establish
utrzymanie
start learning
maintaining
wpływ
start learning
influence
Zasady
start learning
principles
wydajność
start learning
performance
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
cel
start learning
purpose
umożliwiając
start learning
enabling
lubiący współzawodnictwo
start learning
competitive
zasiłek (bagaż)
start learning
allowance (baggage)
prewencyjny
start learning
preventive
kierunki
start learning
directions
wzbogacony
start learning
enriched
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
koszt / wydatek
start learning
expense
ogólny
start learning
overall
zapewniać
start learning
provide
kierunki świata
start learning
directions of the world
poradnictwo
start learning
guidance
przydzielony
start learning
assigned
nadzoruje proces kluczowy
start learning
oversees key process
przewidywać
start learning
anticipate
radzenia sobie ze zmianami
start learning
embrace change
własność
start learning
ownership
pożądanym kierunku
start learning
desired direction
Członkowie
start learning
members
Zadania
start learning
tasks
zadania
start learning
assignments
określony
start learning
specified
kwota
start learning
amount
Zakupów
start learning
purchasing
kilka
start learning
several
Przepływy
start learning
flows
opiekun
start learning
keeper
wyciąg z rachunku
start learning
statement of account
oświadczenie
start learning
statement
istotny
start learning
essential
zaradny
start learning
resourceful
reklamodawca
start learning
advertiser
ogłoszenie, reklama
start learning
an advert
niniejszym oświadczam
start learning
hereby certify
zgoda
start learning
consent
Cele szkolenia
start learning
purposes of training
Sprawy
start learning
matters
Przewody
start learning
conduits
zwiększyć
start learning
enhance
Rozwiązywanie problemów
start learning
troubleshooting
osiągać
start learning
achieve
rozwiązywanie
start learning
solving
ułatwiać
start learning
facilitate
Roszczenia
start learning
claims
przykładem
start learning
exemplifies
etykieta, maniery
start learning
etiquette, manners
przekonywania
start learning
persuasiveness
przekonujacy dowód
start learning
convincing evidence
równy
start learning
equaitable
sprawiedliwy
start learning
equitable
blisko,
start learning
nearby,
poszerzyć swoje horyzonty
start learning
broaden your horizons
dodatkowy
start learning
additional
światowy
start learning
worldwide
dostarczanie (tj)
start learning
providing (that)
coroczny
start learning
annual
postawa/podejście
start learning
attitude
obsługa zamówień
start learning
order handling
współpracować z kimś
start learning
liaise with sb
tytuł licencjata / magistra
start learning
bachelors / masters degree
istotny / trafny
start learning
relevant
udowodniony
start learning
proven
wewnętrznie
start learning
internally
wrażliwość, podatność
start learning
sensitivity, vulnerability
Rozszerzenie
start learning
broadening
poświęcenie
start learning
sacrifice
przyczynić się do sth
start learning
contribute to sth
wzmocnienie
start learning
enhancement
związany z
start learning
involved with
podtrzymywany
start learning
sustainble
Podmioty
start learning
entities
ustanowiony
start learning
established
cytaty
start learning
quotes
prawidłowo, prawidłowo
start learning
properly, correctly
otoczenie / zachęta
start learning
encorage / encouragement
zadanie
start learning
assignment
obecność
start learning
presence
spółka zależna
start learning
subsidiary
wzmacniać
start learning
strengthen
na miarę
start learning
tailor-made
bez zarzutu
start learning
impeccable
Wygląd
start learning
apperance
dynamicznym środowisku
start learning
paced environment
stale / wciąż
start learning
constantly
popyt
start learning
demand
prowadzić
start learning
carried
narazić
start learning
jeopardize
podwładni
start learning
subordinators
zgodność
start learning
accordance
przydzielony
start learning
assigned
odpowiedzialność
start learning
accountability
zmiana sposobu myślenia
start learning
mindset change
prewencyjny
start learning
preventive
wycena
start learning
appraisal
umożliwiając
start learning
enabling
zgodny
start learning
consistent
kary umowne
start learning
contractual penalties
posiadacz
start learning
holder
wymyślać
start learning
invent
wszechstronny
start learning
comprehensive
świadomość
start learning
awareness
przekraczać
start learning
exceed
zaufanie
start learning
confidence
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
wpłynąć
start learning
affect
ułatwiać
start learning
facilitate
Zapytania
start learning
queries
rozwiązany
start learning
resolved
odpowiednio
start learning
appropriately
wyjątkowy
start learning
exceptional
wykazać
start learning
demonstrated
starania
start learning
efforts
próba
start learning
attempt
pozwolić sobie
start learning
afford
odpowiednio
start learning
respectively
gwarantować
start learning
assure
zakres
start learning
scope
średnia
start learning
average
Zakres
start learning
range of
wdrażania
start learning
deploying
zwiększanie/ podnoszenie
start learning
enhancing
świadomość biznesowa
start learning
business awarness
wyrafinowany
start learning
sophisticated
bezmyślnie
start learning
immadiatelly
przydzielony
start learning
assigned
nadążać
start learning
keep up
żałować
start learning
to regret
osiągnęła szczyt
start learning
reached a peak
szczególny
start learning
particular
różny
start learning
varying
rentownosc
start learning
profitability
okres
start learning
period
przestarzały
start learning
obsolete
zastąpiony
start learning
replaced
etap
start learning
stage
główny
start learning
main
cecha
start learning
feature
wstęp
start learning
introduction
następnie, później
start learning
followed
długość
start learning
lenght
stopniowo / równomiernie
start learning
steadily
bezposredni
start learning
trought
wzrost / rozwój
start learning
growth
szeroko, powszechnie
start learning
widely
nasycenie
start learning
saturation
spadek (np. cen)
start learning
decline
czynnik
start learning
factor
oceniane, szacunek
start learning
evaluated
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
wprowadzić nowy produkt
start learning
launch a new product
wydatek
start learning
expenditure
podziw
start learning
admiration
dozwolony
start learning
allowed
prawdopodobnie
start learning
arguably
połączony
start learning
combined
porównać
start learning
compare
zamiast
start learning
instead
marża zysku
start learning
profit margin
bieżący
start learning
current, recent
odzyskać
start learning
recover from
odzwierciedlenie czegoś
start learning
reflected sth
uważany za
start learning
regarded as a
zaopatrzenie
start learning
supply
przewaga
start learning
advantage
wykonawca / podwykonawca
start learning
contractor / subcontractor
waluta
start learning
currency
dostawca
start learning
supplier
pożyczka
start learning
loan
hipoteka
start learning
mortgage
wydatki
start learning
outgoings
próbka reklamowa
start learning
sample
bezprzewodowy
start learning
wireless
odsetki
start learning
interest
zatwierdzenie
start learning
approval
praktyka
start learning
apprenticeship
oferta przetargowa
start learning
bid
dochód
start learning
income
oddział banku
start learning
branch of a bank
akta lub streszczenie sprawy
start learning
brief
oddanie/ zaangazowanie
start learning
commitment
plany awaryjne
start learning
contingency plans
sprawdzać krzyżowo
start learning
crosscheck
zwolnienie pracownika
start learning
dismiss employees
redukcja zatrudnienia
start learning
downsize
struktura
start learning
framework
wytyczne
start learning
guidelines
szkolenia wprowadzające
start learning
induction training
Praktyki
start learning
interships
nakreślić plan
start learning
outline a plan
widoki na przyszłość, perspektywy
start learning
prospects
detaliczny
start learning
retail
określenie zakresu, zakres, kosztorys
start learning
scoping
zastój, stagnacja
start learning
sluggish
Przetarg
start learning
tender
nie doceniać, niedoszacować, zaniżać, lekceważyć
start learning
underestimate
przedsięwzięcie
start learning
venture
hasło przewodnie
start learning
watchword
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
zamieszki
start learning
disturbance
łapówka
start learning
a bribe
zwolac zebranie
start learning
call a huddle
przekonywujący
start learning
persuasive
wprowadzać innowacje
start learning
innovate
wykonalny
start learning
managable
wysiłek
start learning
effort
autonomiczny
start learning
autonomous
przełożony
start learning
superior
podjąć ryzyko
start learning
to run the risk
polegać na czymś
start learning
to insist on sth
cechy
start learning
features
wydatki na rozwój
start learning
development spending
zyski wypracowane
start learning
retained earnings
podzielony
start learning
divided
związki zawodowe
start learning
labour unions
zakładać, że
start learning
assume that
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
niepokój
start learning
anxiety
pomysłowy
start learning
ingenious
uznanie
start learning
recognition
bezmyślny
start learning
mindless
skromny
start learning
modest
hojny
start learning
generous
zarozumiały
start learning
conceited
wiarygodny
start learning
reliable
nieproduktywny
start learning
unproductive
zagraniczny
start learning
foreign
niechlujny
start learning
scruffy

You must sign in to write a comment