6. Company and community

 0    152 flashcards    marcink80
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
traktować
start learning
to treat
bezpiecznie
start learning
securely
przetwarzać
start learning
process
zapewnić
start learning
ensure
niebezpieczny
start learning
hazardous
zachować
start learning
preserve
wartościowy
start learning
valuable
zapewniać
start learning
provide
osiągać
start learning
reach
części zamienne
start learning
spare parts
zatwierdzać
start learning
approve
w skrócie
start learning
in brief
ponadto
start learning
futhermore
oddziaływać
start learning
affect
oczywiście
start learning
obviously
podkreślać
start learning
emphasize
podkreślono
start learning
emphasized
świadomy
start learning
aware
obawy
start learning
concerns
dotyczyć
start learning
concern
przychylnie
start learning
favorably
przyjąć
start learning
received
bardzo
start learning
greatly
czerpać
start learning
derive
trwanie
start learning
duration
zaangażowanie
start learning
commitment
w związku z tym
start learning
therefore
przynieść
start learning
bring
znaczne
start learning
substantial
korzyści
start learning
benefits
co więcej
start learning
moreover
w szczególności
start learning
in particular
jednak
start learning
however
z zasady
start learning
as a rule
podkreślać
start learning
emphasize
odmowa
start learning
refusal/decline
kilka
start learning
several
stosowany
start learning
applied
zachęta
start learning
encouragement
zachęcać
start learning
to encourage (to do)
zrekompensować
start learning
compensate
negocjować
start learning
to negotiate
ugoda
start learning
settlement
ograniczać
start learning
limit
uznanie
start learning
recognition
zasługa
start learning
merit
uznanie zasług
start learning
recognizing of merit
ludzka godność
start learning
human dignity
szanowanie
start learning
respecting
utrzymać
start learning
uphold
przestrzegać
start learning
obey
wypłacać
start learning
contribute
identyfikować się z
start learning
identify with
działalność charytatywna
start learning
charity
wspierający
start learning
supporting
niezawodny
start learning
reliable
godny zaufania
start learning
trustworthy
dokładny
start learning
accurate
skłonić
start learning
prompt
zwodniczy
start learning
deceptive
mylący
start learning
misleading
zagmatwany
start learning
confusing
nieuczciwy
start learning
dishonest
altruistyczny
start learning
altruistic
usprawiedliwiony, uzasadniony
start learning
justified
wyciek
start learning
leakage
twierdzenie
start learning
claim
twierdził
start learning
claimed
występować
start learning
occur
wystąpił
start learning
occurred
podtrzymywalny
start learning
sustainable
hybrydowy
start learning
hybrid
kredo
start learning
credo
biodegradowalny
start learning
biodegradable
zasady
start learning
principles
realizowane
start learning
carried
akconariusze spółki
start learning
stockholders
własność
start learning
a property
utrzymać
start learning
maintain
troskliwy
start learning
mindful
rozpoznać
start learning
recognize
rozważać
start learning
to consider (doing)
dostawcy
start learning
Supplier
dokladnie
start learning
accurately
starać się
start learning
strive
stale
start learning
constantly
zgodny
start learning
compatible
zysk dla akconariuszy
start learning
shareholder value
odszkodowanie
start learning
compensation
udogodnienia
start learning
facilities
organizacje charytatywne
start learning
charities
środowisko
start learning
environment
wykorzystywanie
start learning
exploiting
podtrzymywalny
start learning
sustainable
zdolny
start learning
capable
równe szanse
start learning
equal opportunities
narzekać
start learning
to complain
publicznie
start learning
publicly
Przyznać że problem istnieje
start learning
acknowledge any problem that exist
działać uczciwie wobec pracownika
start learning
act with integrity towards employee
uczciwość
start learning
integrity
wobec / w kierunku
start learning
towards
ograniczyć wpływ problemu
start learning
limit the impact of any problem
negocjować ugodę która zadowoli wszystkich
start learning
negotiate settlements which satisfy everyone
przestrzegać prawa lub stanąć przed sądem lub grzywna
start learning
obey the law or face a lawsuit or fine
przyznać zasługę, gdy personel dobrze sobie radzi
start learning
recognize merit when staff perform well
utrzymywać standardy przyzwoitości
start learning
uphold standards of common decency
zatwierdzenie protokółu
start learning
approving the minutes
zboczyć z tematu
start learning
getting side-tracked
trzymać się planu spotkania
start learning
stick to the agenda
jednogłośna decyzja
start learning
unanimous decision
próbuje
start learning
tries
odwołać
start learning
dismiss
z zasady / ogólnie rzecz biorąc
start learning
as a rule / on the whole
oczywiście
start learning
clearly / obviously
w konsekwencji / w związku z tym
start learning
consequently / therefore
w szczególności
start learning
in particular / especially
finalnie / na zakończenie
start learning
finally / in conclusion
dodatkowo / co więcej
start learning
in addition / moreover
w skrócie / podsumować
start learning
in brief / to sum up
innymi słowy / to znaczy
start learning
in other words / that is to say
Burmistrz
start learning
Mayor
zdenerwować
start learning
upset
rozpaczliwie
start learning
desperately
pozwolić sobie
start learning
afford
porozumienie
start learning
agreement
spełniać obowiązki
start learning
to fulfil responsibilities
realizować zamówienia szybko i dokładnie
start learning
to service orders promptly and accurately
na całym obszarze
start learning
throughout
uważać
start learning
consider
dobrze sorganizowane warunki pracy
start learning
orderly working conditions
zarządzanie w kompetentny sposób
start learning
competent management
zdobyć rozsądny zysk
start learning
make a sound profit
zachęcać obywateli do wprowadzania ulepszeń
start learning
encourage civic improvements
uzyskać należny zwrot kapitału
start learning
to realize a fair return
utrzymać w dobrym stanie
start learning
to maintain sth in good order
emisja dwutlenku węgla
start learning
carbon footprint
międzynarodowe koncerny
start learning
multinationals
wzmocnić przekaz
start learning
reinforce the message
samonapędzający się cykl
start learning
virtous circle
rozsądne ceny
start learning
reasonable prices
należna rekompensata
start learning
adequate compensation
należny podatek
start learning
fair share of taxes
maintain
start learning
utrzymać
przyzwoity
start learning
decent
godny
start learning
dignifed
oszukać
start learning
deceive
polegać
start learning
rely
obradować
start learning
deliberate
jednomyślny
start learning
unanimous
zatwierdzenie
start learning
approval
CSR
start learning
Corporate social responsibility

You must sign in to write a comment