Unit 14 Państwo i społeczeństwo

 0    161 flashcards    bebok6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border, frontier
gabinet, rząd
start learning
cabinet
partia centrowa
start learning
centre party
obywatelka
start learning
citizen
rada miasta
start learning
the city council
dyskulować o problemie
start learning
debate an issue
uprawniony do głosowania
start learning
eligible to vote
startować w wyborach
start learning
fight / stand for election
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland / home country
lewicowy / prawicowy
start learning
left-wing / right-wing
większość
start learning
a majority
manifest
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
the Mayor
posłanka
start learning
MP (Member of Parliament)
mniejszość
start learning
a minority
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
polityka
start learning
politics / policy
lokal wyborczy
start learning
polling station
premier
start learning
prime minister (PM)
ponownie wybrac (w wyborach)
start learning
re-elect
kadencja
start learning
a term
Izba Gmin
start learning
House of Commons
Izba Lordów
start learning
House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
House of Representatives
przeprowadzić reformy
start learning
carry out reforms
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
a constituency
wicepremier
start learning
Deputy Prime Minister
elektorat
start learning
electorate
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
mieć złą prasę
start learning
to have a bad press
spełniac obietnice
start learning
honour a promise
ustawodawstwo
start learning
legislation
kandydować na urząd
start learning
run for office
odbyc kadencję
start learning
serve a term
specjalista odpowiadajacy za wizerunek publiczny polityka
start learning
spin doctor
choroby zakaźne
start learning
communicable diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
encourage economic growth
zasoby finansowe
start learning
financial resources
utworzenie, powstanie
start learning
formation
wywodzić się z
start learning
have origins is
główna siedziba
start learning
headquarters
siły zbrojne
start learning
armed forces
konflikt wewnętrzny
start learning
domestic conflict
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
międzynarodowy
start learning
international
najechać / inwazja
start learning
invade / invasion
inwencja wojskowa
start learning
military invention
marsz protestacyjny
start learning
protest march
bunt
start learning
rebellion
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
pociski gumowe
start learning
Rubber bullets
wysyłać / wycofać oddziały wojskowe
start learning
send / withdraw troops
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
powstanie
start learning
uprising
armatki wodne
start learning
water cannons
włamac się do
start learning
break into
włamanie / włamywacz / włamać się
start learning
burglary / burglar / burgle
przestępca
start learning
a criminal; offender
porwanie / porywacz / porwać
start learning
kidnapping / kidnapper / kidnap
rozbój
start learning
mugging
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
rabunek / rabuś
start learning
robbery / robber
kradzieże w sklepach / złodziej sklepowy
start learning
shoplifting / shoplifter
kradzież / złodziej
start learning
theft / thief
podpalenie / podpalacz
start learning
arson / arsonist
szantaż, szantażować / szantażysta
start learning
blackmail / blackmailer
łapówkarstwo / łapówka
start learning
bribery / bribe
zakładnik
start learning
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
piractwo
start learning
piracy
okup
start learning
ransom
przemyt / przemtnik
start learning
smuggling / smuggler
oskarżyć (o)
start learning
accuse (of)
aresztować (za)
start learning
arrest (for)
zakazać czegoś
start learning
ban from
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
postawic zarzuty (czegoś), oficjalnie oskarżyć (o)
start learning
charge (with)
sąd
start learning
a court
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
uznać kogoś za winnego / niewinnego czegoś
start learning
find someone guilty / innocent of
ukarać grzywną za
start learning
fine for
uwięzienie
start learning
imprisonment
ława przysięgłych
start learning
a jury
prawnik
start learning
a lawyer
prokurator
start learning
prosecutor
oskarżenie
start learning
prosecution
oskarżyć, wnieść oskarżenie
start learning
prosecute
skazać na
start learning
sentence to
podejrzewać o
start learning
suspect of
proces sądowy
start learning
trial
więzienie
start learning
a prison / jail / gaol
wydać wyrok
start learning
give a verdict
a ławie oskarżonych
start learning
in the dock
przetrzymywać w areszcie śledczym
start learning
kept in custody
dożywotnie więzienie
start learning
life sentence
zeznawać
start learning
to testify
imigrant
start learning
immigrant
imigrować
start learning
immigrate
imigracja
start learning
immigration
badanie opini publicznej
start learning
opinion poll
ubóstwo
start learning
poverty
uchodźca
start learning
a refugee
problem społeczny
start learning
social issue
sondaż
start learning
survey
żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
live below the breadline
redystrybucja bogactwa
start learning
redistribution of wealth
mieszkania chronione dla osób starszych
start learning
sheltered accomodation
nadrobić stratę
start learning
catch up
nie nadążać z
start learning
fall behind with
finanse / finansowy
start learning
finance / financial
wolny rynek
start learning
free market
fundusz
start learning
fund
popaść w / spłacić długi
start learning
fall into / pay off debt
zbankrutować / bankructwo
start learning
go bankrupt / bankruptcy
obyc sie bez luksusów
start learning
do without luxuries
dochód
start learning
income
żyć skromnie
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
spłacić
start learning
repay
gwałtownie wzrosnąć
start learning
rise / increase sharply
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
spadek, tendencja znizkowa
start learning
downturn
tracić na wartości
start learning
drop in value
rynki finansowe
start learning
financial markets
znaleźć się w / wyjść z recesji
start learning
go into / come out of recession
inflacja
start learning
inflation
stopy procentowe
start learning
interest rates
inwestycja długoterminowa
start learning
long-term investment
perspektywy, widoki
start learning
outlook
gwałtownie spadać
start learning
plummet
dobrobyt
start learning
prosperity
akcje
start learning
shares
giełda papierów wartościowych
start learning
the stock market
byc nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chciec coś zrobić
start learning
be eager to do something
troska, dotyczyć
start learning
concern
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
globalny / globalizacja
start learning
global / globalization
chciwy
start learning
greedy
sterta
start learning
pile
tolerować coś / znosić coś
start learning
put up with sth
pędzić
start learning
race
założyć organizację
start learning
to set up an organisation
w zastraszającym tępie
start learning
at an alarming rate
odnieść wrażenie
start learning
be under the impression
przeglądać książki
start learning
browse through books
palący problem
start learning
burning issue
wpaść na pomysl
start learning
come up with an idea
środek oczyszczający
start learning
deterrent
na dłuższą metę
start learning
in the long term
wpajać wartości (komuś)
start learning
instil values in
rozpocząć karierę
start learning
pursue a career
przestrzegać tradycji
start learning
stick to traditions
wykorzystac czyjąś potrzebę
start learning
tap into someone's need
aspirująca gwiazda popu
start learning
would-be pop star

You must sign in to write a comment