wyrazy z którymi mam problem

 0    139 flashcards    robertkowalski29
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwiększać
start learning
increase
osiągać
start learning
achieve
zawierać
start learning
to contain, to include
Populacja zwiększyła się o 15%
start learning
The population has increased by 15%
Jestem w drodze
start learning
I'm on the way
To jedyny sposób żeby to zrobić
start learning
That's the only way to do it
Możesz pokazać mi drogę?
start learning
Can you show me the way
Muszę znaleźć sposób żeby rozwiązać ten problem
start learning
I need to find a way to solve this problem
Możesz przygotować rybę na wiele sposobów
start learning
You can prepare fish in many ways
Mama zawsze wydaje mi rozkazy zamiast poprosić o pomoc
start learning
Mom always gives me orders instead of asking for help
Nauczyciel poprosił nas żebyśmy ułożyli zdania w odpowiedniej kolejności
start learning
The teacher asked us to put the sentences in the right order
kolejność, rozkaz, polecenie
start learning
order, order, command
On powiedział że mogę zamówić cokolwiek z menu
start learning
He said I could order anything from the menu
Moi rodzice trzymają swoje dokumenty w szufladzie biurka
start learning
My parents keep their documents in the desk drawer
trzymać, zatrzymać
start learning
keep
Możesz zatrzymać tamtą kurtkę jeśli chcesz
start learning
You can keep that jacket if you want
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
start learning
to consider (doing)
w ciągu
start learning
within
Dlaczego nie rozwarzysz kupienia nowego samochodu?
start learning
Why don't you consider buying a new car?
Rozważ ile czasu możesz poświęcić na naukę.
start learning
Consider how much time you can devote to learning.
Jaka jest cena?
start learning
What is the price?
Myślę że powinieneś obniżyć cenę żeby sprzedać więcej.
start learning
I think you should lower the price to sell more.
Ostatnio cena chleba poszła w dół.
start learning
Recently, the price of bread has gone down.
Nie stać mnie na tą sukienkę cena jest za wysoka.
start learning
I can't afford this dress, the price is too high.
zjem pół tego ciasta
start learning
I will eat half of this cake
To zajmie pół godziny żeby się tam dostać
start learning
It will take half an hour to get there.
Kończę lekcje angielskiego o 5:30
start learning
I finish my English lessons at 5:30
To było zbyt trudne by rozważać zrobienie tego w ciągu jednego dnia.
start learning
It was too difficult to consider doing it within one day.
Dlaczego nie rozwarzysz kupna nowego samochodu?
start learning
Why don't you consider buying a new car?
Czy kiedykolwiek brałeś pod uwagę taką możliwość?
start learning
Have you ever considered this possibility?
Przybędziemy w ciągu 10 minut
start learning
We will arrive within 10 minutes
Zjedz w ciągu 48 godzin po otwarciu
start learning
Eat within 48 hours after opening
Każdy w odległości 100 km wiedział co zrobiłeś.
start learning
Everyone within 100 km knew what you did
sprawa, przypadek
start learning
case
On przegrał swoją sprawę
start learning
He lost his case
Zazwyczaj nie chodzimy na wesela, ale w tym przypadku zrobimy wyjątek
start learning
We usually don't go to weddings, but in this case we will make an exception
Ona jest bardzo grzecznym dzieckiem
start learning
She is a very polite child
Najlepszy przyjaciel mojego dziecka to Mark
start learning
My child's best friend is Mark
Robert jest właścicielem tej firmy
start learning
Robert is the owner of this company
Sarah dołączyła do firmy 3 lata temu
start learning
Sarah joined the company 3 years ago
Baza firmy jest w Paryżu
start learning
The company's base is in Paris
Z jakiego kraju pochodzisz?
start learning
What country do you come from?
Jaki jest najgorętszy kraj w Azji?
start learning
What is the hottest country in Asia?
Oddzielmy fakt od fikcji
start learning
Let's separate fact from fiction
Ona nigdy nie ukrywała faktu że jest bogata
start learning
She has never hidden the fact that she is rich
Rząd składa się z trzech partii politycznych
start learning
The government consists of three political parties
Rząd powinien zatrudnić więcej ekspertów
start learning
The government should employ more experts
Rząd obniżył podatki
"... obciął..."
start learning
The government has cut taxes.
Każda grupa powinna składać się z 10 osób
start learning
Each group should consist of 10 people
On jest członkiem grupy politycznej
start learning
He is a member of a political group
Moja grupa nazywa się ogień
start learning
My group is called the fire
Marzę o domu na wybrzeżu
start learning
I dream about a house on the seaside.
... at the seaside.
Jego życie było krótkie ale interesujące
start learning
His life was short but interesting
Problemy są częścią życia
start learning
Problems are part of life
Życie jest za krótkie by się tym martwić
start learning
Life is too short to worry about it
Ona jest kobietą z moich snów
start learning
She is a woman from my dreams
Kim jest ten mężczyzna obok Katy
start learning
Who is this man next to Katy
Robot nie jest tak inteligentny jak człowiek
start learning
The robot is not as intelligent as man
Czy spotkałaś nowego mężczyznę Anny?
start learning
Have you met Anna's new man?
Ten przystojny mężczyzna to mój brat
start learning
This handsome man is my brother
Czy zapytał cię na imprezie o twój numer telefonu
start learning
Did he ask you about your phone number at the party?
Jaki jest numer konta na tym rachunku
start learning
What is the account number on this bill?
Jaki jest numer twojego pokoju?
start learning
What is your room number?
Poranna pobudka jest najcięższą częścią dnia
start learning
Waking up in the morning is the hardest part of the day
Jesteś częścią rodziny.
start learning
You are part of the family.
Kiedy jakaś Cześć twojego samochodu zepsuje się powinieneś udać się do mechanika
start learning
When some part of your car breaks down you should see a mechanic
Podróżowanie jest częścią mojej pracy
start learning
Traveling is part of my job.
Możesz spotkać niesamowitych ludzi na tym festiwalu
start learning
You can meet amazing people at this festival
Dużo ludzi przybyło przed 8:00
start learning
Many people arrived before 8:00
Zatrudniam 20 ludzi w mojej firmie
start learning
I employ 20 people in my company.
Rodzice nie pozwalają mi palić papierosów
start learning
My parents don't allow me to smoke.
pozwalać, zezwalać
start learning
allow, permit, let
Czy zaryzykował byś życie dla swojej żony?
start learning
Would you risk your life for your wife?
Zgadnijcie kto wrócił
start learning
Guess who's back?
Wszystko będzie okej. Zapewniam cię
start learning
Everything will be okay. I assure you
Gwiazdy świecą dziś tak jasno
start learning
The stars are shining so brightly today
Czy zapytał cię o twój numer telefonu?
start learning
Did he ask you for your phone number?
Jaki jest numer konta na tym rachunku?
start learning
What is the account number on this bill?
Jaki jest numer twojego pokoju?
start learning
What is your room number?
Jesteś częścią rodziny.
start learning
You are part of the family.
Kiedy jakaś część twojego samochodu zepsuje się powinieneś udać się do mechanika.
start learning
When some part of your car breaks down you should see a mechanic.
może być również "go to"
Podróżowanie jest częścią mojej pracy
start learning
Traveling is a part of my job
Jaka ona jest? - (osobowość)
start learning
What is she like? - (personality)
Które siedzenia są nasze?
start learning
Which seats are ours?
Dlaczego pytasz?
start learning
Why are you asking?
Mamy piękny widok z okna.
start learning
We have a beautiful view from the window.
to piękne tłumaczenie dzieła Oskara Wilda
start learning
This is a beautiful translation of Oskar Wild's work
Dużo ludzi przybyło przed 8:00
start learning
Many people arrived before 8:00
Zatrudniam 20 ludzi w mojej firmie
start learning
I employ 20 people in my company
Ona jest bardzo miłą osobą
start learning
She is a very nice person
On nie jest odpowiednią osobą dla ciebie
start learning
He is not the right person for you
Musisz pojawić się w sądzie osobiście
start learning
You have to appear in court in person
Pokój kosztuje 70 £ za osobę
start learning
The room costs £ 70 per person
Wczoraj znaleźliśmy fajne miejsce żeby coś zjeść
start learning
Yesterday we found a nice place to eat something
Nie mogę znaleźć miejsca do zaparkowania
start learning
I can't find a parking place
I can't find a parking space.
Usiądź proszę
start learning
Please sit down. Have a seat, please
Lądek to fajne miejsce do życia
start learning
Lądek is a nice place to live
Czy mój hotel jest blisko centrum?
start learning
Is my hotel close to the center?
Kiedy odjeżdża pociąg?
start learning
When does the train leave?
Proszę bardzo.
-Poproszę kilogram kiełbasy. --Proszę bardzo.
start learning
Here you are
lot
start learning
flight
basen
start learning
a swimming pool/a pool
powieść
start learning
novel
Jestem dumny z mojego syna.
start learning
I am proud of my son.
Znam kilka podstawowych zwrotów po francusku
start learning
I know a few basic French phrases/ I know a few phrases in French.
On osiągnął sukces
start learning
He has achieved success
Próbuję zwrócić twoją uwagę
start learning
I am trying to catch your attention
I am trying to catch your eye.
Wyłącz telewizor
start learning
Turn off the TV/ Switch off the TV.
Czym się interesujecie?
start learning
What are you interested in?
Odnotowaliśmy stały wzrost płac
start learning
We have noted a steady increase in wages
Ona bardzo dba o swój wygląd
start learning
She cares very much about her appearance
Dzwoń do mnie w razie nagłego wypadku.
start learning
Call me in case of emergency.
odpowiedni sprzęt
start learning
appropriate equipment
odpowiedni sprzęt
start learning
appropriate equipment
Potrzebujesz odpowiedniego sprzętu jeśli chcesz się wspiąć na Mount Everest
start learning
You need appropriate equipment if you want to climb Mount Everest
rzucić, porzucić, zrezygnować
start learning
quit
Rzuciłem pracę i zacząłem podróżować.
start learning
I quit my job and started traveling.
Przeszkadzać
start learning
Disturb
Hałas przeszkadzał mu więc zamknął drzwi
start learning
The noise disturbed him, so he closed the door
... shut the door.
Z tego powodu
start learning
Therefore
Kilka
start learning
Several
wiązać się z czymś
np coś wiąże się z niebezpieczeństwem, z konsekwencjami
Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.
start learning
involve
Every military mission involves danger.
dotyczyć czegoś, obejmować coś
Wada dotyczy wszystkich apartamentów w tamtym budynku.
start learning
involve
The defect involves all apartments in that building.
Militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.
start learning
A military mission involves danger.
Wada dotyczy wszystkich apartamentów w tamtym budynku.
start learning
The defect involves all apartments in that building.
Nasz apartament zapewnia wspaniały widok na morze.
start learning
Our apartment provides a wonderful view on the sea.
Muszę brać leki każdego dnia
start learning
I have to take medicines every day
mieć rację
Kobiety mają zawsze rację nawet wtedy gdy jej nie mają.
start learning
to be right
Women are always right even they aren't.
Kiedy dostanę moje danie?
start learning
When will I get my dish?
osobiście
pojawić się gdzieś osobiście
start learning
in person
składać się z...
start learning
consist of...
cel
start learning
a target
zapewniać
start learning
to assure
rozważać
start learning
to consider (doing)
dokładny
start learning
exact
wymagać
start learning
to demand
zamiast
start learning
instead of
przyznać
start learning
to admit
uniknąć
start learning
avoid

You must sign in to write a comment