Test 4 Pat IV The Other Side of Eden

 0    123 flashcards    karolinadziewierz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a hunter gatherer
zbieracz)
start learning
(łowca
an athropologist
start learning
(antropolog)
to campaign for sth
start learning
(prowadzić kampanię na rzecz czegoś)
intriguing
start learning
(intrygujący)
a documentary
start learning
(film dokumentalny)
an advisory commitee
start learning
(komisja, komitet doradczy)
rampant
start learning
(niepohamowany, szerzący się)
an expansion
start learning
(rozwój)
acquisitive
start learning
(zachłanny)
part ..., part...
start learning
(częsciowo..., częściowo...)
ethnography
start learning
(etnografia)
a manifesto
start learning
(manifest)
to distill sth
start learning
(wydobyć istotę czegoś)
a paean for sth
start learning
(pean, utwór pochwalny)
to vanish
start learning
(znikać)
to set sth up (as sth)
start learning
(organizować coś, aranżować, ustawiać)
nothing less than (sth)
start learning
(co najmniej)
a claim
start learning
(twierdzenie)
to fall short
start learning
(nie spełniać oczekiwań; nie wystarczać)
persuasive
start learning
(przekonujący; elokwentny, wymowny)
exhilarating
start learning
(ekscytujący, porywający)
a brush (with sb)
start learning
(otarcie, starcie z kimś)
equipped with sth
start learning
(wyposażony w)
a caribou skin
start learning
(skóra karibu, renifera)
burgeoning
start learning
(rozwijający się, rosnący w szybkim tempie)
to hone sth
start learning
(udoskonalić, doprowadzić do perfekcji)
relativism
start learning
(relatywizm)
to set off
start learning
(wyruszyć, rozpocząć podróż)
expeditions of genuine hardship
start learning
(prawdziwie ciężkie ekspedycje)
seal skin boots
start learning
(buty z futrem z fok, selskiny)
an apartment block
start learning
(blok mieszkalny)
a cliff
start learning
(klif, urwisko)
to drive one’s work
start learning
(napędzać czyjąś pracę)
to revisit (a place)
start learning
(ponownie odwiedzić)
at times
start learning
sometimes (czasami)
rosy
start learning
(kwitnący, w rozkwicie)
ethnocentric
start learning
(etnocentryczny)
a flipside
start learning
(zła strona)
dualistic
start learning
(dualistyczny, dwoisty)
(to live) in prosperity
start learning
(w dobrobycie)
in harmony with sth
start learning
(w harmonii z)
an infectious disease
start learning
(choroba zakaźna)
elders
start learning
(starsi członkowie)
neurosis
start learning
(nerwica, psychoza)
candour
start learning
(szczerość, otwartość)
immune to sth
start learning
(odporny na coś)
mental anguish
start learning
(psychiczna udręka, cierpienie)
a half truth
start learning
(półprawda, część prawdy)
a scion
start learning
(potomek – znanej lub poważanej rodziny)
an agriculturalist
start learning
(farmer, rolnik)
to run roughshod over sb / sth
start learning
i(brutalnie traktować coś; poniewierać kimś)
a pristine land
start learning
(pierwotny, nieskazitelny teren)
to pluck sth / sb from sb
start learning
(wyrwać coś / kogoś komuś)
a residential school
start learning
(szkoła z internatem)
to drum sth
start learning
(~”odbić”, skopiować coś)
to settle sb
start learning
(~“ustabilizować, zakorzenić kogoś”)
to witness sth
start learning
(być świadkiem czegoś)
confusion
start learning
(zamieszanie, zamęt)
pathetic
start learning
(podny politowania, współczucia)
lassitude
start learning
(znużenie, zmęczenie)
at the heart of sth
start learning
(w samym środku, sercu czegoś)
a contrast with sth
start learning
(kontrast z)
an inversion of sth
start learning
(inwersja, odwrócenie)
nomadic
start learning
(koczowniczy)
a herder
start learning
(pasterz)
a grain
(hodowca zboża)
start learning
grower
settled
start learning
(zakorzeniony, osiadły)
profound
start learning
(głęboki)
demographically
start learning
(demograficznie)
stable
start learning
(stały, stabilny)
to wander the earth
start learning
(wędrować, przemierzać świat)
an expansion
start learning
(rozwój, ekspansja)
to colonise
start learning
(kolonizować)
to inhabit (a place)
start learning
(zamieszkiwać)
unfit for sth
start learning
(nienadający się, niezdatny do czegoś)
theorising
start learning
(teoretyzowanie)
pre agricultural
start learning
(istniejący przed wprowadzeniem rolnictwa)
a favourable land
start learning
(korzystny, „łaskawy” teren)
rudimentary
start learning
basic (elementarny, podstawowy)
sb’s discipline
start learning
(czyjaś dziedzina)
welcome (adj.)
start learning
(mile widziany)
social sciences
start learning
(nauki społeczne)
to hobble sth / sb
start learning
(pętać)
an attachment to sth
start learning
(przywiązanie do czegoś)
a theorist
start learning
(teoretyk, biegły w teorii jakiejś nauki)
to break the rules
start learning
(łamać zasady)
to evoke sth
start learning
(przywoływać, ewokować)
to employ sth
start learning
(stosować, wykorzystywać coś)
aphoristic
start learning
(aforystyczny)
to equivocate
start learning
(unikać jasnej odpowiedzi)
an absolute
start learning
(prawda absolutna)
nothingness
start learning
(pustka, nicość)
verbal untruth
start learning
(słowna nieprawda)
to render sb + adj.
start learning
(czynić kogoś + jakimś)
neurotic
start learning
(nerwicowy, znerwicowany)
leaden
start learning
(ciężki, bez wyrazu)
dry
start learning
(nudny, oschły)
by good prose
start learning
(przy użyciu dobrej prozy)
to glitter with sth
start learning
(błyszczeć czymś)
potent
start learning
(potężny, przekonujący)
an elegy to sth
start learning
(elegia na temat czegoś)
marginalised
start learning
(marginalizowane, bagatelizowane)
(an alien) cosmology
start learning
(obca kosmologia)
a renewed urgency
start learning
(odnowiona pilność – jakiegoś tematu)
mystical
start learning
(mistyczny)
long awaited
start learning
(długo wyczekiwany)
hitherto
start learning
(dotychczas, do tej pory)
to do sth beforehand
start learning
(robić coś uprzednio)
to be deprived of sth
start learning
(być pozbawionym czegoś)
to assume the role of sb
start learning
(przyjmować jakąś rolę)
a false assumption about sth
start learning
(fałszywe założenie na jakiś temat)
to overplay sth
start learning
(przerysować, wyolbrzymić coś)
to oversimplify sth
start learning
(zbytnio upraszczać)
to draw parallels between sth
start learning
(wskazywać podobieństwa pomiędzy)
to underestimate sth
start learning
(nie doceniać, zbyt nisko szacować)
humility
start learning
(pokora, skromność)
psychological well being
start learning
(dobre samopoczucie)
cruel injustice
start learning
(okrutna niesprawiedliwość)
barren areas
start learning
(jałowe, surowe tereny)
representative
start learning
(reprezentatywny; charakterystyczny)
to hold sb responsible for sth
start learning
(obarczać kogoś odpowiedzialnością za coś)
to adress some issues
start learning
(zajmować się jakąś sprawą)
a synthesis of sth
start learning
(synteza)

You must sign in to write a comment