3 - Gospodarowanie

 0    43 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Własność w sensie ekonomicznym.
start learning
Jest to możliwość faktycznego korzystania z przedmiotu własności i czerpania z tego tytułu dochodów. Warunkiem koniecznym jest pośredni lub bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji dot. przedmiotu wł.
Własnośś w sensie prawnym.
start learning
To najszersze znane systemowi prawnemu prawo do rzeczy. Uprawnienia: ius possidendi, ius fruendi, ius abutendi, ius utendi, ius disponendi.
Ograniczenia prawa własności w sensie prawnym.
start learning
określone przez przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, społeczno-gospodarcze przeznaczenie przedmiotu własności
Które pojęcie własności jest szersze? W sensie ekonomicznym czy prawnym.
start learning
W sensie ekonomicznym, bo np. ekonomicznym właścicielem jest dzierżawca, który podejmuje decyzje co do przedmiotu wł.
Co to jest własnośc publiczna?
start learning
Własność publiczna to wspólny majątek w postaci lasów, jezior, rzek etc. nie będący własnością prywatną, a także majątek narodowy w postaci zabytków, dóbr kultury, sztuki.
Własność państwowa - własność samorządowa
start learning
Część dóbr z własności publicznej została przekazana z zasobów Skarbu Państwa do miast, powiatów i gmin - komunalizacja majątku. Własność publ dzieli się zatem na państwową i samorządową (dysponentem są jednostki samorz. ter.)
Własność publiczna pierwotna - nabywana w drodze aktów władczych.
start learning
Własność publiczna pierwotna należy do państwa "od zawsze", prywatna w wyniku nacjonalizacji lub wywłaszczenia.
Nacjonalizacja.
start learning
Na podstawie aktów generalnych, często bez słusznego odszkodowania.
Wywłaszczenie.
start learning
Na podstawie aktów indywidualnych, za słusznym odszkodowaniem, np. wywłaszczenie nieruchomości pod autostradę.
Reprywatyzacja.
start learning
Zwrot zawłaszczonego po wojnie majątku przez państwo prawowitym właścicielom.
Podział własności prywatnej.
start learning
Osobista (osobista, z reguły nieprodukcyjna) i produkcyjna (przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki jednoosobowe). Własność produkcyjna może być drobnotowarowa (osoby prowadzące dział. gosp. i nikogo niezatr.) i kapitalistyczna (zatr. pracowników)
Rodzaje własności grupowej.
start learning
Akcjonariat-konsolidacja rozdrobnionego kapitału, własność spółdzielcza, s. nie tylko prowadzi działalnośc gospodarczą ale ma zaspokajać inne potrzeby swoich członków, każdemu członkowi spółdzielni, w odróżnieniu od spółki, przysługuje jeden głos.
Dobro w ekonomii.
start learning
Dobrem w ekonomii nazywamy wszelkie środki, które mogą byc wykorzystane pośrednio lub bezpośrednio dla zaspokojenia potrzeb ludzkich.
Koncepcja dobra Carla Mengera.
start learning
Dobro musi spełniać 4 warunki: człowiek musi wiedzieć o potrzebie, rzecz musi posiadać cechy pozwalające na zaspokojenie tej potrzeby, człowiek musi wiedzieć o istnieniu tych cech, rzecz musi być dostępna.
Podział dóbr wg Mengera.
start learning
Dobra prawdziwe i dobra urojone. Dobra prawdziwe rzeczywiście zaspokajają faktyczne potrzeby, dobra urojone nie, np. kosmetyki, czarodzejskie różdżki.
Dobra wolne-dobra gospodarcze.
start learning
Podział ten opiera się na pojęciu rzadkości. Jeżeli dobro jest dostępne w ograniczonym zakresie, nawet jeżeli w wielkiej ilości jest dobrem rzadkim. Dobrami wolnymi ekonomia nie zajmuje się, bo nie mogą być przedmiotem własności.
Dobra ekonomiczne.
start learning
Dobra ekonomiczne należą do kategorii dóbr rzadkich. Ich cechą charakterytyczną jest to, że są wytworem człowieka. Dzielimy je na dobra konsumpcyjne i środki produkcji.
Dobra konsumpcyjne - chsrakterystyka.
start learning
Dobra konsumpcyjne są nabywane celem zaspokojenia jakiejść potrzeby. Dobra te na skutek zużycia przestają istnieć. Jednostka nabywając je nie liczy, że poczyniony przy zakupie wydatek zwróci sie w jakiś sposób.
Podział dóbr konsumpcyjnych ze względu na pilnośc potrzeby.
start learning
Dobra niezbędne, normalne i luksusowe.
Podział dóbr konsumpc. ze względu na czas ich wykorzystywania.
start learning
Dobra nietrwałe (jedzenie), dobra trwałego użytku (sprzęt AGD, mieszkania)
Podział dóbr ze względu na formę.
start learning
Dobra materialne (towary lub produkty) lub czynności (usługi)
Podział usług.
start learning
Materialne i niematerialne. Materialne mają na celu przywrócenie wartości użytkowej, zwiększenie lub zmniejsznie wartości użytkowej, przemieszczenie lub przechowanie dobra. Niematerialne to czynności nakierowane na organizm lub psychikę jednostki.
Środki produkcji.
start learning
Środki produkcji muszą zostać przetworzone, aby zaspokoić ludzką potrzebę. Dzielimy je na środki pracy (maszyny, urządzenia i narzędzia) i przedmioty pracy (surowce, materiały i półprodukty)
Kategorie środków produkcji wg Smitha.
start learning
Ziemia, praca i kapitał.
Ziemia - omów.
start learning
Cechy charakterystyczne: stałość położenia, niepowiększalnosć, względna niezniszczalność, przestrzenny charakter. 72% ziemi-wody, większość lądów nie nadaje się do zagospod. przez czł. Dochód włąściciela ziemi nazywamy rentą.
Praca - omów.
start learning
Praca to każda działalność człowieka nastawiona na wytwarzanie dóbr. Wynagrodzenie za pracę w ekonomii - płaca.
Od czego zależy ilość pracy dostępnej na rynku?
start learning
Ilość pracy dostępnej na rynku zależy od: liczebności społeczeństw, zasobów siły roboczej, czasu, w jakim praca jest świadczona.
Jakim miernikiem mierzona jest praca? Co on oznacza?
start learning
Praca jest mierzona wydajnością. Miernik ten oznacza ilość lub wartość pracy w jednostce czasu lub w przeliczeniu na jednego pracownika. Dla potrzeb porównań między państwami: stosunek PKB do liczby zatrudnionych.
Kapitał - omów.
start learning
Kapitał to dobra wytworzone przez człowieka, które mogą być wykorzystane w dalszych procesach produkcji. Wyróżniamy trzy odmiany kapitału: finansowy (pieniądz), technologiczny (materialny-maszyny, niemat.-patenty, programy komp.), towarowy (półprodukty)
JAk nazywamy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?
start learning
W przypadku kapitału finansowego jest to oprocentowanie, w przypadku kapitału rzeczowego - zysk.
Od czego zależy ilość kapitału?
start learning
Ilość kapitału zalezy od skłonności społeczeństwa do rezygnacji z bieżącej konsumpcji. Efektem tej rezygnacji jest możliwość większej konsumpcji w przyszłości.
Trzy podstawowe cechy czynników produkcji.
start learning
Są komplementarne (wzajemnie sie uzupełniają), substytucyjne (możn je dzięki postępowi technologicznymi zastępować, np. pracę kapitałem lub ziemię kapitałem) i odpłatność.
teorie dochodu od którego zależy wielkość konsumpcji
start learning
teorie dochodu od którego zależy wielkoś in Polish
Keynes, Tobin: dochód bieżący, Friedman - dochód permamentny (w ciągu całego życia, jednostka nie będie konsumować dopóki nie upewni sie o trwałości dochodów), Duesberry: dochód relatywny (tyle ile inni członkowie środowiska)
hipoteza cyklu życia
start learning
Fisher, Harrod, Ando, Modigliani: wysokość dochodu zależy od etapu życia człowieka, cykl młodość-oszczędzanie, wiek średni-konsumpcja+oszczędzanie, starość,-konsumpcja z oszczędności, alternatywą dla konsumpcji są oszczędności
homo oeconomicus
start learning
Mill: człowiek racjonalny ma za stąły cel osiąganie indywidualnych korzyści, rozważa korzyści i straty
zasada racjonalnego gospodarowania
start learning
przy założonym poziomie środków - maksymalizacja efektów, przy założonym celu - minimalizacja środków
racjonalność rzeczywista a proceduralna
start learning
człowiek nie jest w stanie przewidziec wszystkich skutków swojej decyzji i poznać wszystkich uwarunkowań (rac. rzeczywista), dlatego podejmuje decyzje w oparciu o dostępne informacje (rac. proceduralna)
heurystyki
start learning
uproszczenia przy podejmowaniu decyzji, pozwalające na szybkie podjęcie decyzji ekonomicznej, ale często obciążone błędami
teoria perspektywy
start learning
Tversky, Kahneman: człowiek bardziej odczuwa stratę niż zysk, ponadto ma tendencję do przeceniania małego prawdopodobieństwa, a niedoceniania dużego i średniego (lepiej grać o 10 000zł z 5% prawd. wygrania niż o 100zł z 95% prawdop. wygranej)
ultimatum game
start learning
ultimatueksperyment, wniosek: ludzie kierują się jakmiś innymi kryteriami poza racjonalnością
optimum społeczne wg klasyków
start learning
dobrobyt społeczny jest sumą dobrobytów indywidualnych
optimum Pareto
start learning
optymalna sytuacja to taka, w której polepszenie sytuacji jednostki wiązałoby się z pogorszeniem sytuacji drugiej jednostki
dylemat więźnia i równowaga Nasha
start learning
dokonanie optymalnego wyboru w sytuaji niewiedzy o sytuacji drugiego gracza

You must sign in to write a comment