ADJECTIVE: Prefixes

 0    18 flashcards    arturwojciechowski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
attractive / unattractive
a very unattractive building
start learning
atrakcyjny / nieatrakcyjny
bardzo nieatrakcyjny budynek
correct / incorrect
free from error; in accordance with fact or truth.
Make sure you have been given the correct information
start learning
poprawne / niepoprawne
wolny od błędów; zgodnie z faktem lub prawdą.
Upewnij się, że otrzymałeś prawidłowe informacje.
dependent / independent
free from outside control; not depending on another's authority.
the study is totally independent of central government
start learning
zależny / niezależny
wolny od zewnętrznej kontroli; nie zależy od autorytetu innej osoby.
badanie jest całkowicie niezależne od rządu centralnego
expensive / inexpensive
not costing a great deal; cheap.
A simple and inexpensive solution
start learning
drogie / tanie
nie kosztuje wiele; tani.
Proste i niedrogie rozwiązanie
fashionable / unfashionable
not fashionable or popular at a particular time.
they lived in an unfashionable part of Houston
start learning
modne / niemodne
nie modne ani popularne w określonym czasie.
mieszkali w niemodnej części Houston
formal / informal
having a relaxed, friendly, or unofficial style, manner, or nature.
an informal atmosphere
start learning
formalne / nieformalne
posiadanie swobodnego, przyjaznego lub nieoficjalnego stylu, sposobu lub natury.
nieformalna atmosfera
healthy / unhealthy
harmful to health.
an unhealthy diet
start learning
zdrowe / niezdrowe
szkodliwe dla zdrowia.
niezdrowa dieta
interesting / uninteresting
not arousing curiosity or interest.
the scenery is dull and uninteresting
start learning
ciekawe / nieciekawe
nie wzbudzając ciekawości ani zainteresowania.
sceneria jest nudna i nieciekawa
mature / immature
not fully developed.
many of the fish caught are immature
start learning
dojrzałe / niedojrzałe
nie w pełni rozwinięty.
wiele złowionych ryb jest niedojrzałych
moral / immoral
not conforming to accepted standards of morality.
an immoral and unwinnable war
start learning
moralne / niemoralne
nieprzestrzeganie przyjętych standardów moralności.
niemoralna i nie do wygrania wojna
patient / impatient
having or showing a tendency to be quickly irritated or provoked.
He gets impatient with people who don't agree with him. We became impatient of the slow progress that was being made.
start learning
Pacjent / niecierpliwi
posiadanie lub wykazywanie tendencji do szybkiego irytacji lub prowokacji.
Niecierpliwi się ludźmi, którzy się z nim nie zgadzają. Staliśmy się niecierpliwi z powodu powolnych postępów.
pleasent / unpleasent
causing discomfort, unhappiness, or revulsion; disagreeable.
an unpleasant smell
start learning
przyjemnie / nieprzyjemnie
powodując dyskomfort, nieszczęście lub obrzydzenie; nieprzyjemny.
nieprzyjemny zapach
polite / impolite
not having or showing good manners; rude.
it would have been impolite to refuse. It would be impolite to leave the party so early.
start learning
grzeczny / niegrzeczny
nie mając dobrych manier; niegrzeczny.
byłoby niegrzeczne odmówić. Byłoby niegrzecznie opuszczać imprezę tak wcześnie.
popular / unpopular
Not liked or popular. Disliked by many people
unpopular measures, an unpopular decision
start learning
popularne / niepopularne
nie lubiany ani popularny. Nie lubiany przez wielu ludzi.
niepopularne środki, an unpopular decision
possible / impossible
not able to occur, exist, or be done.
We were faced with an impossible task.
start learning
możliwe / niemożliwe
nie mogą wystąpić, istnieć lub zostać zrobione.
Staliśmy przed niemożliwym zadaniem.
practical / impractical
(of an object or course of action) not adapted for use or action; not sensible or realistic.
It would be impractical to train so many people in one session.
start learning
praktyczne / niepraktyczne
(obiektu lub sposobu działania) nieprzystosowanego do użycia lub działania; nie rozsądne lub realistyczne.
Szkolenie tak wielu ludzi na jednej sesji byłoby niepraktyczne.
sensitive / insensitive
showing or feeling no concern for others' feelings.
He is totally insensitive to my feelings.
start learning
wrażliwe / niewrażliwe
pokazywanie lub odczuwanie braku troski o uczucia innych.
Jest całkowicie niewrażliwy na moje uczucia.
usual / unusual
1 not normal, common, or ordinary. 2 different from other people or things in a way that is interesting, attractive, or impressive
You’re in a very unusual situation.
start learning
zwykłe / niezwykłe
Jesteś w bardzo nietypowej sytuacji.

You must sign in to write a comment