1. Administracja i prawo administracyjne

 0    27 flashcards    dagmarapiasecka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Administracja
start learning
cześć aparatu państwowego powołanego w celu realizacji zadań określonych przez parlament
Administracja - wersja 2
start learning
działalność podejmowana przez różne podmioty państwowe, samorządowe, prywatne dla realizacji dobra wspólnego
Administracja - dwa znaczenia
start learning
znaczenie podmiotowe: struktura składająca się z organów administracyjny i innych jednostek adm.
Cechy administracji - 1
start learning
działa na podstawie prawa i w granicach prawa
Cechy administracji - 2
start learning
działa w imieniu i na rachunek państwa lub innych podmiotów
Cechy administracji - 3
start learning
działa dla realizacji dobra wspólnego
Cechy administracji - 4
start learning
działa w sposób ciągły i stabilny
Cechy administracji - 5
start learning
hierarchicznie podporządkowana
Cechy administracji - 6
start learning
możliwość działania w formach władczych
Cechy administracji - 7
start learning
możliwość stosowania środków przymusu
Cechy administracji - 8
start learning
możliwość działania z własnej inicjatywy
Cechy administracji - 9
start learning
wykonawczy charakter
Cechy administracji - 10
start learning
działa przez zawodowy personel
Cechy administracji - 11
start learning
podstawowym celem nie jest osiągnięcie zysku
Funkcje administracji
start learning
policyjno-reglamentacyjna, wykonawcza, świadcząca
Funkcja policyjno-reglamentacyjna
start learning
zapewnienie ładu i porządku publicznego działając w formie nakazów i zakazów
Funkcja policyjno-reglamentacyjna 2
start learning
podział dóbr pomiędzy poszczególne jednostki
Funkcja wykonawcza
start learning
wykonywanie zadań określonych przez parlament
Funkcja świadcząca
start learning
pomagania jednostce w zaspokojeniu potrzeb bytowych
Podział administracji - kryterium I
start learning
k. terytorialne - centralna i regionalna
Podział administracji - kryterium II
start learning
k. podmiotowe - rządowa i samorządowa
Podział administracji - kryterium III
start learning
zakres działania - ogólna i specjalna
Podział administracji - kryterium IV
start learning
zastosowanie władztwa administracyjnego - władzcza i świadcząca
Administracja władzcza
start learning
możliwość stosowania przez OA środków władczych w celu wyegzekwowania obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym
Adminsjtracja świadcząca
start learning
świadczy usługi na rzecz obywateli - dobrowolnie, nieodpłatnie. Podejmiuje cele społeczne nawet gdy przynosi straty
Władztwo administracyjne
start learning
to przysługująca organom państwa możliwość jednostronnego ustalania nakazów i zakazów określonego zachowania się, zabezpieczona możliwością zastosowania przymusu państwowego w celu ich wyegzekwowania
Rodzaje WA
start learning
zewnętrzne i wewnętrzne

You must sign in to write a comment