zdania do kartkowki 10

 0    21 flashcards    gosiek76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Samolot jest bardzo ważnym wynalazkiem dla ludzkości, ponieważ dzięki niemu ludzie mogą latać i podróżować szybko i daleko.
start learning
The airplane is a very important invention for humanity, because thanks to it, people can fly and travel fast and far.
Samolot jest bardzo ważnym wynalazkiem dla ludzkości ponieważ ten wynalazek zrewolucjonizował możliwość szybkiego podróżowania.
start learning
The airplane is a very important invention for humanity because this invention has revolutionized the possibility of fast travel.
Nie wszyscy ludzie potrafią się dostosować do warunków panujących na pokładzie samolotu.
start learning
Not all people can adapt to the conditions on board an airplane.
Biura podróży miały dużo czasu na dostosowanie się do nowoczesnych standardów podróżowania samolotem.
start learning
Travel agencies had a lot of time to adapt to modern standards of traveling by plane.
Wadą samolotu jest jego koszt, ponieważ jest to bardzo drogi rodzaj transportu, nie wszyscy ludzie mogą latać samolotem, ponieważ bilety są drogie.
start learning
A drawback of a plane is its cost because it is a very expensive kind of transport, so not all people can fly by the plane because tickets are to expensive.
z powodu wynalezienia samolotami państwa musiały dostosować się do napływu nowym turystów.
start learning
due to the invention of planes, the states had to adapt to the inflow of new tourists.
Wynalazek samolotu zrewolucjonizował rynek transportowy i teraz ma pozytywny wpływ na podróże i biznes.
start learning
The invention of plane revolutionised transport market and now have a positive effect on travelling and business.
Niestety, czasami latający ptak może spowodować uszkodzenie samolotu i śmierć wielu ludzi
start learning
Unfortunately, sometimes a flying bird can cause damage to a plane and death of many people
Broń może spowodować eksplozję, a ludzie mogą umrzeć.
start learning
Weapens can cause an explision and people can died.
wybuchnąć lub spowodować uszkodzenie ciała
start learning
go bang or cause bodily harm
spaliny
start learning
fumes
równie
start learning
equally
Broń wyrządza szkody środowisku.
start learning
The weapons has cause damage to the environment.
zachowanie
start learning
behaviour
przyzwyczajenia
start learning
habits
drażnić
start learning
annoy
Głosowałem
start learning
voted
wspomniałem o szkodzie
start learning
mentioned the harm it
największy problem
start learning
biggest problem
Broń może spowodować wybuch i śmierć ludzi
start learning
Weapons can cause an explosian and people can died
Broń wyrządza szkody środowisku.
start learning
The weapons has cause damage to the environment.

You must sign in to write a comment